งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Flowchart Drawing By DIA installer.de/download/index.html chart1.zip.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Flowchart Drawing By DIA installer.de/download/index.html chart1.zip."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Flowchart Drawing By DIA http://dia- installer.de/download/index.html http://www.thaiall.com/flowchart/flow chart1.zip

2 Start - Stop การเขียนผังงานทุก ครั้งต้องมีจุดเริ่มต้น และจุดสิ้นสุด ถ้าเป็น module ที่ แยกออกมา ก็ต้องมี connector เริ่มต้น และสิ้นสุด เช่นกัน

3 Input $x กิจกรรมหรือการ ประมวลผลก็มักจะมี หลายกิจกรรม ตัวอย่างนี้เริ่มต้นที่ การรับข้อมูลจาก แป้นพิมพ์เป็นส่วน ของการรับข้อมูล แบบตัวอักษร

4 If $m=“m” เมื่อรับข้อมูลมาแล้วก็ ต้องนำมาใช้ ในกรณี นี้จะผ่านการ ตัดสินใจด้วยการ ตรวจสอบเงื่อนไข ถ้าเป็นจริงก็จะไป ทางขวา เป็นเท็จก็จะ ไปทางซ้าย จะเป็น ขวาหรือซ้าย บนหรือ ล่างไม่สำคัญ แต่โดย ธรรมชาติ เรามัก เลือกขวาเป็นถูก เสมอ อาทิ มเหสีฝ่าย ขวา

5 print “Male” ภายใต้การตัดสินใจ หากไปขวาก็จะ กระทำการอย่างหนึ่ง ไปซ้ายก็จะกระทำ การอีกอย่างหนึ่ง ตัวอย่างนี้ เป็นจริงพิมพ์ “Male” เป็นเท็จพิมพ์ “Female”


ดาวน์โหลด ppt Flowchart Drawing By DIA installer.de/download/index.html chart1.zip.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google