งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การวัดความสูงอาคาร มาตรา 4 / กฎกระทรวง ฉบับที่ 33

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การวัดความสูงอาคาร มาตรา 4 / กฎกระทรวง ฉบับที่ 33"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การวัดความสูงอาคาร มาตรา 4 / กฎกระทรวง ฉบับที่ 33
“อาคารสูง” หมายความว่า อาคารที่บุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้โดยมีความสูงตั้งแต่ ๒๓.๐๐ เมตรขึ้นไป การวัดความสูงของอาคารให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงพื้นดาดฟ้า สำหรับอาคารทรงจั่วหรือปั้นหยาให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด

2 ข้อ 1 กฎกระทรวง ฉบับที่ 55 “ อาคารขนาดใหญ่ ” หมายความว่า อาคารที่มีพื้นที่รวมกันทุกชั้นหรือชั้นหนึ่งชั้นใดในหลังเดียวกันเกิน ๒,๐๐๐ ตารางเมตร หรืออาคารที่มีความสูงตั้งแต่ ๑๕.๐๐ เมตรขึ้นไป และมีพื้นที่รวมกันทุกชั้นหรือชั้นหนึ่งชั้นใดในหลังเดียวกันเกิน ๑,๐๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน ๒,๐๐๐ ตารางเมตร การวัดความสูงของอาคารให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงพื้นดาดฟ้า สำหรับอาคารทรงจั่วหรือปั้นหยาให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด

3 h ± 0.00 ถนน

4 h ± 0.00 ถนน

5 h2 h1 ถนน ± 0.00

6 h ± 0.00 ถนน

7 h2 h1 ± 0.00 ถนน

8 การวัดความสูงอาคาร (กรณีในพื้นที่ห้ามก่อสร้างอาคาร)
กฎกระทรวงกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้างฯ อาคารบางชนิดหรือบางประเภท “การวัดความสูงให้วัดจากระดับพื้นดินถึงส่วนที่สูงที่สุดของอาคาร”

9 h2 h1 ± 0.00 ถนน

10 h2 h1 ถนน ± 0.00

11 h1 h2 ± 0.00 ถนน

12 “การวัดความสูงให้วัดจากระดับพื้นดินถึงส่วนที่สูงที่สุดของอาคาร”
 ระดับพื้นดินเดิม  ระดับดินถม แต่ไม่เกินระดับถนน ระดับพื้นดิน


ดาวน์โหลด ppt การวัดความสูงอาคาร มาตรา 4 / กฎกระทรวง ฉบับที่ 33

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google