งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) : กระทรวงการคลัง STATE ENTERPRISE LAW FOCUS : รายแห่ง www.sepo.go.th ข้อมูลทั่วไป บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) : กระทรวงการคลัง STATE ENTERPRISE LAW FOCUS : รายแห่ง www.sepo.go.th ข้อมูลทั่วไป บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) : กระทรวงการคลัง STATE ENTERPRISE LAW FOCUS : รายแห่ง www.sepo.go.th ข้อมูลทั่วไป บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) [อสมท] ข้อมูลเกี่ยวกับสัญญาจ้างผู้บริหาร คุณสมบัติกรรมการเพิ่มเติมจาก พ.ร.บ. คุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและ พนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม • กรรมการตรวจสอบที่จะเข้าร่วมในคณะกรรมการ อสมท ต้องมีคุณสมบัติตามกฎหมาย ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือโดยกฎเกณฑ์ ประกาศ ข้อบังคับ หรือ ระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือของ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือของตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทยด้วย (ข้อ 36 ) • นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระให้พ้นจากตำแหน่งเมื่อ (ข้อ 39) - เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ - ศาลมีคำสั่งให้ออกหรือพ้นจากตำแหน่ง - ต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่ได้กระทำโดยทุจริต • ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการ ของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิด ในห้างหุ้นส่วนจำกัด... (ข้อ 51) ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกาที่เกี่ยวข้อง เรื่องเสร็จที่ 287/2550 เรื่อง สถานภาพการเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (เมื่อองค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทยได้แปลงสภาพ มาเป็นบริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ตามพรบ.ทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542 โดยวิธีการเปลี่ยนทุนเป็นหุ้น และแม้ว่ายังคงมีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจ แต่ก็ได้ เปลี่ยนสถานะจากนิติบุคคลตามกฎหมายมหาชนไปเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายเอกชนที่มีวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจการค้าและหากำไรแทน ย่อมทำให้ การที่กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ของบริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) จะเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชโดยตำแหน่งสืบต่อไป จึงไม่สอดคล้องกับ เจตนารมณ์ของมาตรา 13 แห่งพรบ. มหาวิยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ.2521) • ประกอบกิจการสื่อสารมวลชน และดำเนินธุรกิจอันเกี่ยวกับกิจการสื่อสารมวลชน และ ธุรกิจอื่นที่ต่อเนื่องหรือใกล้เคียงกัน หรือซึ่งเป็นประโยชน์แก่กิจการสื่อสารมวลชนทั้ง ภายในและภายนอกราชอาณาจักร (นอกจากนี้ยังมีขอบวัตถุประสงค์ที่ อสมท สามารถ ดำเนินการ/ที่เกี่ยวเนื่องกับการดำเนินการของ อสมท อีก 56 ข้อ) สังกัด : สำนักนายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการ : ศ.ดร.สุรพล นิติไกรพจน์ กรรมการผู้แทน กค. : นางดนุชา ยินดีพิธ Website : www.mcot.netwww.mcot.net โทร. 0 2201 6388, 0 2201 6454 ผู้ว่าการ (CEO) : นายธนวัฒน์ วันสม สัญญาจ้างลงวันที่ : 28 สิงหาคม 2552 ระยะเวลาจ้าง : 1 ก.ย. 52 – 31 ส.ค. 56  วาระที่ 1  วาระที่ 2 ที่มาของ CEO :  Board  รอง CEO  บุคคลภายนอก ตำแหน่งเดิมก่อนเป็น CEO …ที่ปรึกษาอาวุโสพัฒนาธุรกิจ บริษัท กันตนากรุ๊ป จำกัด (มหาชน)……… • รอง CEO  พนักงาน  สัญญาจ้าง • CFO  พนักงาน  สัญญาจ้าง เงินเดือนพนักงาน กลุ่มโครงสร้างเงินเดือน  บอร์ดกำหนดโครงสร้างเงินเดือนได้เอง  มีบัญชีโครงสร้างเงินเดือนของตนเอง  ใช้บัญชีโครงสร้างเงินเดือน 58 ขั้น อัตราเงินเดือนแรกบรรจุ 5,590 อัตราเงินเดือนขั้นสูงสุด 224,640 บาท ปริญญาตรีแรกบรรจุทั่วไป 10,810 บาท วิศวกร11,430 บาท จำนวนพนักงาน 1,424 คน (31 พ.