งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) : กระทรวงการคลัง STATE ENTERPRISE LAW FOCUS : รายแห่ง www.sepo.go.th ข้อมูลทั่วไป การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) : กระทรวงการคลัง STATE ENTERPRISE LAW FOCUS : รายแห่ง www.sepo.go.th ข้อมูลทั่วไป การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) : กระทรวงการคลัง STATE ENTERPRISE LAW FOCUS : รายแห่ง www.sepo.go.th ข้อมูลทั่วไป การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ข้อมูลเกี่ยวกับสัญญาจ้างผู้บริหารสูงสุด สำนักกฎหมาย ส่วนกฎหมาย 2 ผู้อำนวยการส่วน : นายปัญญ์สุธา รายา ผู้จัดทำ : นางสาวพิมพ์นิภา โตประเสริฐ โทร. 0 2298 5880-9 ต่อ 6719 วันที่จัดทำ : 31 พ.ค. 54 (Update) วัตถุประสงค์ มีดังต่อไปนี้ (ม. 6) (1) การจัดให้ได้มาซึ่งที่ดินที่เหมาะสมเพื่อจัดตั้งหรือขยายนิคมอุตสาหกรรมหรือเพื่อดำเนินธุรกิจอื่นที่เป็น ประโยชน์ หรือเกี่ยวเนื่องกับ กนอ. (2) การปรับปรุงที่ดินตาม (1) เพื่อให้บริการ ตลอดจนจัดสิ่งอำนวยความสะดวกในการดำเนินงานของผู้ ประกอบอุตสาหกรรมและผู้ประกอบพาณิชยกรรม* และผู้ประกอบกิจการอื่นที่เป็นประโยชน์หรือเกี่ยวเนื่อง กับการประกอบอุตสาหกรรมหรือการประกอบพาณิชยกรรม*เช่น การจัดให้มีถนน ท่อระบายน้ำ โรงบำบัดน้ำ เสีย ไฟฟ้า ประปา และโทรคมนาคม เป็นต้น (3) การให้เช่า ให้เช่าซื้อ และขายอสังหาริมทรัพย์หรือสังหาริมทรัพย์ในนิคมอุตสาหกรรมหรือเพื่อ ประโยชน์แก่กิจการของนิคมอุตสาหกรรมโดยตรง (4) การดำเนินธุรกิจอื่นที่เป็นประโยชน์หรือเกี่ยวเนื่องกับกิจการอันอยู่ในวัตถุประสงค์ของ กนอ. (5) การร่วมดำเนินงานกับบุคคลอื่นตามวัตถุประสงค์ใน (1) (2) หรือ (3) รวมทั้งการเข้าเป็นหุ้นส่วนจำพวก จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือถือหุ้นในนิติบุคคลใดๆ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ที่เป็นประโยชน์หรือ เกี่ยวเนื่องกับกิจการอันอยู่ในวัตถุประสงค์ของ กนอ. (6) การส่งเสริมและควบคุมนิคมอุตสาหกรรมของเอกชนหรือหน่วยงานของรัฐ พระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522 สังกัด : กระทรวงอุตสาหกรรม ประธานกรรมการ : นายประสาน ตันประเสริฐ กรรมการผู้แทน กค. : นางสาวเพรามาตร หันตรา Website : www.ieat.go.th โทร. 0 2253 0561www.ieat.go.th ผู้ว่าการ (CEO) : นางมณฑา ประณุทนรพาล สัญญาจ้างลงวันที่ : 27 ธันวาคม 2550 ระยะเวลาจ้าง : 2 ม.ค. 51 – 1 ม.ค. 55  วาระที่ 1  วาระที่ 2 ตำแหน่งเดิมก่อนเป็น CEO  Board  รอง CEO  บุคคลภายนอก (รองผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย) รอง CEO  พนักงาน  สัญญาจ้าง CFO  พนักงาน  สัญญาจ้าง มติ ครม. ที่ยกเว้นการปฏิบัติเรื่องต่าง ๆ จำนวนและองค์ประกอบคณะกรรมการ คณะกรรมการ ประกอบด้วย ประธานกรรมการและกรรมการ อื่นอีกไม่เกิน 10 คน รวมทั้งผู้ว่าการซึ่งเป็นกรรมการโดยตำแหน่ง และให้ ครม.เป็นผู้แต่งตั้งประธาน กรรมการและกรรมการอื่นซึ่งมิใช่กรรมการโดยตำแหน่ง (ม. 18) วาระ การดำรงตำแหน่ง : ประธานกรรมการหรือกรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งอยู่ในตำแหน่ง คราวละ 3 ปี และประธานกรรมการหรือกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้ (ม. 21) ผู้มีอำนาจแต่งตั้งผู้บริหารสูงสุด : คณะกรรมการแต่งตั้งผู้ว่าการและกำหนดอัตราเงินเดือนของผู้ว่า การโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี (ม. 25) เงินเดือนพนักงาน กลุ่มโครงสร้างเงินเดือน  คณะกรรมการกำหนดโครงสร้างเงินเดือนได้เอง  มีบัญชีโครงสร้างเงินเดือนของตนเอง  ใช้บัญชีโครงสร้างเงินเดือน 58 ขั้น อัตราเงินเดือนขั้นสูงสุด ขั้นที่ 58 Min-max ของเงินเดือน : 5,820 – 113,520 บาท อัตราเงินเดือนแรกบรรจุ (ปริญญาตรี 4 ปี) : 9,130 บาท จำนวนพนักงาน : 588 คน (31 พ.ค. 54)  ยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ และมติ คณะรัฐมนตรีที่ใช้บังคับกับรัฐวิสาหกิจทั่วไป  ยกเว้นการปฏิบัติตามมาตรา 13 (2) พ.ร.บ.แรงงาน รัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543 คุณสมบัติเพิ่มเติมจาก พ.ร.