งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คอมพิวเตอร์ และอินเทอร์เน็ต ที่ มหาวิทยาลัยอัส สัมชัญ ศ. ดร. ศรีศักดิ์ จามรมาน ประธานกรรมการและ ประธานผู้บริหาร วิทยาลัยการศึกษา ทางไกลอินเทอร์เน็ต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คอมพิวเตอร์ และอินเทอร์เน็ต ที่ มหาวิทยาลัยอัส สัมชัญ ศ. ดร. ศรีศักดิ์ จามรมาน ประธานกรรมการและ ประธานผู้บริหาร วิทยาลัยการศึกษา ทางไกลอินเทอร์เน็ต."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Charm@ksc.au.edu คอมพิวเตอร์ และอินเทอร์เน็ต ที่ มหาวิทยาลัยอัส สัมชัญ ศ. ดร. ศรีศักดิ์ จามรมาน ประธานกรรมการและ ประธานผู้บริหาร วิทยาลัยการศึกษา ทางไกลอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ www.charm.au.edu

2 ข้อมูลโดยย่อ 2 เป็นมหาวิทยาลัยนานาชาติแห่งแรก ของประเทศไทย ก่อตั้งเมื่อปี ค. ศ. 1969. วิสัยทัศน์ : มุมมองของ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญที่มีต่อตัวเอง คือ 1. ที่ชุมนุมของผู้คนจาก นานาชาติ 2. ได้รับแรงบันดาลใจจากศาสนา คริสต์ 3. ตั้งอยู่ในรากฐานของความ ถูกต้องและความรู้ 4. ส่งเสริมสังคมทางด้านความคิด สร้างสรรค์และ เทคโนโลยี

3 3 พันธกิจ (MISSIONS)  จัดการศึกษาโดยร่วมมือกับทุก ฝ่ายในการสร้างบรรยากาศแห่ง ความรัก ความเอื้ออาทร โดยดำเนินชีวิตที่เป็นแบบอย่าง ตามคำสอนของ องค์ศาสดาที่ตนนับถือ เพื่อให้ ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองในทุกด้าน เป็นผู้รู้จักคิดรู้จักทำ และเป็นผู้ที่คิดชอบทำชอบ  ให้โอกาสทางการศึกษาแก่ทุกคน

4  เป็นมหาวิทยาลัยนานาชาติที่ใช้ ภาษาอังกฤษ เป็นสื่อในการเรียนการสอน  ส่งเสิรมการจัดการศึกษาเพื่อให้ บรรลุความเป็นเลิศทางวิชาการ 4 กรอบแนวคิดเชิงนโยบาย

5 ข้อมูลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศโดย สรุป 5 เปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรีสาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เป็นแห่งแรกในประเทศไทย (1978) เป็นสมาชิกผู้ก่อตั้งสมาคมอินเตอร์เนตแห่ง เดียว ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นหนึ่งในห้ามหาวิทยาลัยแรกที่ใช้ อินเตอร์เนต ในประเทศไทย เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกที่จัดให้นักศึกษา ทุกคน ใช้อินเตอร์เนต

6 6 ข้อมูลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศโดย สรุป ( ต่อ ) มีโมเด็มให้บริการประมาณ 480 หมายเลข ในปัจจุบัน ให้บริการอินเตอร์เนตโดยมีการต่อเชื่อม Bandwidth ที่ Giga Bit Speed เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกที่มีการนำภาษา JAVA มาใช้ในการพัฒนางานของมหาวิทยาลัย (1998)

7 7

8 สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 8 Office of Information Technology Services System Engineer Network & Security Engineer Database Administration Technical Support (Client) Application Development Web Development eLearning Development Computer Lab Special Project

9 Au Information Systems 9 Core Information System & Service HRPayrollFinanceStudents Admin Student Affairs Library Transaction Processing Automation Process Integration & Data Warehousing Decision & Strategy Making Consolidated Data MISDSS EIS

10 Registration Management Information System (RMIS) 10  ประวัตินักศึกษา  การจัดตารางเรียนและการ ลงทะเบียนรายวิชา – จำนวนหน่วยกิจ – จำนวนที่นั่งเรียน – เวลาเรียน – การลงเรียนวิชาภาษาอังกฤษ – การลงเรียนวิชาสัมนาจริยธรรม – การตรวจสอบวิชา Prerequisite  การวัดผล

11 11 Registration Management Information System (RMIS) ระบบลงทะเบียนผ่านอินเตอร์เน็ต

12 12 Registration Management Information System (RMIS) การชำระเงินลงทะเบียนผ่านอินเตอร์เน็ต (ePayment)

13 13 Registration Management Information System (RMIS) Academic Record

14 Financial Management Information System (FMIS) 14 1. ข้อมูลหลัก 2. บัญชีแยก ประเภท 3. งบประมาณ 4. การเงินรับ 5. การเงินจ่าย 6. เจ้าหนี้ 7. ลูกหนี้ 8. จัดซื้อ 9. ตรวจรับ 10. พัสดุ 11. คุรุภัณฑ์

