งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) : กระทรวงการคลัง STATE ENTERPRISE LAW FOCUS : รายแห่ง www.sepo.go.th ข้อมูลทั่วไป องค์การสวนยาง (อ.ส.ย.) ข้อมูลเกี่ยวกับสัญญาจ้างผู้บริหารสูงสุด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) : กระทรวงการคลัง STATE ENTERPRISE LAW FOCUS : รายแห่ง www.sepo.go.th ข้อมูลทั่วไป องค์การสวนยาง (อ.ส.ย.) ข้อมูลเกี่ยวกับสัญญาจ้างผู้บริหารสูงสุด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) : กระทรวงการคลัง STATE ENTERPRISE LAW FOCUS : รายแห่ง ข้อมูลทั่วไป องค์การสวนยาง (อ.ส.ย.) ข้อมูลเกี่ยวกับสัญญาจ้างผู้บริหารสูงสุด สำนักกฎหมาย ส่วนกฎหมาย 3 ผู้อำนวยการส่วน : นายณัฐวุฒ ไพศาลวัฒนา ผู้จัดทำ : นางสาวนัทธ์หทัย ขำดี โทร ต่อ 6746 วันที่จัดทำ : 31 พ.ค. 54 (Update) วัตถุประสงค์ (ม.6) 1) ประกอบเกษตรกรรมซึ่งมีการทำสวนยางพาราเป็นสำคัญ รวมทั้งการสร้างแปลงเพาะและแปลงขยายพันธุ์ ยางพารา 2) ผลิตยางแผ่นรมควัน ยางเครป น้ำยางข้น ยางผงสารประกอบของยางพารา 3) ประดิษฐ์หรือผลิตวัตถุจากยางพารา 4) ผลิตและจำหน่ายพลังงานเพื่อประโยชน์แก่กสิกรรมและกิจการซึ่งเป็นวัตถุประสงค์ของ อ.ส.ย. 5) ประกอบการค้าและธุรกิจเกี่ยวกับผลิตผล ผลิตภัณฑ์และวัตถุพลอยได้ที่เกิดจากกิจการตาม 1) 2) 3) และ 4) และเครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องจักรกลและอุปกรณ์ เกษตรกรรม 6) อำนวยบริการแก่รัฐและประชาชนเกี่ยวกับยางพารา (ดู ม.7 ประกอบ) พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การสวนยาง พ.ศ สังกัด : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประธานกรรมการ : นายธีระ วงศ์สมุทร กรรมการผู้แทน กค. : นางสาวปทุมมาลย์ ไม้เรียง Website : สำนักงานใหญ่ นครศรีธรรมราช โทร สำนักงาน กทม. โทร ผู้อำนวยการ(CEO) : นายชนะชัย เปล่งศิริวัธน์ สัญญาจ้างลงวันที่ : 19 พฤษภาคม 2554 ระยะเวลาจ้าง : 19 พ.ค. 54 – 18 พ.ค. 58  วาระที่ 1  วาระที่ 2 ตำแหน่งเดิมก่อนเป็น CEO  Board  รอง CEO  บุคคลภายนอก รอง CEO  พนักงาน  สัญญาจ้าง CFO  พนักงาน  สัญญาจ้าง มติ ครม. ที่ยกเว้นการปฏิบัติเรื่องต่าง ๆ จำนวนและองค์ประกอบคณะกรรมการ : ไม่เกิน 15 คน ประกอบด้วย รัฐมนตรีว่าการกระทรวง เกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานกรรมการ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นรองประธานกรรมการ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร ผู้อำนวยการ อ.ส.ย. ผู้แทนกระทรวงการคลัง เป็นกรรมการโดยตำแหน่ง และกรรมการอื่น ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งอีกไม่เกิน 8 คน ในกรณีที่ไม่มีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คณะรัฐมนตรีอาจแต่งตั้งกรรมการคนใด คนหนึ่งเป็นรองประธานกรรมการแทนก็ได้ (ม.13) วาระการดำรงตำแหน่ง : 3 ปี แต่อาจได้รับการแต่งตั้งใหม่ได้ (ตาม ม. 8 พรบ.คุณสมบัติมาตรฐานฯ เนื่องจาก พ.ร.ฎ.จัดตั้งองค์การสวนยาง พ.ศ มิได้กำหนดเรื่องวาระการดำรงตำแหน่งเอาไว้) ผู้มีอำนาจแต่งตั้งผู้บริหารสูงสุด : ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีอำนาจแต่งตั้ง ผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการด้วยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี (ม.18) และให้คณะกรรมการ มีอำนาจในการกำหนดเงินเดือนของผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการด้วยความเห็นชอบของ คณะรัฐมนตรี (ม.15 (4)) เงินเดือนพนักงาน กลุ่มโครงสร้างเงินเดือน  คณะกรรมการกำหนดโครงสร้างเงินเดือนได้เอง  มีบัญชีโครงสร้างเงินเดือนของตนเอง  ใช้บัญชีโครงสร้างเงินเดือน 58 ขั้น อัตราเงินเดือนขั้นสูงสุด ขั้นที่ 58 Min-max ของเงินเดือน : 5,510 – 113,520 บาท อัตราเงินเดือนแรกบรรจุ (ปริญญาตรี 4 ปี) : 8,130 บาท จำนวนพนักงาน : 1,214 คน (31 พ.ค. 54)  ยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ และมติ คณะรัฐมนตรีที่ใช้บังคับกับรัฐวิสาหกิจทั่วไป  ยกเว้นการปฏิบัติตามมาตรา 13 (2) พ.ร.บ.แรงงาน รัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ คุณสมบัติเพิ่มเติมจาก พ.ร.บ. คุณสมบัติมาตรฐานฯ กรรมการ ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ จะต้อง (1) ไม่มีส่วนได้เสียในสัญญากับ อ.ส.ย. หรือในกิจการที่จะกระทำให้ อ.ส.