งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การออกแบบ สถาปัตยกรรม แอปพลิเคชั่น. Software & Application การออกแบบสถาปัตยกรรมแอปพลิเคชั่น (Application Architecture Design) เป็นการออกแบบสภาพแวดล้อมการทำงานของ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การออกแบบ สถาปัตยกรรม แอปพลิเคชั่น. Software & Application การออกแบบสถาปัตยกรรมแอปพลิเคชั่น (Application Architecture Design) เป็นการออกแบบสภาพแวดล้อมการทำงานของ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การออกแบบ สถาปัตยกรรม แอปพลิเคชั่น

2 Software & Application การออกแบบสถาปัตยกรรมแอปพลิเคชั่น (Application Architecture Design) เป็นการออกแบบสภาพแวดล้อมการทำงานของ app. โดยกำหนดว่าจะให้ app. ทำงานบนระบบ คอมพิวเตอร์ที่มีลักษณะการทำงานแบบใดและ บนเครือข่ายชนิดใด พิจารณาเปรียบเทียบข้อดี - ข้อเสียของทางเลือก ต่างๆ แล้วเลือกทางเลือกที่เหมาะสมกับองค์กร และความต้องการของผู้ใช้มากที่สุด

3 Tier Architecture เป็นการแบ่งการทำงานของ app. ออกเป็นระดับชั้น แต่ละระดับชั้นมี การติดต่อสื่อสารซึ่งกันและกัน การแบ่งหน้าที่การทำงานของ app เป็นระดับชั้นจะพิจารณาจากความ ซับซ้อนของระบบและโอกาสที่จะ เกิดการเปลี่ยนแปลงของระบบ

4 Tier One-tier Architecture Two-tier Architecture Three-tier Architecture N-tier Architecture

5 One-tier Architecture App ประมวลผลอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์เพียง เครื่องเดียว (Stand Alone) ไม่มีการแบ่งภาระการประมวลผลทั้งข้อมูล (Data) และการนำเสนอ (Presentation) หากระบบขนาดใหญ่จะทำงานได้ช้า

6 Two-tier Architecture Client/Server Architecture แบ่งการทำงานเป็น 2 ชั้น – Application Layer – Data Layer

7 Two-tier Architecture ทำหน้าที่ด้านการนำเสนอ เป็นส่วนติดต่อกับผู้ใช้ทางจอภาพ (GUI) ทำหน้าที่ทางด้าน Application Logic คือติดต่อกับฐานข้อมูลซึ่งอยู่ ในระดับ Data Layer ควบคุมการทำงานของระบบให้ เป็นไปตาม Business Rule อาศัย Driver ของฐานข้อมูล เช่น ODBC

8 Application Layer: Client: -Presentation Logic -Application Logic Data Layer: Database Server Two-tier Architecture Server ทำหน้าที่จัดเก็บข้อมูล คอยรับคำร้องขอข้อมูล จาก Client โดย Client ทุกเครื่องจะต้องติดตั้งโปรแกรมไว้ เพื่อทำ หน้าที่ในการติดต่อกับผู้ใช้ และติดต่อกับฐานข้อมูล

9 ข้อดี & ข้อเสีย ข้อดี – ลดภาระการทำงานของคอมพิวเตอร์ที่ทำหน้าที่เก็บ ข้อมูล – เหมาะกับระบบงานขนาดกลางและไม่ซับซ้อน ข้อเสีย – กรณีเป็นระบบขนาดใหญ่ จะทำให้ client ทำงาน หนักเกินไป – หาก app. มีการเปลี่ยนแปลง จะต้องเสียเวลาในการ ติดตั้งตัว app. เพิ่มเติม เนื่องจากต้องติดตั้งให้กับ client ทุกเครื่อง

10 Three-tier Architecture Presentation Layer : ทำหน้าที่นำเสนอหรือ แสดงผล, ตรวจสอบข้อมูลที่จะเข้าสู่ระบบ Business Rule Layer หรือ Middle Tier : ทำหน้าที่ควบคุมการทำงานกับข้อมูลให้ เป็นไปตามเงื่อนไขทางธุรกิจ, ติดต่อกับ Database Server อาจเรียกอีกชื่อว่า Application Layer Data Layer : จัดเก็บและจัดการข้อมูลใน Database Server

11 Presentation Layer: Client: -Presentation Logic Data Layer: Database Server Three-tier Architecture Business Rule Layer: Application Server: -Business Logic

12 ข้อดี & ข้อเสีย ข้อดี – หากมีการเปลี่ยนแปลงในบาง Layer จะส่งผลกระทบ ต่อ Layer อื่นน้อยมาก – สนับสนุนหลักการ Reusability ในบางส่วน เช่น Business Rule สามารถนำไปใช้ใหม่ได้ – คอมพิวเตอร์แต่ละตัวรับภาระน้อยลง รองรับการ ทำงานในปริมาณมากๆ ได้ ข้อเสีย – ออกแบบและพัฒนาระบบค่อนข้างยาก

13 N-tier Architecture ตัวอย่างเช่น Web-based Application แบ่งเป็นหลาย Layer – Web Browser (Client) ex. PC, PDA, Mobile – Application Layer (Web Server) – Business Logic Layer – Web Database Server

14 Client / Web Browser: Data Layer: Web Database Server N-tier Architecture Application Layer: Web Server -Presentation Logic Business Rule Layer: Application Server / Web Server -Business Logic

15 ลักษณะการทำงานของ ระบบ ระบบงานแบบรวมศูนย์ (Single-location System) ระบบงานแบบกระจาย (Distributed System)

16 ระบบเครือข่าย LAN WAN – Internet – Intranet – Extranet

17 รูปแบบ Application สำหรับ LAN File Server ( ทำงานที่ Client) Client/Server ( ทำงานที่ Server) รูปแบบ Application สำหรับ WAN Web-based Application Web Service ( เรียกใช้ app. อื่น จาก web อื่นได้ )


ดาวน์โหลด ppt การออกแบบ สถาปัตยกรรม แอปพลิเคชั่น. Software & Application การออกแบบสถาปัตยกรรมแอปพลิเคชั่น (Application Architecture Design) เป็นการออกแบบสภาพแวดล้อมการทำงานของ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google