งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ ข้อมูลด้านการดำเนินงาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ ข้อมูลด้านการดำเนินงาน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ ข้อมูลด้านการดำเนินงาน
สาขาขนส่ง บมจ. ท่าอากาศยานไทย ไตรมาสที่ 2 ประจำปี 2552 (ม.ค. 52 – มี.ค. 52) “เป็นท่าอากาศยานชั้นนำที่มีการให้บริการที่เป็นเลิศและรักษาความเป็น ศูนย์กลางการขนส่งทางอากาศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้” สถานะการดำเนินงาน ไม่มีปัญหา มีปัญหาบางเรื่อง ระมัดระวัง วิกฤติ บมจ. ท่าอากาศยานไทย (ทอท.) มีผลกำไรสุทธิลดลงจาก 3,158 ลบ. ใน Q2/51 เหลือ 1,811 ลบ. ใน Q2/52 โดยปรับลดลงคิดเป็นร้อยละ 42.7 และหากพิจารณา ผลประกอบการสำหรับงวดหกเดือน พบว่า กำไรสุทธิลดลงจาก 3,499 ลบ. ใน 6M/51 เหลือ 114 ลบ. ใน 6M/52 โดยปรับลดลงคิดเป็นร้อยละ 96.7% ซึ่งมีสาเหตุหลักมา จากรายได้ที่ลดลงถึงกว่า 1,300 ลบ. จากการดำเนินมาตรการตามนโยบายช่วยเหลือ สายการบินและผู้ประกอบการจากผลกระทบของเหตุการณ์ปิดสนามบินโดยสรุปดังนี้ ปรับลดอัตราค่าธรรมเนียมค่าธรรมเนียมขึ้นลงอากาศยาน (Landing Fee) ลง 20% และไม่เก็บค่าธรรมเนียมที่เก็บอากาศยาน 24 ชม. แรก โดยมีผลตั้งแต่ ก.พ – ก.ย. 2552 ปรับลดค่าเช่าพื้นที่ลง 10% โดยมีผลตั้งแต่ ม.ค – มิ.ย. 2552 ปรับลดค่าตอบแทนคงที่รายเดือนตามอัตราส่วนตามจำนวนผู้โดยสารที่ลดลง โดยมีผลตั้งแต่ ม.ค – ธ.ค. 2552 ยกเลิกการจัดเก็บค่าตอบแทนขั้นต่ำกรณีที่สัญญามีทั้งค่าตอบแทนขั้นต่ำ และค่าตอบแทนที่เป็นร้อยละของยอดขาย โดยมีผลตั้งแต่ ม.ค –ธ.ค. 2552 ทอท. อยู่ระหว่างดำเนินการตามนโยบายกระทรวงคมนาคมในการพิจารณาย้ายปริมาณ จราจรทางอากาศในประเทศจากท่าอากาศยานดอนเมืองมายังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และการใช้ประโยชน์ท่าอากาศยานดอนเมืองให้เกิดประโยชน์สูงสุด คณะกรรมการ ทอท. ได้ตกลงว่าจ้างนายเสรีรัตน์ ประสุตานนท์ ผู้อำนวยการท่าอากาศ ยานสุวรรณภูมิ เป็นกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ทอท. ตามสัญญาว่าจ้างซึ่งกำหนด ระยะเวลาการทำงาน 2 ปีเริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2552 เนื่องจากปัจจุบันนายเสรีรัตน์ฯ มีอายุ 58 ปี สรุปปัญหา : ทอท. มีแนวโน้มรายได้ลดลงอย่างต่อเนื่องจากการดำเนินมาตรการช่วยเหลือสายการบินและผู้ประกอบการจากผลกระทบการปิดสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินดอนเมือง ข้อเสนอแนะ : เร่งรัดดำเนินมาตรการลดรายจ่าย และจัดทำรูปแบบการดำเนินธุรกิจ (Business Model) ในการใช้ประโยชน์ท่าอากาศยานดอนเมือง สังกัด : กระทรวงคมนาคม ประธานกรรมการ : นายปิยะพันธ์ จัมปาสุต กรรมการผู้แทน กค. : นายอุทิศ ธรรมวาทิน นางรวิฐา พงศ์นุชิต นายประสงค์ พูนธเนศ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (CEO) : นายเสรีรัตน์ ประสุตานนท์ CFO: นางสุภาภรณ์ บุรพกุศลศรี จำนวนพนักงาน: 3,950 คน Website : ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ ข้อมูลด้านการดำเนินงาน รายได้รวม 5,911 ลบ. หน่วย : ลบ. EBITDA 3,318 ลบ. หน่วย : ลบ. กำไรสุทธิ 1,811 ลบ. หน่วย : ลบ. ที่มา : งบการเงินสอบทานของ บมจ. ท่าอากาศยานไทย ที่มา : งบการเงินสอบทานของ บมจ. ท่าอากาศยานไทย