15 Human Resource Information System (HRIS) 15 ประวัติอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และ นักการ ประวัติและผลการทำงาน และ การพัฒนาบุคคล สวัสดิการ เป็นต้น

16 Payroll System 16 ค่าตอบแทนอาจารย์ประจำ และ พิเศษ ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ ค่าตอบแทนนักการ เป็นต้น

17 Library Management Information System (LMIS) 17 การสืบค้นข้อมูล (Online Catalogue) การยืมคืนหนังสือ (Circulation) Online Database เป็นต้น

18 Library Management Information System (LMIS) 18

19 19 Library Management Information System (LMIS) Online Catalogue

20 20 Library Management Information System (LMIS) Online Catalogue

21 21 Library Management Information System (LMIS) Online Catalogue

22 Electronic and Digital Library 22 Online Catalogue

23 Integrated Information System 23 Information Pool Management Information System Decision Support System Executive Information System

24 24 Consolidation System Office Resources ApplicationsApplications Internet Resources IntranetIntranet NOSNOS Printer SharingPrinter Sharing Etc.Etc. AdminAdmin NewsNews PersonnelPersonnel Etc.Etc. Mails/FTPMails/FTP Modem hoursModem hours Disk QuotasDisk Quotas Etc.Etc. RMIS/FMISRMIS/FMIS SAINET/AdminSAINET/Admin Payroll/HRPayroll/HR LibraryLibrary Desktop Management PortalsPortals PolicyDatabase StudentDatabasePublic USERS INTERFACE RESOURCES EmployeeDatabase SecuritySystem HuaMak Campus Directory At C7 Directory At E6 Directory At Bangna BangnaCampus

25 Au Security Technology & Policy 25  Firewall  Intrusion Detection  Host Sensor  Server Virus Protection  Desktop Virus Protection

26 26 Au Existing Network and Requirement ABAC (Hua-Mak) ABAC (Suvarnabhumi) 2 Gbps PSTN DDN PBX Dial-up Users Trunking Access to RAS PSTN PABX Dormitory Offices DID for Dormitory 16 DTI(480CH)/1500Ex t. PABX 2 Gbps

27 Computing Resources for Teaching & Working 27 Number of PCs ~3,000 Sets LAN Access points to the Internet ~6,000 Points Wireless Access Points 37 + 36 Points Internal communications –BackboneGigabit Speed –Desktop Connectivity Fast Ethernet Internet Connectivity 250 + 250 Mbps –International Internet 60 + 60 Mbps –Hua-Mak & Bang-Na Link1 Gbps Modems480 Lines

28 นโยบายในการต่อเชื่อระบบผ่านทาง โทรศัพท์ (Access):  ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง  การตัดการติดต่อเมื่อไม่มีการใช้ งาน 15 นาที สิ่งอำนวยความสะดวกด้าน คอมพิวเตอร์ และอินเทอร์เน็ต 28

29 การให้บริการ Web Hosting:  สมาชิกของมหาวิทยาลัยทุกคน สามารถมี Home Page ของตนเอง บนเครื่องแม่ข่ายที่เป็นเว็บของ มหาวิทยาลัย  แต่ละคนจะได้เนื้อที่ในการเก็บ ข้อมูลคนละ 50 M  อาจารย์ผู้สอนสามารถมีเนื้อที่ใน การเก็บข้อมูลมาขึ้นสำหรับใช้ใน การเรียนการสอน  มีระบบให้บริการสำรองข้อมูลให้กับ ผู้ใช้ 29 สิ่งอำนวยความสะดวกด้าน คอมพิวเตอร์ และอินเทอร์เน็ต

30 การให้บริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ : สมาชิกผู้ใช้แต่ละคนจะได้รับการ จัดสรรเนื้อที่ ในการเก็บข้อมูลจดหมายคนละ 50 MB 30 สิ่งอำนวยความสะดวกด้าน คอมพิวเตอร์ และอินเทอร์เน็ต

31 Domain Name Server Service: - Assumption University owns domain names: www.au.edu - Departments and Centers could have their own sub-domain name and they could also run their own sub-domain on their own name servers. 31 สิ่งอำนวยความสะดวกด้าน คอมพิวเตอร์ และอินเทอร์เน็ต

32 Srisakdi Charmonman IT Center 32

33


ดาวน์โหลด ppt คอมพิวเตอร์ และอินเทอร์เน็ต ที่ มหาวิทยาลัยอัส สัมชัญ ศ. ดร. ศรีศักดิ์ จามรมาน ประธานกรรมการและ ประธานผู้บริหาร วิทยาลัยการศึกษา ทางไกลอินเทอร์เน็ต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google