งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

องค์กรนวัตกรรม Creativity is coming up with ideas

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "องค์กรนวัตกรรม Creativity is coming up with ideas"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 องค์กรนวัตกรรม Creativity is coming up with ideas
Innovation is bringing ideas to life

2 พระบิดาแห่งนวัตกรรม

3 ทฤษฎี “แกล้งดิน” คณะกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ได้มีมติให้ดำเนินการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็น “พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย” จากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ “แกล้งดิน” ในเขตจังหวัดนราธิวาส และมีมติให้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้วันที่ 5 ตุลาคม ของทุกปี เป็น “วันนวัตกรรมแห่งชาติ” เนื่องจากเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสร็จฯ ทอดพระเนตรการดำเนินโครงการศูนย์พิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และได้มีพระราชดำรัสเกี่ยวกับโครงการแกล้งดินอย่างเป็นทางการ เหตุผลในการเลือกโครงการ “แกล้งดิน” เนื่องจากพระราชดำริครั้งนี้เป็นครั้งแรกในโลกในการนำเสนอแนวคิดและการลงมือปฏิบัติจริงเพื่อปรับปรุงสภาพพื้นที่ที่มีความเปรี้ยวจนไม่สามารถทำการเพาะปลูกได้ เช่น ดินพรุในเขตภาคใต้ มาพัฒนาหาวิธีที่เหมาะสมในการปรับปรุงพื้นที่จนสามารถนำมาเพาะปลูกพืชได้อีกครั้ง ทั้งนี้แนวพระราชดำริดังกล่าวได้เน้นให้เห็นถึงการประสมประสานนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีควบคู่กับนวัตกรรมด้านการบริหารจัดการ จนได้วิธีที่เหมาะสมในการแก้ไขดินเปรี้ยวได้ ทฤษฎี “แกล้งดิน” เริ่มจากวิธีการ แกล้งดินให้เปรี้ยวจัด ด้วยการทำให้ดินแห้งและเปียกสลับกันไปเพื่อเร่งปฏิกิริยาทางเคมีให้ดินเปรี้ยวจัดปีละหลายๆ ครั้งจนกระทั่งดินมีสภาพความเป็นกรดสูงที่สุด เพื่อจะนำมาใช้เป็นเกณฑ์ในการหาวิธีการปรับปรุงดินและปริมาณของสารเคมีหรือน้ำที่ต้องใช้ในการปรับปรุงดินในพื้นที่พรุให้สามารถปลูกพืชและทำการเกษตรได้ ทั้งนี้แนวทางการแก้ไขขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ ได้แก่ คุณสมบัติของดิน ลักษณะพื้นที่ ลักษณะการทำการเกษตรในพื้นที่ดังกล่าว เป็นต้น

4 ความหมายของ นวัตกรรม นวัตกรรม คือ สิ่งใหม่ที่เกิดจากการใช้ความรู้และความคิดสร้างสรรค์ที่มีประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม ระบบนวัตกรรม คือ กลไกการทำงานของหน่วยงานต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรม สำนักนวัตกรรมแห่งชาติ

5 ความหมายของ นวัตกรรม Innovation is a process of taking new ideas through to satisfied customers. It is the conversion of new knowledge into new products and services. Innovation is about creating value and increasing efficiency, and therefore growing your business. It is a spark that keeps organizations and people moving ever onward and upward. "Without innovation, new products, new services, and new ways of doing business would never emerge, and most organizations would be forever stuck doing the same old things the same old way.“

6 ความหมายของ นวัตกรรม Invention + deep insights into societal/business/government/academic issues = Innovation Nick Donofrio , Vice President for innovation & technology, IBM Fortune Vol.154, No.10 November 27,2006

7 นวัตกรรม Innovation คุณค่าที่เกิดจากการเชื่อมโยงของความรู้และเทคโนโลยีด้านต่างๆ นวัตกรรมมีความสำคัญเพราะทำให้เกิดผลิตภาพ (Productivity) ซึ่งส่งผลให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจ และมาตรฐานการดำรงชีวิตที่สูงขึ้น Nick Donofrio , Vice President for innovation & technology, IBM Fortune Vol.154, No.10 November 27,2006

8 พลังงานทดแทน และ สภาพแวดล้อม
ประเภทของนวัตกรรม พลังงานทดแทน และ สภาพแวดล้อม

9 Drivers for innovation
Financial pressures to reduce costs, increase efficiency, do more with less, etc Increased competition Shorter product life cycles Value migration Stricter regulation Industry and community needs for sustainable development Increased demend for accountability Demographic, social and market changes Rising customer expectations regarding service and quality Changing economy Greater availability of potentially useful technologies coupled with a need to exceed the competition in these technologies

10 องค์กรนวัตกรรมระดับสากล
Toyota ; Today for Tomorrow Olympus ; Next Generation medicine out of the lab and to the patient. BP ; study of biology in energy technology 3M ; The Spirit of Innovation. That's 3M

11 Climate for creativity, innovation and change
Challenge & Involvement Freedom Trust / Openness Idea Time Playfulness / Humor Less conflict Idea Support Debates Risk Taking The Creative Problem Solving Group,Inc. ,2002

12 การสร้างองค์กรนวัตกรรม
การสนับสนุนของผู้บริหารระดับสูง “Leading innovation was the most important thing they do for their organization” การพัฒนาอย่างต่อเนื่องทั่วทั้งองค์กร ไม่เฉพาะส่วนใดส่วนหนึ่งอีกต่อไป TQC – Total Quality Control Knowledge sharing

13 Roadmap to healthy Organization


ดาวน์โหลด ppt องค์กรนวัตกรรม Creativity is coming up with ideas

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google