2 วิเคราะห์ผลการดำเนินงาน สรุปการดำเนินงานและข้อเสนอแนะ
บมจ. ท่าอากาศยานไทย ไตรมาสที่ 2 ประจำปี 2552 (ม.ค. 52 – มี.ค. 52) Statement of Direction (SOD) :พัฒนาท่าอากาศยานสากลให้สามารถรองรับการขยายตัวของการเดินทางและการขนส่งทางอากาศได้อย่างเพียงพอ และยกระดับคุณภาพการให้บริการและการบริหารจัดการเพื่อเป็นท่าอากาศยานระดับโลก สร้างผลตอบแทน และความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนอย่างต่อเนื่อง สร้างมูลค่าเพิ่มและผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้น อย่างต่อเนื่อง โดยปรับปรุงการบริหารจัดการและสร้างความเชื่อมั่นกับนักลงทุน พัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิระยะที่ 2 และทบทวนบทบาทท่าอากาศยานดอนเมือง รวมทั้ง การบริหารสัญญาสัมปทานอย่างมีประสิทธิภาพ ในการเพิ่มขีดความสามารถ ในการเป็นศูนย์กลางการขนส่งทางอากาศ เร่งรัดการแก้ไขปัญหามลภาวะทางเสียงจากการประกอบกิจการท่าอากาศยาน ปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของท่าอากาศยานเพื่อยกระดับการจัดอันดับท่าอากาศยานของโลก พัฒนากระบวนการในการดำเนินงาน โดยเน้นคุณภาพ ผลิตภาพ ธรรมาภิบาล ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และประสานการบริการร่วมกับหน่วยงานอื่นในการ ให้บริการ อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ การดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล คณะกรรมการศึกษารูปแบบการใช้ประโยชน์ร่วมกันระหว่างท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและท่าอากาศยานดอนเมืองเสนอให้มีโครงการที่เหมาะสมกับการใช้ประโยชน์พื้นที่ ท่าอากาศยานดอนเมืองคือ ศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยานแบบครบวงจรในลักษณะเขตปลอดอากร (Free Zone) โครงการอาคารผู้โดยสารสำหรับท่าอากาศยานส่วนตัว (Private Jet Terminal) ศูนย์ฝึกบินจำลอง (Simulator Training Center) ศูนย์ซ่อมอากาศยานเล็ก-กลาง (Medium-Small Aircraft Maintenance Center) โรงเรียนฝึก การบิน (Aviation Training School) การจัดแสดงอากาศยาน (Air Show) และจุดซื้อ-ขายเครื่องบิน (Aircraft Trade Center) นโยบายของรัฐบาล (นโยบายรัฐ) [เป็น Bullet tahoma 8 or 9] ข้อมูลอื่นๆ ที่สำคัญ Normalized Profit กรณีพิจารณาถึง Normalized Profit ซึ่งเป็นกำไรสุทธิที่หักผลกระทบของกำไร/ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน พบว่า Normalized Profit ของ ทอท. ลดลงจาก 3,780 ลบ. ใน Q2/51 เหลือ 832 ลบ. ใน Q2/52 โดยปรับลดลงจำนวน 2,948 ลบ. คิดเป็นร้อยละ 78 ซึ่งมีสาเหตุหลักมาจากรายได้จากการดำเนินงานลดลงถึงกว่า 1,340 ลบ. คิดเป็นร้อยละ 19 ประกอบกับใน Q2/51 ทอท. ได้รับรู้รายได้ของกลุ่มบริษัทคิงเพาเวอร์ในโครงการประกอบกิจการร้านค้าปลอดอากร ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิปี 2550 จำนวน 2,012 ลบ. ซึ่งเป็นไปตามคำพิพากษาของศาลแพ่งเนื่องจากกลุ่มบริษัทคิงเพาเวอร์ได้ถอนฟ้องคดีกับ ทอท. และได้กลับมารับรู้รายได้ส่วนแบ่งผลประโยชน์ตามสัญญา จากผลกระทบของภาวะเศรษฐกิจถดถอยทั่วโลกและการที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและท่าอากาศยานดอนเมืองปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 25 พ.