งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Www.sepo.go.th สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กระทรวงการคลัง State Enterprise Review : รายแห่ง ข้อมูลอื่นๆ ที่สำคัญ ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Www.sepo.go.th สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กระทรวงการคลัง State Enterprise Review : รายแห่ง ข้อมูลอื่นๆ ที่สำคัญ ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 www.sepo.go.th สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กระทรวงการคลัง State Enterprise Review : รายแห่ง ข้อมูลอื่นๆ ที่สำคัญ ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ สังกัด : กระทรวงคมนาคม ประธานกรรมการ : พลเอก สพรั่ง กัลยาณมิตร กรรมการผู้แทน กค. : นางดนุชา ยินดีพิธ CEO: พลอากาศโท ชนะ อยู่สถาพร CFO : นางกัลยา ผกากรอง จำนวนพนักงาน : 4,449 คน Website : www.airportthai.co.th ที่มา : งบการเงินสอบทานแล้วของ ทอท. สถานะการดำเนินงาน ไม่มีปัญหามีปัญหา บางเรื่อง ระมัดระวังวิกฤติ ที่มา : งบการเงินสอบทานแล้วของ ทอท. รายได้รวม 5,712 ลบ. ข้อมูลทั่วไป EBITDA 3,094 ลบ. กำไรสุทธิ 341 ลบ. กำไรอัตราแลกเปลี่ยน 47 ลบ. บมจ. ท่าอากาศยานไทย (ทอท.) มีผลกำไรสุทธิลดลงจาก 505 ลบ. ใน Q1/50 เหลือ 341 ลบ. ใน Q1/51 โดยปรับลดลงจำนวน 164 ลบ. คิดเป็นร้อยละ 32 ซึ่งมี สาเหตุหลักมาจากกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนลดลงจาก 1,098 ลบ. ใน Q1/50 เหลือ 47 ลบ. ใน Q1/51 โดยปรับลดลงจำนวน 1,051 ลบ. คิดเป็นร้อยละ 96 จากการปรับ มูลค่าตามผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนสำหรับหนี้เงินสกุลเยนที่ลดลงจาก 1.5063 บาท/ 100 เยน ใน Q1/50 เหลือ 0.0197 บาท/100 เยน ใน Q1/51 ตามที่ กลุ่มบริษัทคิงเพาเวอร์ได้เป็นโจทก์ยื่นฟ้องศาลแพ่งเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2550 ให้ ทอท. ปฏิบัติตามสัญญาในการประกอบการโครงการจำหน่ายสินค้าปลอดอากร และโครงการบริหารจัดการกิจกรรมเชิงพาณิชย์ รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย จำนวนกว่า 70,000 ลบ. ภายหลังคณะกรรมการ ทอท. ได้มีมติว่าสัญญาดังกล่าว ไม่ชอบด้วยกฎหมายและไม่มีผลผูกพันคู่สัญญา จึงไม่บันทึกรับรู้รายได้จากการ ดำเนินงานตามสัญญาดังกล่าวเป็นจำนวนเงินประมาณกว่า 4,000 ลบ. ต่อปี นั้น ศาลแพ่งได้พิเคราะห์คดีแล้ว เห็นว่ามีเหตุจำเป็นและสมควรที่จะนำวิธีคุ้มครองชั่วคราว ก่อนพิพากษามาใช้บังคับ จึงมีคำสั่งเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2551 ให้ ทอท. อนุญาต ให้กลุ่มบริษัทคิงเพาเวอร์ได้เข้าประกอบกิจการตามสัญญาตามจำนวนพื้นที่เพียงเท่าที่ กลุ่มบริษัทฯ ได้เข้าประกอบกิจการอยู่แล้วในวันที่มีคำสั่ง และให้กลุ่มบริษัทฯ ชำระค่า ทดแทนแก่ ทอท. ตามข้อตกลงในสัญญาและให้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของค่าเสียหาย ของ ทอท. หากต่อไปภายหน้าศาลได้มีคำพิพากษาว่าสัญญาไม่มีผลผูกพัน สินทรัพย์รวมของ ทอท. ปรับลดลงจาก 143,477 ลบ. ใน Q1/50 เหลือ 142,902 ลบ. ใน Q1/51 โดยปรับลดลงจำนวน 575 ลบ. คิดเป็นร้อยละ 0.4 ซึ่งมีสาเหตุหลักมา จากที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ – สุทธิ ลดลง 1,237.51 ลบ. เนื่องจากการตัดค่าเสื่อม ราคาของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและทรัพย์สินบางส่วนหมดอายุการใช้งาน บมจ. ท่าอากาศยานไทย ไตรมาสที่ 1 ประจำปี 2551 “เป็นท่าอากาศยานชั้นนำที่มีการให้บริการที่เป็นเลิศและสามารถรักษา ความเป็นศูนย์กลางการขนส่งทางอากาศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้” สาขาขนส่ง หน่วย : ลบ.

