งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 ทำการตั้งเบิกเพิ่ม แบบฟอร์ม GFMIS. ขบ.03 เพื่อชดใช้ใบสำคัญ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 ทำการตั้งเบิกเพิ่ม แบบฟอร์ม GFMIS. ขบ.03 เพื่อชดใช้ใบสำคัญ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 ทำการตั้งเบิกเพิ่ม แบบฟอร์ม GFMIS. ขบ.03 เพื่อชดใช้ใบสำคัญ

2 2

3 3

4 4

5 5 2. บันทึกการจ่ายชำระเงิน แบบฟอร์ม GFMIS. ขจ.01

6 6

7 7

8 8

9 9 ระบบเบิกจ่าย ระบบเบิกจ่าย การ LOCK รายการตั้งเบิกกรณีที่มี ค่าปรับ โครงการเปลี่ยนระบบการบริหาร การเงินการคลังภาครัฐ สู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์

10 10 การ LOCK รายการตั้งเบิกกรณีที่มีค่าปรับ - หากระบุข้อมูลฐานการหักค่าปรับและจำนวนเงิน ค่าปรับที่หักไว้ เพียงตัว ใดตัวหนึ่ง ระบบจะตรวจสอบและไม่สามารถทำ การตั้งเบิกได้ - เมื่อส่วนราชการทำการตั้งเบิก จะต้องระบุข้อมูลที่กำหนดให้ครบถ้วน ในแบบฟอร์ม ขบ.01, ขบ.02 หรือ ขบ.03 - ระบบจะทำการตรวจสอบที่ฐานการหักค่าปรับและจำนวนเงินค่าปรับที่หัก ไว้ในการตั้งเบิกกรณีที่มีค่าปรับ

11 11 ตัวอย่าง ขบ 02 กรณีที่ระบุฐานการคำนวณและ จำนวนเงินที่หักไว้ ( จำนวนเงินค่าปรับ )

12 12

13 13

14 14

15 15 ตัวอย่าง ขบ 02 กรณีที่ระบุฐานการคำนวณและจำนวน เงินที่หักไว้ ( จำนวนเงินค่าปรับ ) เพียงตัวใดตัวหนึ่ง เมื่อนำส่งข้อมูลเข้าระบบจะไม่สามารถ ทำการตั้งเบิกได้

16 16

17 17

18 18

19 19 การ LOCK รายการตั้งเบิกกรณีที่มีค่าปรับ ระบบจะแสดงรายงานสรุปการนำส่งแบบฟอร์ม ซึ่ง จะแสดงข้อความ “ มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น ”

20 20 การ LOCK รายการตั้งเบิกกรณีที่มีค่าปรับ รายละเอียดข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น

21 21


ดาวน์โหลด ppt 1 ทำการตั้งเบิกเพิ่ม แบบฟอร์ม GFMIS. ขบ.03 เพื่อชดใช้ใบสำคัญ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google