บ. คุณสมบัติมาตรฐานฯ ลักษณะต้องห้ามของประธานกรรมการหรือกรรมการ - ไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียในสัญญากับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือในกิจการที่กระทำให้แก่ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือในกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและแข่งขันกับการนิคม อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ทั้งนี้ ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมเว้นแต่เป็นเพียงผู้ถือหุ้นเพื่อการลงทุนโดย สุจริตในนิติบุคคลที่กระทำการอันมีส่วนได้เสียเช่นว่านั้น (ม. 19 (7)) การดำเนินการตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยการให้ เอกชนเข้าร่วมงานหรือดำเนินการ ในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2535 ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกาที่เกี่ยวข้อง เรื่องเสร็จที่ 538/2549 (เรื่อง ปัญหาข้อกฎหมายตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานฯ กรณี กนอ.จะร่วมลงทุนโดยถือหุ้นในบริษัทเอกชน ) การร่วมลงทุนของ กนอ. กับบริษัทเอกชน เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงว่า บริษัทเอกชนประกอบกิจการในฐานะผู้ประกอบอุตสาหกรรมตามกฎหมายของ กนอ. โดยมีหน้าที่ ต้องปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ ข้อบังคับของ กนอ. เช่นเดียวกับผู้ประกอบอุตสาหกรรมอื่นที่ประกอบกิจการใน กนอ.และไม่มีลักษณะที่เป็นกิจการของรัฐ อีกทั้งมิใช่เป็นกิจการที่ กนอ. มีหน้าที่ต้องทำตามกฎหมาย ดังนั้น การดำเนินการเกี่ยวกับโรงงานผลิตไฟฟ้าในกรณีนี้เป็นการลงทุนโดยผู้ประกอบการอุตสาหกรรม มิใช่เป็นการลงทุนโดย กนอ. การดำเนินการดังกล่าวจึงไม่เป็นการดำเนินโครงการที่เป็นการลงทุนในกิจการของรัฐตามกฎหมายว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานฯ ปัจจุบันไม่มีโครงการที่ดำเนินการตามพระราชบัญญัติว่า ด้วยการให้เอกชนให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดำเนินการใน กิจการของรัฐ พ.ศ. 2535 หมายเหตุ ในการพิจารณาคุณสมบัติบุคลากรรัฐวิสาหกิจ จะต้องพิจารณา พ.ร.บ. คุณสมบัติมาตรฐานฯ กฎหมาย จัดตั้งรัฐวิสาหกิจและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องประกอบกัน ที่มาของข้อมูล  สัญญาจ้างผู้บริหาร  www.krisdika.go.th  มติคณะรัฐมนตรี  ประสานงานกับเจ้าหน้าที่รัฐวิสาหกิจ พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของบุคลากรรัฐวิสาหกิจ ประกอบด้วย กรรมการ (ม.5) ผู้บริหารสูงสุด (ม. 8 ตรี) พนักงาน (ม.9) จำนวนกรรมการ ไม่เกิน 11 คน แต่ถ้ารัฐวิสาหกิจใดมีข้อกำหนดให้มีกรรมการน้อยกว่า 11 คน ก็ให้ เป็นไปตามที่กำหนดไว้ แต่ถ้าจำเป็นต้องมีกรรมการเกินกว่า 11 คน ให้รัฐมนตรีเจ้าสังกัดขออนุมัติจาก ครม. แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน 15 คน (ม. 6) การนับจำนวนการดำรงตำแหน่งของกรรมการในรัฐวิสาหกิจ ไม่เกิน 3 แห่ง นับรวมการเป็น กรรมการโดยตำแหน่ง การได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติราชการแทน แต่ไม่รวมการเป็นกรรมการโดยตำแหน่ง ที่ได้มีการมอบหมายให้ผู้อื่นปฏิบัติราชการแทน (ม. 7) วาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี กรณีกรรมการที่มิใช่กรรมการโดยตำแหน่ง แต่อาจได้รับแต่งตั้งใหม่ (ม. 8) การแต่งตั้งกรรมการอื่น ผู้มีอำนาจพิจารณาแต่งตั้งจากบุคคลในบัญชีรายชื่อกรรมการที่กระทรวง การคลังจัดทำขึ้น ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการอื่นของรัฐวิสาหกิจนั้น (ม. 12/1 วรรค 1) การกำหนดค่าตอบแทนและร่างสัญญาจ้างผู้บริหารสูงสุด คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจกำหนด โดย ความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง (ม. 8 จัตวา วรรคเจ็ด) อำนาจพิเศษตามกฎหมายจัดตั้ง : เมื่อมีความจำเป็นที่จะต้องได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์เพื่อใช้ประโยชน์ในการจัดตั้งหรือขยายนิคมอุตสาหกรรม ให้ กนอ. มีอำนาจดำเนินการเวนคืนตามกฎหมายว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ (ม. 38) พนักงานเจ้าหน้าที่เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา (ม. 61) ทรัพย์สินของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดี (ม. 17) สิทธิประโยชน์ทางอากรเกี่ยวกับของที่นำเข้า (ม.48 -56) สิทธิพิเศษตามมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง -ไม่มี-


ดาวน์โหลด ppt สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) : กระทรวงการคลัง STATE ENTERPRISE LAW FOCUS : รายแห่ง www.sepo.go.th ข้อมูลทั่วไป การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google