งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผ่าน ผ่าน Web Online กลุ่มงานระบบบริหารการ คลัง GFMIS สำนักงานคลังจังหวัดสงขลา กุมภาพันธ์ 2553 โครงการ ฝึกอบรม ระบบจัดซื้อจัด จ้าง (PO)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผ่าน ผ่าน Web Online กลุ่มงานระบบบริหารการ คลัง GFMIS สำนักงานคลังจังหวัดสงขลา กุมภาพันธ์ 2553 โครงการ ฝึกอบรม ระบบจัดซื้อจัด จ้าง (PO)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผ่าน ผ่าน Web Online กลุ่มงานระบบบริหารการ คลัง GFMIS สำนักงานคลังจังหวัดสงขลา กุมภาพันธ์ 2553 โครงการ ฝึกอบรม ระบบจัดซื้อจัด จ้าง (PO)

2 หัวข้อนำเสนอ ภาพรวม และ การเข้าใช้งาน ข้อมูลหลักผู้ขาย ข้อมูลหลักผู้ขาย สัญญาสัญญา ใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง ใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง การตรวจรับพัสดุ การตรวจรับพัสดุ

3 ภาพรวมและการเข้าใช้ งาน Web วิธีการนำส่งข้อมูลเข้าระบบ GFMIS ผ่านเครือข่าย Internet on บันทึกรายการเทียบเท่ากับเครื่อง GFMIS Terminal line มีระบบรักษาความปลอดภัยเท่ากับ บันทึกผ่านเครื่อง GFMIS Terminal Web Online คือ อะไร

4 สามารถบันทึก รายการ ที่มี ข้อจำกัด ซึ่งระบบ Excel Loader ยังไม่ รองรับ กระบวนงาน วัตถุประสงค์ เพื่อให้การบันทึก รายการ เป็นแบบ Online Real- time และสามารถ ตรวจสอบข้อมูลได้ อย่างเป็นปัจจุบัน ภาพรวมและการเข้าใช้ งาน

5 ระบบจัดซื้อจัดจ้าง ระบบงบประมาณ ระบบรับและนำส่งเงิน ระบบเบิกจ่าย ระบบบัญชีแยก ประเภท ระบบสินทรัพย์ ปีงปม.2553 ปีงปม.2554 แผนการ ขึ้นระบบ Web Online

6 Diagram บรรยาย ฝึกอบรม Web po กรมสรรพากร กรมชลประทาน กรมประมง สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อ เกษตรกรรม กรมทางหลวง กรมการจัดหางาน สำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน สนง. คณะกรรมการ อาชีวศึกษา สป. สาธารณสุข สำนักงานตำรวจแห่งชาติ หน่วยงานที่ เหลือ กรมบัญชีกล างและ สำนักงาน คลังจังหวัด จะเป็น ผู้ฝึกอบรม ให้ กุมภาพันธ์ 2553 เริ่ม 10 หน่วยงาน มีนาคม 2553 ทุกหน่วยงาน ฝึกอบรมเดือนธ. ค.2552 - ม. ค.2553 ฝึกอบรมเดือน ก. พ. 2553 6

7 GFMIS Web Online: รองรับการทำงานเดิมของ Excel Loader และรองรับการทำงาน เพิ่มเติม โดยแบ่งกลุ่มได้ดังนี้ 1. การอนุมัติรายการ โดยส่วนราชการอนุมัติ 1 ขั้นตอน สำหรับทุกประเภทรายการ 2. การบันทึกรายการ 2.1 การบันทึกรายการที่ Excel Loader ไม่รองรับ โดยปัจจุบันฝากแม่ หรือ พี่ ที่ได้รับจัดสรร R/3 Terminal ทำให้ เช่น แก้ไข ยกเลิก กลับรายการ รวมทั้งการค้นหารายการที่บันทึก ลดหนี้ เพิ่มหนี้ เอกสารสำรองเงิน การโอนสิทธิการชำระเงิน และ การชำระเงินล่วงหน้า 2.2 การบันทึกรายการที่ Excel Loader ไม่รองรับ และข้ามขั้นตอนไป ได้แก่ การตรวจรับพัสดุ 2.3 การบันทึกรายการที่ Excel Loader ทำงานได้ แต่ไม่มีประสิทธิภาพ โดยปรับปรุงให้รองรับการใช้งานมากขึ้น เช่น การสร้างใบสั่งซื้อหลายงวด ตั้งเบิกจ่ายตรงผู้ขายส่วนราชการ ภาพรวมและการเข้าใช้ งาน

