งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ข้อมูลเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย O- NET ช่วงชั้นที่ 4 ( มัธยมศึกษาปี ที่ 6) ปีการศึกษา 2551 - 2554 โรงเรียนสรรพวิทยาคม อ. แม่ สอด จ. ตาก กลุ่มบริหาร วิชาการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ข้อมูลเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย O- NET ช่วงชั้นที่ 4 ( มัธยมศึกษาปี ที่ 6) ปีการศึกษา 2551 - 2554 โรงเรียนสรรพวิทยาคม อ. แม่ สอด จ. ตาก กลุ่มบริหาร วิชาการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ข้อมูลเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย O- NET ช่วงชั้นที่ 4 ( มัธยมศึกษาปี ที่ 6) ปีการศึกษา โรงเรียนสรรพวิทยาคม อ. แม่ สอด จ. ตาก กลุ่มบริหาร วิชาการ โรงเรียนสรรพ วิทยาคม

2 ข้อมูลเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย O-NET วิชา ภาษาไทย ช่วงชั้นที่ 4 ( มัธยมศึกษาปีที่ 6) ปีการศึกษา โรงเรียนสรรพวิทยาคม อ. แม่สอด จ. ตาก เ ระดับ คะแนนเฉลี่ย ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 ปี ระดับ โรงเรียน ระดับ จังหวัด ระดับ สังกัด ระดับประเ ทศ

3 เ ข้อมูลเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย O-NET วิชาสังคม ศึกษา ช่วงชั้นที่ 4 ( มัธยมศึกษาปีที่ 6) ปีการศึกษา โรงเรียนสรรพวิทยาคม อ. แม่สอด จ. ตาก ระดับ คะแนนเฉลี่ย ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 ปี ระดับ โรงเรียน ระดับ จังหวัด ระดับ สังกัด ระดับประเ ทศ

4 เ ข้อมูลเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย O-NET วิชา คณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 4 ( มัธยมศึกษาปีที่ 6) ปีการศึกษา โรงเรียนสรรพวิทยาคม อ. แม่สอด จ. ตาก ระดับ คะแนนเฉลี่ย ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 ระดับ โรงเรียน ระดับ จังหวัด ระดับ สังกัด ระดับประเ ทศ

5 เ ข้อมูลเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย O-NET วิชา ภาษาต่างประเทศ ช่วงชั้นที่ 4 ( มัธยมศึกษาปีที่ 6) ปีการศึกษา โรงเรียนสรรพวิทยาคม อ. แม่สอด จ. ตาก ระดับ คะแนนเฉลี่ย ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 ระดับ โรงเรียน ระดับจังหวัด ระดับสังกัด ระดับประเท ศ

6 เ ข้อมูลเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย O-NET วิชา วิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 4 ( มัธยมศึกษาปีที่ 6) ปีการศึกษา โรงเรียนสรรพวิทยาคม อ. แม่สอด จ. ตาก ระดับ คะแนนเฉลี่ย ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 ระดับ โรงเรียน ระดับ จังหวัด ระดับ สังกัด ระดับประเ ทศ

7 เ ข้อมูลเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย O-NET วิชาสุข ศึกษาและพลศึกษา ช่วงชั้นที่ 4 ( มัธยมศึกษาปีที่ 6) ปีการศึกษา โรงเรียนสรรพวิทยาคม อ. แม่สอด จ. ตาก ระดับ คะแนนเฉลี่ย ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 ปี ระดับ โรงเรียน ระดับ จังหวัด ระดับ สังกัด ระดับประเ ทศ

8 เ ข้อมูลเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย O-NET วิชาศิลปะ ช่วงชั้นที่ 4 ( มัธยมศึกษาปีที่ 6) ปีการศึกษา โรงเรียนสรรพวิทยาคม อ. แม่สอด จ. ตาก ระดับ คะแนนเฉลี่ย ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 ระดับ โรงเรียน ระดับ จังหวัด ระดับ สังกัด ระดับประเ ทศ

9 เ ข้อมูลเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย O-NET วิชาการ งานอาชีพและเทคโนโลยี ช่วงชั้นที่ 4 ( มัธยมศึกษาปีที่ 6) ปีการศึกษา โรงเรียนสรรพวิทยาคม อ. แม่สอด จ. ตาก ระดับ คะแนนเฉลี่ย ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 ระดับ โรงเรียน ระดับ จังหวัด ระดับ สังกัด ระดับประเ ทศ

10 เ ข้อมูลเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย O-NET รวมทุก รายวิชา ช่วงชั้นที่ 4 ( มัธยมศึกษาปีที่ 6) ปีการศึกษา โรงเรียนสรรพวิทยาคม อ. แม่สอด จ. ตาก ระดับ คะแนนเฉลี่ย ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 ปี ระดับ โรงเรียน ระดับ จังหวัด ระดับ สังกัด ระดับประเ ทศ


ดาวน์โหลด ppt ข้อมูลเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย O- NET ช่วงชั้นที่ 4 ( มัธยมศึกษาปี ที่ 6) ปีการศึกษา 2551 - 2554 โรงเรียนสรรพวิทยาคม อ. แม่ สอด จ. ตาก กลุ่มบริหาร วิชาการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google