2 www.sepo.go.th สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กระทรวงการคลัง State Enterprise Review : รายแห่ง ผลการดำเนินการ ( นโยบายรัฐ ) [ เป็น Bullet tahoma 8 or 9] ผู้จัดทำ : นายศุภโชค ถกลศรี กลุ่ม : ขนส่ง หัวหน้ากลุ่ม : นางสาวจุฑารสา กาญจนสาย โทรศัพท์ : 0 2298 5880 ต่อ 6626 วันที่จัดทำ : 26 กุมภาพันธ์ 2551 สถานะ: (เช่น อยู่ระหว่างการจัดทำ) [tahoma 7] ณ วันที่: (วันที่ของสถานะดังกล่าว) [tahoma 7] ข้อมูลอื่นๆ ที่สำคัญ ผลการประเมินประจำปี 2550 การดำเนินการตาม นโยบายรัฐ สรุปการดำเนินงาน ทอท. ประกอบกิจการท่าอากาศยาน 6 แห่ง ได้แก่ ดอนเมือง เชียงใหม่ เชียงราย ภูเก็ต หาดใหญ่ และสุวรรณภูมิ รวมทั้ง กิจการอื่นที่เกี่ยวกับหรือต่อเนื่องกับท่าอากาศยาน โดยมีรายได้หลัก มาจากรายได้กิจการบิน เช่น ค่าธรรมเนียมในการขึ้นลงอากาศยาน ค่าธรรมเนียมการใช้สนามบิน รายได้ส่วนที่เหลือเป็นรายได้ที่ไม่เกี่ยวกับ กิจการบิน เช่น รายได้ส่วนแบ่งผลประโยชน์ ค่าเช่า และรายได้จาก การให้บริการ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการพัฒนารัฐวิสาหกิจ ทอท. ควรกำหนดมาตรการในการบริหารจัดการท่าอากาศ ยานสุวรรณภูมิ ( ทสภ.) เพื่อให้สามารถรองรับปริมาณผู้โดยสารที่เพิ่มขึ้น ซึ่งใกล้เคียงกับขีดความสามารถของ ทสภ. ที่รองรับได้ 45 ล้านคนต่อปี และอยู่ระหว่างศึกษารายละเอียดของการลงทุนในท่าอากาศยานสุวรรณ ภูมิระยะที่ 2 ตลอดจนเร่งปรับปรุงคุณภาพการให้บริการตามที่ได้ตั้ง เป้าหมายให้เป็น 1 ใน 10 ของท่าอากาศยานที่ให้บริการที่ดีที่สุดของโลก ในอีก 2 ปีข้างหน้า สรุปการดำเนินงานและข้อเสนอแนะ บมจ. ท่าอากาศยานไทย ไตรมาสที่ 1 ประจำปี 2551 การดำเนินการตามนโยบายของรัฐ ตามที่ ภาครัฐได้มอบหมายให้ ทอท. ศึกษาความเหมาะสมของแนวทางการเปิดให้บริการท่าอากาศยานดอนเมืองเพื่อรองรับ เที่ยวบินระหว่างประเทศ นั้น ทอท. ได้ว่าจ้างองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อนำ ผลการศึกษามาใช้ประโยชน์ในการวางแนวทางการพัฒนา และชะลอระยะเวลาในการดำเนินโครงการก่อสร้างท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิในระยะต่อไป กำหนดแนวทางการจัดการการเงินและบริหารเงินลงทุนพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ซึ่งมี เป้าหมายในการกำหนดรูปแบบและปริมาณการจราจรที่ย้ายกิจกรรมการบินจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมายังท่าอากาศยาน ดอนเมืองทั้งในระยะสั้นและระยะยาว รวมทั้งมีข้อมูลเพื่อใช้กำหนดแนวทางการพัฒนาและแผนการลงทุนของท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิในระยะต่อไป