งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Www.sepo.go.th สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กระทรวงการคลัง State Enterprise Review : รายแห่ง ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ สังกัด : กระทรวงคมนาคม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Www.sepo.go.th สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กระทรวงการคลัง State Enterprise Review : รายแห่ง ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ สังกัด : กระทรวงคมนาคม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 www.sepo.go.th สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กระทรวงการคลัง State Enterprise Review : รายแห่ง ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ สังกัด : กระทรวงคมนาคม ประธานกรรมการ : นายปิยะพันธ์ จัมปาสุต กรรมการผู้แทน กค. : 1.นายอุทิศ ธรรมวาทิน 2.นางรวิฐา พงศ์นุชิต 3.นายประสงค์ พูนธเนศ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (CEO) : นายเสรีรัตน์ ประสุตานนท์ CFO: นางสุภาภรณ์ บุรพกุศลศรี จำนวนพนักงาน: 3,950 คน Website : www.airportthai.co.th บมจ. ท่าอากาศยานไทย (ทอท.) มีผลกำไรสุทธิลดลงจาก 3,158 ลบ. ใน Q2/51 เหลือ 1,811 ลบ. ใน Q2/52 โดยปรับลดลงคิดเป็นร้อยละ 42.7 และหากพิจารณา ผลประกอบการสำหรับงวดหกเดือน พบว่า กำไรสุทธิลดลงจาก 3,499 ลบ. ใน 6M/51 เหลือ 114 ลบ. ใน 6M/52 โดยปรับลดลงคิดเป็นร้อยละ 96.7% ซึ่งมีสาเหตุหลักมา จากรายได้ที่ลดลงถึงกว่า 1,300 ลบ. จากการดำเนินมาตรการตามนโยบายช่วยเหลือ สายการบินและผู้ประกอบการจากผลกระทบของเหตุการณ์ปิดสนามบินโดยสรุปดังนี้ 1.ปรับลดอัตราค่าธรรมเนียมค่าธรรมเนียมขึ้นลงอากาศยาน (Landing Fee) ลง 20% และไม่เก็บค่าธรรมเนียมที่เก็บอากาศยาน 24 ชม. แรก โดยมีผลตั้งแต่ ก.พ. 2552 – ก.ย. 2552 2.ปรับลดค่าเช่าพื้นที่ลง 10% โดยมีผลตั้งแต่ ม.ค. 2552 – มิ.ย. 2552 3.ปรับลดค่าตอบแทนคงที่รายเดือนตามอัตราส่วนตามจำนวนผู้โดยสารที่ลดลง โดยมีผลตั้งแต่ ม.ค. 2552 – ธ.ค. 2552 4.ยกเลิกการจัดเก็บค่าตอบแทนขั้นต่ำกรณีที่สัญญามีทั้งค่าตอบแทนขั้นต่ำ และค่าตอบแทนที่เป็นร้อยละของยอดขาย โดยมีผลตั้งแต่ ม.ค. 2552 –ธ.ค. 2552 ทอท. อยู่ระหว่างดำเนินการตามนโยบายกระทรวงคมนาคมในการพิจารณาย้ายปริมาณ จราจรทางอากาศในประเทศจากท่าอากาศยานดอนเมืองมายังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และการใช้ประโยชน์ท่าอากาศยานดอนเมืองให้เกิดประโยชน์สูงสุด คณะกรรมการ ทอท. ได้ตกลงว่าจ้างนายเสรีรัตน์ ประสุตานนท์ ผู้อำนวยการท่าอากาศ ยานสุวรรณภูมิ เป็นกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ทอท. ตามสัญญาว่าจ้างซึ่งกำหนด ระยะเวลาการทำงาน 2 ปีเริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2552 เนื่องจากปัจจุบันนายเสรีรัตน์ฯ มีอายุ 58 ปี บมจ. ท่าอากาศยานไทย ไตรมาสที่ 2 ประจำปี 2552 (ม.ค. 52 – มี.ค. 52) “เป็นท่าอากาศยานชั้นนำที่มีการให้บริการที่เป็นเลิศและรักษาความเป็น ศูนย์กลางการขนส่งทางอากาศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้” สาขาขนส่ง สถานะการดำเนินงาน ไม่มีปัญหามีปัญหาบางเรื่องระมัดระวังวิกฤติ ที่มา : งบการเงินสอบทานของ บมจ. ท่าอากาศยานไทย ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลด้านการดำเนินงาน รายได้รวม 5,911 ลบ. กำไรสุทธิ 1,811 ลบ. EBITDA 3,318 ลบ. หน่วย : ลบ. ที่มา : งบการเงินสอบทานของ บมจ. ท่าอากาศยานไทย  สรุปปัญหา : ทอท. มีแนวโน้มรายได้ลดลงอย่าง ต่อเนื่องจากการดำเนินมาตรการช่วยเหลือสายการ บินและผู้ประกอบการจากผลกระทบการปิด สนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินดอนเมือง ข้อเสนอแนะ : เร่งรัดดำเนินมาตรการลดรายจ่าย และจัดทำรูปแบบการดำเนินธุรกิจ (Business Model) ในการใช้ประโยชน์ท่าอากาศยานดอนเมือง

