งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การส่งข้อมูลตามแบบฟอร์ม กง.1 และ กง.2 สถานศึกษาจะต้องส่งข้อมูลถึง สนผ. จำนวน 3 ครั้ง / ปี งปม. งวดที่ 1 ประมาณเดือน ส. ค. – ก. ย...... งวดที่ 2 ประมาณเดือน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การส่งข้อมูลตามแบบฟอร์ม กง.1 และ กง.2 สถานศึกษาจะต้องส่งข้อมูลถึง สนผ. จำนวน 3 ครั้ง / ปี งปม. งวดที่ 1 ประมาณเดือน ส. ค. – ก. ย...... งวดที่ 2 ประมาณเดือน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การส่งข้อมูลตามแบบฟอร์ม กง.1 และ กง.2 สถานศึกษาจะต้องส่งข้อมูลถึง สนผ. จำนวน 3 ครั้ง / ปี งปม. งวดที่ 1 ประมาณเดือน ส. ค. – ก. ย...... งวดที่ 2 ประมาณเดือน ก. พ. – มี. ค...... งวดที่ 3 ประมาณเดือน พ. ค. – มิ. ย. 2551..... - นักเรียน นักศึกษา ยอดจริง - นักเรียน นักศึกษา เป้าหมาย - นักเรียน นักศึกษา ยอดจริง - นักเรียน นักศึกษา คาดว่าจะจบ - นักเรียน นักศึกษา ยอดจริง

2 ความหมายของหลักสูตร 1. หลักสูตรเสริมวิชาชีพ ( แกนมัธยมและ แกนประถม ) หมายถึง การจัดการสอนวิชาชีพให้กับนักเรียน ระดับประถมหรือระดับมัธยม ซึ่งเป็นวิชาแกนที่ นักเรียนต้องเรียน โดยจะเรียนเป็นห้อง และเก็บค่า เรียนไม่ได้ 2. หลักสูตร 9+1 12+1 หมายถึง หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นให้กับนักเรียน ที่จบ ม.3 หรือ ม.6 ให้มีความรู้และทักษะวิชาชีพ 1 วิชาชีพ 3. หลักสูตร อศ. กช. หมายถึง หลักสูตรที่สอนให้กับเกษตรกรผู้ยากจน เมื่อสำเร็จแล้ว จะได้วุฒิการศึกษา ปวช. ใช้เวลา เรียน 3 เดือน ต่อ 1 ปี เปิดสอนได้เฉพาะวิทยาลัย เกษตรและเทคโนโลยีเท่านั้น

3 4. หลักสูตรเสริมเกษตร ระยะสั้น หมายถึง หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นด้านเกษตรกรรม ที่สอนให้กับเกษตรกร ใช้เวลาประมาณ 1 สัปดาห์ ต่อหลักสูตร เปิดสอนได้เฉพาะวิทยาลัยเกษตรและ เทคโนโลยีเท่านั้น 5. หลักสูตร ตชด. หมายถึง หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ที่สอนให้กับ นักเรียนโรงเรียนตระเวนชายแดนและประชาชน ผู้ยากจนในพื้นที่ โรงเรียนตระเวนชายแดน 6. หลักสูตร ปชด. หมายถึง หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ที่สอนให้กับ ประชาชนที่อยู่ ในพื้นที่ติดกับประเทศเพื่อนบ้าน โดย มุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพชีวิตและเป็นแนวป้องกันเพื่อ ความ มั่นคง

4 8. หลักสูตรโครงการ พระราชดำริ หมายถึง หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ที่สอนให้กับ ประชาชนเกษตรกรในโครงการพระราชดำริต่าง ๆ 9. หลักสูตรร่วมมือ หน่วยงานอื่น ๆ หมายถึง หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ที่เกิดจากการ ขอความร่วมมือจากหน่วยงานอื่น เพื่อพัฒนา บุคลากรในองค์กร หรือกลุ่มเป้าหมายของ หน่วยงาน 7. หลักสูตร 108 อาชีพ หมายถึง หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ที่สอนให้กับ ประชาชนทั่วไปเพื่อเพิ่มพูนความรู้วิชาชีพและ สร้างงาน สร้างอาชีพ หลักสูตรใช้เวลาประมาณ 3 – 6 ชั่วโมง จัดสอนในการจัดงานต่าง ๆ


ดาวน์โหลด ppt การส่งข้อมูลตามแบบฟอร์ม กง.1 และ กง.2 สถานศึกษาจะต้องส่งข้อมูลถึง สนผ. จำนวน 3 ครั้ง / ปี งปม. งวดที่ 1 ประมาณเดือน ส. ค. – ก. ย...... งวดที่ 2 ประมาณเดือน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google