งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 6

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 6"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 6
แนวทางปฏิบัติในการให้บริการโปรแกรม ระบบบัญชีสหกรณ์ที่พัฒนาโดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 6

2 แนวทางปฏิบัติในการให้บริการโปรแกรม
มุ่งเน้นให้เกิดระบบการควบคุมคุณภาพในการให้บริการโปรแกรม การขอใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ที่พัฒนาโดยกรมตรวจฯ ประเมินความพร้อมการใช้โปรแกรม การติดตั้งโปรแกรม การถ่ายโอนข้อมูลและการปรับเปลี่ยนระบบ การมอบสิทธิ์การใช้งานโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์

3 แนวทางปฏิบัติในการให้บริการโปรแกรม
1 สหกรณ์กรอกข้อมูลทั่วไปตามแบบแสดงความจำนงขอใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ (FAS 1) ยื่นต่อหัวหน้า สตส. พร้อมแนบสำเนามติที่ประชุมคณะกรรมการ การขอใช้โปรแกรมระบบบัญชี ของ สหกรณ์และกลุ่มเกษตร (เต็มระบบ/บางส่วน) IT Provider ตรวจสอบความถูกต้องในเอกสาร และลงลายมือชื่อ เสนอหัวหน้า สตส. เพื่ออนุมัติคำขอใช้ เสนอหัวหน้า สตส. อนุมัติคำขอใช้ บันทึกคำขอใช้สู่ระบบฐานข้อมูลสหกรณ์ที่ใช้เทคโนโลยีการบัญชี (CAD SOFT)

4 แนวทางปฏิบัติในการให้บริการโปรแกรม
โดยพิจารณาความพร้อม 5 ด้าน ได้แก่ คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ (Hardware) ซอฟต์แวร์ที่ใช้ร่วมกับโปรแกรมบัญชี (Software) - ข้อมูลที่จะนำเข้า (Data ware) บุคลากรปฏิบัติงานโปรแกรม (People ware) - ระบบงานและระเบียบปฏิบัติของสหกรณ์ (Procedure) 2 IT Provider ประเมินความพร้อมการใช้โปรแกรม บันทึกรายละเอียดในแบบประเมินความพร้อมในการติดตั้งโปรแกรม ระบบบัญชีสหกรณ์ (FAS 2) IT Provider ลงลายมือชื่อในแบบประเมิน บันทึกรายละเอียดในระบบฐานข้อมูลสหกรณ์ที่ใช้เทคโนโลยีการบัญชี (CAD SOFT)

5 แนวทางปฏิบัติในการให้บริการโปรแกรม
3 IT Provider ดำเนินการติดตั้งโปรแกรม บันทึกรายละเอียดการติดตั้ง /ปัญหาอุปสรรค /การแก้ไขปัญหา ในแบบรายละเอียดการติดตั้งโปรแกรม (FAS 3) IT Provider ดำเนินการติดตั้งโปรแกรม จัดทำแฟ้มประวัติการให้บริการระบบบัญชีสหกรณ์ ประกอบด้วยเอกสาร FAS 1 /FAS 2 /FAS 3 เสนอหัวหน้า สตส. อนุมัติคำขอใช้ บันทึกข้อมูลในระบบฐานข้อมูลสหกรณ์ที่ใช้เทคโนโลยีฯ (CAD SOFT) IT Provider ส่งเอกสารให้ IT Mobile ตรวจสอบแฟ้มประวัติพร้อม รับทราบผลการติดตั้ง

6 แนวทางปฏิบัติในการให้บริการโปรแกรม
4 ขั้นตอนการโอนย้ายข้อมูล / และการปรับเปลี่ยนระบบ การถ่ายโอนข้อมูลและการปรับเปลี่ยนระบบ ***การถ่ายโอน คือ การโอนย้ายข้อมูลจากระบบเดิมเข้าสู่ระบบใหม่ ***ปรับเปลี่ยนระบบ คือการนำระบบใหม่ให้บริการสมาชิก การยกยอดข้อมูล / การโอนย้าย บันทึกรายการย้อนหลัง บันทึกรายการเป็นปัจจุบัน ปรับเปลี่ยนระบบ / ให้บริการสมาชิก IT Provider ให้คำปรึกษาแนะนำ IT Provider บันทึกความก้าวหน้า CAD SOFT IT Mobile กำกับดูแล ตรวจสอบ ติดตามผลการปฏิบัติงานที่ CAD Soft

7 แนวทางปฏิบัติในการให้บริการโปรแกรม
IT Mobile - ตรวจสอบเอกสารทั้งระบบ - ตรวจสอบข้อมูลในระบบฐานข้อมูล (CAD SOFT) - ตรวจสอบการใช้งานโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ 5 การมอบสิทธิ์การใช้งานโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ เสนอ ผอ. สตท. เพื่ออนุมัติมอบสิทธิ์การใช้งานโปรแกรม ตามแบบขออนุมัติการมอบสิทธิ์การใช้งานโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ (FAS 5) บันทึกข้อมูลการอนุมัติในระบบฐานข้อมูลสหกรณ์ (CAD SOFT) ศูนย์เทคโนโลยีตรวจสอบข้อมูลระบบ CAD Soft ออกหมายเลขสิทธิ์การใช้โปรแกรม เสนอต่อ อตส. ลงนามในใบมอบสิทธิ์การใช้โปรแกรมให้สหกรณ์ต่อไป สหกรณ์ได้รับใบมอบสิทธิ์พร้อมหมายเลขการให้บริการ (Support Reference Number) ให้สหกรณ์ใช้อ้างอิงการใช้บริการหลังการติดตั้ง

8 แนวทางปฏิบัติในการให้บริการโปรแกรม
การแจ้งปัญหาจากการใช้โปรแกรมของสหกรณ์ - ขอคำแนะนำ / ขอความช่วยเหลือ / เสนอแนะ /ความต้องการ ผ่าน IT Provider โดยระบุหมายเลยการให้บริการ การให้บริการสหกรณ์ที่ใช้โปรแกรมระบบบัญชี ระดับการให้บริการแก้ไขปัญหา - ระดับ 1 ขอคำแนะนำ ขาดความเข้าใจการใช้ (IT Provider) - ระดับ 2 ปัญหาซับซ้อน (IT Provider ร่วม IT Mobile) - ระดับ 3 ซับซ้อนเกี่ยวกับเทคนิค ปัญหาโปรแกรม ( IT Provider ประสาน กลุ่มพัฒนาระบบบัญชีคอมพิวเตอร์) บันทึกรายละเอียดการขอใช้บริการของสหกรณ์ทุกครั้งในระบบ CAD SOFT

9 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 6
Thank You ! สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 6


ดาวน์โหลด ppt สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 6

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google