งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สถานีตำรวจน้ำ๗ กองกำกับ การ ๑๑ กองบังคับการตำรวจน้ำ สถานีตำรวจน้ำ๗ กองกำกับ การ ๑๑ กองบังคับการตำรวจน้ำ รายงานผลการปฏิบัติ ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๕.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สถานีตำรวจน้ำ๗ กองกำกับ การ ๑๑ กองบังคับการตำรวจน้ำ สถานีตำรวจน้ำ๗ กองกำกับ การ ๑๑ กองบังคับการตำรวจน้ำ รายงานผลการปฏิบัติ ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๕."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สถานีตำรวจน้ำ๗ กองกำกับ การ ๑๑ กองบังคับการตำรวจน้ำ สถานีตำรวจน้ำ๗ กองกำกับ การ ๑๑ กองบังคับการตำรวจน้ำ รายงานผลการปฏิบัติ ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๕

2 สถานีตำรวจน้ำ ๗ กองกำกับการ ๑๑ กองบังคับการตำรวจน้ำ รายงานผลการปฏิบัติตามลักษณะ งาน ๕ ด้าน ๑. งานบริหาร ๒. งานป้องกันปราบปราม ๓. งานความมั่นคง และกิจการ พิเศษ ๔. งานกฎหมาย และสอบสวน ๕. งานจเรตำรวจ

3 ๑. งานบริหาร

4 การประชุมชี้แจงประจำวัน เพื่อให้ข้าราชการรับทราบนโยบายและ แนวทางในการปฏิบัติ ส. รน. ๗ กก. ๑๑ บก. รน. ทำการ แถว, ประชุมรับ - มอบนโยบาย วันจันทร์, พุธ, ศุกร์ เวลา ๐๙. ๐๐ น. ผู้บังคับบัญชาชี้แจง รายละเอียดการปฏิบัติงาน นโยบายที่ได้รับมอบหมายจาก ผู้บังคับบัญชาในระดับสูง ชี้แจงแนวทางในการปฏิบัติ ภารกิจต่างๆที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้การปฏิบัติมี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนส่งผลดีต่อภาพลักษณ์ ของกองบังคับการตำรวจน้ำ มอบหมายให้หัวหน้าแต่ละงาน ควบคุมดูแลบริหารการ ปฏิบัติงานและความประพฤติ ของข้าราชการในงานนั้นๆ

5 การพัฒนา หน่วยงาน

6 ส. รน. ๗ กก. ๑๑ บก. รน. ทำ การโยธาทุกวันพุธ

7 การฝึกอบรมและพัฒนา บุคลากร ส. รน. ๗ กก. ๑๑ บก. รน. ได้ ออกคำสั่งให้ข้าราชการ ประจำ ส. รน. ๗ กก. ๑๑ บก. รน. แถวออกกำลังกายทุก วันพุธ เวลา ๐๙. ๐๐ น. เพื่อเป็นเตรียมความพร้อม ของร่างกายและจิตใจ ใน การปฏิบัติงาน เพื่อเป็นการเสริมสร้างความ สามัคคีในหมู่คณะ เพื่อเป็นการดำเนินตาม นโยบายของสำนักงาน ตำรวจแห่งชาติในการ เสริมสร้างร่างกาย จิตใจ และบุคลิกภาพให้เหมาะสม กับการเป็น ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์

8 ภาพการออกกำลังกายในวันพุธ เวลา ๐๙. ๐๐ น. สว. ส. รน. ๗ กก. ๑๑ บก. รน. นำ ทีมออกกำลังกาย วิดพื้นเพื่อสุขภาพ

9 ทบทวนการใช้อาวุธปืนเพื่อเกิด ความชำนาญ

10 ๒. งานป้องกัน ปราบปราม ส. รน. ๗ กก. ๑๑ บก. รน. เป็นหน่วย ปฏิบัติการปราบปรามทางน้ำ ปฏิบัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา ความอาญาและปราบปรามการกระทำ ความผิดตามกฎหมายอื่นที่มีโทษทางอาญา ส. รน. ๗ กก. ๑๑ บก. รน. เป็นหน่วย ปฏิบัติการปราบปรามทางน้ำ ปฏิบัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา ความอาญาและปราบปรามการกระทำ ความผิดตามกฎหมายอื่นที่มีโทษทางอาญา

