งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปผลการดำเนินงาน ภาควิชาพืชไร่ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปผลการดำเนินงาน ภาควิชาพืชไร่ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปผลการดำเนินงาน ภาควิชาพืชไร่ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2 ผลการดำเนินงานภาควิชาพืช ไร่ ปี 2548 ด้านบุคลากร ด้านการเรียนการสอน ด้านงานวิจัย ด้านงานอื่นๆ ด้านความร่วมมือระหว่าง หน่วยงาน ด้านสหกิจศึกษา

3 สรุปผลการดำเนินงาน ด้านบุคลากร

4 สาย ก. จำนวน 16 คน สาย ข., ค. และพนักงาน มหาวิทยาลัย จำนวน 6 คน ลูกจ้างประจำ จำนวน 26 คน รวมทั้งหมด 48 คน

5 บุคลากรสาย ก. ตำแหน่งจำนวน คุณวุฒิ โทเอก อาจารย์ 422 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 422 รองศาสตราจารย์ 523 ศาสตราจารย์ 312 รวม 1679

6 บุคลากรสาย ก. เกษียณอายุ ราชการ ปี 2548 จำนวน 2 ท่าน ปี 2549 จำนวน 3 ท่าน

7 บุคลากรสาย ข., ค. และ พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งจำนวน คุณวุฒิ ตรีโทเอก นักวิชาการ 3-3- นักวิทยาศาสตร์ 11-- เจ้าหน้าที่บันทึก ข้อมูล 1--- เจ้าหน้าที่บริหารงาน 11-- รวม 623-

8 สรุปผลการดำเนินงาน ด้านการเรียนการสอน

9 ระดับปริญญาตรี มีกระบวนวิชาที่เปิดสอนมีจำนวน 18 กระบวนวิชา ระดับบัณฑิตศึกษา มีกระบวนวิชาที่เปิดสอนมีจำนวน 25 กระบวนวิชา

10 โครงการสำคัญในระดับ บัณฑิตศึกษา โครงการพัฒนาหลักสูตร วิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพืชไร่ โครงการปริญญาเอกกาญจนา ภิเษก ( คปก.)

11 จำนวนนักศึกษาทั้งหมด ระดับปริญญาตรีจำนวน 46 คน ระดับปริญญาโทจำนวน 55 คน ระดับปริญญาเอกจำนวน 33 คน - ทุน คปก. จำนวน 14 คน - ทุนพัฒนาอาจารย์จำนวน 2 คน รวมทั้งหมด 134 คน

12 สรุปผลการดำเนินงาน ด้านงานวิจัย

13 โครงการวิจัยในปี 2548 ภาควิชาพืชไร่ มีโครงการวิจัยทั้งหมด 21 โครงการย่อย งบประมาณทั้งสิ้น 20,121,095 บาท

14 งานวิจัยที่โดดเด่น โครงการหัวหน้า โครงการ งบประมา ณ การอนุรักษ์และการจัดการ เชื้อพันธุ์ข้าวไทย ใน ท้องถิ่น ศ. ดร. เบญจ วรรณ 36,000, 000 ศึกษาความเป็นไปได้ของ การปลูกพืชน้ำมันและ พัฒนารูปแบบการผลิต พลังงานจากพืชแบบครบ วงจร รศ. ดร. พร ชัย 50,000, 000

15 งานวิจัยที่โดดเด่น โครงการหัวหน้า โครงการ งบประม าณ โครงการ คปก. รศ. ดร. ศันสนีย์ 6,000,0 00 การรวบรวมพันธุ์ข้าวไร่ พื้นเมืองที่ปลูกในเขต ต. แม่สลอง อ. แม่ฟ้าหลวง จ. เชียงราย รศ. ดร. ดำเนิน 620,00 0 ระบบสนับสนุนการ ตัดสินใจเพื่อการพัฒนา และการจัดการทรัพยากร จ. แม่ฮ่องสอน ผศ. ดร. ศักดิ์ดา 3,000,0 00

16 สรุปผลการดำเนินงาน ด้านงานอื่นๆ

17 งานอื่นๆ โครงการพัฒนาสนับสนุน นักศึกษา โครงการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม โครงการบริการวิชาการ โครงการพัฒนา e-learning สนับสนุนงานต่างๆของคณะ

