งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

2103390 Mechanical Engineering Experimentation and Laboratory I LAB # 1 HARDNESS Section 6 1 50303683 21 นาย พิชชากรวัชรานุรักษ์ 2 50304334 21 นาย มารวยอนันต์สุขเกษม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "2103390 Mechanical Engineering Experimentation and Laboratory I LAB # 1 HARDNESS Section 6 1 50303683 21 นาย พิชชากรวัชรานุรักษ์ 2 50304334 21 นาย มารวยอนันต์สุขเกษม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 2103390 Mechanical Engineering Experimentation and Laboratory I LAB # 1 HARDNESS Section 6 1 50303683 21 นาย พิชชากรวัชรานุรักษ์ 2 50304334 21 นาย มารวยอนันต์สุขเกษม 3 50304340 21 นางสาว มาริษาปรีชาสุข 4 50304517 21 นางสาว สิภา ลักษณ์ตั้งเจริญสุขจีระ 5 50304598 21 นางสาว รัมภาชัยจินดา Third Year, Semester 1, year 2009, ME Chula

2 INTRODUCTION ก่อนที่จะเลือกวัสดุชนิดหนึ่งมาใช้ในกระบวนการ ผลิต ผู้ผลิตควรรู้คุณสมบัติของวัสดุนั้นอย่างละเอียด ซึ่งหนึ่งในคุณสมบัติที่สำคัญก็คือ ค่าความแข็ง (Hardness) : ความต้านทานต่อการ กดเจาะ หรือความทนทานต่อการขูดขีด โดยวิธีวัดความแข็งสามารถทำได้หลายวิธี แต่ที่ เป็นที่นิยม คือ Rockwell Hardness Test นอกจากนี้ เราสามารถเพิ่มค่าความแข็งให้กับ โลหะหลายชนิดด้วยกระบวนการทางความร้อน 2103390 Mechanical Engineering Experimentation and Laboratory I LABORATORY No. 1 : HARDNESS : Section 6

3 OBJECTIVES 1. เพื่อศึกษา ทำการวัดและเปรียบเทียบค่าความ แข็งของวัสดุทดสอบ 3 ชนิด โดยการทดสอบ ค่าความแข็งมาตรฐานแบบ Rockwell 2. เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงค่าความแข็งของ วัสดุทดสอบ 3 ชนิด หลังจากผ่านการอบ และ ชุบแข็ง 2103390 Mechanical Engineering Experimentation and Laboratory I LABORATORY No. 1 : HARDNESS : Section 6

4 PRINCIPLE of HARDNESS TEST Definition of Hardness Test เป็นการวัดความต้านทานของวัสดุต่อการกดให้เป็น รอยบุ๋ม (indentation) โดยการนำเอาวัสดุชนิดหนึ่งมากดล งบนผิวของวัสดุอีกชนิดหนึ่ง ซึ่งถ้าสามารถกดให้เป็นรอย บุ๋มได้ลึก แสดงว่าวัสดุนั้นมีความแข็งต่ำ 2103390 Mechanical Engineering Experimentation and Laboratory I LABORATORY No. 1 : HARDNESS : Section 6

5 PRINCIPLE of HARDNESS TEST ROCKWELL HARDNESS TEST เป็นการวัดค่าความลึกจากรอยกดที่ผิวชิ้นงาน ค่าที่ อ่านได้จากสเกล คือ ความลึกของรอยกด โดย 1 สเกล มี ค่าเท่ากับ 0.02 ไมครอน มีการกดสองขั้น ขั้นแรกกดด้วย minor load = 10 kg ขั้นที่สองคือ major load ซึ่งขึ้นกับ สเกลที่เลือกใช้ ♠ Rockwell Scale B ใช้ทดสอบโลหะอ่อนเหนียวปานกลาง หัวเจาะรูปบอล 1.6 mm ภาระ 100 กิโลกรัม ค่าที่ยอมรับ ได้อยู่ในช่วง 35- 100 HRB ♠ Rockwell Scale C ใช้ทดสอบโลหะแข็ง หัวเจาะเพชรรูป กรวย ภาระ 150 กิโลกรัม ค่าที่ยอมรับได้อยู่ในช่วง 20-80 HRC 2103390 Mechanical Engineering Experimentation and Laboratory I LABORATORY No. 1 : HARDNESS : Section 6

