งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 การประชุมประจำเดือน ข้าราชการสำนักงานปศุสัตว์ จังหวัดนครพนม หัวหน้า หน่วยงานในสังกัด กรมปศุ สัตว์ ครั้งที่ ๒ / ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๒ / ๒๕๕๗ วัน จันทร์ ที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 การประชุมประจำเดือน ข้าราชการสำนักงานปศุสัตว์ จังหวัดนครพนม หัวหน้า หน่วยงานในสังกัด กรมปศุ สัตว์ ครั้งที่ ๒ / ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๒ / ๒๕๕๗ วัน จันทร์ ที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 การประชุมประจำเดือน ข้าราชการสำนักงานปศุสัตว์ จังหวัดนครพนม หัวหน้า หน่วยงานในสังกัด กรมปศุ สัตว์ ครั้งที่ ๒ / ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๒ / ๒๕๕๗ วัน จันทร์ ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เวลา ๑๓. ๓๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์ จังหวัดนครพนม ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์ จังหวัดนครพนม

2 2 เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

3 3 ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙. ๓๐ น.

4 4 ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง สืบเนื่องจาการประชุม ครั้งที่แล้ว

5 โดย... นายเชิดชัย จันทร์ตระกูล หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป ฝ่าย บริหาร ทั่วไป ฝ่าย บริหาร ทั่วไป

6  ด้วยกรมปศุสัตว์ได้รับเรื่องร้องเรียนจากกลุ่มเกษตรกรว่ามี เกษตรกรผู้เลี้ยงโค กระบือ ของ คธก. ทำผิดระเบียบของ โครงการโยนำโค กระบือของโครงการไปขายโดยพลการ ต่อมา เมื่อวันที่ ๓๑ ต. ค. ๕๖รายการสถานีประชาชน ได้เชิญกรม สอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ร่วมสนทนาทางโทรศัพท์กับ ผอ. กอง งานพระราชำริและกิจกรรมพิเศษเพื่อหาแนวทางการแก้ไข ปัญหา โดย (DSI) ได้ให้คำแนะนำกับกรมปศุสัตว์ว่าหากมีการทำ ผิดระเบียบให้กรมปศุสัตว์แจ้งความร้องทุกข์ต่อสถานีตำรวจ ท้องที่ที่พบการกระทำความผิด ภายใน ๙๐ วัน ทั้งนี้หากยอม ความกันได้จึงให้ถอนแจ้งความ สำหรับพื้นที่จังหวัดอื่น ๆ ที่มีโค กระบือของ โครงการถ้าตรวจพบว่าเกษตรกรได้กระทำความผิด อาญาให้ดำเนินการตามกฏหมายอย่างเคร่งครัด มิฉะนั้นจะถือว่า ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่  กรมปศุสตว์พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่ ทางราชการ จึงขอมอบอำนาจให้ปศุสัตว์จังหวัด หรือผู้ที่ปศุสัตว์ จังหวัดมอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการร้องทุก กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจท้องที่ที่พบการ กระทำผิดกับเกษตรกรที่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วย การดำเนินการ โครงการ ธคก. พร้อมทั้งให้ดำเนินการเร่งรัด ติดตามหนี้สินของโครงการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิด ประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการต่อไป

7 ขอบคุณ ครับ ขอบคุณ ครับ


ดาวน์โหลด ppt 1 การประชุมประจำเดือน ข้าราชการสำนักงานปศุสัตว์ จังหวัดนครพนม หัวหน้า หน่วยงานในสังกัด กรมปศุ สัตว์ ครั้งที่ ๒ / ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๒ / ๒๕๕๗ วัน จันทร์ ที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google