ย. 51 จนถึงวันที่ 5 ธ.ค. 51 มีผลให้จำนวนผู้โดยสารลดลงจาก 16.5 ล้านคนใน Q2/51 เหลือ 13.7 ล้านคนใน Q2/52 โดยปรับลดลงคิดเป็นร้อยละ 17 ส่งผลต่อรายได้ค่าธรรมเนียมสนามบินลดลงจาก 3,036 ลบ. ใน Q2/51 เหลือ 2,486 ลบ. โดยปรับลดลงคิดเป็นร้อยละ 18 และ จำนวนเที่ยวบินปรับลดลงจาก 106,607 เที่ยวบินใน Q2/51 เหลือ 89,481 เที่ยวบินใน Q2/52 โดยปรับลดลงคิดเป็นร้อยละ 16.1 ประกอบกับดำเนินนโยบายช่วยเหลือสายการบินจากการปรับลดค่าธรรมเนียม Landing Fee ส่งผลต่อรายได้ค่าธรรมเนียมสนามบินลดลงจาก 3,036 ลบ. ใน Q2/51 เหลือ 2,486 ลบ. ใน Q2/52 โดยปรับลดลงคิดเป็นร้อยละ 18 ทอท. มีผลการประเมินในส่วนการบริหารจัดการองค์กร หัวข้อการบริหารความเสี่ยงเท่ากับ 1.75 เนื่องจาก ทอท. สามารถจัดทำ Risk Map โดยระบุถึงสาเหตุของความเสี่ยงในแต่ละด้าน อย่างไรก็ตาม Risk Map ดังกล่าวยังไม่สามารถที่จะแสดงถึงความสัมพันธ์และผลกระทบในเชิงปริมาณของแต่ละปัจจัยเสี่ยงซึ่งกันและกันได้อย่างชัดเจน รวมถึง ทอท. ไม่ได้นำ Risk Map มาใช้ในการกำหนดแผนบริหารความเสี่ยง วิเคราะห์ผลการดำเนินงาน จำนวนผู้โดยสาร หน่วย : คน ผลการประเมินผลปี 2551 ตัวชี้วัด เป้าหมาย ค่าจริง ทางการเงิน EPS (บาท/หุ้น) Change in Economic Profit 1.14 4,885 5.12 5,269 ไม่ใช่ทางการเงิน 1. การนำระบบ EVM มาใช้ 2. Airport Ranking (อันดับ) 2.1 ASQ 2.2 Skytrax 3.00 44 46 3.50 28 37 การบริหารจัดการองค์กร 1. บทบาทกรรมการ 2. การบริหารความเสี่ยง 3. การตรวจสอบภายใน 4. การจัดการสารสนเทศ 5. การบริหารทรัพยากรบุคคล 3.4216 1.7500 3.2437 3.3759 3.2354 สรุปการดำเนินงานโดยรวม ทอท. ประกอบกิจการท่าอากาศยาน 6 แห่ง ได้แก่ ดอนเมือง เชียงใหม่ เชียงราย ภูเก็ต หาดใหญ่ และสุวรรณภูมิ รวมทั้งกิจการ อื่นที่เกี่ยวกับหรือต่อเนื่องกับท่าอากาศยาน โดยมีรายได้หลักมาจากรายได้ กิจการบิน เช่น ค่าธรรมเนียมในการขึ้นลง อากาศยาน ค่าธรรมเนียมการใช้ สนามบิน รายได้ส่วนที่เหลือเป็นรายได้ที่ไม่เกี่ยวกับกิจการบิน เช่น รายได้ ส่วนแบ่งผลประโยชน์ ค่าเช่า และรายได้จากการให้บริการ ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนารัฐวิสาหกิจ ทอท. ควรเร่งดำเนินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงแบบเป็นระบบ และบูรณาการเพื่อป้องกันและบริหารปัจจัยเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยเฉพาะอัตราแลกเปลี่ยนและการถูกปิดล้อมสนามบิน เร่งรัดดำเนินมาตรการลดรายจ่าย และจัดทำรูปแบบการดำเนินธุรกิจ (Business Model) ในการใช้ประโยชน์ท่าอากาศยานดอนเมือง สรุปการดำเนินงานและข้อเสนอแนะ สถานะ: (เช่น อยู่ระหว่างการจัดทำ) [tahoma 7] ณ วันที่: (วันที่ของสถานะดังกล่าว) [tahoma 7] ผู้จัดทำ : นายศุภโชค ถกลศรี กลุ่ม : ขนส่ง หัวหน้ากลุ่ม : นายสุธารักษ์ ธีร์จันทึก โทรศัพท์ : ต่อ 6626 วันที่จัดทำ : 28 กุมภาพันธ์ 2552


ดาวน์โหลด ppt ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ ข้อมูลด้านการดำเนินงาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google