งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

“ การจัดการความรู้ : SHARE and LEARN ประจำปี 2555” วันจันทร์ ที่ 6 สิงหาคม พ. ศ. 2555 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น การหาความชุกของการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับใน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "“ การจัดการความรู้ : SHARE and LEARN ประจำปี 2555” วันจันทร์ ที่ 6 สิงหาคม พ. ศ. 2555 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น การหาความชุกของการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับใน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 “ การจัดการความรู้ : SHARE and LEARN ประจำปี 2555” วันจันทร์ ที่ 6 สิงหาคม พ. ศ. 2555 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น การหาความชุกของการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับใน ปลาโดยการตรวจที่หาง สุวิทย์ บาลไธสง สมบูรณ์ มาตุ้ม สังคม จันทะ พันเพชร น้อยเมล์ ชวลิต ไพโรจน์กุล และ เยาวลักษณ์ ฉ่ำกระมล ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตารางที่ 1 แสดงผลเฉลี่ยจำนวน metacercaria จาก การย่อยปลา และจากการตรวจที่หางปลาของปี 2554 * กลุ่มที่ตรวจพบจำนวน metacercaria เฉลี่ย 0-5 ที่หางปลา ปัจจัยที่ทำให้ประสบผลสำเร็จ 1) เป็นการทดลองที่ใช้ค่าใช้จ่ายน้อย เพราะทำไปพร้อม กับโครงการวิจัยอื่นๆ 2) ได้รับการส่งเสริมและให้กำลังใจจากผู้บังคับบัญชาและ เพื่อนผู้ร่วมงานเป็นอย่างดี ข้อเสนอแนะ 1) การนำเสนอในครั้งแรกนี้ เป็นกำลังใจให้ทำงานอย่างมี จุดมุ่งหมาย และกระตุ้นให้อยากพัฒนาเป็นงานวิจัยที่มี การวางแผนอย่างเป็นระบบ 2) Share and Learn เป็นเวทีที่สร้างคุณค่าแก่ ผู้ปฏิบัติงาน และเปิดโอกาสให้ได้เรียนรู้จากผู้อื่น จึง ควรจัดให้มีเวทีเป็นการถาวร เดือนจำนวน ปลา ( ก. ก.) ค่าเฉลี่ย metacercaria/ ปลา 1 ก. ก. ค่าเฉลี่ย metacercaria/ หางปลา 1 ตัว 1 10504 * 2 27243.620 3 1190.96 4 16306.315 5 1240020 6 11227.314 7 1939.55 * 8 2236.43 * 9 700 * 10 000 11 3330.33 * 12 2800 * การศึกษานี้เป็นการศึกษาเบื้องต้น หากมีการ วางแผนศึกษาอย่างดี มีการสุ่มตรวจปลาแต่ละชนิด อย่างเป็นระบบ ผลที่ได้จากการศึกษาจากการตรวจ หางปลาอาจสามารถระบุความชุกการติดเชื้อของ ปลาในแหล่งน้ำที่นำมาศึกษาได้ อันจะเป็นประโยชน์ ในทางระบาดวิทยาเพื่อประเมินผลการควบคุม และ อัตราเสี่ยงการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับในแหล่งน้ำได้ ผลการดำเนินงาน เมื่อกำหนดให้ การตรวจพบจำนวน metacercaria ที่หางปลา มากกว่า 5 ขึ้นไปถือว่าเป็นการติดเชื้อมาก พบว่าจำนวนตัว อ่อนระยะติดต่อพยาธิใบไม้ตับที่หางปลามีความสัมพันธ์ ทางเดียวกันกับที่พบจากการย่อยเนื้อปลา ( ตารางที่ 1) ผลการดำเนินงาน เมื่อกำหนดให้ การตรวจพบจำนวน metacercaria ที่หางปลา มากกว่า 5 ขึ้นไปถือว่าเป็นการติดเชื้อมาก พบว่าจำนวนตัว อ่อนระยะติดต่อพยาธิใบไม้ตับที่หางปลามีความสัมพันธ์ ทางเดียวกันกับที่พบจากการย่อยเนื้อปลา ( ตารางที่ 1) วิจารณ์ ปลาตระกูลปลาตะเพียนไม่มีขากรรไกรจะติดเชื้อโดยพยาธิตัว อ่อนระยะ cercaria เข้าสู่ตัวปลาทางเหงือก แล้วพยาธิจะพัฒนา ไปเป็น metacercaria ฝังตัวในอวัยวะต่างๆรวมทั้งกล้ามเนื้อ โดยเฉพาะกล้ามเนื้อที่เคลื่อนไหวมากๆ เช่น ครีบและหาง หาง ปลาไม่มีเกล็ดและมีกล้ามเนื้อบางทำให้มองเห็น metacercaria เมื่อส่องด้วยกล้องสเตอริโอไมโครสโคป วิจารณ์ ปลาตระกูลปลาตะเพียนไม่มีขากรรไกรจะติดเชื้อโดยพยาธิตัว อ่อนระยะ cercaria เข้าสู่ตัวปลาทางเหงือก แล้วพยาธิจะพัฒนา ไปเป็น metacercaria ฝังตัวในอวัยวะต่างๆรวมทั้งกล้ามเนื้อ โดยเฉพาะกล้ามเนื้อที่เคลื่อนไหวมากๆ เช่น ครีบและหาง หาง ปลาไม่มีเกล็ดและมีกล้ามเนื้อบางทำให้มองเห็น metacercaria เมื่อส่องด้วยกล้องสเตอริโอไมโครสโคป วิธีดำเนินการ การศึกษานี้ เป็นการศึกษาเบื้องต้นที่ เปรียบเทียบจำนวน metacercaria ต่อน้ำหนักปลา กับจำนวน metacercaria ที่ตรวจพบจากหางปลา 1) ลงพื้นที่ซื้อปลาขาวนา ( รูปที่ 1 ก ) ในแหล่งน้ำที่มีการระบาด ติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับ 2) ตรวจนับ metacercaria จากหางปลาจำนวน 5 ตัว ด้วย กล้องสเตอริโอไมโครสโคปที่มีกำลังขยาย 10-50 เท่า ( รูปที่ 1 ก และ ข ) 3) นำปลามาทั้งหมดมาชั่งน้ำหนักและทำการย่อยเนื้อปลาด้วย เอนไซม์ กรอง 3 ครั้งแล้วนำตะกอนครั้งสุดท้ายมาคัดแยก นับจำนวน metacercaria ( รูปที่ 1 ข และ 1 ง ) 4) นำผลการนับ metacercaria จากทั้ง 2 วิธีมาทำตาราง เปรียบเทียบ วิธีดำเนินการ การศึกษานี้ เป็นการศึกษาเบื้องต้นที่ เปรียบเทียบจำนวน metacercaria ต่อน้ำหนักปลา กับจำนวน metacercaria ที่ตรวจพบจากหางปลา 1) ลงพื้นที่ซื้อปลาขาวนา ( รูปที่ 1 ก ) ในแหล่งน้ำที่มีการระบาด ติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับ 2) ตรวจนับ metacercaria จากหางปลาจำนวน 5 ตัว ด้วย กล้องสเตอริโอไมโครสโคปที่มีกำลังขยาย 10-50 เท่า ( รูปที่ 1 ก และ ข ) 3) นำปลามาทั้งหมดมาชั่งน้ำหนักและทำการย่อยเนื้อปลาด้วย เอนไซม์ กรอง 3 ครั้งแล้วนำตะกอนครั้งสุดท้ายมาคัดแยก นับจำนวน metacercaria ( รูปที่ 1 ข และ 1 ง ) 4) นำผลการนับ metacercaria จากทั้ง 2 วิธีมาทำตาราง เปรียบเทียบ รูปที่ 1 : วิธีการศึกษา ก = ปลาขาวและหางปลา, ค = การย่อย กรองเนื้อปลา, ข และ ง = ภาพ metacercaria จากกล้องสเตอริ โอไมโครสโคป ( ข. ที่หางปลา ง. ที่คัดเลือกจากการย่อยกรอง ) ข้อมูลเกี่ยวกับผลงาน โรคพยาธิใบไม้ตับเป็นโรคที่เกิดจากการติดเชื้อพยาธิ Opisthorchis viverrini (OV) จากการบริโภคปลาดิบที่มีตัวอ่อนพยาธิ ระยะ metacercaria ในเนื้อปลา วัฒนธรรมที่นิยมอาหารที่ปรุง ไม่สุกจากปลาน้ำจืดตระกูลปลาตะเพียนเช่น ปลาขาว ปลาสร้อย ทำให้คนไทยในชนบทของภาค ตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ 1.5-2 ล้านคนเป็นโรคนี้ ผลการศึกษาทางระบาดวิทยาและในสัตว์ทดลอง ยืนยันว่าโรคพยาธิใบไม้ตับเป็นสาเหตุของมะเร็งท่อน้ำดี ที่ภูมิภาคนี้มีอุบัติการณ์สูงที่สุดในโลก การวิจัยโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีในสัตว์ทดลอง จำเป็นต้องใช้ตัวอ่อนพยาธิในปลา ระยะ metacercaria โดยการย่อยจากเนื้อปลา แต่เนื่องจากจำนวน metacercaria มีความผันแปร ตามชนิดของปลาและตามฤดูกาล ดังนั้นหากมีวิธีตรวจสอบประเมินความชุกในการติดเชื้อในปลา ได้ จะช่วยลดค่าใช้จ่าย แรงงาน และเวลาในการหา metacercaria ได้มาก ข้อมูลเกี่ยวกับผลงาน โรคพยาธิใบไม้ตับเป็นโรคที่เกิดจากการติดเชื้อพยาธิ Opisthorchis viverrini (OV) จากการบริโภคปลาดิบที่มีตัวอ่อนพยาธิ ระยะ metacercaria ในเนื้อปลา วัฒนธรรมที่นิยมอาหารที่ปรุง ไม่สุกจากปลาน้ำจืดตระกูลปลาตะเพียนเช่น ปลาขาว ปลาสร้อย ทำให้คนไทยในชนบทของภาค ตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ 1.5-2 ล้านคนเป็นโรคนี้ ผลการศึกษาทางระบาดวิทยาและในสัตว์ทดลอง ยืนยันว่าโรคพยาธิใบไม้ตับเป็นสาเหตุของมะเร็งท่อน้ำดี ที่ภูมิภาคนี้มีอุบัติการณ์สูงที่สุดในโลก การวิจัยโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีในสัตว์ทดลอง จำเป็นต้องใช้ตัวอ่อนพยาธิในปลา ระยะ metacercaria โดยการย่อยจากเนื้อปลา แต่เนื่องจากจำนวน metacercaria มีความผันแปร ตามชนิดของปลาและตามฤดูกาล ดังนั้นหากมีวิธีตรวจสอบประเมินความชุกในการติดเชื้อในปลา ได้ จะช่วยลดค่าใช้จ่าย แรงงาน และเวลาในการหา metacercaria ได้มาก


ดาวน์โหลด ppt “ การจัดการความรู้ : SHARE and LEARN ประจำปี 2555” วันจันทร์ ที่ 6 สิงหาคม พ. ศ. 2555 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น การหาความชุกของการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับใน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google