งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คอมพิวเตอร์ และอินเทอร์เน็ต ที่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คอมพิวเตอร์ และอินเทอร์เน็ต ที่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คอมพิวเตอร์ และอินเทอร์เน็ต ที่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ศ.ดร. ศรีศักดิ์ จามรมาน ประธานกรรมการและประธานผู้บริหาร วิทยาลัยการศึกษาทางไกลอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

2 ข้อมูลโดยย่อ เป็นมหาวิทยาลัยนานาชาติแห่งแรกของประเทศไทย ก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ วิสัยทัศน์: มุมมองของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญที่มีต่อตัวเองคือ 1. ที่ชุมนุมของผู้คนจากนานาชาติ 2. ได้รับแรงบันดาลใจจากศาสนาคริสต์ 3. ตั้งอยู่ในรากฐานของความถูกต้องและความรู้ 4. ส่งเสริมสังคมทางด้านความคิดสร้างสรรค์และ เทคโนโลยี 2

3 พันธกิจ (MISSIONS) จัดการศึกษาโดยร่วมมือกับทุกฝ่ายในการสร้างบรรยากาศแห่งความรัก ความเอื้ออาทร โดยดำเนินชีวิตที่เป็นแบบอย่างตามคำสอนของ องค์ศาสดาที่ตนนับถือ เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองในทุกด้านเป็นผู้รู้จักคิดรู้จักทำ และเป็นผู้ที่คิดชอบทำชอบ ให้โอกาสทางการศึกษาแก่ทุกคน 3

4 กรอบแนวคิดเชิงนโยบาย
เป็นมหาวิทยาลัยนานาชาติที่ใช้ภาษาอังกฤษ เป็นสื่อในการเรียนการสอน ส่งเสิรมการจัดการศึกษาเพื่อให้บรรลุความเป็นเลิศทางวิชาการ 4

5 ข้อมูลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศโดยสรุป
เปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรีสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เป็นแห่งแรกในประเทศไทย (1978) เป็นสมาชิกผู้ก่อตั้งสมาคมอินเตอร์เนตแห่งเดียว ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นหนึ่งในห้ามหาวิทยาลัยแรกที่ใช้อินเตอร์เนต ในประเทศไทย เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกที่จัดให้นักศึกษาทุกคน ใช้อินเตอร์เนต 5

6 ข้อมูลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศโดยสรุป (ต่อ)
มีโมเด็มให้บริการประมาณ 480 หมายเลขในปัจจุบัน ให้บริการอินเตอร์เนตโดยมีการต่อเชื่อม Bandwidth ที่ Giga Bit Speed เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกที่มีการนำภาษา JAVA มาใช้ในการพัฒนางานของมหาวิทยาลัย (1998) 6

7 7

8 สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ Office of Information Technology Services
System Engineer Network & Security Engineer Database Administration Technical Support (Client) Application Development Web Development eLearning Development Computer Lab Special Project 8

9 Au Information Systems
EIS Decision & Strategy Making MIS DSS Consolidated Data Process Integration & Data Warehousing Admin Student Affairs Library Transaction Processing Automation HR Payroll Finance Students Core Information System & Service 9

10 Registration Management Information
System (RMIS) ประวัตินักศึกษา การจัดตารางเรียนและการลงทะเบียนรายวิชา จำนวนหน่วยกิจ จำนวนที่นั่งเรียน เวลาเรียน การลงเรียนวิชาภาษาอังกฤษ การลงเรียนวิชาสัมนาจริยธรรม การตรวจสอบวิชา Prerequisite การวัดผล 10

11 Registration Management Information
System (RMIS) ระบบลงทะเบียนผ่านอินเตอร์เน็ต 11

12 Registration Management Information
System (RMIS) การชำระเงินลงทะเบียนผ่านอินเตอร์เน็ต (ePayment) 12

13 Registration Management Information
System (RMIS) Academic Record 13

14 Financial Management Information System
(FMIS) ข้อมูลหลัก บัญชีแยกประเภท งบประมาณ การเงินรับ การเงินจ่าย เจ้าหนี้ ลูกหนี้ จัดซื้อ ตรวจรับ พัสดุ คุรุภัณฑ์ 14

