งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บมจ. ท่าอากาศยานไทย ไตรมาสที่ 3 ประจำปี 2551

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บมจ. ท่าอากาศยานไทย ไตรมาสที่ 3 ประจำปี 2551"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บมจ. ท่าอากาศยานไทย ไตรมาสที่ 3 ประจำปี 2551
บมจ. ท่าอากาศยานไทย ไตรมาสที่ 3 ประจำปี 2551 “เป็นท่าอากาศยานชั้นนำที่มีการให้บริการที่เป็นเลิศและสามารถรักษา ความเป็นศูนย์กลางการขนส่งทางอากาศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้” สาขาขนส่ง สถานะการดำเนินงาน ไม่มีปัญหา มีปัญหา บางเรื่อง ระมัดระวัง วิกฤติ บมจ. ท่าอากาศยานไทย (ทอท.) มีผลกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นจาก 1,672 ลบ. ใน Q3/50 เป็น 3,634 ลบ. ใน Q3/51 โดยปรับเพิ่มขึ้นจำนวน 3,303 ลบ. คิดเป็นร้อยละ 1,001 ซึ่งมีสาเหตุหลักมาจากการที่ศาลแพ่งได้พิเคราะห์คดีระหว่าง ทอท. กับกลุ่มบริษัท คิงเพาเวอร์ แล้ว เห็นว่า มีเหตุจำเป็นและสมควรที่จะนำวิธีคุ้มครองชั่วคราวก่อน พิพากษามาใช้บังคับ จึงมีคำสั่งเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2551 ให้ ทอท. อนุญาตให้ กลุ่มบริษัทฯ เข้าประกอบกิจการตามสัญญาตามจำนวนพื้นที่เพียงเท่าที่กลุ่มบริษัทฯ ได้เข้าประกอบกิจการอยู่แล้วในวันที่มีคำสั่ง และให้กลุ่มบริษัทฯ ชำระค่าทดแทนแก่ ทอท. ตามข้อตกลงในสัญญาและให้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของค่าเสียหายของ ทอท. หากต่อไปภายหน้าศาลได้มีคำพิพากษาว่าสัญญาไม่มีผลผูกพัน ทอท. จึงได้บันทึก การรับเงินทดแทนดังกล่าวไว้ใน Q3/51 เป็นจำนวน 3, ลบ. คณะกรรมการ ทอท. ได้มีมติเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2551 เห็นชอบในหลักการให้ ทอท. ดำเนินงานตามแผนพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) ระยะที่ 2 (ปีงบประมาณ 2552 – 2557) เนื่องจากเป็นนโยบายของรัฐบาลที่จะให้ ทสภ เป็นศูนย์กลางการบินในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทั้งนี้ คณะกรรมการ ทอท. ได้มอบหมายให้ ทอท. พิจารณารายละเอียดของแผนพัฒนา ทสภ. ระยะที่ เช่น ความจำเป็นและกำหนดเวลาดำเนินงานตามแผนพัฒนา ทสภ. ระยะที่ และแผนการใช้ประโยชน์ท่าอากาศยานดอนเมือง เป็นต้น สำหรับข้อพิพาทระหว่าง ทอท. กับกลุ่มบริษัทคิงเพาเวอร์ คณะกรรมการ ทอท. ได้มีมติเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2551 เห็นชอบให้ ทอท. เร่งดำเนินการเจรจากับกลุ่มบริษัทคิงเพาเวอร์เพื่อเรียกเก็บค่าทดแทนจากกลุ่มบริษัทคิงเพาเวอร์ในการเข้าใช้พื้นที่ของ ทอท. รวมถึงการใช้พื้นที่ส่วนเกินที่กลุ่มบริษัทคิงเพาเวอร์เข้าประกอบกิจการให้เป็นไปตามคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวก่อนพิพากษาของศาลแพ่ง รวมทั้งดำเนินการปรับปรุงพื้นที่ที่ไม่ปลอดภัยให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล และ การขอคืนพื้นที่บางส่วนเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในเรื่องของการให้บริการสาธารณะ สังกัด : กระทรวงคมนาคม ประธานกรรมการ : นายวุฒิพันธุ์ วิชัยรัตน์ กรรมการผู้แทน กค. : 1. นายอุทิศ ธรรมวาทิน 2. นายวินัย วิทวัสการเวช CEO (รักษาการ) : นายเสรีรัตน์ ประสุตานนท์ CFO : นางกัลยา ผกากรอง จำนวนพนักงาน : 4,020 คน Website : ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลอื่นๆ ที่สำคัญ รายได้รวม 9,167 ลบ. หน่วย : ลบ. EBITDA 2,957 ลบ. หน่วย : ลบ. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ กำไรสุทธิ 3,634 ลบ. หน่วย : ลบ. ค่าใช้จ่ายพนักงาน 641 ลบ. หน่วย : ลบ. ที่มา : งบการเงินสอบทานแล้วของ ทอท. * ทอท. ได้เปลี่ยนแปลงนโยบายการบันทึกเงินลงทุนในบริษัทย่อย และบริษัทร่วม สำหรับงบการเงิน เฉพาะกิจการจากวิธีส่วนได้ส่วนเสียเป็นวิธีราคาทุนในปี 2551 เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 44 ที่มา : งบการเงินสอบทานแล้วของ ทอท.

