งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การส่งข้อมูลตามแบบฟอร์ม กง.1 และ กง.2

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การส่งข้อมูลตามแบบฟอร์ม กง.1 และ กง.2"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การส่งข้อมูลตามแบบฟอร์ม กง.1 และ กง.2
สถานศึกษาจะต้องส่งข้อมูลถึง สนผ. จำนวน 3 ครั้ง/ปี งปม. งวดที่ 1 ประมาณเดือน ส.ค. – ก.ย - นักเรียน นักศึกษา ยอดจริง - นักเรียน นักศึกษา เป้าหมาย งวดที่ 2 ประมาณเดือน ก.พ. – มี.ค - นักเรียน นักศึกษา ยอดจริง - นักเรียน นักศึกษา คาดว่าจะจบ งวดที่ 3 ประมาณเดือน พ.ค. – มิ.ย - นักเรียน นักศึกษา ยอดจริง

2 ความหมายของหลักสูตร 1.หลักสูตรเสริมวิชาชีพ (แกนมัธยมและแกนประถม)
หมายถึง การจัดการสอนวิชาชีพให้กับนักเรียนระดับประถมหรือระดับมัธยม ซึ่งเป็นวิชาแกนที่นักเรียนต้องเรียน โดยจะเรียนเป็นห้อง และเก็บค่าเรียนไม่ได้ 2.หลักสูตร หมายถึง หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นให้กับนักเรียนที่จบ ม.3 หรือ ม.6 ให้มีความรู้และทักษะวิชาชีพ 1 วิชาชีพ 3.หลักสูตร อศ.กช. หมายถึง หลักสูตรที่สอนให้กับเกษตรกรผู้ยากจน เมื่อสำเร็จแล้ว จะได้วุฒิการศึกษา ปวช. ใช้เวลาเรียน 3 เดือน ต่อ 1 ปี เปิดสอนได้เฉพาะวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเท่านั้น

3 4.หลักสูตรเสริมเกษตรระยะสั้น
หมายถึง หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นด้านเกษตรกรรม ที่สอนให้กับเกษตรกร ใช้เวลาประมาณ 1 สัปดาห์ต่อหลักสูตร เปิดสอนได้เฉพาะวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเท่านั้น 5.หลักสูตร ตชด. หมายถึง หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ที่สอนให้กับนักเรียนโรงเรียนตระเวนชายแดนและประชาชนผู้ยากจนในพื้นที่ โรงเรียนตระเวนชายแดน 6.หลักสูตร ปชด. หมายถึง หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ที่สอนให้กับประชาชนที่อยู่ ในพื้นที่ติดกับประเทศเพื่อนบ้าน โดยมุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพชีวิตและเป็นแนวป้องกันเพื่อความ มั่นคง

4 8.หลักสูตรโครงการพระราชดำริ
7.หลักสูตร 108 อาชีพ หมายถึง หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ที่สอนให้กับประชาชนทั่วไปเพื่อเพิ่มพูนความรู้วิชาชีพและสร้างงาน สร้างอาชีพ หลักสูตรใช้เวลาประมาณ 3 – 6 ชั่วโมง จัดสอนในการจัดงานต่าง ๆ 8.หลักสูตรโครงการพระราชดำริ หมายถึง หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ที่สอนให้กับประชาชนเกษตรกรในโครงการพระราชดำริต่าง ๆ 9.หลักสูตรร่วมมือหน่วยงานอื่น ๆ หมายถึง หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ที่เกิดจากการขอความร่วมมือจากหน่วยงานอื่น เพื่อพัฒนาบุคลากรในองค์กร หรือกลุ่มเป้าหมายของหน่วยงาน


ดาวน์โหลด ppt การส่งข้อมูลตามแบบฟอร์ม กง.1 และ กง.2

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google