2 www.sepo.go.th สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กระทรวงการคลัง State Enterprise Review : รายแห่ง  กรณีพิจารณาถึง Normalized Profit ซึ่งเป็นกำไรสุทธิที่หักผลกระทบของ กำไร / ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน พบว่า Normalized Profit ของ ทอท. ลดลงจาก 3,780 ลบ. ใน Q2/51 เหลือ 832 ลบ. ใน Q2/52 โดยปรับลดลง จำนวน 2,948 ลบ. คิดเป็นร้อยละ 78 ซึ่งมีสาเหตุหลักมาจากรายได้จากการ ดำเนินงานลดลงถึงกว่า 1,340 ลบ. คิดเป็นร้อยละ 19 ประกอบกับใน Q2/51 ทอท. ได้รับรู้รายได้ของกลุ่มบริษัทคิงเพาเวอร์ในโครงการประกอบกิจการ ร้านค้าปลอดอากร ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิปี 2550 จำนวน 2,012 ลบ. ซึ่งเป็นไปตามคำพิพากษาของศาลแพ่งเนื่องจากกลุ่มบริษัทคิงเพาเวอร์ได้ ถอนฟ้องคดีกับ ทอท. และได้กลับมารับรู้รายได้ส่วนแบ่งผลประโยชน์ตาม สัญญา  จากผลกระทบของ ภาวะเศรษฐกิจถดถอยทั่วโลกและการที่ ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิและท่าอากาศยานดอนเมืองปิดให้บริการ ตั้งแต่วันที่ 25 พ.ย. 51 จนถึงวันที่ 5 ธ.ค. 51 มีผลให้ จำนวนผู้โดยสารลดลงจาก 16.5 ล้านคนใน Q2/51 เหลือ 13.7 ล้านคนใน Q2/52 โดยปรับลดลงคิดเป็นร้อยละ 17 ส่งผลต่อรายได้ค่าธรรมเนียมสนามบินลดลงจาก 3,036 ลบ. ใน Q2/51 เหลือ 2,486 ลบ. โดยปรับลดลงคิดเป็นร้อยละ 18 และ จำนวนเที่ยวบินปรับ ลดลงจาก 106,607 เที่ยวบินใน Q2/51 เหลือ 89,481 เที่ยวบินใน Q2/52 โดยปรับลดลงคิดเป็นร้อยละ 16.1 ประกอบกับดำเนินนโยบายช่วยเหลือสาย การบินจากการปรับลดค่าธรรมเนียม Landing Fee ส่งผลต่อรายได้ ค่าธรรมเนียมสนามบินลดลงจาก 3,036 ลบ. ใน Q2/51 เหลือ 2,486 ลบ. ใน Q2/52 โดยปรับลดลงคิดเป็นร้อยละ 18  ทอท. มีผลการประเมินในส่วนการบริหารจัดการองค์กร หัวข้อการบริหาร ความเสี่ยงเท่ากับ 1.75 เนื่องจาก ทอท. สามารถจัดทำ Risk Map โดยระบุ ถึงสาเหตุของความเสี่ยงในแต่ละด้าน อย่างไรก็ตาม Risk Map ดังกล่าวยัง ไม่สามารถที่จะแสดงถึงความสัมพันธ์และผลกระทบในเชิงปริมาณของแต่ละ ปัจจัยเสี่ยงซึ่งกันและกันได้อย่างชัดเจน รวมถึง ทอท. ไม่ได้นำ Risk Map มาใช้ในการกำหนดแผนบริหารความเสี่ยง วิเคราะห์ผลการดำเนินงาน ( นโยบายรัฐ ) [ เป็น Bullet tahoma 8 or 9] ผู้จัดทำ : นายศุภโชค ถกลศรี กลุ่ม : ขนส่ง หัวหน้ากลุ่ม : นายสุธารักษ์ ธีร์จันทึก โทรศัพท์ : 0-2298-5880-9 ต่อ 6626 วันที่จัดทำ : 28 กุมภาพันธ์ 2552 บมจ. ท่าอากาศยานไทย ไตรมาสที่ 2 ประจำปี 2552 (ม.ค. 52 – มี.ค. 52) สถานะ: (เช่น อยู่ระหว่างการจัดทำ) [tahoma 7] ณ วันที่: (วันที่ของสถานะดังกล่าว) [tahoma 7] ข้อมูลอื่นๆ ที่สำคัญ ผลการประเมินผลปี 2551 นโยบายของรัฐบาล สรุปการดำเนินงานโดยรวม ทอท. ประกอบกิจการท่าอากาศยาน 6 แห่ง ได้แก่ ดอนเมือง เชียงใหม่ เชียงราย ภูเก็ต หาดใหญ่ และสุวรรณภูมิ รวมทั้งกิจการ อื่นที่เกี่ยวกับหรือต่อเนื่องกับท่าอากาศยาน โดยมีรายได้หลักมาจากรายได้ กิจการบิน เช่น ค่าธรรมเนียมในการขึ้นลง อากาศยาน ค่าธรรมเนียมการใช้ สนามบิน