งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สหกรณ์การเกษตรปลาย พระยา จำกัด จังหวัด กระบี่. ภาพรวมภาวะเศรษฐกิจ สหกรณ์การเกษตรปลายพระยา จำกัด ปี 2550 - 2552 ทุนดำเนินงาน มีอัตราลดลง ร้อยละ 3.38 ทุนภายใน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สหกรณ์การเกษตรปลาย พระยา จำกัด จังหวัด กระบี่. ภาพรวมภาวะเศรษฐกิจ สหกรณ์การเกษตรปลายพระยา จำกัด ปี 2550 - 2552 ทุนดำเนินงาน มีอัตราลดลง ร้อยละ 3.38 ทุนภายใน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สหกรณ์การเกษตรปลาย พระยา จำกัด จังหวัด กระบี่

2 ภาพรวมภาวะเศรษฐกิจ สหกรณ์การเกษตรปลายพระยา จำกัด ปี 2550 - 2552 ทุนดำเนินงาน มีอัตราลดลง ร้อยละ 3.38 ทุนภายใน ลดลง ร้อยละ 6.39 ทุนภายนอก เพิ่มขึ้น ร้อย ละ 4.81 ลงทุนให้สินเชื่อ ลดลง ร้อยละ 12.03 ดำเนินธุรกิจหลัก 4 ธุรกิจ เพิ่มขึ้น ร้อยละ 1.70 ลดลงทุกธุรกิจ แต่ธุรกิจรวบรวม ปาล์มเพิ่มขึ้น ร้อยละ 30.97

3 พิจารณาผลการ ดำเนินงาน รายได้รวม เพิ่มขึ้นร้อยละ 14.89 รายจ่ายรวม เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.83 กำไรสุทธิ เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.06 เงินออมเฉลีย ( บาท / คน ) ลดลง 1,521.55 หนี้สินเฉลีย ( บาท / คน ) ลดลง 1,120.21

4 ระดับเฝ้าระวังและเตือน ภัยทางการเงิน ความเพียงพอของเงินทุน ต้องปรับปรุง คุณภาพของสินทรัพย์ ต้องปรับปรุง การทำกำไร พอใช้ สภาพคลอ่งทางการเงิน ต้องปรับปรุง

5 สภาพปัญหา ความเพียงพอของเงินทุน - หาแหล่งเงินทุนไม่ได้ - ไม่สามารถระดมทุนได้ ( สมาชิกขาดศรัทธา ) คุณภาพของสินทรัพย์ - ขาดเงินทุนหมุนเวียนในการ บริหาร สินทรัพย์ที่มีอยู่ให้ก่อเกิด รายได้ ส่งผลกระทบต่อการทำกำไรและ สภาพคล่องทางการเงิน

6 แนว ทางแก้ไ ข ความเพียงพอของเงินทุน - หาแหล่งเงินทุนที่มีต้นทุน ของเงินทุนต่ำ - สร้างศรัทธาให้เกิดกับ สมาชิกมากขึ้น คุณภาพของสินทรัพย์ - นำสินทรัพย์ถาวรที่มีอยู่ สร้างกิจกรรมให้เกิด รายได้ เช่น ให้เช่าฉาง สร้างงานรถบรรทุก ให้มีรายได้คุ้มกับ ค่าใช้จ่าย


ดาวน์โหลด ppt สหกรณ์การเกษตรปลาย พระยา จำกัด จังหวัด กระบี่. ภาพรวมภาวะเศรษฐกิจ สหกรณ์การเกษตรปลายพระยา จำกัด ปี 2550 - 2552 ทุนดำเนินงาน มีอัตราลดลง ร้อยละ 3.38 ทุนภายใน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google