งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

LOGO. แนวทางปฏิบัติในการ ให้บริการโปรแกรม o มุ่งเน้นให้เกิดระบบการควบคุมคุณภาพใน การให้บริการโปรแกรม การขอใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ที่พัฒนาโดยกรมตรวจฯ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "LOGO. แนวทางปฏิบัติในการ ให้บริการโปรแกรม o มุ่งเน้นให้เกิดระบบการควบคุมคุณภาพใน การให้บริการโปรแกรม การขอใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ที่พัฒนาโดยกรมตรวจฯ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 LOGO

2 แนวทางปฏิบัติในการ ให้บริการโปรแกรม o มุ่งเน้นให้เกิดระบบการควบคุมคุณภาพใน การให้บริการโปรแกรม การขอใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ที่พัฒนาโดยกรมตรวจฯ ประเมินความพร้อมการใช้โปรแกรม การติดตั้งโปรแกรม การถ่ายโอนข้อมูลและการปรับเปลี่ยนระบบ การมอบสิทธิ์การใช้งานโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์

3 การขอใช้ โปรแกรม ระบบบัญชี ของ สหกรณ์และ กลุ่มเกษตร ( เต็มระบบ / บางส่วน ) สหกรณ์กรอกข้อมูลทั่วไปตามแบบแสดง ความจำนงขอใช้โปรแกรมระบบบัญชี สหกรณ์ (FAS 1) ยื่นต่อหัวหน้า สตส. พร้อมแนบสำเนามติที่ประชุมคณะกรรมการ แนวทางปฏิบัติในการให้บริการ โปรแกรม IT Provider ตรวจสอบความถูกต้องใน เอกสาร และลงลายมือชื่อ เสนอหัวหน้า สตส. เพื่ออนุมัติคำขอ ใช้ เสนอหัวหน้า สตส. อนุมัติคำขอใช้ บันทึกคำขอใช้สู่ระบบฐานข้อมูลสหกรณ์ที่ใช้ เทคโนโลยีการบัญชี (CAD SOFT)

4 โดยพิจารณาความพร้อม 5 ด้าน ได้แก่ - คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ (Hardware) - ซอฟต์แวร์ที่ใช้ร่วมกับโปรแกรมบัญชี (Software) - ข้อมูลที่จะนำเข้า (Data ware) - บุคลากรปฏิบัติงานโปรแกรม (People ware) - ระบบงานและระเบียบปฏิบัติของ สหกรณ์ (Procedure) แนวทางปฏิบัติในการให้บริการ โปรแกรม บันทึกรายละเอียดในแบบประเมินความ พร้อมในการติดตั้งโปรแกรม ระบบบัญชีสหกรณ์ (FAS 2) IT Provider ลงลายมือชื่อในแบบ ประเมิน บันทึกรายละเอียดในระบบฐานข้อมูลสหกรณ์ ที่ใช้เทคโนโลยีการบัญชี (CAD SOFT) IT Provider ประเมิน ความพร้อม การใช้ โปรแกรม

5 IT Provider ดำเนินการ ติดตั้ง โปรแกรม บันทึกรายละเอียดการติดตั้ง / ปัญหา อุปสรรค / การแก้ไขปัญหา ในแบบรายละเอียดการติดตั้งโปรแกรม (FAS 3) แนวทางปฏิบัติในการให้บริการ โปรแกรม IT Provider ดำเนินการติดตั้งโปรแกรม เสนอหัวหน้า สตส. อนุมัติคำขอใช้ บันทึกข้อมูลในระบบฐานข้อมูลสหกรณ์ที่ใช้ เทคโนโลยีฯ (CAD SOFT) จัดทำแฟ้มประวัติการให้บริการระบบบัญชี สหกรณ์ ประกอบด้วยเอกสาร FAS 1 /FAS 2 /FAS 3 IT Provider ส่งเอกสารให้ IT Mobile ตรวจสอบแฟ้มประวัติพร้อม รับทราบผลการ ติดตั้ง

