งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สถานการณ์โรคที่ ต้องเฝ้าระวัง สถานการณ์โรคไข้เลือดออก ในเขตฯ 11,13 ณ วันที่ 4 ต. ค.54.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สถานการณ์โรคที่ ต้องเฝ้าระวัง สถานการณ์โรคไข้เลือดออก ในเขตฯ 11,13 ณ วันที่ 4 ต. ค.54."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 สถานการณ์โรคที่ ต้องเฝ้าระวัง

3 สถานการณ์โรคไข้เลือดออก ในเขตฯ 11,13 ณ วันที่ 4 ต. ค.54

4 อัตราป่วยโรคไข้เลือดออก เขตตรวจฯที่ 11 และ 13 1 ม. ค. – 4 ต. ค..54 ลำดั บที่ จังหวัด อัตาป่วย ต่อ ประชากร แสนคน จำนวน ผู้ป่วย 1 ศรีสะ เกษ 138.371,968 2 อุบลราช ธานี 47.52841 3 ยโสธร 30.09161 4 อำนาจเ จริญ 58.77215 5 สกลนค ร 6.6173 6 นครพน ม 26.33182 7 มุกดาห าร 31.86106

5 จังหวัดศรีสะเกษจังหวัดอุบลราชธานีจังหวัดยโสธร อำเภอ จำนวน ผู้ป่วยอำเภอ จำนวน ผู้ป่วยอำเภอ จำนวน ผู้ป่วย ขุขันธ์ 235 เมือง 67 เมือง 40 กันทรลักษ์ 186 เดชอุดม 59 กุดชุม 24 เมือง 105 ตระการ พืชผล 156 วังหิน 107 โขงเจียม 25 จังหวัด อำนาจเจริญ อุทุมพรพิสัย 100 บุณฑริก 22 อำเภอ จำนวน ผู้ป่วย ยางชุมน้อย 26 วารินชำราบ 114 เมือง 35 กันทรารมย์ 79 ปรางค์กู่ 59 จังหวัดนครพนมจังหวัดมุกดาหาร ขุนหาญ 66 อำเภอ จำนวน ผู้ป่วยอำเภอ จำนวน ผู้ป่วย ราษีไศล 70 เมือง 43 เมือง 29 แสดงข้อมูลอำเภอที่มีจำนวนผู้ป่วยไข้เลือดออก ตั้งแต่ 20 รายขึ้นไป

6 อัตราป่วยโรคไข้เลือดออกแยกรายอำเภอ จังหวัดศรีสะเกษ 4 ต. ค. 54

7

8 ลำดั บ ที่ จังหวัด อัตาป่วย / ชา กรแสน คน จำนวน ผู้ป่ว ย 1 ศรีสะ เกษ 9.56136 2 อุบลราช ธานี 1.0218 3 ยโสธร 1.689 4 อำนาจเ จริญ 1.646 5 สกลนคร 0.091 6 นครพน ม 0.433 7 มุกดาหา ร 2.408 สถานการณ์โรค Leptospirosis ใน เขตฯ 11,13 ณ วันที่ 4 ต. ค. 54


ดาวน์โหลด ppt สถานการณ์โรคที่ ต้องเฝ้าระวัง สถานการณ์โรคไข้เลือดออก ในเขตฯ 11,13 ณ วันที่ 4 ต. ค.54.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google