งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การวัดความสูงอาคาร มาตรา 4 / กฎกระทรวง ฉบับที่ 33 “ อาคารสูง ” หมายความว่า อาคารที่ บุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้โดยมี ความสูงตั้งแต่ ๒๓. ๐๐ เมตรขึ้นไป.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การวัดความสูงอาคาร มาตรา 4 / กฎกระทรวง ฉบับที่ 33 “ อาคารสูง ” หมายความว่า อาคารที่ บุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้โดยมี ความสูงตั้งแต่ ๒๓. ๐๐ เมตรขึ้นไป."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การวัดความสูงอาคาร มาตรา 4 / กฎกระทรวง ฉบับที่ 33 “ อาคารสูง ” หมายความว่า อาคารที่ บุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้โดยมี ความสูงตั้งแต่ ๒๓. ๐๐ เมตรขึ้นไป การวัด ความสูงของอาคารให้วัดจากระดับพื้นดินที่ ก่อสร้างถึงพื้นดาดฟ้า สำหรับอาคารทรงจั่ว หรือปั้นหยาให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้าง ถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด

2 ข้อ 1 กฎกระทรวง ฉบับที่ 55 “ อาคารขนาดใหญ่ ” หมายความว่า อาคารที่มีพื้นที่รวมกันทุกชั้นหรือชั้นหนึ่งชั้น ใดในหลังเดียวกันเกิน ๒, ๐๐๐ ตารางเมตร หรืออาคารที่มีความสูงตั้งแต่ ๑๕. ๐๐ เมตรขึ้น ไป และมีพื้นที่รวมกันทุกชั้นหรือชั้นหนึ่งชั้นใด ในหลังเดียวกันเกิน ๑, ๐๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่ เกิน ๒, ๐๐๐ ตารางเมตร การวัดความสูงของ อาคารให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงพื้น ดาดฟ้า สำหรับอาคารทรงจั่วหรือปั้นหยาให้วัด จากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงยอดผนังของ ชั้นสูงสุด

3 h ถนน ± 0.00

4 h ถนน ± 0.00

5 h1 h2 ถนน ± 0.00

6 h ถนน ± 0.00

7 h1 h2 ถนน ± 0.00

8 การวัดความสูงอาคาร ( กรณีในพื้นที่ห้ามก่อสร้าง อาคาร ) กฎกระทรวงกำหนดบริเวณ ห้ามก่อสร้างฯ อาคารบาง ชนิดหรือบางประเภท ระดับพื้นดินถึงส่วนที่สูงที่สุด ของอาคาร ” “ การวัดความสูงให้วัดจาก ระดับพื้นดินถึงส่วนที่สูงที่สุด ของอาคาร ”

9 h1 ถนน ± 0.00 h2 

10 h1 h2 ถนน ± 0.00

11 h1 h2 ถนน ± 0.00

12 ระดับ พื้นดินถึงส่วนที่สูงที่สุดของอาคาร ” “ การวัดความสูงให้วัดจากระดับ พื้นดินถึงส่วนที่สูงที่สุดของอาคาร ” ระดับ พื้นดิน  ระดับพื้นดินเดิม  ระดับดินถม แต่ไม่ เกินระดับถนน


ดาวน์โหลด ppt การวัดความสูงอาคาร มาตรา 4 / กฎกระทรวง ฉบับที่ 33 “ อาคารสูง ” หมายความว่า อาคารที่ บุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้โดยมี ความสูงตั้งแต่ ๒๓. ๐๐ เมตรขึ้นไป.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google