8 ตรวจรับงาน บันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง บันทึกสัญญา สร้างข้อมูลหลักผู้ขาย ภาพรวมและการเข้าใช้ งาน

9 Web online ช่องทางการนำเข้าข้อมูล ช่องทางการนำเข้าข้อมูล GFMIS Terminal Internet Token key Intranet https://webonlineintra.gfmis.go.th https://webonlineinter.gfmis.go.th http://webonline

10 User name จำนวน 12 หลัก 10 หลักแรก รหัสหน่วย เบิกจ่าย 2 หลักท้าย คือค่าคงที่ = 10 ภาพรวมและการเข้าใช้ งาน ตัวอย่าง User name

11 Internet Token key Password ใช้ Password ตัว เดิม GFMIS Terminal ใช้ Password ใช้ Password ของ USER L ของ USER L Intranet ใช้ Password ใช้ Password ของ USER L ของ USER L ภาพรวมและการเข้าใช้ งาน

12 GFMIS Terminal Intranet ภาพรวมและการเข้าใช้ งาน ช่องทาง Excel LoaderWeb Online GFMIS Terminal http://gfmisloader Username : L+ หน่วย เบิกจ่าย 10 หลัก Password : XXXX http://webonline Username : หน่วย เบิกจ่าย 10 หลัก +10 Password : XXXX Intranet http://intranet.gfmislo ader.go.th Username : I+ หน่วย เบิกจ่าย 10 หลัก Password : YYYY https://webonlineintra. gfmis.go.th Username : หน่วย เบิกจ่าย 10 หลัก +10 Password : XXXX Internet (GFMIS Token Key) https://excelloader.gf mis.go.th Username : หน่วย เบิกจ่าย 10 หลัก +10 Password : ZZZZ https://webonlineinter. gfmis.go.th Username : หน่วย เบิกจ่าย 10 หลัก +10 Password : ZZZZ

13 การเปลี่ยนรหัสผ่านการเปลี่ยนรหัสผ่าน ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เดิม ว 60 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2549 ภาพรวมและการเข้าใช้ งาน เรื่อง การเปลี่ยนรหัสผ่าน (Password) ในระบบ GFMIS ว 165 ลงวันที่ 24 เมษายน 2549 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจ การเปลี่ยนรหัสผ่าน (Password) ว 81 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2550 เรื่อง การใช้ GFMIS Token Key ในการนำส่งข้อมูลผ่าน Internet

14 ภาพรวมและการเข้าใช้ งาน GFMIS Terminal Internet Token key Intranet https://webonlineintra.gfmis.go.th

15 ภาพรวมและการเข้าใช้ งาน GFMIS Terminal Internet Token key Intranet https://webonlineintra.gfmis.go.th

16 ภาพรวม และ การเข้า ใช้งาน

17 ตรวจรับงาน บันทึกสัญญา บันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง บันทึกรายการ ขอเบิกเงิน รับโอนเงินเข้าบัญชี สร้างข้อมูลหลัก ผู้ขาย ส่วนราชการ Excel loader Web online กรมบัญชีกลาง/ คลังจังหวัด ผู้มีสิทธิรับเงิน ตรวจสอบ และอนุมัติ ประมวลผล& สั่งจ่ายเงิน พิมพ์ สัญญา บันทึก บัญชี พิมพ์ PO/ sap log DR คชจ./ พักสินทรัพย์ CR GR/IR ตรวจสอบ และอนุมัติ ส่งเอกสารที่เกี่ยวข้อง ขั้นตอนการปฏิบัติงาน Web online PO


ดาวน์โหลด ppt ผ่าน ผ่าน Web Online กลุ่มงานระบบบริหารการ คลัง GFMIS สำนักงานคลังจังหวัดสงขลา กุมภาพันธ์ 2553 โครงการ ฝึกอบรม ระบบจัดซื้อจัด จ้าง (PO)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google