งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การปรับปรุงแก้ไข พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญ ข้าราชการ พ. ศ. 2494 พระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จ บำนาญข้าราชการ พ. ศ. 2539 การยกเลิก เงินช่วย ค่าครองชีพ ผู้รับเบี้ยหวัด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การปรับปรุงแก้ไข พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญ ข้าราชการ พ. ศ. 2494 พระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จ บำนาญข้าราชการ พ. ศ. 2539 การยกเลิก เงินช่วย ค่าครองชีพ ผู้รับเบี้ยหวัด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การปรับปรุงแก้ไข พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญ ข้าราชการ พ. ศ. 2494 พระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จ บำนาญข้าราชการ พ. ศ. 2539 การยกเลิก เงินช่วย ค่าครองชีพ ผู้รับเบี้ยหวัด บำนาญ พระราชกฤษฎีกาเงินช่วย ค่าครองชีพ ผู้รับเบี้ยหวัด บำนาญ พ. ศ. 2521 และ

2 ทำไม ?

3 สภาพปัญหา 1. ความยุ่งยาก ซับซ้อนของ กฎหมาย ช. ค. บ. 2. สิทธิในบำเหน็จดำรงชีพ 3. การเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ การจ่ายบำเหน็จตกทอด 4. ผลกระทบทางจิตใจของ ผู้รับบำนาญ

4 1. ปัญหาความ ยุ่งยาก ซับซ้อน ของกฎหมาย ช. ค. บ.

5 พ. ร. บ. 2494 บำนาญ = เงินเดือนเดือนสุดท้าย x เวลาราชการ 50 ( ไม่เกินเงินเดือนเดือน สุดท้าย ) บำนาญ พ. ร. บ. กบข. บำนาญ = เงินเดือนเฉลี่ย 60 เดือน สุดท้าย x เวลาราชการ 50 ( ไม่เกิน 70% ของเงินเดือนเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้าย )

6 เงินเดือนเดือนสุดท้าย และ เวลาราชการ ไม่ เปลี่ยนแปลง บำนาญ ไม่ เปลี่ยนแปลง ด้วย สภาพเศรษฐกิจ เปลี่ยนแปลงไป ข้าราชการ ปรับเงินเดือน ผู้รับบำนาญ ปรับบำนาญ เงินช่วยค่าครองชีพ ผู้รับเบี้ยหวัด บำนาญ ( ช. ค. บ.)

7 เงินช่วยค่า ครองชีพ ผู้รับ เบี้ยหวัด บำนาญ พระราชกฤษฎีกาเงินช่วยค่า ครองชีพ ผู้รับ เบี้ยหวัด บำนาญ พ. ศ. 2521 - ให้ปรับเพิ่ม ช. ค. บ. ขึ้น อีก X% ( เท่ากับการ ปรับอัตราเงินเดือน ) - ใครรับบำนาญรวม ช. ค. บ. ไม่ถึง XXX บาท ให้ได้รับเพิ่มเป็น XXX บาท ลักษณะ การปรับ

8 บำน าญ ช.ค.บ.ช.ค.บ.ช.ค.บ.ช.ค.บ. บำนาญ + ช. ค. บ. = เงิน ที่ได้รับต่อเดือน

9 เงินช่วยค่าครองชีพ ผู้รับเบี้ย หวัด บำนาญ ( ช. ค. บ.) - ปรับปรุงแก้ไขมาแล้วหลายครั้ง (13 ครั้ง ) - การคำนวน ช. ค. บ. แต่ละครั้งต้อง คำนวนแยกกันทีละมาตรา เป็นรายบุคคล - มีปัญหาความยุ่งยาก เสียเวลา งบประมาณ และบุคลากร

10 บำน าญ ช.ค.บ.ช.ค.บ.ช.ค.บ.ช.ค.บ. ช.ค.บ.ช.ค.บ.ช.ค.บ.ช.ค.บ. ช.ค.บ.ช.ค.บ.ช.ค.บ.ช.ค.บ. ช.ค.บ.ช.ค.บ.ช.ค.บ.ช.ค.บ. ช.ค.บ.ช.ค.บ.ช.ค.บ.ช.ค.บ. ความซ้ำซ้อนของ ช. ค. บ.

