งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ลักษณะสำคัญของการ วิจัยเชิงคุณภาพ ทพญ. อัจฉรา วัฒนาภา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ลักษณะสำคัญของการ วิจัยเชิงคุณภาพ ทพญ. อัจฉรา วัฒนาภา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ลักษณะสำคัญของการ วิจัยเชิงคุณภาพ ทพญ. อัจฉรา วัฒนาภา

2 การวิจัยเชิงคุณภาพ มิได้มี ความหมายเดียว (Not a single one) การวิจัยเชิงคุณภาพ เป็นวิธีวิทยาในตัวเอง ถูกใช้ ในหลายสาขาวิชา และหลายกลุ่มปัญหา ปรัชญาการวิจัย (paradigm) แนวทางการวิจัย (approach) ข้อมูล (data)

3 ศึกษาในสภาพธรรมชาติ (Natural Setting) ความจริง มีสภาวะเป็น องค์รวม ไม่สามารถ เข้าใจได้โดยปราศจาก การคำนึงถึงบริบท ทั้ง ไม่สามารถแบ่งแยก ออกมาศึกษาเป็นส่วนๆ นัยหนึ่งก็คือ ความจริง ในภาพรวม ไม่เท่ากับ การนำความจริง ส่วนย่อยๆ มารวมกัน

4 ความจริงจากความหมายของคนใน EMIC (คนนอก ETIC)

5 ศึกษาความจริง ในฐานะความจริงที่ถูก สร้าง ศึกษา “ความ จริง” ที่คนแต่ละ กลุ่ม สร้างขึ้น หรือเชื่อว่าจริง (constructed reality)

6 เข้าใจ มิใช่วัดและตัดสิน (Understanding not measuring) การวิจัยเชิงคุณภาพ เน้นการทำความเข้าใจ ปรากฏการณ์อย่างลึกซึ้ง รอบด้าน ตาม ความหมายของคนใน ด้วยถือว่า ความหมายของ ความจริง ไม่มีหนึ่งเดียว (single/ universal) (ตามทีผู้วิจัยเชื่อ หรือ เรียนรู้มา) แต่มีหลากหลาย (multiple /local/ context specific) การวิจัยเชิง คุณภาพ จึงมิใช่การวัด ชี้ถูก ชี้ผิด หรือตัดสิน ปรากฏการณ์

7 รูปแบบการวิจัย ที่เกิดขึ้น และ ปรับเปลี่ยนได้ตลอดขณะของการ ทำงานสนาม (Emerging design)

8 องค์รวมและบริบท holistic & contextualizing

9 เน้นการทำความเข้าใจเฉพาะกรณี (Ideographic interpretation)

10 ใช้การเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling)

11 เป็นกระบวนการที่ต่อเนื่อง (On-going process) การวิจัย เชิงคุณภาพ เป็น กระบวนการที่ต่อเนื่องกัน จากต้น จนจบ การตั้งคำถามการวิจัย การ ตัดสินใจเลือกตัวอย่าง (ใหม่) การ ประมวลและประเมินข้อมูล การ สรุปและตีความข้อมูล เป็น กระบวนการที่เกิดต่อเนื่อง ตั้งแต่ คำถามแรก และต่อเนื่องไป จนถึง สิ้นสุดการเขียนรายงาน และ ต่อเนื่องไปยังการวิจัย ครั้งต่อไป

12 ใช้เวลาในสนาม Prolonged engagement

13 เครื่องมือสำคัญคือ ตัวนักวิจัย

14 นักวิจัยต้องเปิดเผยตัวตน Qualitative design incorporates room for description of the role of the researcher as well as description of the researcher’s own biases and ideological preferences.

15 คำนึงถึงจริยธรรม คุณค่าความเป็น มนุษย์ Qualitative design incorporates informed consent decisions and is responsive to ethical concerns.

16 ประเด็นถกเถียงสำคัญ

17 ความเชื่อถือได้ ไม่ใช่เรื่องความแม่นตรงหรือถูกผิดแต่ เป็นสิ่งที่น่าเชื่อถือได้หรือไม่ Not reliable/valid but trustworthiness การตรวจสอบสามเส้า (Triangulation)

18 ความเป็นตัวแทน (representativeness) ไม่มีสิ่งที่เรียกว่าตัวแทน เนื่องจากความจริงมี หลากหลาย และ กำหนดโดยบริบท แต่ความจริงหนึ่งสามารถเรียนรู้เพื่อประยุกต์ เทียบเคียง ในบริบทที่คล้ายคลึง

19 การนำไปใช้ที่อื่น (Generalizability) ปฎิเสธความเชื่อเรื่องความจริงพ้นบริบท แต่เชื่อว่า transferable

20 อคติ (Bias) ไม่เชื่อเรื่อง สภาวะปราศจากอคติว่าเกิดขึ้นจริง งานวิจัยทุกชนิดล้วนมีอคติหรือฐานคติรองรับ ทางออกคือระวัดระวังและเปิดเผยอคตินั้น

21 ทฤษฎีในการวิจัยเชิงคุณภาพ ทฤษฎีกำหนดกระบวนการทั้งหมด (คำถาม ออกแบบ เก็บข้อมูล ตีความ รายงาน) แต่ทฤษฎีควรมีในฐานะเครื่องมือนำ มิใช่ ความจริงที่จะนำไปพิสูจน์

22 อิทธิพลของวิธีคิดในการวิจัยนำเสนอตีความ แยกแยะ เรียงร้อย “ เก็บ ” ข้อมูล ตัวอย่าง / แหล่งข้อมูล วิธีการ คำถาม แนวคิด

23 เวลาและจำนวนตัวอย่างตัวอย่าง ขึ้นกับคำถามการวิจัยและความซับซ้อน ของปรากฏการณ์ (เทียบกับทักษะและ ประสบการณ์ผู้วิจัย) หลัก คือ กลับไปหาปรัชญาพื้นฐาน (ธรรมชาติ ความจริง) แล้วประยุกต์กับ ความเป็นจริง (practicality) สำคัญที่สุด คือ การตระหนักรู้ใน ธรรมชาติและข้อจำกัด/ข้อเด่น ในญา นวิทยา/วิธีวิทยาที่ใช้

24 Major/selected reference Denzin & Lincoln 1994 Handbook on Qualitative Research รศ. ดร. ลือชัย ศรีเงินยวง (2551) powerpoint ประกอบการสอนการวิจัยเชิง คุณภาพ. มหาวิทยาลัยมหิดล.


ดาวน์โหลด ppt ลักษณะสำคัญของการ วิจัยเชิงคุณภาพ ทพญ. อัจฉรา วัฒนาภา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google