งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ข้อมูลเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย O-NET

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ข้อมูลเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย O-NET"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ข้อมูลเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย O-NET
ช่วงชั้นที่ 4 ( มัธยมศึกษาปีที่ 6) ปีการศึกษา โรงเรียนสรรพวิทยาคม อ.แม่สอด จ.ตาก กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม

2 โรงเรียนสรรพวิทยาคม อ.แม่สอด จ.ตาก
ข้อมูลเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย O-NET วิชาภาษาไทย ช่วงชั้นที่ 4 ( มัธยมศึกษาปีที่ 6) ปีการศึกษา โรงเรียนสรรพวิทยาคม อ.แม่สอด จ.ตาก ระดับ คะแนนเฉลี่ย ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 ปี2554 ระดับโรงเรียน 47.45 47.98 44.73 45.20 ระดับจังหวัด 44.26 44.34 40.79 40.03 ระดับสังกัด 46.71 46.77 42.95 42.12 ระดับประเทศ 46.50 46.47 42.61 41.88

3 โรงเรียนสรรพวิทยาคม อ.แม่สอด จ.ตาก
ข้อมูลเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย O-NET วิชาสังคมศึกษา ช่วงชั้นที่ 4 ( มัธยมศึกษาปีที่ 6) ปีการศึกษา โรงเรียนสรรพวิทยาคม อ.แม่สอด จ.ตาก ระดับ คะแนนเฉลี่ย ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 ปี2554 ระดับโรงเรียน 34.97 37.77 46.81 33.37 ระดับจังหวัด 33.66 35.40 45.67 31.63 ระดับสังกัด 34.74 36.11 46.70 33.40 ระดับประเทศ 34.72 36.00 46.51 33.39

4 โรงเรียนสรรพวิทยาคม อ.แม่สอด จ.ตาก
ข้อมูลเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย O-NET วิชาคณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 4 ( มัธยมศึกษาปีที่ 6) ปีการศึกษา โรงเรียนสรรพวิทยาคม อ.แม่สอด จ.ตาก ระดับ คะแนนเฉลี่ย ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 ปี2554 ระดับโรงเรียน 36.55 30.63 14.86 23.59 ระดับจังหวัด 34.07 26.62 12.85 20.25 ระดับสังกัด 36.00 28.42 14.79 22.53 ระดับประเทศ 36.08 28.56 14.99 22.73

5 โรงเรียนสรรพวิทยาคม อ.แม่สอด จ.ตาก
ข้อมูลเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย O-NET วิชาภาษาต่างประเทศ ช่วงชั้นที่ 4 ( มัธยมศึกษาปีที่ 6) ปีการศึกษา โรงเรียนสรรพวิทยาคม อ.แม่สอด จ.ตาก ระดับ คะแนนเฉลี่ย ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 ปี2554 ระดับโรงเรียน 27.87 23.34 17.30 21.64 ระดับจังหวัด 28.21 21.14 16.22 19.09 ระดับสังกัด 30.26 23.00 18.75 21.34 ระดับประเทศ 30.68 23.98 19.22 21.80

6 โรงเรียนสรรพวิทยาคม อ.แม่สอด จ.ตาก
ข้อมูลเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย O-NET วิชาวิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 4 ( มัธยมศึกษาปีที่ 6) ปีการศึกษา โรงเรียนสรรพวิทยาคม อ.แม่สอด จ.ตาก ระดับ คะแนนเฉลี่ย ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 ปี2554 ระดับโรงเรียน 34.24 32.86 32.45 28.67 ระดับจังหวัด 32.54 30.04 29.97 26.53 ระดับสังกัด 33.65 31.01 30.90 27.89 ระดับประเทศ 33.70 31.03 27.90

7 โรงเรียนสรรพวิทยาคม อ.แม่สอด จ.ตาก
ข้อมูลเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย O-NET วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ช่วงชั้นที่ 4 ( มัธยมศึกษาปีที่ 6) ปีการศึกษา โรงเรียนสรรพวิทยาคม อ.แม่สอด จ.ตาก ระดับ คะแนนเฉลี่ย ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 ปี2554 ระดับโรงเรียน 57.48 46.08 64.14 57.04 ระดับจังหวัด 56.65 44.53 62.65 53.93 ระดับสังกัด 57.05 45.63 63.10 54.92 ระดับประเทศ 56.79 45.37 62.86 54.61

8 โรงเรียนสรรพวิทยาคม อ.แม่สอด จ.ตาก
ข้อมูลเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย O-NET วิชาศิลปะ ช่วงชั้นที่ 4 ( มัธยมศึกษาปีที่ 6) ปีการศึกษา โรงเรียนสรรพวิทยาคม อ.แม่สอด จ.ตาก ระดับ คะแนนเฉลี่ย ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 ปี2554 ระดับโรงเรียน 43.59 38.17 34.13 28.57 ระดับจังหวัด 42.86 37.14 32.50 26.95 ระดับสังกัด 43.35 37.95 32.80 28.65 ระดับประเทศ 43.22 37.75 32.62 28.54

9 โรงเรียนสรรพวิทยาคม อ.แม่สอด จ.ตาก
ข้อมูลเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย O-NET วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ช่วงชั้นที่ 4 ( มัธยมศึกษาปีที่ 6) ปีการศึกษา โรงเรียนสรรพวิทยาคม อ.แม่สอด จ.ตาก ระดับ คะแนนเฉลี่ย ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 ปี2554 ระดับโรงเรียน 42.07 33.55 46.76 50.67 ระดับจังหวัด 39.78 32.37 43.08 47.59 ระดับสังกัด 40.16 33.25 44.14 49.21 ระดับประเทศ 40.02 32.98 43.69 48.72

10 โรงเรียนสรรพวิทยาคม อ.แม่สอด จ.ตาก
ข้อมูลเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย O-NET รวมทุกรายวิชา ช่วงชั้นที่ 4 ( มัธยมศึกษาปีที่ 6) ปีการศึกษา โรงเรียนสรรพวิทยาคม อ.แม่สอด จ.ตาก ระดับ คะแนนเฉลี่ย ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 ปี2554 ระดับโรงเรียน 35.26 37.42 37.64 36.09 ระดับจังหวัด 34.03 33.94 35.42 33.25 ระดับสังกัด 35.22 35.34 36.76 35.01 ระดับประเทศ 35.21 36.67 34.95


ดาวน์โหลด ppt ข้อมูลเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย O-NET

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google