งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Thailand Productivity Institute สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ 1 องค์กร นวัตกรรม Creativity is coming up with ideas Innovation is bringing ideas to life www.1000ventures.com.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Thailand Productivity Institute สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ 1 องค์กร นวัตกรรม Creativity is coming up with ideas Innovation is bringing ideas to life www.1000ventures.com."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Thailand Productivity Institute สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ 1 องค์กร นวัตกรรม Creativity is coming up with ideas Innovation is bringing ideas to life www.1000ventures.com

2 Thailand Productivity Institute สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ 2 พระบิดาแห่งนวัตกรรม

3 Thailand Productivity Institute สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ 3 คณะกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ได้มีมติให้ ดำเนินการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็น “ พระบิดาแห่ง นวัตกรรมไทย ” จากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ “ แกล้งดิน ” ในเขต จังหวัดนราธิวาส และมีมติให้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้วันที่ 5 ตุลาคม ของทุกปี เป็น “ วันนวัตกรรมแห่งชาติ ” เนื่องจากเป็นวันที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสร็จฯ ทอดพระเนตรการดำเนินโครงการศูนย์ พิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และได้มีพระราชดำรัสเกี่ยวกับโครงการ แกล้งดินอย่างเป็นทางการ เหตุผลในการเลือกโครงการ “ แกล้งดิน ” เนื่องจากพระราชดำริครั้งนี้เป็นครั้งแรก ในโลกในการนำเสนอแนวคิดและการลงมือปฏิบัติจริงเพื่อปรับปรุงสภาพพื้นที่ที่มี ความเปรี้ยวจนไม่สามารถทำการเพาะปลูกได้ เช่น ดินพรุในเขตภาคใต้ มา พัฒนาหาวิธีที่เหมาะสมในการปรับปรุงพื้นที่จนสามารถนำมาเพาะปลูกพืชได้อีก ครั้ง ทั้งนี้แนวพระราชดำริดังกล่าวได้เน้นให้เห็นถึงการประสมประสานนวัตกรรม ด้านเทคโนโลยีควบคู่กับนวัตกรรมด้านการบริหารจัดการ จนได้วิธีที่เหมาะสมใน การแก้ไขดินเปรี้ยวได้ ทฤษฎี “ แกล้งดิน ” เริ่มจากวิธีการ แกล้งดินให้เปรี้ยวจัด ด้วยการทำให้ดินแห้ง และเปียกสลับกันไปเพื่อเร่งปฏิกิริยาทางเคมีให้ดินเปรี้ยวจัดปีละหลายๆ ครั้ง จนกระทั่งดินมีสภาพความเป็นกรดสูงที่สุด เพื่อจะนำมาใช้เป็นเกณฑ์ในการหา วิธีการปรับปรุงดินและปริมาณของสารเคมีหรือน้ำที่ต้องใช้ในการปรับปรุงดินใน พื้นที่พรุให้สามารถปลูกพืชและทำการเกษตรได้ ทั้งนี้แนวทางการแก้ไขขึ้นอยู่ กับปัจจัยต่างๆ ได้แก่ คุณสมบัติของดิน ลักษณะพื้นที่ ลักษณะการทำการเกษตร ในพื้นที่ดังกล่าว เป็นต้น ทฤษฎี “ แกล้งดิน ”

4 Thailand Productivity Institute สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ 4 ความหมายของ นวัตกรรม นวัตกรรม คือ สิ่งใหม่ที่เกิดจากการใช้ความรู้และ ความคิดสร้างสรรค์ที่มีประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและ สังคม ระบบนวัตกรรม คือ กลไกการทำงานของ หน่วยงานต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรม สำนักนวัตกรรมแห่งชาติ

5 Thailand Productivity Institute สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ 5 Innovation is a process of taking new ideas through to satisfied customers. It is the conversion of new knowledge into new products and services. Innovation is about creating value and increasing efficiency, and therefore growing your business. It is a spark that keeps organizations and people moving ever onward and upward. "Without innovation, new products, new services, and new ways of doing business would never emerge, and most organizations would be forever stuck doing the same old things the same old way.“creating valueincreasing efficiencynew ways of doing business www.1000ventures.com ความหมายของ นวัตกรรม

6 Thailand Productivity Institute สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ 6 Invention + deep insights into societal/business/government/acad emic issues = Innovation Nick Donofrio, Vice President for innovation & technology, IBM Fortune Vol.154, No.10 November 27,2006 ความหมายของ นวัตกรรม

7 Thailand Productivity Institute สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ 7 นวัตกรรม Innovation คุณค่าที่เกิดจากการเชื่อมโยงของความรู้ และเทคโนโลยีด้านต่างๆ นวัตกรรมมีความสำคัญเพราะทำให้เกิด ผลิตภาพ (Productivity) ซึ่งส่งผลให้ เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจ และ มาตรฐานการดำรงชีวิตที่สูงขึ้น Nick Donofrio, Vice President for innovation & technology, IBM Fortune Vol.154, No.10 November 27,2006

8 Thailand Productivity Institute สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ 8 ประเภทของนวัตกรรม พลังงาน ทดแทน และ สภาพแวดล้อม

9 Thailand Productivity Institute สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ 9 Drivers for innovation –Financial pressures to reduce costs, increase efficiency, do more with less, etc –Increased competition –Shorter product life cycles –Value migration –Stricter regulation –Industry and community needs for sustainable development –Increased demend for accountability –Demographic, social and market changes –Rising customer expectations regarding service and quality –Changing economy –Greater availability of potentially useful technologies coupled with a need to exceed the competition in these technologies www.uio.no

10 Thailand Productivity Institute สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ 10 Toyota ; Today for Tomorrow Olympus ; Next Generation medicine out of the lab and to the patient. BP ; study of biology in energy technology 3M ; The Spirit of Innovation. That's 3 M องค์กรนวัตกรรมระดับสากล

11 Thailand Productivity Institute สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ 11 Climate for creativity, innovation and change Challenge & Involvement Freedom Trust / Openness Idea Time Playfulness / Humor Less conflict Idea Support Debates Risk Taking The Creative Problem Solving Group,Inc.,2002

12 Thailand Productivity Institute สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ 12 การสนับสนุนของผู้บริหารระดับสูง “Leading innovation was the most important thing they do for their organization” การพัฒนาอย่างต่อเนื่องทั่วทั้งองค์กร ไม่ เฉพาะส่วนใดส่วนหนึ่งอีกต่อไป TQC – Total Quality Control Knowledge sharing การสร้างองค์กรนวัตกรรม

13 Thailand Productivity Institute สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ 13 Roadmap to healthy Organization


ดาวน์โหลด ppt Thailand Productivity Institute สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ 1 องค์กร นวัตกรรม Creativity is coming up with ideas Innovation is bringing ideas to life www.1000ventures.com.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google