งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

The Revised Bloom’s Taxonomy มุมมองใหม่ในระดับขั้น วัตถุประสงค์การเรียนรู้ของบลูม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "The Revised Bloom’s Taxonomy มุมมองใหม่ในระดับขั้น วัตถุประสงค์การเรียนรู้ของบลูม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 The Revised Bloom’s Taxonomy มุมมองใหม่ในระดับขั้น วัตถุประสงค์การเรียนรู้ของบลูม

2 ความเป็นมา ในช่วงปี 1990 Lorin Anderson ซึ่งเป็น ศิษย์ของ Bloom ได้ทฤษฎี Bloom’s Taxonomy มาปรับมุมมองใหม่ ซึ่งจาก แนวคิดนี้ ส่งผลให้ระดับขั้น วัตถุประสงค์การเรียนรู้มีการ ปรับเปลี่ยนไป ในช่วงปี 1990 Lorin Anderson ซึ่งเป็น ศิษย์ของ Bloom ได้ทฤษฎี Bloom’s Taxonomy มาปรับมุมมองใหม่ ซึ่งจาก แนวคิดนี้ ส่งผลให้ระดับขั้น วัตถุประสงค์การเรียนรู้มีการ ปรับเปลี่ยนไป เปลี่ยนไปอย่างไรบ้าง...

3 ภาพลักษณ์ใหม่ เปลี่ยนคำเรียกระดับขั้นต่างๆจากคำนาม เป็น “ คำกริยา ” เปลี่ยนคำเรียกระดับขั้นต่างๆจากคำนาม เป็น “ คำกริยา ” ระดับขั้น Knowledge ( ความรู้ ) เปลี่ยนเป็น Remember ( ความจำ ) ระดับขั้น Knowledge ( ความรู้ ) เปลี่ยนเป็น Remember ( ความจำ ) เปลี่ยนระดับความรู้ให้มีมิติมากขึ้นโดย แยกเป็น 2 ระดับ เปลี่ยนระดับความรู้ให้มีมิติมากขึ้นโดย แยกเป็น 2 ระดับ มีการเรียงลำดับและสลับระดับขั้น โดย เน้นที่ความซับซ้อนของการคิด มีการเรียงลำดับและสลับระดับขั้น โดย เน้นที่ความซับซ้อนของการคิด ระดับ Comprehension เปลี่ยนเป็น Understanding และระดับ Synthesis ปรับเปลี่ยนเป็น Creating ระดับ Comprehension เปลี่ยนเป็น Understanding และระดับ Synthesis ปรับเปลี่ยนเป็น Creating

4 ภาพเดิม Bloom’s Original Taxonomy Anderson’s Original Taxonomy Knowledge Comprehension Application Analysis Synthesis Evaluation Knowledge dimension Factual Conceptual Procedural Metacognitive Understanding Apply Analyze Evaluate Creating Remember มุมมอง ใหม่

5 ตัวอย่างการประยุกต์ใช้ มิติความรู้ระดับขั้นวัตถุประสงค์การเรียนรู้ จำเข้าใจประยุก ต์ วิเคราะ ห์ ประเมินสร้างสรร ค์ Factual Knowledge กิจกร รมที่ 2 ว. 3-4 กิจกรร มที่ 17- 20 Conceptual Knowledge กิจกร รมที่ 1 กิจกร รมที่ 2 ว. 1-2 กิจกร รมที่ 3,4,9 กิจกรร มที่ 4,17-20 ว. 3-4 กิจกรร มที่ 17- 20 Procedural Knowledge กิจกร รมที่ 3-4 Metacognitive Knowledge


ดาวน์โหลด ppt The Revised Bloom’s Taxonomy มุมมองใหม่ในระดับขั้น วัตถุประสงค์การเรียนรู้ของบลูม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google