รายได้จากการดำเนินงานเพิ่มขึ้นจาก 4,078 ลบ. ใน Q1/50 เป็น 5,415 ลบ. ใน Q1/51 โดยปรับเพิ่มขึ้นจำนวน 1,337 ลบ. คิดเป็นร้อยละ 33 ซึ่ง สัดส่วนค่าธรรมเนียมการใช้สนามบินต่อรายได้จากการดำเนินงาน ได้ปรับเพิ่มขึ้น ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการปรับเพิ่มอัตราค่าธรรมเนียม การใช้สนามบิน (Passenger Service Charge : PSC) โดยรวมไว้ในค่า บัตรโดยสารตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2550 ประกอบกับจำนวนผู้โดยสาร ปรับเพิ่มขี้นร้อยละ 7.98 มีผลให้สัดส่วนของค่าธรรมเนียมการใช้ สนามบินต่อรายได้จากการดำเนินงานเพิ่มขึ้นจาก 41% ใน Q1/50 เป็น 48% ใน Q1/51 ขณะที่ค่าธรรมเนียมสนามบินปรับเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกัน แต่เพิ่มขึ้นในอัตราที่น้อยกว่าค่าธรรมเนียมการใช้สนามบิน มีผลให้ สัดส่วนค่าธรรมเนียมสนามบินต่อรายได้จากการดำเนินงานปรับลดลง จาก 23% ใน Q1/50 เหลือ 20% ใน Q1/51 ทั้งนี้ สัดส่วนรายได้ที่ เกี่ยวกับกิจการการบิน (Aeronautical Revenue) ต่อรายได้ที่ไม่เกี่ยวกับ กิจการการบิน (Non-aeronautical Revenue) ปรับเพิ่มขึ้นจาก 64 : 36 ใน Q1/50 เป็น 68 : 32 ใน Q1/51 หากพิจารณาถึง Normalized Profit ซึ่งเป็นกำไรสุทธิที่ตัดผลกระทบ ของกำไร ( ขาดทุน ) จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ พบว่า ทอท. มี Normalized Profit เพิ่มขึ้นจาก – 593.11 ใน Q1/50 เป็น 293.5 ลบ. ใน Q1/51 โดยปรับเพิ่มขึ้นจำนวน 886.61 ลบ. คิดเป็น ร้อยละ 149 จากการที่รายได้จากการดำเนินงานปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 33 ประกอบกับ ทอท. ได้กำหนดมาตรการลดค่าใช้จ่ายที่เป็นรูปธรรม เช่น ค่าล่วงเวลา ค่าจ้างภายนอก ค่าสาธารณูปโภค ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าซ่อมแซม เป็นต้น มีผลให้ค่าใช้จ่ายดำเนินงานเพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ 9 หมายเหตุ : คะแนนที่ระบุเป็นเพียงผลการประเมินเบื้องต้น ของ ทอท. รายได้จากการดำเนินงาน ตัวชี้วัด25492550 ทางการเงิน 1. EPS (บาทต่อหุ้น) 2. Change in EVA (ลบ.) 3. ค่าใช้จ่ายพนักงานต่อ รายได้จากการดำเนินงาน 7.26 2,266 20.75% 0.77 - 6,876 15.01% ไม่ใช่ทางการเงิน 1. Airport Ranking 2. การนำระบบ EVM มาใช้ 3. การบริหารจัดการองค์กร ยังไม่ประเมิน 5 3.2116 44 3 n.a. Normalized Profit หน่วย : ลบ.


ดาวน์โหลด ppt Www.sepo.go.th สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กระทรวงการคลัง State Enterprise Review : รายแห่ง ข้อมูลอื่นๆ ที่สำคัญ ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google