6 ROCKWELL HARDNESS TESTER MODEL : AVERY type 6402 Hardness Tester Rockwell Standard Scale B,C available 2103390 Mechanical Engineering Experimentation and Laboratory I LABORATORY No. 1 : HARDNESS : Section 6

7 DIAGRAM of EXPERIMENT SETUP 1. หาความหนาแน่นของวัสดุทั้ง 3 ชนิด เพื่อนำมาวิเคราะห์ว่าเป็นวัสดุ ชนิดใด 2. จัดเตรียมวัสดุเพื่อทดสอบความแข็ง โดยการขัดผิวทดสอบให้เรียบ เป็นมันเงาด้วย hand grinding 3. ทำการกำหนดตำแหน่งที่จะใช้ทดสอบบนผิว โดยควรมีระยะห่าง ระหว่างรอยกดและจากขอบชิ้นงานอย่างน้อย 3 mm 4. ทำการ calibration เครื่องทดสอบความแข็ง 5. วัดค่าความแข็งของชิ้นทดสอบทั้ง 3 ชนิดด้วยมาตรฐาน Rockwell จำนวน 5 ครั้ง แล้วบันทึกค่าที่ได้ 6. นำชิ้นทดสอบทั้ง 3 ชิ้นไปชุบแข็ง แล้วนำไปทดสอบความแข็งตามข้อ 4-5 อีกครั้ง 7. หาค่า uncertainty ของข้อมูล 8. เปรียบเทียบค่าความแข็งของวัสดุแต่ละชนิด ก่อนและหลังการอบชุบ ด้วยความร้อน ** หากข้อมูลวัดจากสเกลที่ต่างกัน ต้องมีการแปลงให้อยู่ในสเกล เดียวกัน เพื่อใช้ในการเปรียบเทียบค่า ( ตารางแปลงสเกลอยู่ใน ภาคผนวก ) 2103390 Mechanical Engineering Experimentation and Laboratory I LABORATORY No. 1 : HARDNESS : Section 6

8 MATERIAL ANALYSIS via density 2103390 Mechanical Engineering Experimentation and Laboratory I LABORATORY No. 1 : HARDNESS : Section 6 Assumed Material กว้าง (mm) ยาว (mm) หนา (mm) ปริมาตร (m 3 ) น้ำหนัก (kg) ρ ( kg/m 3 ) Al50.465.49.3 3.065× 10 -5 82.22×10 -3 2682.54 Steel51.8564.959.43.17×10 -5 246.58×10 -3 7718.54 Brass50.8564.79.63.158×10 -5 262.24×10 -3 8303.98 เปรียบเทียบค่าความหนาแน่นที่ได้กับคุณสมบัติของโลหะ จากอินเตอร์เน็ต ทำให้เราสามารถตั้งสมมติฐานเกี่ยวกับชนิด ของเหล็กได้ดังตาราง สำหรับเหล็ก อาจารย์ชินเทพได้แนะนำให้ใช้อุณหภูมิอบที่ 800 O C ซึ่งจากตารางเหล็กของผู้ผลิต บริษัท กรุงเทพ เหล็กกล้า จำกัด เราสมมติให้เป็นเหล็กแบบ AISI C1049

9 EXPERIMENT RESULT 2103390 Mechanical Engineering Experimentation and Laboratory I LABORATORY No. 1 : HARDNESS : Section 6 NOTE 1.Hardness values are interpreted @ 95% confidence 2.All units are Rockwell Scale B (HRB) 3. After hardening, from graph we got Hardness of Al decrease 56.7% Hardness of Brass increase 1.4% Hardness of Steel increase 16.6%

