งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Free Powerpoint TemplatesPage 1Free Powerpoint Templates.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Free Powerpoint TemplatesPage 1Free Powerpoint Templates."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Free Powerpoint TemplatesPage 1Free Powerpoint Templates

2 Page 2 มติ ครม. วันที่ 21 กันยายน 2553 ไตรมาส ที่ เป้าหมายอัตรา การเบิกจ่าย รายจ่ายลงทุน สะสม ณ สิ้นไตร มาส (%) เป้าหมายอัตรา การเบิกจ่ายรายจ่าย ภาพรวมสะสม ณ สิ้นไตรมาส (%) 1 10.0020.00 2 3 61.0068.00 4 72.0093.00 35.0044.00

3 Free Powerpoint TemplatesPage 3 งบประมาณเบิกจ่ายร้อยละ รายจ่ายประจำ 1,627.921,195.6573.45 รายจ่ายลงทุน 1,110.49675.84 ภาพรวม 2,738.411,871.50 ( หน่วย : ล้านบาท ) 60.86 68.34 ที่มา : ข้อมูลจากระบบ GFMIS ถึง วันที่ 25 มี. ค. 2554

4 Free Powerpoint TemplatesPage 4 ผลการเบิกจ่ายเงิน งบประมาณจังหวัด (130.47 ล้านบาท ) ผลการเบิกจ่ายเงิน งบประมาณจังหวัด (130.47 ล้านบาท ) ( หน่วย : ล้านบาท ) งบประมาณเบิกจ่ายร้อยละ 130.4712.25 9.39 ที่มา : ข้อมูลจากระบบ GFMIS ถึง วันที่ 25 มี. ค. 2554

5 Free Powerpoint TemplatesPage 5

6 Free Powerpoint TemplatesPage 6 ( หน่วย : ล้านบาท ) งบประมาณเบิกจ่ายร้อยละ รายจ่ายประจำ 714.46454.6863.64 รายจ่ายลงทุน 1,234.561,041.80 84.39 ภาพรวม 1,949.02 1,496.4 8 76.78 ที่มา : ข้อมูลจากระบบ GFMIS ถึง วันที่ 25 มี. ค. 2554

7 Free Powerpoint TemplatesPage 7 การขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.6/ ว 98 ลว. 16 มี. ค. 2554 สาระสำคัญ - ให้ส่วนราชการ ที่ประสงค์จะขอทำความตกลงขยายเวลาเบิก จ่ายเงินไว้เป็นการล่วงหน้า ตรวจสอบข้อมูล / รายละเอียดเงิน งบประมาณปีต่างๆที่ได้รับอนุมัติให้กันเงิน และ / หรือขยายเวลา เบิกจ่ายจนถึงสิ้นเดือน มี. ค. 2554 ในระบบ GFMIS ให้ถูกต้องและ สมบูรณ์ - หากกรมบัญชีกลางตรวจสอบแล้วพบว่า ข้อมูล / รายละเอียด ไม่ถูกต้องและสมบูรณ์ เงินงบประมาณดังกล่าวจะพับไป สาระสำคัญ - ให้ส่วนราชการ ที่ประสงค์จะขอทำความตกลงขยายเวลาเบิก จ่ายเงินไว้เป็นการล่วงหน้า ตรวจสอบข้อมูล / รายละเอียดเงิน งบประมาณปีต่างๆที่ได้รับอนุมัติให้กันเงิน และ / หรือขยายเวลา เบิกจ่ายจนถึงสิ้นเดือน มี. ค. 2554 ในระบบ GFMIS ให้ถูกต้องและ สมบูรณ์ - หากกรมบัญชีกลางตรวจสอบแล้วพบว่า ข้อมูล / รายละเอียด ไม่ถูกต้องและสมบูรณ์ เงินงบประมาณดังกล่าวจะพับไป

8 Free Powerpoint TemplatesPage 8


ดาวน์โหลด ppt Free Powerpoint TemplatesPage 1Free Powerpoint Templates.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google