18 โครงการพัฒนาสนับสนุน นักศึกษา โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาวิชาเอกประจำปี 2548 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการใช้ เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ในการปฏิบัติการเบื้องต้น

19 โครงการพัฒนาสนับสนุน นักศึกษา โครงการจัดบรรยายพิเศษโดยวิทยากร ผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานต่างทั้งในและ ต่างประเทศ

20 โครงการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม งานรดน้ำดำหัว

21 โครงการบริการวิชาการ ผู้รับผิดชอบ บรรยายเรื่อง “ Food security and Nutrition ” ศ. ดร. เบญจ วรรณ การปรับปรุงเทคโนโลยีการปลูกข้าวไร่ที่ บ้านแม่แสนใจใหม่ ต. แม่สลอง อ. แม่ฟ้าหลวง จ. เชียงราย รศ. ดร. ดำเนิน การผลิตชุดวิชาสารสนเทศเพื่อการจัดการ การผลิตพืช ผศ. ดร. ศักดิ์ดา การเพิ่มผลผลิตข้าวภายใต้การจัดการแบบ เกษตรดีที่เหมาะสม อบต. ป่าสัก อ. เมือง จ. ลำพูน ผศ. ทรงเชาว์ การใช้น้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียเทศบาล ในการเพาะปลูกพืช ต. ป่าแดด และ ต. สัน ผักหวาน อ. เมือง จ. เชียงใหม่ ผศ. ทรงเชาว์

22 สรุปผลการดำเนินงาน ด้านความร่วมมือ ระหว่างหน่วยงาน

23 ความร่วมมือระหว่าง หน่วยงานต่างๆ ดังนี้ 1. Murdoch University 2. The University of Georgia 3. Goettingen University 4. Yunnan Agricultural University 5. The International Rice Research Institute 6. Hohenheim University

24 สรุปผลการดำเนินงาน ด้านสหกิจศึกษา

25 การคัดเลือกนักศึกษา พิจารณาจากเกรดเฉลี่ยสะสมและการสอบ สัมภาษณ์ เกณฑ์การให้ลำดับขั้น สถานที่ฝึกงาน 70 เปอร์เซ็นต์ คณะกรรมการสหกิจของภาควิชา 30 เปอร์เซ็นต์

26 ระยะเวลาการฝึกงาน เดือนมิถุนายน - สิงหาคม เป็นระยะเวลา 3 เดือน ( ภาคเรียนที่ 1 ของแผนการเรียนชั้นปีที่ 4) สถานที่ฝึกงาน ภาคเอกชน บริษัทมอนซานโต้ ( ไทยแลนด์ ) จำกัด บริษัทกรุงเทพอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์ จำกัด บริษัทแอดวาสด์อะโกร ( เครือดับเบิ้ลเอ ) จำกัด มหาชน บริษัทลานนาเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด สหกรณ์การเกษตร ด้านสหกิจศึกษา

27 ภาครัฐ ศูนย์ปฏิบัติการสงเคราะห์สวนยางจังหวัด เชียงใหม่ และจังหวัดลำพูน ศูนย์บริการวิชาการด้านพืชและปัจจัยการผลิต พิษณุโลก และสุโขทัย ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่ นครสวรรค์ สุพรรณบุรี และขอนแก่น สถานีทดลองยาสูบแม่โจ้เชียงใหม่ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร สถาบันวิจัยและฝึกอบรมการเกษตรลำปาง ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ ศูนย์วิจัยยางหนองคาย ด้านสหกิจศึกษา / สถานที่ ฝึกงาน

28 การตรวจสอบ ระหว่างการฝึกงาน คกก. จะเดินทางไปเยี่ยม ตรวจสอบนักศึกษา อย่างน้อย 1 ครั้ง การลงทะเบียนของนักศึกษา ตามแผนการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ชั้นปีที่ 4 353390 วิชาสหกิจศึกษา * 3 หน่วย กิต 353497 วิชาสัมมนา 1 หน่วย กิต 353499 วิชาปัญหาพิเศษ 3 หน่วย กิต รวม 7 หน่วยกิต ด้านสหกิจศึกษา

29 จบการนำเสนอ ภาควิชาพืชไร่ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


ดาวน์โหลด ppt สรุปผลการดำเนินงาน ภาควิชาพืชไร่ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google