งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

มาตรการ ประหยัดใน การเบิก ค่าใช้จ่าย. ระเบียบ มท. ว่า ด้วย การ เดินทางไป ราชการ และ การฝึกอบรม น. ส. ที่ มท 0808.2/ ว 252 ลว. 22 ม. ค. 53  ระดับ 6 ขึ้นไป.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "มาตรการ ประหยัดใน การเบิก ค่าใช้จ่าย. ระเบียบ มท. ว่า ด้วย การ เดินทางไป ราชการ และ การฝึกอบรม น. ส. ที่ มท 0808.2/ ว 252 ลว. 22 ม. ค. 53  ระดับ 6 ขึ้นไป."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 มาตรการ ประหยัดใน การเบิก ค่าใช้จ่าย

2 ระเบียบ มท. ว่า ด้วย การ เดินทางไป ราชการ และ การฝึกอบรม น. ส. ที่ มท 0808.2/ ว 252 ลว. 22 ม. ค. 53  ระดับ 6 ขึ้นไป หรือผู้บริหาร ท้องถิ่น เดินทาง โดยเครื่องบิน โดยความจำเป็น และเหมาะสม  ระดับ 6 ขึ้นไป หรือผู้บริหาร ท้องถิ่น เดินทาง โดยเครื่องบินใน ประเทศในอัตรา ชั้นประหยัด เท่านั้น

3 ระเบียบ มท. ว่า ด้วย การ เดินทางไปราชการ และการฝึกอบรม น. ส. ที่ มท 0808.2/ ว 252 ลว. 22 ม. ค. 53  ค่าอาหารว่างและ เครื่องดื่มในการ ฝึกอบรมทุกระดับ - สถานที่ราชการ 25 : ครึ่งวัน : คน - สถานที่เอกชน 50 : ครึ่งวัน : คน  ค่าอาหารว่างและ เครื่องดื่มในการ ฝึกอบรม ทุกระดับ 25 : มื้อ : คน ( ทุกสถานที่ )

4 ระเบียบ มท. ว่า ด้วย การ เดินทางไป ราชการ และ การฝึกอบรม น. ส. ที่ มท 0808.2/ ว 252 ลว. 22 ม. ค. 53  ค่าอาหารใน การฝึกอบรม สถานที่ราชการ - ต้น / กลาง ทุก มื้อ 500 ไม่ครบทุกมื้อ 300  ค่าอาหารใน การฝึกอบรม ( เฉพาะ ต้น / กลาง / สูง ) - สถานที่ ราชการ 150 : มื้อ : คน

5 ระเบียบ มท. ว่า ด้วย การ เดินทางไป ราชการ และ การฝึกอบรม น. ส. ที่ มท 0808.2/ ว 252 ลว. 22 ม. ค. 53 - สูง ทุกมื้อ 700 ไม่ครบทุกมื้อ 500  ค่าอาหารใน การฝึกอบรม ( เฉพาะ ต้น / กลาง / สูง ) - สถานที่ ราชการ 150 : มื้อ : คน

6 ระเบียบ มท. ว่า ด้วย การ เดินทางไป ราชการ และ การฝึกอบรม น. ส. ที่ มท 0808.2/ ว 252 ลว. 22 ม. ค. 53 สถานที่เอกชน - ต้น / กลาง ทุก มื้อ 800 ไม่ครบทุกมื้อ 600 - สูง ทุกมื้อ 1,000 ไม่ครบทุกมื้อ 700 - สถานที่เอกชน เลี้ยงมื้อเดียว เช่น มื้อ กลางวัน 400 : คน ( เกิน 1 มื้อ ตามระเบียบ ) ( บุคคลภายนอก ใช้บัญชี หมายเลข 9)

7 ระเบียบ มท. ว่า ด้วย การ เดินทางไป ราชการ และ การฝึกอบรม น. ส. ที่ มท 0808.2/ ว 252 ลว. 22 ม. ค. 53 - ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่มใน การประชุม - - ค่าอาหารใน การประชุม - - ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่มใน การประชุม 25 : มื้อ : คน - ค่าอาหารใน การประชุม 80 : มื้อ : คน


ดาวน์โหลด ppt มาตรการ ประหยัดใน การเบิก ค่าใช้จ่าย. ระเบียบ มท. ว่า ด้วย การ เดินทางไป ราชการ และ การฝึกอบรม น. ส. ที่ มท 0808.2/ ว 252 ลว. 22 ม. ค. 53  ระดับ 6 ขึ้นไป.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google