งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ส่วนอำนวยการฝ่ายที่ xx ภายใต้ฝ่ายขายและบริการลูกค้าที่ xx

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ส่วนอำนวยการฝ่ายที่ xx ภายใต้ฝ่ายขายและบริการลูกค้าที่ xx"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ส่วนอำนวยการฝ่ายที่ xx ภายใต้ฝ่ายขายและบริการลูกค้าที่ xx

2 การบริหารจัดการภายใน ส่วนบริการลูกค้าจังหวัด xx
ศูนย์บริหารข้อมูลและการติดตามหนี้

3 ลักษณะงานของศูนย์บริหารข้อมูลและการติดตามหนี้

4 ศูนย์บริหารข้อมูลและการติดตามหนี้
1. จัดทำแผนปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการบริหาร ข้อมูลและการติดตามหนี้ในภาพรวมของส่วนบริการลูกค้า จังหวัด 2. ติดตาม เร่งรัดหนี้ แจ้งเลิกสัญญา คืนเงินประกันลูกค้า 3. บริหารหนี้และเป็นตัวแทนของบริษัทในการเจรจาประนอม หนี้กับลูกหนี้ที่รับผิดชอบ 4. จัดทำใบสั่งบริการ ทะเบียนคู่สายและ/หรือเลขหมายลูกค้า และงานที่เกี่ยวเนื่องกับใบสั่งบริการ

5 ศูนย์บริหารข้อมูลและการติดตามหนี้(ต่อ)
5. วิเคราะห์และตรวจสอบข้อมูลงานด้านพาณิชย์และบริการ 6. จัดทำข้อมูลและบริหารข้อมูลลูกค้าและ/หรือการบริหาร ข้อมูลลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) 7. จัดทำ สรุป วิเคราะห์ ข้อมูลบริหารลูกค้าและการบริหาร จัดการหนี้ และรายงานผลเกี่ยวกับการดำเนินงาน และ สถานภาพการให้บริการประจำเดือนและ/หรือ ประจำไตรมาสและหรือประจำปี ในภาพรวมจังหวัด

6 ศูนย์บริหารข้อมูลและการติดตามหนี้(ต่อ)
8. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับ แผนงานต่าง ๆ 9.ควบคุมคุณภาพให้เป็นไปตามมาตรฐาน และ SLA ที่ กำหนด 10.งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

7 หน้าที่งานหลัก งานติดตามหนี้ งานจัดทำใบสั่งบริการ

8 งานจัดทำใบสั่งบริการ
ทำเฉพาะงาน New งาน Modify งานปรับ Speed ศูนย์บริการฯดำเนินการ เนื่องจากกรณีที่ลูกค้าเข้ามาขอเปลี่ยน Packet หรือ upspeed สามารถทำได้ทันที

9 1.ศูนย์บริการรับคำขอใช้บริการจากลูกค้า บันทึกข้อมูลเข้าระบบ GIS
ขั้นตอนงาน New 1.ศูนย์บริการรับคำขอใช้บริการจากลูกค้า บันทึกข้อมูลเข้าระบบ GIS 2 22 3 4 5 6 7 8 1

10

11 ประมาณการและกำหนดคู่สาย ช่างสายกระจาย(ตอนนอก) เป็นผู้ประมาณการกำหนดคู่สาย ส่งกลับ
ศูนย์บริการฯ กำหนดเลขหมาย ศูนย์บริการฯ ลูกค้า ดำเนินการกำหนดเลขหมายให้ลูกค้า การชำระเงิน ศูนย์บริการฯ ติดต่อลูกค้าให้มาชำระเงิน พร้อมบันทึกใบเสร็จ ส่งงาน (Back1) ศูนย์บริการฯ ปิดงาน ชุมสาย/SWITCHING ชุมสายเป็นผู้เปิด-ปิดเลขหมาย ตอนนอก เป็นผู้จ่ายใบประมาณการให้ช่างไปติดตั้งพร้อม.... ทั้งปิดงานระบบโดยใส่วันที่ติดตั้งเสร็จ

12 ปิดงาน(BLACK2) เป็นการทำงานครั้งสุดท้ายของงาน GIS ที่ตอนนอกปิดงานหลังจากติดตั้งเสร็จ ศูนย์บริหารข้อมูลและติดตามหนี้ จะดำเนินการในส่วนของการนำเข้ามูล ปิดงาน(BLACK2) มาจัด S/O เข้าระบบ CRM ตามกรรมวิธี ออกบิลเรียกเก็บลูกค้า และดำเนินการ คลิ๊กปิดงานใน BACK2 ในระบบ GIS ตรวจสอบข้อมูลในระบบ CRM ถ้าพบฐานข้อมูล เสร็จงาน แฟ้มเอกสารลูกค้าตัวจริงทั้งหมดศูนย์บริการลูกค้าเป็นคนเก็บ

