งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การทดสอบแรงดึงในวัสดุ (Tensile 1) ตอนเรียนที่ 21.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การทดสอบแรงดึงในวัสดุ (Tensile 1) ตอนเรียนที่ 21."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การทดสอบแรงดึงในวัสดุ (Tensile 1) ตอนเรียนที่ 21

2 บทนำ การศึกษาเกี่ยวกับคุณสมบัติทางกลของวัสดุมี ความสำคัญกับทางด้านวิศวกรรมมาก การเลือกวัสดุมาใช้ให้เหมาะสมกับงานที่ต้องการ การทดสอบคุณสมบัติทางกลของวัสดุก่อน นำไปใช้งานจริง การทดลองนี้จะศึกษาเกี่ยวกับความสามารถในการ รับแรงดึง (Tension) วัสดุตัวอย่าง คือ อลูมิเนียม (Aluminum) ทองเหลือง (Brass) และเหล็กก่อสร้าง (Construction Steel) คุณสมบัติต่างๆ ได้แก่ ค่าความเค้นจุดคราก (Yield Stress) ค่าความเค้นสูงสุด (Ultimate Stress) ค่าโมดูลัสความยืดหยุ่น (Elastic Modulus)

3 วัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบค่าความเค้นจุดครากของ วัสดุตัวอย่าง 2. เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบค่าความเค้นสูงสุดของวัสดุ ตัวอย่าง 3. เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบค่าโมดูลัสความยืดหยุ่น ของวัสดุตัวอย่าง 4. เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบค่าความเค้นที่ทำให้วัสดุ แตกหัก (Fracture Stress) ของวัสดุตัวอย่าง โดยวัสดุตัวอย่างที่เลือกมาใช้คือ - อลูมิเนียม (Aluminum) - ทองเหลือง (Brass) - เหล็กก่อสร้าง (Construction Steel)

4 อุปกรณ์การทดลอง 1.Electronic Digital Caliper ยี่ห้อ Mitutoyo รุ่น SKU-356068

5 อุปกรณ์การทดลอง 2.Universal Tensile Tester ยี่ห้อ Shimadzu รุ่น AG- IS รับแรงได้มากที่สุด 100 kN

6 อุปกรณ์การทดลอง 3.Extensometer ยี่ห้อ Shimadzu รุ่น SG50- 10

7 Data Reduction Diagram

8 1) เลือกตัวอย่างวัสดุที่จะนำมาใช้ทดลอง โดยวัสดุ จะมี 3 ชนิดคือ อลูมิเนียม ทองเหลือง และ เหล็ก ก่อสร้าง 2) วัดเส้นผ่านศูนย์กลางและความ ยาวของวัสดุที่จะนำมาใช้ทดลอง ขั้นตอนการทดลอง

9 3) เปิดโปรแกรม Trapezium ใน คอมพิวเตอร์แล้วเริ่มใส่ค่าเริ่มต้น ต่างๆเข้าไป 5) นำ Extensometer มาติดไว้กับ ตัวอย่าง ตรงที่เรา ขีดไว้ 4) นำตัวอย่างไปใส่เข้ากับเครื่อง ทดสอบที่ด้านบน ขั้นตอนการทดลอง

10 6) ตั้งค่า force, stress เริ่มต้นเป็น ศูนย์ 8) ตั้งค่าที่วัดได้จาก Extensometer เริ่มต้นเป็น ศูนย์ 9) เริ่มเครื่องทดสอบ แล้วรอจนกว่าตัวอย่างจะ ขาด 10) เมื่อตัวอย่างขาด เครื่อง คอมพิวเตอร์จะให้ข้อมูลดิบ ออกมาให้เรานำไปวิเคราะห์ต่อ 7) นำตัวอย่างไปใส่เข้ากับ เครื่องทดสอบที่ด้านล่าง ขั้นตอนการทดลอง

11 ผลการทดลอง

12

13

14

15

16

17 ตารางสรุปผลการทดลอง Al Brass Construction steel 121212 Force(kN) Yield16.9515.4523.1823.3439.1335.70 Ultimate18.9518.8333.1732.5655.1853.78 Failure15.2915.3232.4831.0243.3942.60 d(mm)10.0310.0710.009.9810.129.97 L(mm)50.00 Tensile stress σ ( MPa) Yield212.83195.51295.75298.32486.41457.29 Ultimate237.90238.34423.12416.22685.95688.81 Failure191.95193.88414.43396.57539.44545.67 E, Modulus of elasticity(Gpa)67.5861.64108.52102.30212.91243.20

18 ตารางความคลาดเคลื่อน Uncertainty AluminiumBrassConst. Steel 121212 PB UPBUPBUPBUPBUPBU force(kN ) Yield 0.0000.051 0.0000.046 0.0000.070 0.0000.070 0.0000.117 0.0000.107 Ultima te 0.0000.057 0.0000.056 0.0000.099 0.0000.098 0.0000.166 0.0000.161 Failure 0.0000.046 0.0000.046 0.0000.097 0.0000.093 0.0000.130 0.0000.128 Diameter(mm) 0.3000.0200.3010.4000.0200.4000.3000.0200.3010.2000.0200.2010.2000.0200.2010.3000.0200.301 Stress Yield 0.002 0.006 0.013 0.012 Ultima te 0.014 0.019 0.025 0.017 0.027 0.042 Failure 0.001 0.002

19 สรุปผลการทดลอง 1. ความเค้นจุดคราก ความเค้นสูงสุด และ ความเค้นจุดหัก เรียงลำดับจากมากไปน้อยได้คือ โลหะก่อสร้าง ทองเหลือง และอลูมิเนียม 2. สาเหตุที่ค่าความผิดพลาดที่เกิดขึ้นนั้นน่าจะมี ผลมาจาก - การบีบชิ้นงาน อาจไม่แน่นพอส่งผลให้เกิด การเลื่อนได้ - อาจเกิดความคลาดเคลื่อนในขั้นตอน การวัด ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางชิ้นงาน - ชิ้นงานอาจเคยผ่านการทดสอบมาก่อนหน้านี้

20 ขอบคุณ ครับ / ค่ะ


ดาวน์โหลด ppt การทดสอบแรงดึงในวัสดุ (Tensile 1) ตอนเรียนที่ 21.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google