ค. 54) • ความคืบหน้าสัญญาร่วมดำเนินกิจการโทรทัศน์สีกับบริษัท บางกอกเอนเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (BEC) • 11 มีนาคม 2554 บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ได้มีการประชุมคณะกรรมการพิจารณา คัดเลือกเอกชนร่วมงานหรือดำเนินการตามมาตรา 13 เพื่อหารือประเด็นการดำเนินการจ้าง ที่ปรึกษาเพื่อจัดทำรายละเอียดข้อมูลประกอบการพิจารณาตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ของ คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเอกชนร่วมงานหรือดำเนินการตามมาตรา 13 • ขณะนี้วุฒิสภาอยู่ระหว่างการคัดเลือกคณะกรรมการ กสทช. ตามพระราชบัญญัติว่าด้วย องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการ วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 สำนักกฎหมาย ส่วนกฎหมาย 3 ผู้อำนวยการส่วน : นายณัฐวุฒ ไพศาลวัฒนา ผู้จัดทำ :นางสาวสุจริยา จิรธรรม โทร. 0 2298 5880-9 ต่อ 6719 วันที่จัดทำ 31 พ.ค. 54 (Update) ประเด็นทางกฎหมายที่สำคัญ มติ ครม. ที่ยกเว้นการปฏิบัติเรื่องต่าง ๆ  ยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ และมติ คณะรัฐมนตรีที่ใช้บังคับกับรัฐวิสาหกิจทั่วไป  ยกเว้นการปฏิบัติตามมาตรา 13 (2) พ.ร.บ.แรงงาน รัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543 การดำเนินการตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยการให้ เอกชนเข้าร่วมงานหรือดำเนินการ ในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2535 ปัจจุบันมีโครงการให้เอกชนร่วมงานประกอบกิจการ โทรคมนาคมจำนวน 2 รายคือบริษัท บางกอกเอนเตอร์เท นเมนท์ จำกัด (BEC) และยูบีซี เคเบิ้ล เน็ตเวอร์ค จำกัด หมายเหตุ ในการพิจารณาคุณสมบัติบุคลากรรัฐวิสาหกิจ จะต้องพิจารณา พ.ร.บ. คุณสมบัติมาตรฐานฯ กฎหมาย จัดตั้งรัฐวิสาหกิจและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องประกอบกัน ที่มาของข้อมูล  สัญญาจ้างผู้บริหาร  www.krisdika.go.th  มติคณะรัฐมนตรี  ประสานงานกับเจ้าหน้าที่รัฐวิสาหกิจ วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) • จำนวนและองค์ประกอบคณะกรรมการ ให้บริษัทมีกรรมการคณะหนึ่งเพื่อดำเนิน กิจการของบริษัท มีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 15 คน เลือกตั้งโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น - ต้องมีกรรมการตรวจสอบไม่น้อยกว่า 3 คน - กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร (ข้อ 35 วรรคแรก) คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมปีละไม่น้อยกว่า 12 ครั้ง โดยต้องประชุมอย่างน้อย 2 เดือนต่อครั้ง ณ สถานที่ตามที่คณะกรรมการจะได้กำหนด ให้ประธานหรือผู้ซึ่งได้รับ มอบหมายจากประธานเป็นผู้เรียกประชุม (ข้อ 47 วรรคแรก ) • วาระการดำรงตำแหน่ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวนหนึ่งในสามในการ ประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง (ข้อ 38) • ผู้มีอำนาจแต่งตั้งผู้บริหารสูงสุด ให้คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการคนหนึ่งซึ่งมาจาก การสรรหาตามขั้นตอนและวิธีการที่กำหนดไว้ตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องเป็น กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (ข้อ 35) สิทธิพิเศษตามมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ปัจจุบันไม่ปรากฏว่า อสมท ได้รับสิทธิพิเศษเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามมติ


ดาวน์โหลด ppt สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) : กระทรวงการคลัง STATE ENTERPRISE LAW FOCUS : รายแห่ง www.sepo.go.th ข้อมูลทั่วไป บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google