2 บมจ. ท่าอากาศยานไทย ไตรมาสที่ 2 ประจำปี 2551
บมจ. ท่าอากาศยานไทย ไตรมาสที่ 2 ประจำปี 2551 การดำเนินการตามนโยบายรัฐ (นโยบายรัฐ) [เป็น Bullet tahoma 8 or 9] การดำเนินการตามนโยบายของรัฐ ตามที่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมมีนโยบายให้ ทอท. เร่งรัดดำเนินการจ่ายเงินชดเชยกับผู้ที่ได้รับผลกระทบด้านเสียง ที่ เกิดจากการให้บริการ ทสภ. นั้น คณะกรรมการ ทอท. ได้มีมติเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2551 เห็นชอบแผนดำเนินการแก้ไข ผลกระทบด้านเสียงจากการดำเนินงานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิของ ทอท. ระยะ 3 ปี (ปีงบประมาณ 2551 – 2553) ซึ่งจำเป็นต้องใช้งบประมาณในส่วนของเงินลงทุนเพื่อแก้ไขผลกระทบด้านเสียงตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม และมติคณะกรรมการ ทอท. เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2550 สำหรับอาคาร/สิ่งปลูกสร้างที่ก่อสร้างก่อนปี 2544 ในพื้นที่ NEF > 40 และพื้นที่ NEF 30 – 40 รวมวงเงิน 11, ล้านบาท ซึ่งอยู่ระหว่างนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาต่อไป ข้อมูลอื่นๆ ที่สำคัญ ผลการดำเนินการ รายได้จากการดำเนินงาน ค่าธรรมเนียมสนามบินและค่าธรรมเนียมการใช้สนามบินซึ่งเป็นรายได้เกี่ยวกับกิจการบิน (Aeronautical Revenue) ได้ปรับเพิ่มขึ้น ลบ. ใน Q3/51 คิดเป็นร้อยละ 13 ซึ่งมีสาเหตุหลักมาจากปริมาณจราจรทางอากาศรวม 6 ท่าอากาศยานเติบโตอย่างต่อเนื่องเมื่อเทียบกับ Q3/50 โดยจำนวนเที่ยวบิน ผู้โดยสาร และปริมาณสินค้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.39, และ 8.18 ตามลำดับ โดยเฉพาะปริมาณจราจรทางอากาศ ของสายการบินราคาประหยัดซึ่งมีสัดส่วนของเที่ยวบินร้อยละ เมื่อเทียบกับปริมาณเที่ยวบินรวม และเพิ่มขึ้นร้อยละ จาก Q3/50 จำนวนผู้โดยสารมีสัดส่วนร้อยละ เมื่อเทียบกับปริมาณผู้โดยสารรวมและเพิ่มขึ้นร้อยละ จาก Q3/50 ประกอบกับการปรับเพิ่มอัตราค่าธรรมเนียมการใช้สนามบินและอัตราค่าธรรมเนียมสนามบิน มีผลให้สัดส่วนรายได้เกี่ยวกับกิจการบินต่อรายได้จากการดำเนินงานเพิ่มขึ้นจาก 67% ใน Q3/50 เป็น 68% ใน Q3/51 ท่าอากาศยานที่มีจำนวนผู้โดยสารเพิ่มขึ้นมากที่สุดคือ ท่าอากาศยานภูเก็ต (ทภก.) มีจำนวนผู้โดยสารเพิ่มขึ้นจาก 1.2 