งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ทำเนียบ หลักสูตรเจ้า พนักงานป้องกัน และบรรเทาสา ธารณภัย รุ่นที่ ๓ / ๒๕๕๕ ระหว่างวันที่ ๒ – ๗ กันยายน ๒๕๕๕ ณ วิทยาลัยป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย วิทยา เขตขอนแก่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ทำเนียบ หลักสูตรเจ้า พนักงานป้องกัน และบรรเทาสา ธารณภัย รุ่นที่ ๓ / ๒๕๕๕ ระหว่างวันที่ ๒ – ๗ กันยายน ๒๕๕๕ ณ วิทยาลัยป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย วิทยา เขตขอนแก่น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ทำเนียบ หลักสูตรเจ้า พนักงานป้องกัน และบรรเทาสา ธารณภัย รุ่นที่ ๓ / ๒๕๕๕ ระหว่างวันที่ ๒ – ๗ กันยายน ๒๕๕๕ ณ วิทยาลัยป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย วิทยา เขตขอนแก่น

2 จ่าสิบเอกเสมสิษฐ์ คำดี ประธาน คณะกรรม เจ้าพนักงานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย รุ่นที่ ๒ / ๒๕๕๕ จ่าเอกปรีชา ศรีหาตา รองประธาน จ่าเอกอเนก สีหามาตย์ กรรมการ สิบเอกคำแหง โซ้สิมา กรรมการ นายสันติ ศรีอาจ กรรมการ นายอิสระ อินศิลา กรรมการ จ่าเอกอุทัย ภูศรีเมือง กรรมการ

3 คณะกรรม เจ้าพนักงานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย รุ่นที่ ๒ / ๒๕๕๕ จ่าเอกเสถียร อินทะเสน กรรมการ จ่าเอกไชยา สร้างแก้ว กรรมการ นายประสิทธิ์ ทรัพย์มูล กรรมการ นายมนุญ คำนวณอินทร์ กรรมการ จ่าสิบเอกณัฐวัฒน์ หนองหว้า เหรัญญิก จ่าสิบเอกกิตติศักดิ์ หินหล้า เลขานุการ

4 นายสุชาติ ศรีวงออน ผช. ป้องกันฯ อบต. ดินจี่ อ. คำม่วง จ. กาฬสินธุ์ นายสรรพฤทธิ์ ภูธรรมะ จพง. ป้องกันฯ อบต. เนินยาง อ. คำม่วง จ. กาฬสินธุ์ จ่าเอกสุนทร แพงลุนหล้า จพง. ป้องกันฯ อบต. โพน อ. คำม่วง จ. กาฬสินธุ์ จ่าเอกปรีชา ศรีหาตา จพง. ป้องกันฯ อบต. เค้าเก่า อ. เขาวง จ. กาฬสินธุ์ นายอนุรักษ์ นุ่นสีดา จพง. ป้องกันฯ อบต. ดินจี่ อ. คำม่วง จ. กาฬสินธุ์ นายชำนาญ แหล่ป้อง ผช. จนท. ป้องกันฯ อบต. บ้านไผ่ อ. บ้านไผ่ จ. ขอนแก่น เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รุ่นที่ ๒ / ๒๕๕๕

5 จ่าเอกสฤษดิ์ แก้วนอก จพง. ป้องกันฯ อบต. โนนธาตุ อ. หนองสองห้อง จ. ขอนแก่น สิบเอกคำแหง โซ้สิมา จพง. ป้องกันฯ อบต. โคกกุง อ. แก้งคร้อ จ. ชัยภูมิ นายปฎิภาณ ปรนกระโทก จพง. ป้องกันฯ ทต. แหลมทอง อ. หนองบุญมาก จ. นครราชสีมา จ่าสิบเอกเสมสิษฐ์ คำดี จพง. ป้องกันฯ อบต. เมืองคง อ. คง จ. นครราชสีมา นายทองเพ็ชร ละมัยขันธ์ ผช. จ พง. ป้องกันฯ ทต. ห้วยหิน อ. หนองหงส์ จ. บุรีรัมย์ จ่าเอกอเนก สีหามาตย์ จพง. ป้องกันฯ อบต. คึมชาด อ. หนองสองห้อง จ. ขอนแก่น เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รุ่นที่ ๒ / ๒๕๕๕

