งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ลักษณะงานของศูนย์บริหารข้อมูล และการติดตามหนี้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ลักษณะงานของศูนย์บริหารข้อมูล และการติดตามหนี้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 ลักษณะงานของศูนย์บริหารข้อมูล และการติดตามหนี้

4 ศูนย์บริหารข้อมูลและการติดตาม หนี้ 1. จัดทำแผนปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับ กระบวนการบริหาร ข้อมูลและการติดตามหนี้ในภาพรวม ของส่วนบริการลูกค้า จังหวัด 2. ติดตาม เร่งรัดหนี้ แจ้งเลิกสัญญา คืน เงินประกันลูกค้า 3. บริหารหนี้และเป็นตัวแทนของบริษัท ในการเจรจาประนอม หนี้กับลูกหนี้ที่รับผิดชอบ 4. จัดทำใบสั่งบริการ ทะเบียนคู่สายและ / หรือเลขหมายลูกค้า และงานที่เกี่ยวเนื่องกับใบสั่งบริการ

5 ศูนย์บริหารข้อมูลและการ ติดตามหนี้ ( ต่อ ) 5. วิเคราะห์และตรวจสอบข้อมูลงานด้าน พาณิชย์และบริการ 6. จัดทำข้อมูลและบริหารข้อมูลลูกค้า และ / หรือการบริหาร ข้อมูลลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) 7. จัดทำ สรุป วิเคราะห์ ข้อมูลบริหาร ลูกค้าและการบริหาร จัดการหนี้ และรายงานผลเกี่ยวกับการ ดำเนินงาน และ สถานภาพการให้บริการประจำเดือน และ / หรือ ประจำไตรมาสและหรือประจำปี ใน ภาพรวมจังหวัด

6 ศูนย์บริหารข้อมูลและการติดตาม หนี้ ( ต่อ ) 8. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้สอดคล้องกับ แผนงานต่าง ๆ 9. ควบคุมคุณภาพให้เป็นไปตาม มาตรฐาน และ SLA ที่ กำหนด 10. งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับ มอบหมาย

7 หน้าที่งานหลัก งานติดตามหนี้ งานจัดทำใบสั่งบริการ

8 ทำเฉพาะงาน New งาน Modify งานปรับ Speed ศูนย์บริการฯ ดำเนินการ เนื่องจากกรณีที่ลูกค้าเข้ามาขอ เปลี่ยน Packet หรือ upspeed สามารถทำได้ ทันที

9 1. ศูนย์บริการรับคำขอใช้บริการจากลูกค้า บันทึก ข้อมูลเข้าระบบ GIS 2 1 3 45 6 7 8 2 ขั้นตอนงาน New

10

11 ประมาณการและกำหนดคู่สาย ช่างสายกระจาย ( ตอนนอก ) เป็นผู้ประมาณการกำหนดคู่สาย ส่งกลับ ศูนย์บริการฯ กำหนดเลขหมาย ศูนย์บริการฯ ลูกค้า ดำเนินการ กำหนดเลขหมายให้ลูกค้า การชำระเงิน ศูนย์บริการฯ ติดต่อลูกค้าให้มาชำระเงิน พร้อมบันทึกใบเสร็จ ส่งงาน (Back1) ศูนย์บริการฯ ปิดงาน ชุมสาย /SWITCHING ชุมสายเป็นผู้เปิด - ปิดเลข หมาย ตอนนอก เป็นผู้จ่ายใบประมาณการให้ช่างไปติดตั้ง พร้อม.... ทั้งปิดงานระบบโดยใส่วันที่ติดตั้งเสร็จ

12 ปิดงาน (BLACK2) เป็นการทำงานครั้งสุดท้ายของ งาน GIS ที่ตอนนอกปิดงานหลังจากติดตั้งเสร็จ ศูนย์ บริหารข้อมูลและติดตามหนี้ จะดำเนินการในส่วนของ การนำเข้ามูล ปิดงาน (BLACK2) มาจัด S/O เข้า ระบบ CRM ตามกรรมวิธี ออกบิลเรียกเก็บลูกค้า และ ดำเนินการ คลิ๊กปิดงานใน BACK2 ในระบบ GIS ตรวจสอบข้อมูลในระบบ CRM ถ้าพบฐานข้อมูล เสร็จ งาน แฟ้มเอกสารลูกค้าตัวจริงทั้งหมดศูนย์บริการลูกค้าเป็น คนเก็บ

