งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 1 ความรู้พื้นฐานใน การ พัฒนาระบบ Introduction to System Analysis and Design.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 1 ความรู้พื้นฐานใน การ พัฒนาระบบ Introduction to System Analysis and Design."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 1 ความรู้พื้นฐานใน การ พัฒนาระบบ Introduction to System Analysis and Design

2 ระบบ สารสนเทศ Information System

3 ระบบ (systems) กลุ่มขององค์ประกอบต่างๆ ที่สัมพันธ์กัน พึ่งพาอาศัยกัน และทำงานร่วมกัน เพื่อให้ บรรลุวัตถุประสงค์เดียวกัน ระบบการทำงานของร่างกาย ระบบธุรกิจ

4 ระบบสารสนเทศ (Information Systems) ระบบที่มีการนำองค์ประกอบต่างๆ ของ เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในการ รวบรวม ประมวลผล และจัดเก็บข้อมูล เพื่อ สร้างสารสนเทศที่องค์กรต้องการ

5 ระบบสารสนเทศ (Information Systems) Data Processing Information Feedback

6 ระบบสารสนเทศ (Information Systems) Input Processing Output Feedback

7 Systems Subsystems Functional Decomposition

8 ระบบขายสินค้า Example ระบบขายสินค้า ระบบนำเข้า ข้อมูลขาย ระบบคำนวณ ยอดขาย ระบบจัดทำ เอกสาร ระบบจัดส่ง สินค้า Input / Output ระบบบัญชี ระบบจัดการ คลังสินค้า System Boundary

9 Type of Information systems Transaction Processing Systems : TPS Management Information Systems : MIS Decision Support Systems : DSS Expert Systems : ES Office Automation Systems : OAS Communication Support Systems Office Support Systems

10 Transaction Processing Systems : TPS จัดเก็บ “ รายการ (transaction)” ที่เกิดขึ้นใน แต่ละวัน Data Processing Systems ข้อคำนึง ระบบต้องตอบสนองต่อการใช้งานของผู้ใช้อย่าง รวดเร็ว ระบบต้องสามารถประมวลผลข้อมูลจำนวนมากได้ ผลลัพธ์ที่ได้จากการประมวลผลต้องมีความ ถูกต้อง ข้อมูลต้องมีความสอดคล้องกัน กรณีมีการนำเข้า ข้อมูลจากผู้ใช้หลายคนพร้อมกัน

11 Management Information Systems : MIS นำสารสนเทศมาใช้ประกอบการตัดสินใจ วางแผน และควบคุมงานด้านต่างๆ ตามความ ต้องการของผู้บริหาร อาศัยข้อมูลจาก TPS ต้องทราบความต้องการสารสนเทศของผู้บริหาร รายงานตามกำหนดการ (Scheduled Report) รายงานตามความต้องการ (Demand Report) รายงานกรณีเฉพาะ (Exception Report) รายงานพยากรณ์ (Prediction Report)

12 Management Information Systems : MIS สิ่งที่ต้องคำนึงถึง ต้องสามารถสร้างสารสนเทศที่อ้างอิงตาม หลักการจัดการ คณิตศาสตร์ หรือสถิติได้ ได้มาจากฐานข้อมูลที่รวบรวมมาจากหลายๆ แหล่ง ต้องจัดเตรียมสารสนเทศในรูปแบบต่างๆ ได้ เช่น ส่วนรายละเอียด ส่วนสรุป และพยากรณ์

13 Decision Support Systems : DSS ช่วยให้ผู้ใช้ที่ทำหน้าที่ตัดสินใจงานด้านต่างๆ สามารถสร้างทางเลือกในการตัดสินใจได้ ( ไม่ได้ ตัดสินใจแทนผู้ใช้ ) ป้อนค่าของข้อมูลเหตุการณ์  ผลลัพธ์ ที่เป็น ทางเลือกในการตัดสินใจ บอกผลกระทบของแต่ละทางเลือก ผู้ใช้เป็นผู้ตัดสินใจเลือกทางเลือกที่ดีที่สุด ถ้าผลิตหรือนำไปใช้กับผู้บริหารระดับสูง อาจ เรียกว่า ระบบสารสนเทศเพื่อผู้บริหารระดับสูง (Executive Information Systems : EIS)