ล้านคนใน Q3/50 เป็น 1.3 ล้านคนใน Q3/51 โดยเพิ่มขึ้นจำนวน 0.1 ล้านคน คิดเป็น ร้อยละ 8.3 และท่าอากาศยานที่มีจำนวนผู้โดยสารเพิ่มขึ้นน้อยที่สุด คือ ท่าอากาศยานดอนเมือง (ทดม.) มีจำนวนผู้โดยสารเพิ่มขึ้นจาก ล้านคน ใน Q3/50 เป็น ล้านคนใน Q3/51 โดยปรับเพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ 0.2 สำหรับท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.). มีจำนวนผู้โดยสารเพิ่มขึ้นจาก 9.15 ล้านคนใน Q3/50 เป็น 9.85 ล้านคนใน Q3/51 โดยเพิ่มขึ้นจำนวน 0.7 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 7.7 จำนวนผู้โดยสาร หน่วย : คน ผลการประเมินประจำปี 2550 ตัวชี้วัด 2549 2550 ทางการเงิน 1. EPS (บาทต่อหุ้น) 2. Change in EVA (ลบ.) 3. ค่าใช้จ่ายพนักงานต่อรายได้จากการดำเนินงาน 7.26 2,266 20.75% 0.77 - 6,876 15.01% ไม่ใช่ทางการเงิน 1. Airport Ranking 2. การนำระบบ EVM มาใช้ 3. การบริหารจัดการองค์กร ยังไม่ประเมิน 5 3.2116 44 4.5 3.08 สรุปการดำเนินงาน ทอท. ประกอบกิจการท่าอากาศยาน 6 แห่ง ได้แก่ ดอนเมือง เชียงใหม่ เชียงราย ภูเก็ต หาดใหญ่ และสุวรรณภูมิ รวมทั้งกิจการอื่นที่เกี่ยวกับหรือต่อเนื่องกับท่าอากาศยาน โดยมีรายได้หลัก มาจากรายได้กิจการบิน เช่น ค่าธรรมเนียมในการขึ้นลงอากาศยาน ค่าธรรมเนียมการใช้สนามบิน รายได้ส่วนที่เหลือเป็นรายได้ที่ไม่เกี่ยวกับกิจการบิน เช่น รายได้ส่วนแบ่งผลประโยชน์ ค่าเช่า และรายได้จาก การให้บริการ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการพัฒนารัฐวิสาหกิจ ทอท. ควรเร่งเตรียมมาตรการรองรับความเสี่ยงจาก การเพิ่มสูงขึ้นของราคาน้ำมัน ทำให้สายการบินมีการปรับลดเที่ยวบิน และลดเส้นทางบินลง ประกอบกับจำนวนนักท่องเที่ยวมีแนวโน้มชะลอตัวจากค่าโดยสารเครื่องบินที่เพิ่มขึ้น สรุปการดำเนินงานและข้อเสนอแนะ สถานะ: (เช่น อยู่ระหว่างการจัดทำ) [tahoma 7] ณ วันที่: (วันที่ของสถานะดังกล่าว) [tahoma 7] หมายเหตุ : เป็นคะแนนที่นำเสนอต่อคณะกรรมการประเมินผลงานฯ ผู้จัดทำ : นายศุภโชค ถกลศรี กลุ่ม : ขนส่ง หัวหน้ากลุ่ม : นางสาวจุฑารสา กาญจนสาย โทรศัพท์ : ต่อ 6626 วันที่จัดทำ : 28 สิงหาคม 2551


ดาวน์โหลด ppt บมจ. ท่าอากาศยานไทย ไตรมาสที่ 3 ประจำปี 2551

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google