13 เครื่องมือในการติดตามหนี้ กระบวนการติดตามหนี้ดำเนินการตาม web http://10.1.66.24/debt/ http://10.1.66.24/debt/ - การโทรติดตามหนี้ 50 วัน http://10.192.129.50/tracking/ http://10.192.129.50/tracking/ - การออกติดตามหนี้ 70 วัน 90 วัน http://10.192.129.50/tracking/ http://10.192.129.50/tracking/

14 การออกติดตาม ด้านข้อมูลประกอบการติดตามหนี้ – ดึงข้อมูลแผนที่จาก http://gis.intra.tot.co.th http://gis.intra.tot.co.th – และข้อมูลหนี้ค้างจาก http://10.0.102.58/cip/cip.aspx

15

16

17 งานที่ต้องดำเนินการ การติดตามหนี้ของ TOT ตามกระบวนการในระบบ DEPT และ Tracking – โทรติดตาม – การออกติดตามหนี้ก่อนแจ้งเลิก ขั้นตอนการแจ้งเลิก ศูนย์บริการฯดึงข้อมูลจาก Dept ไปดำเนินการแจ้งเลิก ปรับปรุงข้อมูล และดำเนินการ รื้อถอน ส่งข้อมูลที่รื้อถอนพร้อมเอกสารให้ศูนย์บริหารข้อมูล และติดตามหนี้เพื่อติดตามหนี้หลังรื้อถอนอีกครั้ง ศูนย์บริหารข้อมูลและติดตามหนี้ ยื่นโนติส ออก ติดตามหลังรื้อถอน ศูนย์บริหารข้อมูลและติดตามหนี้ ระงับการติดตามหนี้ ส่งเรื่องและเอกสารประกอบให้ กฏหมายดำเนินการ จบกระบวนการหนี้ของศูนย์บริหารข้อมูลและติดตาม หนี้

18

19 ลักษณะงานของศูนย์บริหารข้อมูลและ วิเคราะห์การติดตามหนี้

20 ศูนย์บริหารข้อมูลและวิเคราะห์การ ติดตามหนี้ 1. จัดทำแผนปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับ กระบวนการบริหาร ข้อมูลและการติดตามหนี้ในภาพรวม ของฝ่าย 2. ประสานงานการ ติดตาม เร่งรัดหนี้ แจ้งเลิกสัญญา คืนเงิน ประกันลูกค้า 3. บริหารหนี้และเป็นตัวแทนของบริษัท ในการเจรจาประนอม หนี้กับลูกหนี้ที่รับผิดชอบ 4. จัดทำระบบและวิเคราะห์ข้อมูลหนี้และ การบริหารข้อมูล หนี้และลูกค้าสัมพันธ์

21 ศูนย์บริหารข้อมูลและวิเคราะห์การ ติดตามหนี้ ( ต่อ ) 5. วิเคราะห์และตรวจสอบข้อมูลงานด้าน พาณิชย์และบริการ 6. จัดทำระบบข้อมูลและบริหารข้อมูล ลูกค้าและ / หรือการ บริหารข้อมูลลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) 7. จัดทำ สรุป วิเคราะห์ ข้อมูลบริหาร ลูกค้าและการบริหาร จัดการหนี้ และรายงานผลเกี่ยวกับ การดำเนินงาน และ สถานภาพการให้บริการประจำเดือน และ / หรือประจำ ไตรมาสและหรือประจำปีในภาพรวม ของฝ่าย

22 ศูนย์บริหารข้อมูลและวิเคราะห์การ ติดตามหนี้ ( ต่อ ) 8. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้สอดคล้องกับ แผนงานต่าง ๆ 9. ควบคุมคุณภาพให้เป็นไปตาม มาตรฐาน และ SLA ที่ กำหนด 10. งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับ มอบหมาย

23 ข้อเสนอแนะ การบริหารจัดการภายใต้ส่วน อำนวยการฝ่าย ( ศูนย์บริหารข้อมูลและวิเคราะห์การ ติดตามหนี้ )

24


ดาวน์โหลด ppt ลักษณะงานของศูนย์บริหารข้อมูล และการติดตามหนี้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google