งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ทำเนียบ หลักสูตรเจ้า พนักงานป้องกัน และบรรเทาสา ธารณภัย รุ่นที่ ๓ / ๒๕๕๕ ระหว่างวันที่ ๒ – ๗ กันยายน ๒๕๕๕ ณ วิทยาลัยป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย วิทยา เขตขอนแก่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ทำเนียบ หลักสูตรเจ้า พนักงานป้องกัน และบรรเทาสา ธารณภัย รุ่นที่ ๓ / ๒๕๕๕ ระหว่างวันที่ ๒ – ๗ กันยายน ๒๕๕๕ ณ วิทยาลัยป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย วิทยา เขตขอนแก่น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ทำเนียบ หลักสูตรเจ้า พนักงานป้องกัน และบรรเทาสา ธารณภัย รุ่นที่ ๓ / ๒๕๕๕ ระหว่างวันที่ ๒ – ๗ กันยายน ๒๕๕๕ ณ วิทยาลัยป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย วิทยา เขตขอนแก่น

2 จ่าสิบเอกเสมสิษฐ์ คำดี ประธาน คณะกรรม เจ้าพนักงานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย รุ่นที่ ๒ / ๒๕๕๕ จ่าเอกปรีชา ศรีหาตา รองประธาน จ่าเอกอเนก สีหามาตย์ กรรมการ สิบเอกคำแหง โซ้สิมา กรรมการ นายสันติ ศรีอาจ กรรมการ นายอิสระ อินศิลา กรรมการ จ่าเอกอุทัย ภูศรีเมือง กรรมการ

3 คณะกรรม เจ้าพนักงานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย รุ่นที่ ๒ / ๒๕๕๕ จ่าเอกเสถียร อินทะเสน กรรมการ จ่าเอกไชยา สร้างแก้ว กรรมการ นายประสิทธิ์ ทรัพย์มูล กรรมการ นายมนุญ คำนวณอินทร์ กรรมการ จ่าสิบเอกณัฐวัฒน์ หนองหว้า เหรัญญิก จ่าสิบเอกกิตติศักดิ์ หินหล้า เลขานุการ

4 นายสุชาติ ศรีวงออน ผช. ป้องกันฯ อบต. ดินจี่ อ. คำม่วง จ. กาฬสินธุ์ 08-5457-8635 นายสรรพฤทธิ์ ภูธรรมะ จพง. ป้องกันฯ อบต. เนินยาง อ. คำม่วง จ. กาฬสินธุ์ 08-9709-8774 จ่าเอกสุนทร แพงลุนหล้า จพง. ป้องกันฯ อบต. โพน อ. คำม่วง จ. กาฬสินธุ์ 08-7946-7981 จ่าเอกปรีชา ศรีหาตา จพง. ป้องกันฯ อบต. เค้าเก่า อ. เขาวง จ. กาฬสินธุ์ 0-4385-9496 นายอนุรักษ์ นุ่นสีดา จพง. ป้องกันฯ อบต. ดินจี่ อ. คำม่วง จ. กาฬสินธุ์ 08-5925-0335 นายชำนาญ แหล่ป้อง ผช. จนท. ป้องกันฯ อบต. บ้านไผ่ อ. บ้านไผ่ จ. ขอนแก่น 08-3360-3755 เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รุ่นที่ ๒ / ๒๕๕๕

5 จ่าเอกสฤษดิ์ แก้วนอก จพง. ป้องกันฯ อบต. โนนธาตุ อ. หนองสองห้อง จ. ขอนแก่น 08-9016-0041 สิบเอกคำแหง โซ้สิมา จพง. ป้องกันฯ อบต. โคกกุง อ. แก้งคร้อ จ. ชัยภูมิ 08-7447-0338 นายปฎิภาณ ปรนกระโทก จพง. ป้องกันฯ ทต. แหลมทอง อ. หนองบุญมาก จ. นครราชสีมา 08-6257-8293 จ่าสิบเอกเสมสิษฐ์ คำดี จพง. ป้องกันฯ อบต. เมืองคง อ. คง จ. นครราชสีมา 08-3383-4448 นายทองเพ็ชร ละมัยขันธ์ ผช. จ พง. ป้องกันฯ ทต. ห้วยหิน อ. หนองหงส์ จ. บุรีรัมย์ 08-3375-7493 จ่าเอกอเนก สีหามาตย์ จพง. ป้องกันฯ อบต. คึมชาด อ. หนองสองห้อง จ. ขอนแก่น 08-5647-9519 เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รุ่นที่ ๒ / ๒๕๕๕

