งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

๑. สถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นสถาบันหลักที่ บูรณาการสถาบันชาติ สถาบันศาสนาเข้าด้วยกัน ให้เป็นหนึ่งเดียว ของความเป็นไท ( ย ) สถาบันศาสนาเข้าด้วยกัน ให้เป็นหนึ่งเดียว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "๑. สถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นสถาบันหลักที่ บูรณาการสถาบันชาติ สถาบันศาสนาเข้าด้วยกัน ให้เป็นหนึ่งเดียว ของความเป็นไท ( ย ) สถาบันศาสนาเข้าด้วยกัน ให้เป็นหนึ่งเดียว."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ๑. สถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นสถาบันหลักที่ บูรณาการสถาบันชาติ สถาบันศาสนาเข้าด้วยกัน ให้เป็นหนึ่งเดียว ของความเป็นไท ( ย ) สถาบันศาสนาเข้าด้วยกัน ให้เป็นหนึ่งเดียว ของความเป็นไท ( ย ) ๒. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงเป็น แบบอย่างของผู้ครองตน ครองคน และครองงาน เพื่อสร้างประโยชน์ แก่มวลมนุษยชาติ ครองคน และครองงาน เพื่อสร้างประโยชน์ แก่มวลมนุษยชาติ ๓. ทรงยึดมั่นในพระราชปณิธานอันเป็นพระ ปฐมบรมราชโองการในการ ครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่ง มหาชนชาวสยาม ครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่ง มหาชนชาวสยาม ๔. ท่านคือผู้ทำงานต่างพระเนตรพระกรรณ พระราชา ควรต้องตามรอยพระ ยุคลบาท เพื่อผลสัมฤทธิ์ในภารกิจการบำบัด ทุกข์ บำรุงสุขประชาชน ยุคลบาท เพื่อผลสัมฤทธิ์ในภารกิจการบำบัด ทุกข์ บำรุงสุขประชาชน

3 ทรงเป็นกษัตริย์ยิ่งกษัตริย์ขัตติยราชย์ อันเป็นที่ยอมรับของคนทั้งโลก ธ ทรงเป็นกษัตริย์ยิ่งกษัตริย์ขัตติยราชย์ อันเป็นที่ยอมรับของคนทั้งโลก The King of the World The King of the kings The King of the kings พระมหากษัตริย์โลก พระมหากษัตริย์โลก รางวัลเฉลิมพระเกียรติด้านการพัฒนาโครงการแห่งสหประชาชาติ United nations development programmed Award (UNDP)

4

5

6

7 ๑)สะท้อน องค์พระปฐม บรมราช โองการ พระราชดำริ พระราชดำรัส พระบรม พระราชดำริ พระราชดำรัส พระบรม ราโชวาท พระราชกรณีกิจ พระราชจริยวัตรฯลฯ ราโชวาท พระราชกรณีกิจ พระราชจริยวัตรฯลฯ ๒)สังเคราะห์ องค์พระปฐมบรม ราชโองการ ฯลฯ สู่การครองตน ครองคน ครอง งานตามรอย สู่การครองตน ครองคน ครอง งานตามรอย พระยุคลบาท พระยุคลบาท

8

9

10

11 พระราช ดำรัส วัตถุประสงค์ของการศึกษา กล่าว โดยรวบยอด ก็คือ การทำให้บุคคล มี ปัจจัยหรืออุปกรณ์ สำหรับชีวิตอย่าง ครบถ้วนเพียงพอ ทั้งในส่วนวิชาความรู้ ส่วนจิตใจ และคุณภาพความประพฤติ รวมทั้งความขยัน อดทน และ ความสามารถในอันที่จะนำความรู้ ความคิดไปใช้ปฏิบัติงานด้วยตนเองให้ได้ จริง ๆ เพื่อสามารถดำรงชีพอยู่ได้ด้วย ความสุขความเจริญมั่นคง และสร้างสรรค์ ประโยชน์ ให้แก่สังคมและบ้านเมืองได้ ตามควรแก่ฐานะด้วย ๒๕ มิถุนายน ๒๕๒๓

12

13

14 เรียนหนังสือ ๑ ) มีสติปัญญาในขั้นพื้นฐานเพียงพอ = เรียนหนังสือ เรียนวิชาชีพ ๒ ) มีความรู้เรื่องอาชีพหรือวิชาชีพ เพียงพอ = เรียนวิชาชีพ เรียน จริยธรรมความเป็นมนุษย์ ๓ ) มีมนุษยธรรมเพียงพอ = เรียน จริยธรรมความเป็นมนุษย์ ๔ ) เพื่อนำไปใช้ทำหน้าที่ของสมาชิก ของสังคม

15

16

17

18

19 ศิษฎิ การสอน, การปกครอง ลงโทษ ศิษฎิ การสอน, การปกครอง ลงโทษ ผู้บกพร่องในความประพฤติ ผู้บกพร่องในความประพฤติ ศิษย์ ผู้ศึกษาเล่าเรียนซึ่งอยู่ในความ ศิษย์ ผู้ศึกษาเล่าเรียนซึ่งอยู่ในความ ดูแล ดูแล ศิษฏ์ ผู้ฝึกแล้ว, คงแก่เรียน, มีปัญญา ศิษฏ์ ผู้ฝึกแล้ว, คงแก่เรียน, มีปัญญา สิต ขาว ยิ้มแย้มแจ่มใส สิต ขาว ยิ้มแย้มแจ่มใส สิทธ์ ผู้สำเร็จ สิทธ์ ผู้สำเร็จ สิทธิ์ ความสำเร็จ อิสระ อำนาจชอบ ธรรม สิทธิ์ ความสำเร็จ อิสระ อำนาจชอบ ธรรม “ สิด ” ที่ดีต้องมี การพัฒนา