15 Human Resource Information System
(HRIS) ประวัติอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักการ ประวัติและผลการทำงาน และการพัฒนาบุคคล สวัสดิการ เป็นต้น 15

16 Payroll System ค่าตอบแทนอาจารย์ประจำ และพิเศษ ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่
ค่าตอบแทนนักการ เป็นต้น 16

17 Library Management Information System
(LMIS) การสืบค้นข้อมูล (Online Catalogue) การยืมคืนหนังสือ (Circulation) Online Database เป็นต้น 17

18 Library Management Information System
(LMIS) 18

19 Library Management Information System
(LMIS) Online Catalogue 19

20 Library Management Information System
(LMIS) Online Catalogue 20

21 Library Management Information System
(LMIS) Online Catalogue 21

22 Electronic and Digital Library
Online Catalogue 22

23 Integrated Information System
Information Pool Management Information System Decision Support System Executive Information System 23

24 Consolidation System 24 Desktop Management Portals Public Student
Database Public Employee Database U S E R Directory At C7 Directory At E6 Directory At Bangna HuaMak Campus Bangna Campus Security System Policy Database INTERFACE Desktop Management Portals R E S O U C Office Resources Applications Internet Resources Intranet NOS Printer Sharing Etc. RMIS/FMIS SAINET/Admin Payroll/HR Library Mails/FTP Modem hours Disk Quotas Etc. Admin News Personnel Etc. 24

25 Au Security Technology & Policy
Firewall Intrusion Detection Host Sensor Server Virus Protection Desktop Virus Protection 25

26 Au Existing Network and Requirement
DID for Dormitory 16 DTI(480CH)/1500Ext. Dormitory PBX PABX 2 Gbps PSTN 2 Gbps Offices PABX DDN Trunking Access to RAS PSTN ABAC (Hua-Mak) ABAC (Suvarnabhumi) Dial-up Users 26

27 Computing Resources for Teaching & Working
Number of PCs ~3,000 Sets LAN Access points to the Internet ~6,000 Points Wireless Access Points Points Internal communications Backbone Gigabit Speed Desktop Connectivity Fast Ethernet Internet Connectivity Mbps International Internet Mbps Hua-Mak & Bang-Na Link 1 Gbps Modems Lines 27

28 สิ่งอำนวยความสะดวกด้านคอมพิวเตอร์
และอินเทอร์เน็ต นโยบายในการต่อเชื่อระบบผ่านทางโทรศัพท์ (Access): ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง การตัดการติดต่อเมื่อไม่มีการใช้งาน 15 นาที 28

29 สิ่งอำนวยความสะดวกด้านคอมพิวเตอร์
และอินเทอร์เน็ต การให้บริการ Web Hosting: สมาชิกของมหาวิทยาลัยทุกคนสามารถมี Home Page ของตนเองบนเครื่องแม่ข่ายที่เป็นเว็บของมหาวิทยาลัย แต่ละคนจะได้เนื้อที่ในการเก็บข้อมูลคนละ 50 M อาจารย์ผู้สอนสามารถมีเนื้อที่ในการเก็บข้อมูลมาขึ้นสำหรับใช้ในการเรียนการสอน มีระบบให้บริการสำรองข้อมูลให้กับผู้ใช้ 29

30 สิ่งอำนวยความสะดวกด้านคอมพิวเตอร์
และอินเทอร์เน็ต การให้บริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส์: สมาชิกผู้ใช้แต่ละคนจะได้รับการจัดสรรเนื้อที่ ในการเก็บข้อมูลจดหมายคนละ 50 MB 30

31 สิ่งอำนวยความสะดวกด้านคอมพิวเตอร์
และอินเทอร์เน็ต Domain Name Server Service: - Assumption University owns domain names: - Departments and Centers could have their own sub-domain name and they could also run their own sub-domain on their own name servers. 31

32 Srisakdi Charmonman IT Center
32

33 Thank You


ดาวน์โหลด ppt คอมพิวเตอร์ และอินเทอร์เน็ต ที่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google