งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

..\..\..\ ตราสัญญลักษณ์ต่างๆ \ ตรากรม.png..\..\..\ ตราสัญญลักษณ์ต่างๆ \ ตรากรม.png ตลาดสินเชื่อกลาง ระหว่างสหกรณ์ นายวรเทพ ไวทยา วิโจน์ 14 มิถุนายน 2555.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "..\..\..\ ตราสัญญลักษณ์ต่างๆ \ ตรากรม.png..\..\..\ ตราสัญญลักษณ์ต่างๆ \ ตรากรม.png ตลาดสินเชื่อกลาง ระหว่างสหกรณ์ นายวรเทพ ไวทยา วิโจน์ 14 มิถุนายน 2555."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ..\..\..\ ตราสัญญลักษณ์ต่างๆ \ ตรากรม.png..\..\..\ ตราสัญญลักษณ์ต่างๆ \ ตรากรม.png ตลาดสินเชื่อกลาง ระหว่างสหกรณ์ นายวรเทพ ไวทยา วิโจน์ 14 มิถุนายน 2555

2 สหกรณ์ 5 ขั้นตอนการทำงานของ CO-OP REPO ตลาดสินเชื่อเกื้อกูลสภาพคล่อง สนองแนวคิดการพัฒนาสหกรณ์ ตลาดสินเชื่อกลางระหว่างสหกรณ์ แหล่งกลาง แหล่งกลางใน การพบกัน ของผู้ซื้อ ผู้ขายใน Electronic Market ผู้ขาย - ให้ เงินกู้ ผู้ซื้อ - ขอกู้ เงิน ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ศูนย์ข้อมูล ตลาด เพื่อเป็นศูนย์ ข้อมูล ด้านการเงิน ด้านสินเชื่อ ด้านตลาด สรุปธุรกรรม E-Market เครื่องประมวลผล เครื่องคำนวณ ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนที่ ถ จับคู่ จัดชั้น สหกรณ์ ข้อมูลสินเชื่อ สหกรณ์ เพื่อ match maker วงเงิน ดอกเบี้ย ระยะเวลา เพื่อติดตาม และรายงาน ความ เคลื่อนไหว ในการชำระ หนี้ ด้วยสถาบัน ข้อมูลสินเชื่อ สหกรณ์ CO-OP Credit Bureau เพื่อจัดชั้น สหกรณ์ CFSAWS:ss SEVA DEACE ด้วยสถาบัน จัดชั้น สหกรณ์ CO-OP Credit Rating Agency

3 AA00011 – BB00021 AA00015 – PP00025 CA00011 – ZB00021 CC00011 – ZS00021 PZ00011 – FF00021 QA00011 – LO00071 CA00011 – ZB00021 จำนวน 10 รายการ VD00014 – BB00024 LI00012 – RT00022 MN00013 – BB00023 AA00011 – BB00021 ตลาดสินเชื่อกลาง เกี่ยวกับระบบรายงานตรวจสอบสถานะ โครงการตลาดสินเชื่อกลางระหว่างสหกรณ์ (CO-OP REPO Market) Cooperative Represervation Open Market สหกรณ์ : AA00011 - เปลี่ยนรหัสผ่าน - ข้อมูลส่วนตัว - ติดต่อสอบถาม - กำหนดเงื่อนไข - รายงานสถานะเจ้าหนี้ - รายงานสถานะลูกหนี้ - สรุปรายงานเงื่อนไขการให้กู้ - หนี้ที่ถึงกำหนดชำระ - ชำระได้ตามกำหนด - หนี้ที่ชำระไม่ได้ตามกำหนด ออกจากระบบ AA00011 – BB00021 BB25111 CB27120 ZB35111 GH55565 HH55500 JH55569 KK99658 PO44559 ตลาดสินเชื่อกลาง

4 เกี่ยวกับระบบรายงานตรวจสอบสถานะ โครงการตลาดสินเชื่อกลางระหว่างสหกรณ์ (CO-OP REPO Market) Cooperative Represervation Open Market สหกรณ์ : AA00011 ออกจากระบบ 1 เปลี่ยน รหัสผ่าน ย้อนกลับ ชื่อผู้ใช้ : รหัสผ่านเดิม : รหัสผ่านใหม่ : ยืนยัน - รหัสผ่านใหม่ : >>>> ตกลง ยกเลิก ** ลืมรหัสผ่านกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ **

5 ตลาดสินเชื่อกลางเกี่ยวกับระบบรายงานตรวจสอบสถานะ โครงการตลาดสินเชื่อกลางระหว่างสหกรณ์ (CO-OP REPO Market) Cooperative Represervation Open Market สหกรณ์ : AA00011 ออกจากระบบ 2 ข้อมูล ส่วนตัว ย้อนกลับ ชื่อสหกรณ์ : ที่อยู่ ซอยห มู่ ที่ ถนน จังหวัด ตำบล / แขวงอำเภอ / เขต เบอร์โทรศัพท์ Fax. รหัสไปรษณีย์ แก้ไข ยกเลิก ข้อมูลส่วนตัว

6 ตลาดสินเชื่อกลางเกี่ยวกับระบบรายงานตรวจสอบสถานะ โครงการตลาดสินเชื่อกลางระหว่างสหกรณ์ (CO-OP REPO Market) Cooperative Represervation Open Market สหกรณ์ : AA00011 ออกจากระบบ 3 ติดต่อ สอบถาม ย้อนกลับ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 Tel. 02-628-5240 – 59 ต่อ 2411 ผู้เกี่ยวข้อง 1......................................... 2......................................... 3.........................................

7 ตลาดสินเชื่อกลางเกี่ยวกับระบบรายงานตรวจสอบสถานะ โครงการตลาดสินเชื่อกลางระหว่างสหกรณ์ (CO-OP REPO Market) Cooperative Represervation Open Market สหกรณ์ : AA00011 ออกจากระบบ 4 กำหนด เงื่อนไข ย้อนกลับ สถานะสหกรณ์ ผู้ให้กู้ยืมเงิน ผู้ขอกู้ยืมเงิน วงเงิน บาท กำหนดเงื่อนไข ดอกเบี้ย ระยะเ วลา เดือน วัน ปี หลักประกัน ( เฉพาะผู้ขอกู้ยืมเงิน )

8 ตลาดสินเชื่อกลางเกี่ยวกับระบบรายงานตรวจสอบสถานะ โครงการตลาดสินเชื่อกลางระหว่างสหกรณ์ (CO-OP REPO Market) Cooperative Represervation Open Market สหกรณ์ : AA00011 ออกจากระบบ ย้อนกลับ รายละเอียดประกอบ ชื่อสหกรณ์ : ……………………………………………….. ติดต่อสอบถาม : …………………………………………… เงื่อนไข วงเงิน : ……………………………………………………... ระยะเวลา : …………………………………………………. อัตราดอกเบี้ย : ……………………………………………... สถานะภาพ CFSAWS : ………………………………………………… EVA : ……………………………………………………… DEACE : …………………………………………………... เสถียรภาพ : ………………………………………………... การควบคุมภายใน : ………………………………...............

9 ตลาดสินเชื่อกลาง เกี่ยวกับระบบ รายงานตรวจสอบสถานะ โครงการตลาดสินเชื่อกลางระหว่างสหกรณ์ (CO-OP REPO Market) Cooperative Represervation Open Market สหกรณ์ : AA00011 ออกจากระบบ ย้อนกลับ เงื่อนไขที่ไม่ตรงกัน วงเงิน : น้อยกว่าความต้องการ ระยะเวลา : น้อยกว่าความต้องการ

10 ..\..\..\ ตราสัญญลักษณ์ต่างๆ \ ตรากรม.png..\..\..\ ตราสัญญลักษณ์ต่างๆ \ ตรากรม.png จัดทำโดย กลุ่มวิจัยและพัฒนา สำนักแผนงานและโครงการ พิเศษ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ Tel. 02 628 5240-59 ต่อ 2411, 02 281 1490, 089 968 5761 Fax. 02 282 2848 e-mail research@cad.go.th


ดาวน์โหลด ppt ..\..\..\ ตราสัญญลักษณ์ต่างๆ \ ตรากรม.png..\..\..\ ตราสัญญลักษณ์ต่างๆ \ ตรากรม.png ตลาดสินเชื่อกลาง ระหว่างสหกรณ์ นายวรเทพ ไวทยา วิโจน์ 14 มิถุนายน 2555.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google