10 DISCUSSION ในกรณีของเหล็ก เมื่อให้ความ ร้อนที่อุณหภูมิ 800 องศา เซลเซียส จากนั้นลดอุณหภูมิ ลงอย่างรวดเร็ว เหล็กจะมี โครงสร้างแบบ Pearlite ซึ่งเป็น โครงสร้างที่มีขนาดของเนื้อ เกรนเล็กและหนาแน่นมาก เนื่องจากขอบเกรนมีความ แข็งแรงมากกว่าเนื้อเกรน ดังนั้น เราจึงสรุปได้ว่า เหล็กที่ ผ่านกระบวนการนี้มีความ แข็งแรงเพิ่มขึ้น ซึ่งสอดคล้อง กับการทดลองที่ได้ค่าความ แข็งมากขึ้น 16.6% 2103390 Mechanical Engineering Experimentation and Laboratory I LABORATORY No. 1 : HARDNESS : Section 6

11 DISCUSSION ในกรณีของทองเหลือง การ ใช้งานทั่วไปจะมี Zn<30% จาก phase diagram ในช่วง อุณหภูมิ 200 - 1000 o C เป็น phase เดียวกัน จากการ ที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลง โครงสร้างระดับจุลภาค ทำ ให้ค่าความแข็งไม่ เปลี่ยนแปลงหรือ เปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อย สอดคล้องกับผลการทดลอง ที่ได้ คือค่าความแข็งเพิ่มขึ้น เล็กน้อยเพียง 1.4% 2103390 Mechanical Engineering Experimentation and Laboratory I LABORATORY No. 1 : HARDNESS : Section 6

12 DISCUSSION ในกรณีของอลูมิเนียม หลังทำการชุบแข็ง พบว่าค่า ความแข็งของอลูมิเนียมลดลงถึง 56.65 % ซึ่งสาเหตุ นั้นเป็นไปได้ 2 กรณี คือ 1. ตามหลักการชุบแข็งอลูมิเนียมผสมนั้นต้องทำเป็นสอง ขั้นตอน คือ ขั้นตอนแรกอบอลูมิเนียมผสมให้ได้ โครงสร้างสภาพเดียว (Phase สภาพเดียว ) แล้วชุบให้ คงสภาพเดียวนั้นไว้ ขั้นที่สองต้องนำอลูมิเนียมที่ชุบ แล้วมาอบให้ร้อนอีกครั้งหนึ่ง ให้ร้อนเหนืออุณหภูมิห้อง จึงจะทำให้อลูมิเนียมแข็งขึ้น แต่เราทำการชุบแข็ง อลูมิเนียมเพียงขั้นตอนเดียว จึงสามารถสรุปได้ว่าการ ทดลองครั้งนี้ ไม่ถูกต้องตามหลักการชุบแข็งของ อลูมิเนียม 2. อลูมิเนียมที่ใช้ในการทดลองอาจเป็นประเภทที่ไม่ สามารถชุบแข็งได้ ค่าความแข็งจากการทดลองนี้ จึงไม่เพิ่มขึ้น 2103390 Mechanical Engineering Experimentation and Laboratory I LABORATORY No. 1 : HARDNESS : Section 6

13 CONCLUSION 2103390 Mechanical Engineering Experimentation and Laboratory I LABORATORY No. 1 : HARDNESS : Section 6

14 Q&A 2103390 Mechanical Engineering Experimentation and Laboratory I LABORATORY No. 1 : HARDNESS : Section 6


ดาวน์โหลด ppt 2103390 Mechanical Engineering Experimentation and Laboratory I LAB # 1 HARDNESS Section 6 1 50303683 21 นาย พิชชากรวัชรานุรักษ์ 2 50304334 21 นาย มารวยอนันต์สุขเกษม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google