งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

มาตรการประหยัดในการเบิกค่าใช้จ่าย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "มาตรการประหยัดในการเบิกค่าใช้จ่าย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 มาตรการประหยัดในการเบิกค่าใช้จ่าย

2 ระเบียบ มท. ว่าด้วย การเดินทางไปราชการ และการฝึกอบรม
ระเบียบ มท. ว่าด้วย การเดินทางไปราชการ และการฝึกอบรม น.ส. ที่ มท / ว 252 ลว. 22 ม.ค. 53  ระดับ 6 ขึ้นไป หรือผู้บริหารท้องถิ่น เดินทางโดยเครื่องบิน โดยความจำเป็นและเหมาะสม  ระดับ 6 ขึ้นไป หรือผู้บริหารท้องถิ่น เดินทางโดยเครื่องบินในประเทศในอัตราชั้นประหยัดเท่านั้น

3 ระเบียบ มท. ว่าด้วย การเดินทางไปราชการ และการฝึกอบรม
ระเบียบ มท. ว่าด้วย การเดินทางไปราชการ และการฝึกอบรม น.ส. ที่ มท /ว ลว. 22 ม.ค. 53  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มในการฝึกอบรมทุกระดับ - สถานที่ราชการ 25 : ครึ่งวัน : คน - สถานที่เอกชน 50 : ครึ่งวัน : คน  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มในการฝึกอบรม ทุกระดับ 25 : มื้อ : คน (ทุกสถานที่)

4 ระเบียบ มท. ว่าด้วย การเดินทางไปราชการ และการฝึกอบรม
ระเบียบ มท. ว่าด้วย การเดินทางไปราชการ และการฝึกอบรม น.ส. ที่ มท / ว 252 ลว. 22 ม.ค. 53  ค่าอาหารในการฝึกอบรม สถานที่ราชการ - ต้น/กลาง ทุกมื้อ 500 ไม่ครบทุกมื้อ 300  ค่าอาหารในการฝึกอบรม (เฉพาะ ต้น/กลาง/สูง) - สถานที่ราชการ 150 : มื้อ : คน

5 ระเบียบ มท. ว่าด้วย การเดินทางไปราชการ และการฝึกอบรม
ระเบียบ มท. ว่าด้วย การเดินทางไปราชการ และการฝึกอบรม น.ส. ที่ มท / ว 252 ลว. 22 ม.ค. 53 - สูง ทุกมื้อ 700 ไม่ครบทุกมื้อ 500  ค่าอาหารในการฝึกอบรม (เฉพาะ ต้น/กลาง/สูง) - สถานที่ราชการ 150 : มื้อ : คน

6 ระเบียบ มท. ว่าด้วย การเดินทางไปราชการ และการฝึกอบรม
ระเบียบ มท. ว่าด้วย การเดินทางไปราชการ และการฝึกอบรม น.ส. ที่ มท / ว 252 ลว. 22 ม.ค. 53 สถานที่เอกชน - ต้น/กลาง ทุกมื้อ 800 ไม่ครบทุกมื้อ 600 - สูง ทุกมื้อ 1,000 ไม่ครบทุกมื้อ 700 - สถานที่เอกชน เลี้ยงมื้อเดียว เช่น มื้อกลางวัน 400 : คน (เกิน 1 มื้อ ตามระเบียบ) (บุคคลภายนอกใช้บัญชีหมายเลข 9)

7 ระเบียบ มท. ว่าด้วย การเดินทางไปราชการ และการฝึกอบรม
ระเบียบ มท. ว่าด้วย การเดินทางไปราชการ และการฝึกอบรม น.ส. ที่ มท / ว 252 ลว. 22 ม.ค. 53 - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มในการประชุม - - ค่าอาหารในการประชุม 25 : มื้อ : คน 80 : มื้อ : คน


ดาวน์โหลด ppt มาตรการประหยัดในการเบิกค่าใช้จ่าย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google