11 2. ปัญหาเกี่ยวกับ สิทธิในบำเหน็จ ดำรงชีพ

12 บำเหน็จดำรงชีพ บำเหน็จดำรงชีพ เงินที่จ่ายให้แก่ผู้รับบำนาญเพื่อ ช่วยเหลือการดำรงชีพ โดยจ่ายให้ ครั้งเดียว

13 บำเหน็จดำรงชีพ จ่ายในอัตรา ไม่เกินสิบห้าเท่าของบำนาญ รายเดือนที่ได้รับ อัตราและวิธีการตามที่กำหนดใน กฎกระทรวง กรณีได้รับทั้งบำนาญปกติ และบำนาญ พิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพ ให้นำมา รวมกันคิดเป็นบำนาญรายเดือน

14 บำเหน็จดำรงชีพ กฎกระทรวงกำหนดอัตราและวิธีการรับ บำเหน็จดำรงชีพ พ. ศ. 2546 ขอรับได้ 15 เท่าของบำนาญราย เดือน แต่ไม่เกิน 2 แสนบาท

15 บำน าญ ช.ค.บ.ช.ค.บ.ช.ค.บ.ช.ค.บ. บำเหน็จดำรงชีพ ดำรง ชีพ

16 3. ปัญหาการ เปลี่ยนแปลง หลักเกณฑ์การจ่าย บำเหน็จตกทอด

17 บำเหน็จตกทอด พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญ ข้าราชการ ( ฉบับที่ 24) พ. ศ. 2551 บัญญัติให้การจ่ายบำเหน็จตกทอด โดยให้นำ ช. ค. บ. มารวมกับบำนาญ เพื่อคำนวณเป็นบำเหน็จตกทอดได้

18 บำน าญ ช.ค.บ.ช.ค.บ.ช.ค.บ.ช.ค.บ. บำเหน็จตกทอด ตก ทอด

19 4. ปัญหาด้าน ผลกระทบทางจิตใจ ของผู้รับบำนาญ

20 เงินเดือนเดือนสุดท้าย และ เวลาราชการ ไม่ เปลี่ยนแปลง บำนาญ ไม่ เปลี่ยนแปลง ด้วย สภาพเศรษฐกิจ เปลี่ยนแปลงไป ข้าราชการ ปรับเงินเดือน ผู้รับบำนาญ ปรับบำนาญ เงินช่วยค่าครองชีพ ผู้รับเบี้ยหวัด บำนาญ ( ช. ค. บ.)

21 ผลกระทบด้านจิตใจ ข้าราชการได้ขึ้นเงินเดือน ผู้รับบำนาญไม่ได้ ขึ้นบำนาญ ( แม้ว่าจริงๆจะได้ปรับ ช. ค. บ. ใน อัตราที่เท่ากันก็ตาม )

22 การแก้ไขปัญหา 1. ยกเลิก พระราชกฤษฎีกาเงินช่วย ค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ พ. ศ. 2521 2. ปรับปรุงแก้ไข พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญ ข้าราชการ พ. ศ. 2494 พระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญ ข้าราชการ พ. ศ. 2539

23 การแก้ไขปัญหา นำ ช. ค. บ. มารวมเป็นเบี้ยหวัดหรือบำนาญ และให้ถือเป็นเบี้ยหวัดหรือบำนาญ แล้วแต่ กรณี บำน าญ ช.ค.บ.ช.ค.บ.ช.ค.บ.ช.ค.บ. บำน าญ ( ใหม่ )

24 กำหนดให้สามารถปรับเพิ่มเบี้ยหวัดหรือ บำนาญแล้วแต่กรณีได้ โดยตรง เช่นเดียวกับการปรับเพิ่มเงินเดือน บำน าญ บำน าญ ( ใหม่ ) การแก้ไขปัญหา

25 ปรับปรุงหลักเกณฑ์การจ่ายบำเหน็จตก ทอดให้สอดคล้องกัน ปัจจุบัน บำนาญ + ช. ค. บ. = บำเหน็จตกทอด เมื่อ ช. ค. บ. ไม่มีแล้ว บำเหน็จตกทอด คำนวนจากบำนาญอย่างเดียว บำน าญ ( ใหม่ ) ตก ทอ ด การแก้ไขปัญหา

26 ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ 1. ลดขั้นตอนการ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการ จ่ายเบี้ยหวัดบำนาญ 2. เพิ่มสิทธิประโยชน์ ของผู้รับบำนาญ เกี่ยวกับบำเหน็จดำรง ชีพ

27 ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ 3. ทำให้สิทธิในบำนาญ บำเหน็จดำรง ชีพ และบำเหน็จตกทอด มีความ ชัดเจน สอดคล้อง และเป็นมาตรฐาน เดียวกัน 4. เป็นการให้ ความช่วยเหลือ ผู้รับเบี้ยหวัด บำนาญโดยตรง ส่งผลดีทางด้าน สภาพจิตใจ

28 ความคืบหน้า ขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจ พิจารณาร่างฯ ของ สำนักงานคณะกรรมการ กฤษฎีกา


ดาวน์โหลด ppt การปรับปรุงแก้ไข พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญ ข้าราชการ พ. ศ. 2494 พระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จ บำนาญข้าราชการ พ. ศ. 2539 การยกเลิก เงินช่วย ค่าครองชีพ ผู้รับเบี้ยหวัด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google