6 จ่าเอกอุทัย ภูศรีเมือง จพง. ป้องกันฯ อบต. ย่อ อ. คำเขื่อนแก้ว จ. ยโสธร 08-5494-8276 นายสันติ ศรีอาจ จนท. ป้องกัน ฯ อบต. ห้วยราช อ. ห้วยราช จ. บุรีรัมย์ 08-5202-7082 นายศรายุทธ เถื่อนตีนกง จนท. ป้องกันฯ ทต. หนองกุง อ. ชื่นชม จ. มหาสารคาม 08-1148-4593 จ่าเอกพลศักดิ์ ศรีหาญ จพง. ป้องกันฯ ทต. วังหลวง อ. เสลภูมิ จ. ร้อยเอ็ด 08-4964-7980 นายอิสระ อินศิลา จนท. ป้องกัน ฯ อบต. หัวเรือ อ. วาปีปทุม จ. มหาสารคาม 08-1984-1031 จ่าสิบเอกณัฐวัฒน์ หนองหว้า จพง. ป้องกันฯ อบต. ม่วงตลาด อ. จังหาร จ. ร้อยเอ็ด 08-6025-4576 เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รุ่นที่ ๒ / ๒๕๕๕

7 จ่าสิบเอกกิตติศักดิ์ หินหล้า จพง. ป้องกันฯ อบต. อี่หล่ำ อ. อุทุมพรพิสัย จ. ศรี สะเกษ 08-9924-3935 จ่าเอกเสถียร อินทะเสน จนท. ปอ้งกันฯ ทต. นาซอ อ. วานรนิวาส จ. สกลนคร 08-9933-6063 สายสุวิทย์ นิระปะกะ จพง. ป้องกันฯ อบต. ม่วง อ. บ้านม่วง จ. สกลนคร 08-9766-2459 จ่าเอกไชยา สร้างแก้ว จพง. ป้องกันฯ อบต. นาหนัง อ. โพนพิสัย จ. หนองคาย 08-9404-7463 นายภัทราวุฒิ ศิลาคม พนง. ขับ รถฯ อบต. นาหนัง อ. โพนพิสัย จ. หนองคาย 08-2836-3004 จ่าเอกเอกพล สารมาตย์ จพง. ป้องกันฯ อบต. หนองไผ่ อ. ธวัชบุรี จ. ร้อยเอ็ด 09-1363-3501 คณะกรรม เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัย รุ่นที่ ๒ / ๒๕๕๕

8 นายประสิทธิ์ ทรัพย์มูล จนท. ป้องกันฯ อบต. จิกเทิง อ. ตาลสุม จ. อุบลฯ 08-5613-5220 นายชนะ แสนทวีสุข ผช. จนท. ป้องกันฯ อบต. ตาลสุม อ. ตาลสุม จ. อุบล ฯ 08-6835-4036 นายมนุญ คำนวณอินทร์ จพง. ป้องกันฯ อบต. เหล่าพรวน อ. เมือง จ. อำนาจเจริญ 08-1120-1776 นายนำโชค วรรณภักดี จนท. ป้องกันฯ อบต. หนองมะแซง อ. เมือง จ. อำนาจเจริญ 08-9572-0304 นายวัฒนา อินทร์สา ผช. จนท. ป้องกันฯ อบต. คอนสาย อ. ตระการพืชผล จ. อุบลฯ 08-4716-1916 คณะกรรม เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัย รุ่นที่ ๒ / ๒๕๕๕

9


ดาวน์โหลด ppt ทำเนียบ หลักสูตรเจ้า พนักงานป้องกัน และบรรเทาสา ธารณภัย รุ่นที่ ๓ / ๒๕๕๕ ระหว่างวันที่ ๒ – ๗ กันยายน ๒๕๕๕ ณ วิทยาลัยป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย วิทยา เขตขอนแก่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google