ย. ทั้งนี้ ไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม เว้นแต่จะเป็นเพียงหุ้นส่วนจำพวกจำกัดความรับผิดของห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือ ผู้ถือหุ้นของบริษัทจำกัดที่กระทำการอันมีส่วนได้เสียเช่นว่านั้น (ม.14 (1)) (2) ไม่เป็นพนักงานหรือคนงานของ อ.ส.ย. (ม.14 (2)) การดำเนินการตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยการให้ เอกชนเข้าร่วมงานหรือดำเนินการ ในกิจการของรัฐ พ.ศ ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกาที่เกี่ยวข้อง เรื่องเสร็จที่ 310/2551 เรื่อง หารือปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับสถานภาพของรองผู้อำนวยการองค์การสวนยาง รอง ผอ. อ.ส.ย. ไม่มีสถานะเป็นพนักงานหรือคนงาน อ.ส.ย. (พรฎ.จัดตั้ง อ.ส.ย.ฯ ม.14 และ ม.18) และไม่ถือเป็นผู้บริหาร ตาม ม.4 แห่งพ.ร.บ. คุณสมบัติมาตรฐาน สำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ ปัจจุบันไม่ปรากฎว่ามีโครงการที่ได้ดำเนินการ ตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดำเนินการ ในกิจการของรัฐ พ.ศ หมายเหตุ ในการพิจารณาคุณสมบัติบุคลากรรัฐวิสาหกิจ จะต้องพิจารณา พ.ร.บ. คุณสมบัติมาตรฐานฯ กฎหมาย จัดตั้งรัฐวิสาหกิจและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องประกอบกัน ที่มาของข้อมูล  สัญญาจ้างผู้บริหาร   มติคณะรัฐมนตรี  ประสานงานกับเจ้าหน้าที่รัฐวิสาหกิจ พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ และที่แก้ไขเพิ่มเติม คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของบุคลากรรัฐวิสาหกิจ ประกอบด้วย กรรมการ (ม.5) ผู้บริหารสูงสุด (ม. 8 ตรี) พนักงาน (ม.9) จำนวนกรรมการ ไม่เกิน 11 คน แต่ถ้ารัฐวิสาหกิจใดมีข้อกำหนดให้มีกรรมการน้อยกว่า 11 คน ก็ให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ แต่ถ้าจำเป็นต้องมีกรรมการเกินกว่า 11 คน ให้รัฐมนตรีเจ้าสังกัด ขออนุมัติจาก ครม. แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน 15 คน (ม. 6) การนับจำนวนการดำรงตำแหน่งของกรรมการในรัฐวิสาหกิจ ไม่เกิน 3 แห่ง นับรวม การเป็นกรรมการโดยตำแหน่ง การได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติราชการแทน แต่ไม่รวมการเป็นกรรมการ โดยตำแหน่งที่ได้มีการมอบหมายให้ผู้อื่นปฏิบัติราชการแทน (ม. 7) วาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี กรณีกรรมการที่มิใช่กรรมการโดยตำแหน่ง (ไม่ใช้บังคับแก่กรรมการ ของบริษัทจำกัด) แต่อาจได้รับแต่งตั้งใหม่ (ม. 8) การแต่งตั้งกรรมการอื่น ผู้มีอำนาจพิจารณาแต่งตั้งจากบุคคลในบัญชีรายชื่อกรรมการที่กระทรวง การคลังจัดทำขึ้น ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการอื่นของรัฐวิสาหกิจนั้น (ม. 12/1 วรรค 1) การกำหนดค่าตอบแทนและร่างสัญญาจ้างผู้บริหารสูงสุด คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจกำหนด โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง (ม. 8 จัตวา วรรคเจ็ด) สิทธิพิเศษตามมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ปัจจุบันไม่ปรากฏว่า อ.ส.ย. ได้รับสิทธิพิเศษตามมติคณะรัฐมนตรี  คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 12 เม.ย. 54 อนุมัติหลักการร่าง พ.ร.ฎ.จัดตั้งองค์การสวนยาง (ฉบับ ที่..) พ.ศ..... ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอและให้ส่ง สคก. ตรวจพิจารณา แล้วดำเนินการต่อไป ได้ ซึ่งมีหลักการที่สำคัญคือ แก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.ฎ.จัดตั้งองค์การสวนยาง พ.ศ ดังนี้ (1) ยกเลิกการกำหนดลักษณะต้องห้ามและเหตุแห่งการพ้นจากตำแหน่งของรองผู้อำนวยการ อ.ส.ย. (2) ยกเลิกอำนาจของคณะกรรมการบริหารกิจการของ อ.ส.ย. ในการกำหนดเงินเดือน อัตราและ ดอกเบี้ยเงินสะสมของรองผู้อำนวยการ (3) ยกเลิกอำนาจของรัฐมนตรีในการแต่งตั้งและถอดถอนรองผู้อำนวยการ (4) กำหนดให้การบรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน เลื่นขั้นเงินเดือน ตัดเงินเดือนหรือลดขั้นเงินเดือน ตลอดจน การลงโทษทางวินัยพนักงานชั้นรองผู้อำนวยการต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร กิจการของ อ.ส.ย. ก่อน


ดาวน์โหลด ppt สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) : กระทรวงการคลัง STATE ENTERPRISE LAW FOCUS : รายแห่ง www.sepo.go.th ข้อมูลทั่วไป องค์การสวนยาง (อ.ส.ย.) ข้อมูลเกี่ยวกับสัญญาจ้างผู้บริหารสูงสุด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google