งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

2103390 Mechanical Engineering Experimentation and Laboratory I LAB # 2 : FLOW IN PIPE Section 6 Third Year, Semester 1, year 2009, ME Chula Members 1503.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "2103390 Mechanical Engineering Experimentation and Laboratory I LAB # 2 : FLOW IN PIPE Section 6 Third Year, Semester 1, year 2009, ME Chula Members 1503."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 2103390 Mechanical Engineering Experimentation and Laboratory I LAB # 2 : FLOW IN PIPE Section 6 Third Year, Semester 1, year 2009, ME Chula Members 1503 03683 21 นาย พิชชากรวัชรานุรักษ์ 2503 04334 21 นาย มารวยอนันต์สุขเกษม 3503 04340 21 นางสาว มาริษาปรีชาสุข 4503 04517 21 นางสาว สิภาลักษณ์ตั้งเจริญสุขจีระ 5503 04598 21 นางสาว รัมภาชัยจินดา

2 Introduction การไหลภายในท่อ สามารถพบได้ทั่วไป ในงานทางด้านวิศวกรรม ซึ่งถูกใช้ในการส่งถ่าย ของไหลจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง เช่น การส่งน้ำประปาผ่านท่อไปใช้ในแหล่งชุมชน การขนส่งน้ำมันดิบผ่านท่อไปยังโรงกลั่น การส่งอากาศจากเครื่องปรับอากาศผ่านท่อไปยัง ส่วนต่างๆภายในอาคาร งานทางวิศวกรรมด้านอื่นๆ แรงเสียดทานในการไหลในท่อ เปลี่ยน พลังงานกลไปเป็นพลังงานความร้อน ก่อให้เกิด การสูญเสียพลังงาน 2103390 Mechanical Engineering Experimentation and Laboratory I LABORATORY No. 2 : Flow In Pipe : Section 6

3 Motivation ความเสียดทานของของไหลในการไหล ทำ ให้เกิดการสูญเสียของพลังงานทางกล ( Mechanical energy loss ) โดยที่ การไหลของระบบอยู่ภายใต้เงื่อนไขคงตัว (Steady condition) พลังงานที่ให้ของไหลเกิดจาก pump ( หรือ compressor ) ซึ่งขึ้นอยู่กับ Mechanical energy loss ดังนั้น การสูญเสียพลังงานกลของของ ไหลจึงเป็นสิ่งที่สำคัญในการออกแบบระบบ ท่อ 2103390 Mechanical Engineering Experimentation and Laboratory I LABORATORY No. 2 : Flow In Pipe : Section 6

4 Objectives friction factor กับ Reynolds number 2103390 Mechanical Engineering Experimentation and Laboratory I LABORATORY No. 2 : Flow In Pipe : Section 6 อัตราการสูญเสีย พลังงานกล (mechanical power loss) กับ อัตราการ ไหล (Flow rate) ความดัน (Static pressure) กับ ตำแหน่งตามแนว การไหล Relat ed Dimensio nless

5 2103390 Mechanical Engineering Experimentation and Laboratory I LABORATORY No. 2 : Flow In Pipe : Section 6 Experiment Background Conservation of Energy Equation Mechanical Energy Pressure Energy Kinetic Energy Potential Energy Assumptions 1.Steady-state 2.Incompressible flow 3.Fully-developed flow 4.Neglect minor losses 5.No changes in elevation 12

6 1 2 2103390 Mechanical Engineering Experimentation and Laboratory I LABORATORY No. 2 : Flow In Pipe : Section 6 Experiment Background

7 Experiment Setup 2103390 Mechanical Engineering Experimentation and Laboratory I LABORATORY No. 2 : Flow In Pipe : Section 6 Pipe Flow Apparatus Test Pipe The system interested Pump Imparts power (from motor) to fluid Valve Adjusting the desirable flow rate Rotameter Flow rate measurement Setting Chamber Initially configuration of inlet flow Flow Disturbance Turbulant triggering Pressure Tab Measurement of static pressure Pressure Transducer Convert & display unit of static pressure measured from pressure tab Flow Speculator Determining the characteristic of flow by observation Oil Reservoir Storage of oil - fluid in pipe flow apparatus Description:

8 Experiment Setup อุปกรณ์ทดสอบการ ไหลในท่อ (Pipe flow Apparatus) ของไหลที่ใช้ทดสอบ : น้ำมัน ทำการวัดระยะเพื่อกำหนด ตำแหน่งของ pressure tab ทั้ง 18 ตำแหน่ง ตลับ เมตร หาค่าความหนืด (Viscosity) กำหนดรูปแบบการไหล ที่สนใจ (Laminar or Turbulent flow) ด้วยแท่ง disturbance กำหนดอัตราการไหลที่ สนใจ 5 ค่า อ่านค่าความดันสถิตย์ แต่ละตำแหน่ง pressure tab หาค่าความ ถ่วงจำเพาะ (Specific Gravity) สังเกตการ ไหลของ น้ำมันที่ ออกจาก ท่อ Rotam eter Pressur e Transd ucer ข้อมูล เก่า ปี 2550 Hydro meter วิเคราะห์ผลการ ทดลอง และสรุปผลการ ทดลอง 2103390 Mechanical Engineering Experimentation and Laboratory I LABORATORY No. 2 : Flow In Pipe : Section 6

9 Experiment condition อัตราการไหล : อยู่ในช่วง 30 - 70 l/min รูปแบบการไหล Laminar flow ไม่มีการดัน flow disturbance Turbulent flow มีการดัน flow disturbance Reynolds number Laminar flow : 1900 ≤ Re D ≤ 4400 Turbulent flow : 3100 ≤ Re D ≤ 4400 2103390 Mechanical Engineering Experimentation and Laboratory I LABORATORY No. 2 : Flow In Pipe : Section 6

10 Experiment Result 1. กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความดัน (Static pressure) กับตำแหน่งตามแนว การไหล 2. กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการ สูญเสียพลังงานกล ( mechanical Energy loss) กับ อัตราการไหล ( Flow rate ) 3. กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง friction factor กับ Reynolds number 2103390 Mechanical Engineering Experimentation and Laboratory I LABORATORY No. 2 : Flow In Pipe : Section 6

11 Larminar flow, Q = 70L/min Pressure vs Distance for Laminar Flow

12 Turbulent flow, Q = 70L/min Larminar flow, Q = 70L/min Pressure vs Distance

13 2103390 Mechanical Engineering Experimentation and Laboratory I LABORATORY No. 2 : Flow In Pipe : Section 6 (1 liter/s)

14

15 Discussion 2103390 Mechanical Engineering Experimentation and Laboratory I LABORATORY No. 2 : Flow In Pipe : Section 6 ที่อัตราการไหลต่ำๆ หรือ Reynolds number ต่ำๆ นั้น ถึงแม้ว่าจะ ดัน flow disturber เข้าไปสุดแล้วก็ตาม flow ที่ออกจากปลาย ท่อก็ยังคงเป็น Laminar อยู่ วิเคราะห์ Velocity profile

16 Conclusion 2103390 Mechanical Engineering Experimentation and Laboratory I LABORATORY No. 2 : Flow In Pipe : Section 6 ความดันจะมีค่าลดลงเมื่อระยะทางตามแนวการไหลเพิ่มมากขึ้น อัตราการไหลที่สูงกว่าจะมีค่าความดันลดลงตามแนวการไหล มากกว่า การไหลแบบ Turbulent จะมีค่าความดันลดลงตามแนวการไหล สูงกว่าการไหลแบบ Laminar อัตราการสูญเสียพลังงานกลมีค่าสูงขึ้นตามอัตราการไหลที่มากขึ้น การไหลแบบ Turbulent จะมีอัตราการสูญเสียพลังงานกล มากกว่าการไหลแบบ Laminar ค่า Friction factor จะมีค่าลดลงเมื่อ Reynolds number มากขึ้น หรือมีอัตราการไหลมากขึ้น ที่อัตราการไหลเท่ากัน การไหลแบบ Turbulent จะมีค่า Friction factor หรืออัตราการสูญเสียพลังงานกลสูงกว่าการไหลแบบ Laminar


ดาวน์โหลด ppt 2103390 Mechanical Engineering Experimentation and Laboratory I LAB # 2 : FLOW IN PIPE Section 6 Third Year, Semester 1, year 2009, ME Chula Members 1503.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google