6 จ่าเอกอุทัย ภูศรีเมือง จพง. ป้องกันฯ อบต. ย่อ อ. คำเขื่อนแก้ว จ. ยโสธร นายสันติ ศรีอาจ จนท. ป้องกัน ฯ อบต. ห้วยราช อ. ห้วยราช จ. บุรีรัมย์ นายศรายุทธ เถื่อนตีนกง จนท. ป้องกันฯ ทต. หนองกุง อ. ชื่นชม จ. มหาสารคาม จ่าเอกพลศักดิ์ ศรีหาญ จพง. ป้องกันฯ ทต. วังหลวง อ. เสลภูมิ จ. ร้อยเอ็ด นายอิสระ อินศิลา จนท. ป้องกัน ฯ อบต. หัวเรือ อ. วาปีปทุม จ. มหาสารคาม จ่าสิบเอกณัฐวัฒน์ หนองหว้า จพง. ป้องกันฯ อบต. ม่วงตลาด อ. จังหาร จ. ร้อยเอ็ด เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รุ่นที่ ๒ / ๒๕๕๕

7 จ่าสิบเอกกิตติศักดิ์ หินหล้า จพง. ป้องกันฯ อบต. อี่หล่ำ อ. อุทุมพรพิสัย จ. ศรี สะเกษ จ่าเอกเสถียร อินทะเสน จนท. ปอ้งกันฯ ทต. นาซอ อ. วานรนิวาส จ. สกลนคร สายสุวิทย์ นิระปะกะ จพง. ป้องกันฯ อบต. ม่วง อ. บ้านม่วง จ. สกลนคร จ่าเอกไชยา สร้างแก้ว จพง. ป้องกันฯ อบต. นาหนัง อ. โพนพิสัย จ. หนองคาย นายภัทราวุฒิ ศิลาคม พนง. ขับ รถฯ อบต. นาหนัง อ. โพนพิสัย จ. หนองคาย จ่าเอกเอกพล สารมาตย์ จพง. ป้องกันฯ อบต. หนองไผ่ อ. ธวัชบุรี จ. ร้อยเอ็ด คณะกรรม เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัย รุ่นที่ ๒ / ๒๕๕๕

8 นายประสิทธิ์ ทรัพย์มูล จนท. ป้องกันฯ อบต. จิกเทิง อ. ตาลสุม จ. อุบลฯ นายชนะ แสนทวีสุข ผช. จนท. ป้องกันฯ อบต. ตาลสุม อ. ตาลสุม จ. อุบล ฯ นายมนุญ คำนวณอินทร์ จพง. ป้องกันฯ อบต. เหล่าพรวน อ. เมือง จ. อำนาจเจริญ นายนำโชค วรรณภักดี จนท. ป้องกันฯ อบต. หนองมะแซง อ. เมือง จ. อำนาจเจริญ นายวัฒนา อินทร์สา ผช. จนท. ป้องกันฯ อบต. คอนสาย อ. ตระการพืชผล จ. อุบลฯ คณะกรรม เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัย รุ่นที่ ๒ / ๒๕๕๕

9


ดาวน์โหลด ppt ทำเนียบ หลักสูตรเจ้า พนักงานป้องกัน และบรรเทาสา ธารณภัย รุ่นที่ ๓ / ๒๕๕๕ ระหว่างวันที่ ๒ – ๗ กันยายน ๒๕๕๕ ณ วิทยาลัยป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย วิทยา เขตขอนแก่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google