รายได้ส่วนที่เหลือเป็นรายได้ที่ไม่เกี่ยวกับกิจการบิน เช่น รายได้ ส่วนแบ่งผลประโยชน์ ค่าเช่า และรายได้จากการให้บริการ ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนารัฐวิสาหกิจ ทอท. ควรเร่งดำเนินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงแบบเป็นระบบ และบูรณาการเพื่อป้องกันและบริหารปัจจัยเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยเฉพาะอัตราแลกเปลี่ยนและการถูกปิดล้อมสนามบิน เร่งรัดดำเนินมาตรการลดรายจ่าย และจัดทำรูปแบบการดำเนินธุรกิจ (Business Model) ในการใช้ประโยชน์ท่าอากาศยานดอนเมือง สรุปการดำเนินงานและข้อเสนอแนะ Statement of Direction (SOD) : พัฒนาท่าอากาศยานสากลให้สามารถรองรับการขยายตัวของการเดินทางและการขนส่งทางอากาศได้อย่าง เพียงพอ และยกระดับคุณภาพการให้บริการและการบริหารจัดการเพื่อเป็นท่าอากาศยานระดับโลก สร้างผลตอบแทน และความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนอย่างต่อเนื่อง  สร้างมูลค่าเพิ่มและผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้น อย่างต่อเนื่อง โดยปรับปรุงการบริหารจัดการและสร้างความเชื่อมั่นกับนักลงทุน  พัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิระยะที่ 2 และทบทวนบทบาทท่าอากาศยานดอนเมือง รวมทั้ง การบริหารสัญญาสัมปทานอย่างมีประสิทธิภาพ ในการเพิ่มขีดความสามารถ ในการเป็นศูนย์กลางการขนส่งทางอากาศ  เร่งรัดการแก้ไขปัญหามลภาวะทางเสียงจากการประกอบกิจการท่าอากาศยาน  ปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของท่าอากาศยานเพื่อยกระดับการจัดอันดับท่าอากาศยานของโลก  พัฒนากระบวนการในการดำเนินงาน โดยเน้นคุณภาพ ผลิตภาพ ธรรมาภิบาล ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และประสานการบริการร่วมกับหน่วยงานอื่นในการ ให้บริการ อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ การดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  คณะกรรมการศึกษารูปแบบการใช้ประโยชน์ร่วมกันระหว่างท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและท่าอากาศยานดอนเมืองเสนอให้มีโครงการที่เหมาะสมกับการใช้ประโยชน์พื้นที่ ท่าอากาศยานดอนเมืองคือ ศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยานแบบครบวงจรในลักษณะเขตปลอดอากร (Free Zone) โครงการอาคารผู้โดยสารสำหรับท่าอากาศยานส่วนตัว (Private Jet Terminal) ศูนย์ฝึกบินจำลอง (Simulator Training Center) ศูนย์ซ่อมอากาศยานเล็ก-กลาง (Medium-Small Aircraft Maintenance Center) โรงเรียนฝึก การบิน (Aviation Training School) การจัดแสดงอากาศยาน (Air Show) และจุดซื้อ-ขายเครื่องบิน (Aircraft Trade Center) Normalized Profit ตัวชี้วัดเป้าหมายค่าจริง ทางการเงิน 1. EPS ( บาท / หุ้น ) 2. Change in Economic Profit 1.14 4,885 5.12 5,269 ไม่ใช่ทางการเงิน 1. การนำระบบ EVM มาใช้ 2. Airport Ranking ( อันดับ ) 2.1 ASQ 2.2 Skytrax 3.00 44 46 3.50 28 37 การบริหารจัดการองค์กร 1. บทบาทกรรมการ 2. การบริหารความเสี่ยง 3. การตรวจสอบภายใน 4. การจัดการสารสนเทศ 5. การบริหารทรัพยากรบุคคล 3.00 3.4216 1.7500 3.2437 3.3759 3.2354 จำนวนผู้โดยสาร หน่วย : คน


ดาวน์โหลด ppt Www.sepo.go.th สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กระทรวงการคลัง State Enterprise Review : รายแห่ง ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ สังกัด : กระทรวงคมนาคม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google