11 รายละเอียดการป้องกันปราบปรามดูแล รักษาความปลอดภัย ให้บริการ อำนวย ความสะดวกประชาชน ลำดั บ เรื่อง / บุคคลสถานที่วัน เวลาจำนวน ครั้ง ๑.๑. จัดชุดปฏิบัติการเพื่อ ดูแลรักษาความ ปลอดภัยให้กับ ประชาชนและ นักท่องเที่ยว ณ ท่าน้ำ อ. บุ่งคล้า อ. บุ่งคล้า จ. บึงกาฬ ๙ – ๑๐ พ. ค. ๕๕ ๑ ๒.๒. จัดชุดปฏิบัติการไป ปฏิบัติภารกิจร่วมกับชุด สืบสวน สภ. หอคำ บ้านไทยเจริญ ต. หอคำ อ. เมืองบึงกาฬ จ. บึงกาฬ ๑ - ๒ พ. ค. ๕๕๑ ๓.๓. จัดชุดปฏิบัติการไป ปฏิบัติภารกิจร่วมกับ ตม. บึงกาฬ เกี่ยวกับ พ. ร. บ. คนเข้าเมือง พื้นที่รอบนอก อ. เมืองบึงกาฬ ๑ - ๑๐ พ. ค. ๕๕๑

12 รายละเอียดการป้องกันปราบปรามดูแล รักษาความปลอดภัย ให้บริการ อำนวย ความสะดวกประชาชน ลำดั บ เรื่อง / บุคคลสถานที่วัน เวลาจำนวน ครั้ง ๔.๔. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ ผู้รับใช้ชุมชน เข้า ปฏิบัติงานในพื้นที่ หมู่บ้านต้นแบบ บ้านพันลำ - แสนเจริญ ต. วิศิษฐ์ อ. เมืองบึงกาฬ จ. บึงกาฬ ๒๘ พ. ค. ๕๕๑ ๕.๕. จัดชุดเตรียมพร้อม ณ ที่ตั้ง สนับสนุนการ รักษาความปลอดภัย และอำนวยความสะดวก ส. รน. ๗ กก. ๑๑ บก. รน. ๑ - ๓๑ พ. ค. ๕๕๑

13 ผลการปราบปราม ลำดับวัน / เดือน / ปี ผู้ต้องหาของกลางพื้นที่ ๑๒๐ พ. ค. ๕๕ นายสุริยะ นิปัส นา ยาบ้า ๑, ๘๙๘ เม็ด อ. ปากคาด ๒๑ มิ. ย. ๕๕ นางเพ็ด เขดอุ ทุม ( ลาว ) ยาบ้า ๑, ๑๒๐ เม็ดต. ไคสี อ. เมืองบึงกาฬ ๓๒ มิ. ย. ๕๕ นายไกร คูณ แดง นายสำราญ แก้วดวงดี ยาบ้า ๑๐๐ เม็ดอ. เซกา ๔๒๐ มิ. ย. ๕๕ นายคำพอง พิมพ์นาม ยาบ้า ๗ เม็ดต. ดงบัง อ. บึง โขหลง ๕๒๐ มิ. ย. ๕๕ นายสุพรรณ, นายสุนทร, นางอ้อยใจ, นายอ๊อด ยาบ้า ๒, ๐๐๙ เม็ด ยาไอซ์ ๓ กรัม ต. โคกก่อง อ. เมืองบึงกาฬ

14 ภาพการปฏิบัติงาน ดูแลความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัย ท่าน้ำ อ. บุ่งคล้า ชุดตำรวจผู้รับใช้ชุมชน ประชุมกับประชาชน บ้าน พันลำ - แสนเจริญ

15 ๓. งานความมั่นคง และ กิจการพิเศษ

16 สถิติการ ถวายความปลอดภัยฯและรักษา ความปลอดภัยฯ กก. ๒ บก. รน. ประจำเดือน ม. ค. - ก. พ. ๒๕๕๔ สถิติการ ถวายความปลอดภัยฯและรักษา ความปลอดภัยฯ กก. ๒ บก. รน. ประจำเดือน ม. ค. - ก. พ. ๒๕๕๔

17 ๑๘ มิ. ย. ๕๕ ร่วมกับส่วน ราชการและประชาชนใน จ. บึงกาฬ รับเสด็จ และ ถวาย ความปลอดภัย สมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ

18 4. งานกฎหมาย และ สอบสวน

19 การประชุมชี้แจงประจำเดือน เพื่อให้ข้าราชการรับทราบนโยบายและ แนวทางในการปฏิบัติ

20 จัดหาคู่มือเกี่ยวกับกฎหมายเพื่อ เพิ่มความชำนาญ

21 5. งานจเร ไม่มีการปฏิบัติ

22 จบการ บรรยายสรุป


ดาวน์โหลด ppt สถานีตำรวจน้ำ๗ กองกำกับ การ ๑๑ กองบังคับการตำรวจน้ำ สถานีตำรวจน้ำ๗ กองกำกับ การ ๑๑ กองบังคับการตำรวจน้ำ รายงานผลการปฏิบัติ ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๕.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google