งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Www.sepo.go.th สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กระทรวงการคลัง State Enterprise Review : รายแห่ง ข้อมูลอื่นๆ ที่สำคัญ ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Www.sepo.go.th สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กระทรวงการคลัง State Enterprise Review : รายแห่ง ข้อมูลอื่นๆ ที่สำคัญ ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 www.sepo.go.th สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กระทรวงการคลัง State Enterprise Review : รายแห่ง ข้อมูลอื่นๆ ที่สำคัญ ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ สังกัด : กระทรวงคมนาคม ประธานกรรมการ : นายวุฒิพันธุ์ วิชัยรัตน์ กรรมการผู้แทน กค. : 1. นายอุทิศ ธรรมวาทิน 2. นายวินัย วิทวัสการเวช CEO (รักษาการ) : นายเสรีรัตน์ ประสุตานนท์ CFO : นางกัลยา ผกากรอง จำนวนพนักงาน : 4,020 คน Website : www.airportthai.co.th ที่มา : งบการเงินสอบทานแล้วของ ทอท. สถานะการดำเนินงาน ไม่มีปัญหามีปัญหา บางเรื่อง ระมัดระวังวิกฤติ ที่มา : งบการเงินสอบทานแล้วของ ทอท. รายได้รวม 9,167 ลบ. ข้อมูลทั่วไป EBITDA 2,957 ลบ. กำไรสุทธิ 3,634 ลบ. ค่าใช้จ่ายพนักงาน 641 ลบ. บมจ. ท่าอากาศยานไทย (ทอท.) มีผลกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นจาก 1,672 ลบ. ใน Q3/50 เป็น 3,634 ลบ. ใน Q3/51 โดยปรับเพิ่มขึ้นจำนวน 3,303 ลบ. คิดเป็นร้อยละ 1,001 ซึ่งมีสาเหตุหลักมาจากการที่ศาลแพ่งได้พิเคราะห์คดีระหว่าง ทอท. กับกลุ่มบริษัท คิงเพาเวอร์ แล้ว เห็นว่า มีเหตุจำเป็นและสมควรที่จะนำวิธีคุ้มครองชั่วคราวก่อน พิพากษามาใช้บังคับ จึงมีคำสั่งเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2551 ให้ ทอท. อนุญาตให้ กลุ่มบริษัทฯ เข้าประกอบกิจการตามสัญญาตามจำนวนพื้นที่เพียงเท่าที่กลุ่มบริษัทฯ ได้เข้าประกอบกิจการอยู่แล้วในวันที่มีคำสั่ง และให้กลุ่มบริษัทฯ ชำระค่าทดแทนแก่ ทอท. ตามข้อตกลงในสัญญาและให้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของค่าเสียหายของ ทอท. หากต่อไปภายหน้าศาลได้มีคำพิพากษาว่าสัญญาไม่มีผลผูกพัน ทอท. จึงได้บันทึก การรับเงินทดแทนดังกล่าวไว้ใน Q3/51 เป็นจำนวน 3,826.05 ลบ. คณะกรรมการ ทอท. ได้มีมติเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2551 เห็นชอบในหลักการให้ ทอท. ดำเนินงานตามแผนพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) ระยะที่ 2 (ปีงบประมาณ 2552 – 2557) เนื่องจากเป็นนโยบายของรัฐบาลที่จะให้ ทสภ. เป็นศูนย์กลางการบินในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทั้งนี้ คณะกรรมการ ทอท. ได้มอบหมายให้ ทอท. พิจารณารายละเอียดของแผนพัฒนา ทสภ. ระยะที่ 2 เช่น ความจำเป็นและกำหนดเวลาดำเนินงานตามแผนพัฒนา ทสภ. ระยะที่ 2 และแผนการใช้ประโยชน์ท่าอากาศยานดอนเมือง เป็นต้น สำหรับข้อพิพาทระหว่าง ทอท. กับกลุ่มบริษัทคิงเพาเวอร์ คณะกรรมการ ทอท. ได้มี มติเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2551 เห็นชอบให้ ทอท. เร่งดำเนินการเจรจากับกลุ่ม บริษัทคิงเพาเวอร์เพื่อเรียกเก็บค่าทดแทนจากกลุ่มบริษัทคิงเพาเวอร์ในการเข้าใช้ พื้นที่ของ ทอท. รวมถึงการใช้พื้นที่ส่วนเกินที่กลุ่มบริษัทคิงเพาเวอร์เข้าประกอบ กิจการให้เป็นไปตามคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวก่อนพิพากษาของศาลแพ่ง รวมทั้ง ดำเนินการปรับปรุงพื้นที่ที่ไม่ปลอดภัยให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล และ การขอคืน พื้นที่บางส่วนเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในเรื่องของการให้บริการสาธารณะ บมจ. ท่าอากาศยานไทย ไตรมาสที่ 3 ประจำปี 2551 “เป็นท่าอากาศยานชั้นนำที่มีการให้บริการที่เป็นเลิศและสามารถรักษา ความเป็นศูนย์กลางการขนส่งทางอากาศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้” สาขาขนส่ง หน่วย : ลบ. * ทอท. ได้เปลี่ยนแปลงนโยบายการบันทึกเงินลงทุนในบริษัทย่อย และบริษัทร่วม สำหรับงบการเงิน เฉพาะกิจการจากวิธีส่วนได้ส่วนเสียเป็นวิธีราคาทุนในปี 2551 เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 44

2 www.sepo.go.th สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กระทรวงการคลัง State Enterprise Review : รายแห่ง ผลการดำเนินการ ( นโยบายรัฐ ) [ เป็น Bullet tahoma 8 or 9] ผู้จัดทำ : นายศุภโชค ถกลศรี กลุ่ม : ขนส่ง หัวหน้ากลุ่ม : นางสาวจุฑารสา กาญจนสาย โทรศัพท์ : 0 2298 5880 ต่อ 6626 วันที่จัดทำ : 28 สิงหาคม 2551 สถานะ: (เช่น อยู่ระหว่างการจัดทำ) [tahoma 7] ณ วันที่: (วันที่ของสถานะดังกล่าว) [tahoma 7] ข้อมูลอื่นๆ ที่สำคัญ ผลการประเมินประจำปี 2550 การดำเนินการตาม นโยบายรัฐ สรุปการดำเนินงาน ทอท. ประกอบกิจการท่าอากาศยาน 6 แห่ง ได้แก่ ดอนเมือง เชียงใหม่ เชียงราย ภูเก็ต หาดใหญ่ และสุวรรณภูมิ รวมทั้ง กิจการอื่นที่เกี่ยวกับหรือต่อเนื่องกับท่าอากาศยาน โดยมีรายได้หลัก มาจากรายได้กิจการบิน เช่น ค่าธรรมเนียมในการขึ้นลงอากาศยาน ค่าธรรมเนียมการใช้สนามบิน รายได้ส่วนที่เหลือเป็นรายได้ที่ไม่เกี่ยวกับ กิจการบิน เช่น รายได้ส่วนแบ่งผลประโยชน์ ค่าเช่า และรายได้จาก การให้บริการ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการพัฒนารัฐวิสาหกิจ ทอท. ควรเร่งเตรียมมาตรการรองรับความเสี่ยงจาก การเพิ่มสูงขึ้นของราคาน้ำมัน ทำให้สายการบินมีการปรับลดเที่ยวบิน และลดเส้นทางบินลง ประกอบกับจำนวนนักท่องเที่ยวมีแนวโน้มชะลอตัว จากค่าโดยสารเครื่องบินที่เพิ่มขึ้น สรุปการดำเนินงานและข้อเสนอแนะ บมจ. ท่าอากาศยานไทย ไตรมาสที่ 2 ประจำปี 2551 การดำเนินการตามนโยบายของรัฐ ตามที่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมมีนโยบายให้ ทอท. เร่งรัดดำเนินการจ่ายเงินชดเชยกับผู้ที่ได้รับผลกระทบด้านเสียง ที่เกิดจากการให้บริการ ทสภ. นั้น คณะกรรมการ ทอท. ได้มีมติเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2551 เห็นชอบแผนดำเนินการแก้ไข