งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา เรียนรู้เมื่อเป็นครู อุดมศึกษา ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. วัลลภา เทพ หัสดิน ณ อยุธยา บทบาทและจริยธรรมของครูอุดมศึกษากับสังคมไทย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา เรียนรู้เมื่อเป็นครู อุดมศึกษา ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. วัลลภา เทพ หัสดิน ณ อยุธยา บทบาทและจริยธรรมของครูอุดมศึกษากับสังคมไทย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา เรียนรู้เมื่อเป็นครู อุดมศึกษา ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. วัลลภา เทพ หัสดิน ณ อยุธยา บทบาทและจริยธรรมของครูอุดมศึกษากับสังคมไทย

3 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา หัวข้อการ นำเสนอ ๑. องค์ประกอบของความเป็น อาจารย์ ๒. ภารกิจในการพัฒนาคน

4 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา เป้าหมายของการ อุดมศึกษา Acade mic Excell ence Human Excelle nce

5 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา ยุคข่าวสาร ข้อมูล รับรู้ข้อมูลได้สะดวก รวดเร็ว ทันสมัย ช่วยให้เรียนรู้ ได้มากขึ้น ทำให้เกิดความคิดที่ กว้างไกล ผู้เรียนจะต้องรู้จักคัด สรรข้อมูล

6 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา อาจารย์ที่มี คุณภาพ อาจารย์ที่ ความเข้าใจ ซาบซึ้ง ศรัทธา ต่ออาชีพครู และปฏิบัติ หน้าที่ อย่างเต็มความรู้ ความสามารถ ในฐานะผู้สอน ผู้พัฒนา ผู้ให้ ผู้แนะแนวทางแก่ ผู้เรียนให้เป็นคน เก่ง ดี มีสุข

7 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา นักศึกษ า ประชุม วิชาการ ผลงาน วิชาการ บทบาท อาจารย์ บริกา ร วิชาก าร สังค ม บริหาร การพัฒนา วิจัย การสอน ทะนุบำรุง ศิลปวัฒน ธรรม

8 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา การศึกษาในยุค ปัจจุบัน การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคน มีความสามารถเรียนรู้ และพัฒนาตนเองได้ และถือว่า ผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้อง ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและ เต็มตามศักยภาพ การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคน มีความสามารถเรียนรู้ และพัฒนาตนเองได้ และถือว่า ผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้อง ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและ เต็มตามศักยภาพ มาตรา ๒๒

9 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา ความสุ ข ร่วมมือ คิด สุนทรีย ะ ธรรม ะ สังคม สมดุ ล การสอนปัจจุบัน

10 สสอน บรรยาย เเน้นเนื้อหา สสนใจวิชา ยยึดครู สสอนศาสตร์ เดิม ใหม่ จจัดการ เเน้นกระบวนการ สสนใจผู้เรียน ยยึดแหล่งความรู้ สสอนคุณธรรม อาจารย์

11  ฟัง  จด  ตอบบ้าง  รายงาน  เรียน รายบุคคล  คิด  ค้นคว้า แสวงหา  เรียบเรียง  อภิปราย  รายงาน  ร่วมมือ เดิม ใหม่ ผู้เรียน

12 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา การประกอบภารกิจ อาจารย์ ๑. เต็มรู้ วิชาการ วิชาชีพ โลก สิ่งแวดล้อม ธรรมะ ๒. เต็มใจ ใจครู ใจสูง ๓. เต็มเวลา งานสอน งาน นักศึกษา งานวิจัย งานบริการ งานบริหาร ๔. เต็มคน พัฒนาตนให้เป็น มนุษย์ที่สมบูรณ์ ๕. เต็มพลัง ทุ่มเท อุทิศตน เสียสละ เพียร

13 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา จรรยาบรรณวิชาชีพครู ประมวลพฤติกรรมของครูที่ต้องยึดถือ ปฏิบัติ เพื่อธำรงเกียรติ ศักดิ์ศรี และความมั่นคงในวิชาชีพ

14 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา จรรยาบรรณครู ๑. หมั่นศึกษาหาความรู้ ๒. ถ่ายทอดวิชาการ เต็ม ความสามารถ ๓. พัฒนาวิธีสอน ๔. ปลูกฝังคุณธรรม

15 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา ๖. ดำรงตนใน ศีลธรรม ๗. เป็นแบบอย่าง ๘. ไม่มุ่งอามิสสินจ้าง ๙. มุ่งมั่นให้ศิษย์ เจริญก้าวหน้า

16 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา ภารกิจด้านการ พัฒนาผู้เรียน ๑. สภาพสังคม ๒. ความก้าวหน้าในศาสตร์การ พัฒนาคน ๓. พระราชบัญญัติการศึกษา ฉบับ แก้ไข ๒๕๔๕

17 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา ความย่อหย่อนด้านคุณธรรมใน สถานศึกษา การคดโกง การลอกการบ้าน ลอกรายงาน ความเกียจคร้าน ไม่สนใจเรียน ไม่ ค้นคว้า ความไม่ รับผิดชอบ การไม่เคารพ กฎระเบียบ ความเห็นแก่ ตัว การพูดปด

18 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา ความฟุ่มเฟือย ความประพฤติผิดทาง เพศ การลุ่มหลงในการพนัน สิ่ง เสพย์ติด การทำร้ายผู้อื่น การใช้ ความรุนแรง การใช้เวลาไม่เป็นประโยชน์

19 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา Intelle ctual (Hea d) Spiri tual (Hea rt) Skills (Han ds) Physi cal (Heal th) Social Ability Stude nt Responsi bility Qualifica tion

20 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา Education and Identity The Seven Vectors 1. Developing Competence 2. Managing Emotions 3. Moving Through Autonomy Toward Interdependence 4. Developing Mature Interpersonal Relationships

21 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 5. Establishing Identity 6. Developing Purpose 7. Developing Integrity DEVELOPMENT THEORY BY CHICKERING, A. (1993)

22 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา WALLAPA’S NINE ‘A’ FOR PROFESSOR 1. ATTITUD E 2. ACADEMI C 3. ADVICE 4. ASSIST 5. ADVANCE 6. ACHIEVEME NT 7. ASSOCIATE 8. APPRECIA TION 9. ACTIVIT Y

23 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา สรุป เรียนรู้เมื่อเป็นครูอุดม ต้อง พัฒนาความเป็นครู ด้วยการสร้างใจ ที่ยอมรับ ศรัทธา ปฏิบัติตามหลัก สากล หลักทางการศึกษา และหลัก ทางคุณธรรม จริยธรรม ครูควร พัฒนาตนเองให้มีความเก่งและความ ดี เป็นแบบอย่างให้แก่เยาวชนและ คนในสังคม สวัสดี ค่ะ


ดาวน์โหลด ppt วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา เรียนรู้เมื่อเป็นครู อุดมศึกษา ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. วัลลภา เทพ หัสดิน ณ อยุธยา บทบาทและจริยธรรมของครูอุดมศึกษากับสังคมไทย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google