งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการฝึกอบรม ผ่าน Web Online สำนักงานคลังจังหวัดสงขลา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการฝึกอบรม ผ่าน Web Online สำนักงานคลังจังหวัดสงขลา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการฝึกอบรม ผ่าน Web Online สำนักงานคลังจังหวัดสงขลา
ระบบจัดซื้อจัดจ้าง (PO) ผ่าน Web Online กลุ่มงานระบบบริหารการคลัง GFMIS สำนักงานคลังจังหวัดสงขลา กุมภาพันธ์ 2553

2 ภาพรวม และ การเข้าใช้งาน
หัวข้อนำเสนอ ภาพรวม และ การเข้าใช้งาน ข้อมูลหลักผู้ขาย สัญญา ใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง การตรวจรับพัสดุ

3 ภาพรวมและการเข้าใช้งาน
Web Online คืออะไร Web วิธีการนำส่งข้อมูลเข้าระบบ GFMISผ่านเครือข่าย Internet on บันทึกรายการเทียบเท่ากับเครื่อง GFMIS Terminal line มีระบบรักษาความปลอดภัยเท่ากับบันทึกผ่านเครื่อง GFMIS Terminal

4 ภาพรวมและการเข้าใช้งาน
วัตถุประสงค์ สามารถบันทึกรายการ ที่มีข้อจำกัด ซึ่งระบบ Excel Loader ยังไม่รองรับกระบวนงาน เพื่อให้การบันทึกรายการ เป็นแบบ Online Real-time และสามารถตรวจสอบข้อมูลได้อย่างเป็นปัจจุบัน

5 ภาพรวม และ การเข้าใช้งาน
แผนการขึ้นระบบ Web Online ปีงปม.2554 ปีงปม.2553 ระบบจัดซื้อจัดจ้าง ระบบงบประมาณ ระบบรับและนำส่งเงิน ระบบเบิกจ่าย ระบบบัญชีแยกประเภท ระบบสินทรัพย์

6 กุมภาพันธ์ 2553 เริ่ม 10 หน่วยงาน
แผนการขึ้นระบบWeb online Diagram มีนาคม 2553 ทุกหน่วยงาน กุมภาพันธ์ 2553 เริ่ม 10 หน่วยงาน กรมสรรพากร กรมชลประทาน กรมประมง สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กรมทางหลวง กรมการจัดหางาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สนง.คณะกรรมการอาชีวศึกษา สป.สาธารณสุข สำนักงานตำรวจแห่งชาติ หน่วยงานที่เหลือ กรมบัญชีกลางและสำนักงานคลังจังหวัดจะเป็น ผู้ฝึกอบรมให้ บรรยาย ฝึกอบรม Web po ฝึกอบรมเดือน ก.พ. 2553 ฝึกอบรมเดือนธ.ค ม.ค.2553

7 ภาพรวมและการเข้าใช้งาน
GFMIS Web Online: รองรับการทำงานเดิมของ Excel Loader และรองรับการทำงานเพิ่มเติม โดยแบ่งกลุ่มได้ดังนี้ 1. การอนุมัติรายการ โดยส่วนราชการอนุมัติ 1 ขั้นตอน สำหรับทุกประเภทรายการ 2. การบันทึกรายการ 2.1 การบันทึกรายการที่ Excel Loader ไม่รองรับ โดยปัจจุบันฝากแม่ หรือ พี่ ที่ได้รับจัดสรร R/3 Terminal ทำให้ เช่น แก้ไข ยกเลิก กลับรายการ รวมทั้งการค้นหารายการที่บันทึก ลดหนี้ เพิ่มหนี้ เอกสารสำรองเงิน การโอนสิทธิการชำระเงิน และ การชำระเงินล่วงหน้า 2.2 การบันทึกรายการที่ Excel Loader ไม่รองรับ และข้ามขั้นตอนไป ได้แก่ การตรวจรับพัสดุ 2.3 การบันทึกรายการที่ Excel Loader ทำงานได้ แต่ไม่มีประสิทธิภาพ โดยปรับปรุงให้รองรับการใช้งานมากขึ้น เช่น การสร้างใบสั่งซื้อหลายงวด ตั้งเบิกจ่ายตรงผู้ขายส่วนราชการ

8 ภาพรวมและการเข้าใช้งาน
ตรวจรับงาน บันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง บันทึกสัญญา สร้างข้อมูลหลักผู้ขาย ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

9 ภาพรวมและการเข้าใช้งาน
Web online ช่องทางการนำเข้าข้อมูล GFMIS Terminal Intranet Internet Token key

10 ภาพรวมและการเข้าใช้งาน
User name จำนวน 12 หลัก 10 หลักแรก รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2 หลักท้าย คือค่าคงที่ = 10 ตัวอย่าง User name

11 ภาพรวมและการเข้าใช้งาน
Internet Token key Password ใช้ Password ตัวเดิม GFMIS Terminal ใช้ Password ของ USER L Intranet ใช้ Password ของ USER L

12 ภาพรวมและการเข้าใช้งาน
ช่องทาง Excel Loader Web Online GFMIS Terminal Username : L+หน่วยเบิกจ่าย 10 หลัก Password : XXXX Username : หน่วยเบิกจ่าย 10 หลัก+10 Intranet Username : I+หน่วยเบิกจ่าย 10 หลัก Password : YYYY Internet (GFMIS Token Key) Password : ZZZZ GFMIS Terminal Intranet

13 ภาพรวมและการเข้าใช้งาน
การเปลี่ยนรหัสผ่าน ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เดิม ว 60 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2549 ว165 ลงวันที่ 24 เมษายน 2549 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจ การเปลี่ยนรหัสผ่าน (Password) เรื่อง การเปลี่ยนรหัสผ่าน (Password) ในระบบ GFMIS ว 81 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2550 เรื่อง การใช้ GFMIS Token Key ในการนำส่งข้อมูลผ่าน Internet

14 ภาพรวมและการเข้าใช้งาน
GFMIS Terminal Intranet Internet Token key

15 ภาพรวมและการเข้าใช้งาน
GFMIS Terminal Intranet Internet Token key

16 ภาพรวม และ การเข้าใช้งาน

17 ภาพรวม และ การเข้าใช้งาน
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน Web online PO ตรวจรับงาน บันทึกสัญญา บันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง บันทึกรายการ ขอเบิกเงิน รับโอนเงินเข้าบัญชี สร้างข้อมูลหลักผู้ขาย ส่วนราชการ Excel loader Web online กรมบัญชีกลาง/คลังจังหวัด ผู้มีสิทธิรับเงิน ตรวจสอบและอนุมัติ ประมวลผล& สั่งจ่ายเงิน พิมพ์สัญญา บันทึกบัญชี พิมพ์ PO/ sap log DR คชจ./พักสินทรัพย์ CR GR/IR ส่งเอกสารที่เกี่ยวข้อง


ดาวน์โหลด ppt โครงการฝึกอบรม ผ่าน Web Online สำนักงานคลังจังหวัดสงขลา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google