13 เครื่องมือในการติดตามหนี้
กระบวนการติดตามหนี้ดำเนินการตาม web - การโทรติดตามหนี้ วัน - การออกติดตามหนี้ 70 วัน 90 วัน

14 ด้านข้อมูลประกอบการติดตามหนี้
การออกติดตาม ด้านข้อมูลประกอบการติดตามหนี้ ดึงข้อมูลแผนที่จาก และข้อมูลหนี้ค้างจาก

15

16

17 งานที่ต้องดำเนินการ การติดตามหนี้ของ TOT ตามกระบวนการในระบบ DEPT และ Tracking โทรติดตาม การออกติดตามหนี้ก่อนแจ้งเลิก ขั้นตอนการแจ้งเลิก ศูนย์บริการฯดึงข้อมูลจาก Dept ไปดำเนินการแจ้งเลิก ปรับปรุงข้อมูล และดำเนินการรื้อถอน ส่งข้อมูลที่รื้อถอนพร้อมเอกสารให้ศูนย์บริหารข้อมูลและติดตามหนี้เพื่อติดตามหนี้หลังรื้อถอนอีกครั้ง ศูนย์บริหารข้อมูลและติดตามหนี้ ยื่นโนติส ออกติดตามหลังรื้อถอน ศูนย์บริหารข้อมูลและติดตามหนี้ ระงับการติดตามหนี้ ส่งเรื่องและเอกสารประกอบให้ กฏหมายดำเนินการ จบกระบวนการหนี้ของศูนย์บริหารข้อมูลและติดตามหนี้

18 การบริหารจัดการภายใน ศูนย์บริหารข้อมูลและวิเคราะห์การติดตามหนี้
ส่วนอำนวยการฝ่าย xx ศูนย์บริหารข้อมูลและวิเคราะห์การติดตามหนี้

19 ลักษณะงานของศูนย์บริหารข้อมูลและวิเคราะห์การติดตามหนี้

20 ศูนย์บริหารข้อมูลและวิเคราะห์การติดตามหนี้
1. จัดทำแผนปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการบริหาร ข้อมูลและการติดตามหนี้ในภาพรวมของฝ่าย 2. ประสานงานการ ติดตาม เร่งรัดหนี้ แจ้งเลิกสัญญา คืนเงิน ประกันลูกค้า 3. บริหารหนี้และเป็นตัวแทนของบริษัทในการเจรจาประนอม หนี้กับลูกหนี้ที่รับผิดชอบ 4. จัดทำระบบและวิเคราะห์ข้อมูลหนี้และการบริหารข้อมูล หนี้และลูกค้าสัมพันธ์

21 ศูนย์บริหารข้อมูลและวิเคราะห์การติดตามหนี้ (ต่อ)
5. วิเคราะห์และตรวจสอบข้อมูลงานด้านพาณิชย์และบริการ 6. จัดทำระบบข้อมูลและบริหารข้อมูลลูกค้าและ/หรือการ บริหารข้อมูลลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) 7. จัดทำ สรุป วิเคราะห์ ข้อมูลบริหารลูกค้าและการบริหาร จัดการหนี้ และรายงานผลเกี่ยวกับการดำเนินงาน และ สถานภาพการให้บริการประจำเดือนและ/หรือประจำ ไตรมาสและหรือประจำปีในภาพรวมของฝ่าย

22 ศูนย์บริหารข้อมูลและวิเคราะห์การติดตามหนี้ (ต่อ)
8. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับ แผนงานต่าง ๆ 9.ควบคุมคุณภาพให้เป็นไปตามมาตรฐาน และ SLA ที่ กำหนด 10.งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

23 การบริหารจัดการภายใต้ส่วนอำนวยการฝ่าย
ข้อเสนอแนะ การบริหารจัดการภายใต้ส่วนอำนวยการฝ่าย (ศูนย์บริหารข้อมูลและวิเคราะห์การติดตามหนี้)

24 ทีโอที สวัสดีค่ะ


ดาวน์โหลด ppt ส่วนอำนวยการฝ่ายที่ xx ภายใต้ฝ่ายขายและบริการลูกค้าที่ xx

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google