14 Decision Support Systems : DSS จัดเตรียมสารสนเทศที่ได้จาก TPS เพื่อช่วยใน การตัดสินใจ ต้องสนับสนุนการตัดสินใจแบบไม่มีโครงสร้าง ซึ่งเป็นการตัดสินใจต่อเหตุการณ์ที่ไม่สามารถ คาดการณ์ล่วงหน้าได้ ระบุปัญหาหรือโอกาสในการตัดสินใจ ระบุความ เป็นไปได้ในการแก้ปัญหา เตรียมสารสนเทศที่ จำเป็นต่อการแก้ปัญหา วิเคราะห์ทางเลือกในการ ตัดสินใจ เลียนแบบทางเลือกและผลลัพธ์ของ การตัดสินใจ มีการดึงสารสนเทศจากคลังข้อมูล (Data warehouse)

15 Expert Systems : ES ระบบสามารถตัดสินใจแทนผู้ใช้ได้ ประกอบด้วย ฐานองค์ความรู้ (Knowledge Base) ฐานข้อมูลกฎเกณฑ์การตัดสินใจ (Rule Base) กลไกการวินิจฉัยข้อมูล (Inference Engine)

16 Expert Systems : ES เลียนแบบวิธีการคิดและเหตุผลของผู้เชี่ยวชาญ จากประสบการณ์ในการแก้ปัญหาจริง สามารถใช้ร่วมกับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence : AI) ดึงสารสนเทศจากคลังข้อมูล

17 การจัดหาระบบสารสนเทศ In-house Development Outsourcing Packaged Software ผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ผลิตซอฟต์แวร์สำเร็จรูป ชุดซอฟต์แวร์เพื่อแก้ปัญหาระดับองค์กร ผู้ให้บริการเช่าใช้ซอฟต์แวร์

18 นักวิเคราะห์ระบบ (System Analyst) ผู้ที่เป็นตัวกลางในการติดต่อระหว่างระบบ สารสนเทศกับกลุ่มผู้เกี่ยวข้อง (Stakeholder) เจ้าของระบบ (System Owners) ผู้ใช้ระบบ (System Users) ผู้สร้างระบบ (System Builders)

19 หน้าที่หลักของนักวิเคราะห์ ระบบ วิเคราะห์ระบบ (System Analysis) ออกแบบระบบ (System Design) แก้ปัญหาที่เกี่ยวกับกระบวนการทางธุรกิจ ขององค์กร (Business Problem Solver)

20 หน้าที่อื่นๆ รวบรวมข้อมูล จัดทำเอกสาร จัดทำพจนานุกรมข้อมูล (Eclipse, Rational Rose) สร้างแบบจำลอง ทดสอบโปรแกรม ติดตั้งและปรับเปลี่ยนระบบ จัดทำคู่มือและหลักสูตรอบรม

21 หน้าที่อื่นๆ จัดทำแบบสอบถาม แบบประเมิน บำรุงรักษาและประเมินผลการทำงานของ ระบบ เป็นผู้ให้คำปรึกษา เป็นผู้ประสานงาน เป็นผู้แก้ไขปัญหา เป็นตัวแทนการเปลี่ยนแปลง เป็นผู้จัดเตรียมข้อมูลให้กับองค์กร

22 คุณสมบัติของนักวิเคราะห์ระบบ ชำนาญงานคอมพิวเตอร์ที่หลากหลาย เข้าใจระบบธุรกิจเป็นอย่างดี เข้าใจในความต้องการของผู้ใช้ระบบเป็น อย่างดี ช่างสังเกต ช่างสงสัย มีจรรยาบรรณต่อองค์กร ไม่นำข้อมูลมา เผยแพร่ ทำงานเป็นทีมได้เป็นอย่างดี มีมนุษย์สัมพันธ์ดี

23 คุณสมบัติของนักวิเคราะห์ระบบ เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ได้ด้วยตนเอง มีความสามารถสูงในการนำเสนอข้อมูล สามารถติดต่อสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดีเมื่อ จำเป็น สามารถทำงานภายใต้ภาวะความกดดันได้ เป็นนักจิตวิทยา สามารถโน้มน้าวจิตใจผู้ใช้ ระบบได้


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 1 ความรู้พื้นฐานใน การ พัฒนาระบบ Introduction to System Analysis and Design.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google