20

21 “.. ถ้าเธอต้องการชนะ ก็ ย่อมมีแพ้ และเมื่อแพ้แล้ว ย่อมแพ้ทั้งสองฝ่ายไม่มีผู้ ชนะ และคนที่จะแพ้ ตลอดเวลาคือประชาชนของ ท่านเอง แต่ถ้าปรองดองกัน ก็มีแต่ชนะ..” “.. ถ้าเธอต้องการชนะ ก็ ย่อมมีแพ้ และเมื่อแพ้แล้ว ย่อมแพ้ทั้งสองฝ่ายไม่มีผู้ ชนะ และคนที่จะแพ้ ตลอดเวลาคือประชาชนของ ท่านเอง แต่ถ้าปรองดองกัน ก็มีแต่ชนะ..”

22

23

24

25

26

27

28

29 หน้าที่ของกระทรวงมหาดไทย พูดอย่างรวบรัด คือ การอำนวยความสุขสวัสดีแก่ทวยราษฎร์.... ซึ่ง จำแนกได้ 4 ด้าน คือ การอำนวยความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การพัฒนาอาชีพและ ฐานะความเป็นอยู่ การพัฒนาจิตใจให้อยู่ร่วมกันได้ ด้วยความสุขและความสามัคคีปรองดอง และการให้ การศึกษาเพื่อสร้างอนาคตที่แจ่มใส ซึ่งต้องมีกรม กองต่าง ๆ มารับไปปฏิบัติ ทั้งต้องพึ่งพิงอาศัยความ ร่วมมือจากกระทรวง ทบวง กรมอื่นอย่างกว้างขวาง และใกล้ชิด... จึงจำเป็นต้องมีหลักปฏิบัติที่แน่นอนเป็น เครื่องยึดถือเป็นหลักการ คือ ๑. ต้องปฏิบัติงานให้ประสานสอดคล้อง และ ดำเนินก้าวหน้าไป ด้วยกันเสมอกัน พร้อมเพรียงกันทุกฝ่าย ด้วยกันเสมอกัน พร้อมเพรียงกันทุกฝ่าย ๒. ต้องประสานงานกับทุกหน่วยงานด้วยความ สมัครสมาน และความเข้าใจอันดีต่อกัน และความเข้าใจอันดีต่อกัน ๓. ต้องปฏิบัติการทุกอย่างด้วยความสุจริต เที่ยงตรง ถูกต้อง ชอบธรรม

30 พระราชดำรัส ผู้ที่มีความสุจริตและบริสุทธิ์ ใจ แม้จะมีความรู้น้อย ก็ย่อม ทำประโยชน์ให้แก่ส่วนรวมได้ มากกว่าผู้ที่มีความรู้มาก แต่ ไม่มีความสุจริต ไม่มีความ บริสุทธิ์ใจ พ. ศ. ๒๕๒๓

31 พระบรม ราโชวาท การดำเนินชีวิต โดยใช้ วิชาการอย่างเดียว ยังไม่เพียงพอ จะต้องอาศัย ความรู้รอบตัวและหลัก ศีลธรรมประกอบด้วย ผู้ที่มี ความรู้ดีแต่ขาดความ ยั้งคิด นำความรู้ไปใช้ในทางมิ ชอบ ก็เท่ากับเป็น บุคคลที่เป็นภัยแก่สังคมของ มนุษย์ ๑๘ กันยายน ๒๕๐๔ ๑๘ กันยายน ๒๕๐๔

32

33 เศรษฐกิจพอเพียง ” ทางสายกลาง ” ความพอเพียง เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาชี้ถึงแนว ทางการดำรงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุก ระดับ ตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับ รัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ดำเนินไป ใน” ทางสายกลาง ” โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์ ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึง ความจำเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี พอสมควรต่อการมีผลกระทบใด ๆ อันเกิดจากการ เปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน ทั้งนี้จะต้อง อาศัย...

34 ความรอบรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวัง อย่างยิ่งในการนำวิชาการต่าง ๆ มาใช้ในการ วางแผนและดำเนินการทุกขั้นตอน และ ขณะเดียวกันจะต้องเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของ คนในชาติ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ นักทฤษฎี และนักธุรกิจในทุกระดับให้มีสำนึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสม ดำเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร มีสติ ปัญญา และความรอบคอบ เพื่อให้สมดุลและพร้อม ต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและ กว้างขวางทั้งด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และ วัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี.

35

36 จะฝึกฝน ให้ตน เป็น คนดี ใครนินทา พาที ก็ไม่ ว่า ใครจะชิง จะชัง ไม่ นำพา ใครจะว่า อย่างไร ใจจะทน เขาจะไม่ สนับสนุน ก็ไม่ท้อ จะมุ่งก่อ กรรมดี ไม่มีบ่น จะขอทำ หน้าที่ ยอม พลีตน จะขาดคน มองเห็น ไม่เป็นไร จะปกบ้าน ป้องเมือง ให้ก้าวหน้า จะตามรอย พระมาตา ไม่ หวั่นไหว จะยึดมั่น หลักธรรม ประจำใจ เป็นกุศล ถวายไท้ องค์ราชันย์

37


ดาวน์โหลด ppt ๑. สถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นสถาบันหลักที่ บูรณาการสถาบันชาติ สถาบันศาสนาเข้าด้วยกัน ให้เป็นหนึ่งเดียว ของความเป็นไท ( ย ) สถาบันศาสนาเข้าด้วยกัน ให้เป็นหนึ่งเดียว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google