ผลกระทบด้านเสียงจากการดำเนินงานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิของ ทอท. ระยะ 3 ปี ( ปีงบประมาณ 2551 – 2553) ซึ่งจำเป็นต้องใช้งบประมาณในส่วนของเงินลงทุนเพื่อแก้ไขผลกระทบด้านเสียงตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2550 และมติคณะกรรมการ ทอท. เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2550 สำหรับอาคาร/สิ่งปลูกสร้างที่ก่อสร้างก่อนปี 2544 ในพื้นที่ NEF > 40 และพื้นที่ NEF 30 – 40 รวมวงเงิน 11,233.70 ล้านบาท ซึ่งอยู่ระหว่างนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาต่อไป ค่าธรรมเนียมสนามบินและค่าธรรมเนียมการใช้สนามบินซึ่งเป็นรายได้ เกี่ยวกับกิจการบิน (Aeronautical Revenue) ได้ปรับเพิ่มขึ้น 418.95 ลบ. ใน Q3/51 คิดเป็นร้อยละ 13 ซึ่งมีสาเหตุหลักมาจากปริมาณจราจร ทางอากาศรวม 6 ท่าอากาศยานเติบโตอย่างต่อเนื่องเมื่อเทียบกับ Q3/50 โดยจำนวนเที่ยวบิน ผู้โดยสาร และปริมาณสินค้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.39, 7 และ 8.18 ตามลำดับ โดยเฉพาะปริมาณจราจรทางอากาศ ของสายการบินราคาประหยัดซึ่งมีสัดส่วนของเที่ยวบินร้อยละ 28.09 เมื่อเทียบกับปริมาณเที่ยวบินรวม และเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.99 จาก Q3/50 จำนวนผู้โดยสารมีสัดส่วนร้อยละ 22.12 เมื่อเทียบกับปริมาณผู้โดยสาร รวมและเพิ่มขึ้นร้อยละ 12.60 จาก Q3/50 ประกอบกับการปรับเพิ่มอัตรา ค่าธรรมเนียมการใช้สนามบินและอัตราค่าธรรมเนียมสนามบิน มีผลให้ สัดส่วนรายได้เกี่ยวกับกิจการบินต่อรายได้จากการดำเนินงานเพิ่มขึ้น จาก 67% ใน Q3/50 เป็น 68% ใน Q3/51 ท่าอากาศยานที่มีจำนวนผู้โดยสารเพิ่มขึ้นมากที่สุดคือ ท่าอากาศยาน ภูเก็ต ( ทภก.) มีจำนวนผู้โดยสารเพิ่มขึ้นจาก 1.2 ล้านคนใน Q3/50 เป็น 1.3 ล้านคนใน Q3/51 โดยเพิ่มขึ้นจำนวน 0.1 ล้านคน คิดเป็น ร้อยละ 8.3 และท่าอากาศยานที่มีจำนวนผู้โดยสารเพิ่มขึ้นน้อยที่สุด คือ ท่าอากาศยานดอนเมือง ( ทดม.) มีจำนวนผู้โดยสารเพิ่มขึ้นจาก 1.430 ล้านคน ใน Q3/50 เป็น 1.433 ล้านคนใน Q3/51 โดยปรับเพิ่มขึ้นเพียง ร้อยละ 0.2 สำหรับท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ( ทสภ.). มีจำนวนผู้โดยสาร เพิ่มขึ้นจาก 9.15 ล้านคนใน Q3/50 เป็น 9.85 ล้านคนใน Q3/51 โดย เพิ่มขึ้นจำนวน 0.7 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 7.7 หมายเหตุ : เป็นคะแนนที่นำเสนอต่อคณะกรรมการประเมินผลงานฯ รายได้จากการดำเนินงาน ตัวชี้วัด25492550 ทางการเงิน 1. EPS (บาทต่อหุ้น) 2. Change in EVA (ลบ.) 3. ค่าใช้จ่ายพนักงานต่อ รายได้จากการดำเนินงาน 7.26 2,266 20.75% 0.77 - 6,876 15.01% ไม่ใช่ทางการเงิน 1. Airport Ranking 2. การนำระบบ EVM มาใช้ 3. การบริหารจัดการองค์กร ยังไม่ประเมิน 5 3.2116 44 4.5 3.08 จำนวนผู้โดยสาร หน่วย : คน


ดาวน์โหลด ppt Www.sepo.go.th สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กระทรวงการคลัง State Enterprise Review : รายแห่ง ข้อมูลอื่นๆ ที่สำคัญ ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google