6 ปรับเปลี่ยนระบบ / ให้บริการสมาชิก บันทึกรายการเป็นปัจจุบัน บันทึกรายการย้อนหลัง การถ่ายโอน ข้อมูลและการ ปรับเปลี่ยน ระบบ *** การถ่าย โอน คือ การ โอนย้ายข้อมูล จากระบบเดิมเข้า สู่ระบบใหม่ *** ปรับเปลี่ยน ระบบ คือการนำ ระบบใหม่ ให้บริการสมาชิก แนวทางปฏิบัติในการให้บริการ โปรแกรม IT Mobile กำกับดูแล ตรวจสอบ ติดตามผล การปฏิบัติงานที่ CAD Soft ขั้นตอนการโอนย้ายข้อมูล / และการ ปรับเปลี่ยนระบบ การยกยอดข้อมูล / การโอนย้าย IT Provider บันทึก ความก้าวหน้า CAD SOFT IT Provider ให้คำปรึกษา แนะนำ

7 IT Mobile - ตรวจสอบเอกสารทั้งระบบ - ตรวจสอบข้อมูลในระบบฐานข้อมูล (CAD SOFT) - ตรวจสอบการใช้งานโปรแกรมระบบบัญชี สหกรณ์ แนวทางปฏิบัติในการให้บริการ โปรแกรม เสนอ ผอ. สตท. เพื่ออนุมัติมอบสิทธิ์การใช้งาน โปรแกรม ตามแบบขออนุมัติการมอบสิทธิ์การใช้งาน โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ (FAS 5) บันทึกข้อมูลการอนุมัติในระบบฐานข้อมูล สหกรณ์ (CAD SOFT) ศูนย์เทคโนโลยีตรวจสอบข้อมูลระบบ CAD Soft ออกหมายเลขสิทธิ์การใช้โปรแกรม เสนอต่อ อตส. ลงนามในใบมอบสิทธิ์การใช้โปรแกรมให้สหกรณ์ ต่อไป การมอบ สิทธิ์การใช้ งาน โปรแกรม ระบบบัญชี สหกรณ์ สหกรณ์ได้รับใบมอบสิทธิ์พร้อมหมายเลขการ ให้บริการ (Support Reference Number) ให้ สหกรณ์ใช้อ้างอิงการใช้บริการหลังการติดตั้ง

8 บันทึกรายละเอียดการขอใช้บริการของสหกรณ์ทุกครั้งในระบบ CAD SOFT การแจ้งปัญหาจากการใช้โปรแกรมของ สหกรณ์ - ขอคำแนะนำ / ขอความช่วยเหลือ / เสนอแนะ / ความต้องการ ผ่าน IT Provider โดยระบุหมาย เลยการให้บริการ แนวทางปฏิบัติในการให้บริการ โปรแกรม ระดับการให้บริการแก้ไขปัญหา ระดับการให้บริการแก้ไขปัญหา - ระดับ 1 ขอคำแนะนำ ขาดความ เข้าใจการใช้ (IT Provider) - ระดับ 1 ขอคำแนะนำ ขาดความ เข้าใจการใช้ (IT Provider) - ระดับ 2 ปัญหาซับซ้อน (IT Provider ร่วม IT Mobile) - ระดับ 2 ปัญหาซับซ้อน (IT Provider ร่วม IT Mobile) - ระดับ 3 ซับซ้อนเกี่ยวกับเทคนิค ปัญหาโปรแกรม ( IT Provider - ระดับ 3 ซับซ้อนเกี่ยวกับเทคนิค ปัญหาโปรแกรม ( IT Provider ประสาน กลุ่มพัฒนาระบบบัญชี คอมพิวเตอร์ ) ประสาน กลุ่มพัฒนาระบบบัญชี คอมพิวเตอร์ ) การ ให้บริการ สหกรณ์ที่ใช้ โปรแกรม ระบบบัญชี

9 LOGO


ดาวน์โหลด ppt LOGO. แนวทางปฏิบัติในการ ให้บริการโปรแกรม o มุ่งเน้นให้เกิดระบบการควบคุมคุณภาพใน การให้บริการโปรแกรม การขอใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ที่พัฒนาโดยกรมตรวจฯ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google