งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. 2 กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนาองค์กร และเกษตรกร กิจกรรมรอง : ส่งเสริมสหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกรทั่วไป 3 ที่ตัวชี้วัด หน่วยนับ แผนผล % หมาย เหตุ 1 สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. 2 กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนาองค์กร และเกษตรกร กิจกรรมรอง : ส่งเสริมสหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกรทั่วไป 3 ที่ตัวชี้วัด หน่วยนับ แผนผล % หมาย เหตุ 1 สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1

2 2

3 กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนาองค์กร และเกษตรกร กิจกรรมรอง : ส่งเสริมสหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกรทั่วไป 3 ที่ตัวชี้วัด หน่วยนับ แผนผล % หมาย เหตุ 1 สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการ ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงาน แห่ง 9294102 กิจกรรม / งานที่ดำเนินการหน่วยนับแผนผล % หมาย เหตุ 1.) แนะนำส่งเสริมสหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกรทั่วไป - สหกรณ์ 42 แห่ง - กลุ่มเกษตรกร 40 แห่ง 2.) สหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกร หยุดดำเนินธุรกิจ 3.) สหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกร ชำระบัญชี ( ไม่พร้อมกำหนดเป้าหมายปี 54) รวม แห่ง / ครั้ง 42/252 40/160 8/16 5/10 95/438 42/147 39/92 8/11 5/6 94/256 100/58.33 97.5/57.5 100/68.75 100/60 98.95/58.45

4 สรุปผลการเบิกจ่าย ณ 31 พฤษภาคม 2554 กิจกรรมสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ งบที่ได้รับผลการบิกจ่าย(%) 1. กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนาองค์กร และเกษตรกร 10,426,96 0 7,334,896.1170.35 2. กิจกรรมหลัก สร้างคุณค่าสหกรณ์ตาม แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 2,413,3001,858,59977.01 3. กิจกรรมหลัก ช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ / กลุ่มฯที่ได้รับผลกระทบอุทกภัย 24,70022,026.9889.44 4. กิจกรรมหลัก การพัฒนาอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ 172,80029,86817.28

5 กิจกรรมสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ งบที่ได้รับ ผลการ เบิกจ่าย (%) 5. กิจกรรมหลัก การพัฒนาศักยภาพ สมาชิกสหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกร 45,50011,74025.80 6. กิจกรรมหลัก การพัฒนาอาชีพและสร้าง มูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าของสหกรณ์และ กลุ่มฯ 350,100330,28694.34 7. กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ ของสหกรณ์และกลุ่มฯ 107,90032,50630.13 8. กิจกรรมหลัก การพัฒนาและฟื้นฟู อาชีพของเกษตรกรรายย่อย 2,754,110.0 6 2,748,110.0 6 99.78 รวมทั้งสิ้น 16,295,370. 06 12,368,032. 15 75.90

6 6


ดาวน์โหลด ppt 1. 2 กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนาองค์กร และเกษตรกร กิจกรรมรอง : ส่งเสริมสหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกรทั่วไป 3 ที่ตัวชี้วัด หน่วยนับ แผนผล % หมาย เหตุ 1 สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google