งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สะท้อน ทบทวน สู่ความเข้าใจที่ลึกซึ้ง. Where to next?

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สะท้อน ทบทวน สู่ความเข้าใจที่ลึกซึ้ง. Where to next?"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สะท้อน ทบทวน สู่ความเข้าใจที่ลึกซึ้ง

2 Where to next?

3 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน วิสัยทัศน์ จุดหมาย มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด กรอบหลักสูตระดับท้องถิ่น หลักสูตรสถานศึกษา เป้าหมาย/จุดเน้น สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น การประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับท้องถิ่น โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา รหัสรายวิชา คำอธิบายรายวิชา เวลาเรียน / หน่วยกิต โครงสร้างรายวิชา หน่วยการเรียนรู้ ระดับชั้นเรียน

4 คำอธิบายรายวิชา ผู้เรียนรู้ เข้าใจอะไร มีความสามารถ/ทักษะอะไร เกิดคุณลักษณะ คุณธรรม ค่านิยม เจตคติ อะไร ผ่านกระบวนการเรียนรู้อย่างไร สอดคล้องกับตัวชี้วัดใดบ้าง

5 โครงสร้างรายวิชา 1. อยู่ใน..... มาตรฐานการเรียนรู้ มี...... ตัวชี้วัด มีสาระแกนกลางอะไรบ้าง 2. หลอมรวมเป็นแนวคิดหลัก/ ความคิดรวบยอดได้กี่เรื่อง...... 3. จัดทำเป็นหน่วยการเรียนรู้ได้ กี่หน่วย... แต่ละหน่วยใช้เวลา... น้ำหนักคะแนน...

6 เมื่อจบหน่วยการเรียนรู้ นักเรียนจะ......... 1 สาระสำคัญ หน่วยการเรียนรู้ สาระสำคัญ : เป็นความรู้ ความคิด ความ เข้าใจที่ลึกซึ้ง หรือความรู้ที่เป็นแก่น เป็น หลักการของเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ที่เกิดจาก การหลอมรวมของมาตรฐานการเรียนรู้/ ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลางใน หน่วยการเรียนรู้ ซึ่งสอดคล้องกับ ตัวชี้วัด........ มาตรฐานการเรียนรู้..............

7 สาระการเรียนรู้ ความรู้/ความเข้าใจ ทักษะ/ความสามารถ เจตคติ / คุณลักษณะ

8 การเรียนรู้ดังกล่าวมี สาระการเรียนรู้ ดังนี้ 2 ความรู้/ความเข้าใจ อะไร? อย่างไร? รู้/เข้าใจ อะไร? อย่างไร?.. แสดงออกอย่างไร.......... ประเมินอย่างไร............. เรียนรู้อย่างไร...............

9 ความสามารถ/ทักษะอะไร.... แสดงออกอย่างไร.................. ประเมินอย่างไร..................... เรียนรู้อย่างไร.......................

10 เจตคติอะไร............. แสดงออกอย่างไร.......... ประเมินอย่างไร............. เรียนรู้อย่างไร...............

11 การประเมินผลรวบยอด แสดงออกอย่างไร....... ประเมินอย่างไร........... ผ่านการเรียนรู้อย่างไร............. ชิ้นงาน/ภาระงาน

12 การสรุป / รายงานผล สอน / เรียนแล้ว เกิดอะไรขี้น ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค CAR Classroom Action Research

13 สร้างความเข้มแข็งวิทยากรหลัก สพท.ละ 15 คน 2 หลักสูตร – การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา – การนำหลักสูตรฯ สู่ห้องเรียน

14 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา วิทยากรหลัก สพท.ละ 7 คน ระยะเวลา 4 วัน 9-12 มีนาคม 2553

15 การนำหลักสูตรฯ สู่ห้องเรียน วิทยากรหลัก สพท.ละ 8 คน ระยะเวลา 4 วัน 21-24 มีนาคม 2553

16 How do we go from here? Mentor Sch for Curri Development Center for Sch forCurri Development oLearning oTeaching oSchooling Model sch for Curriculum Development

17 Have a Safe Trip back home See You Soon สวัสดีค่ะ


ดาวน์โหลด ppt สะท้อน ทบทวน สู่ความเข้าใจที่ลึกซึ้ง. Where to next?

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google