งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

* ประเภทของ vernier * 1 Digimatic calipers Vernier calipers THAI STEEL CABLE PUBLIC COMPANY LIMITED.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "* ประเภทของ vernier * 1 Digimatic calipers Vernier calipers THAI STEEL CABLE PUBLIC COMPANY LIMITED."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 * ประเภทของ vernier * 1 Digimatic calipers Vernier calipers THAI STEEL CABLE PUBLIC COMPANY LIMITED

2 ชิ้นส่วนที่สำคัญของ VERNIER CALIPER Inside measuring face Outside measuring face Step measurin g face Depth measuring face 2 1 4 3 1 2 THAI STEEL CABLE PUBLIC COMPANY LIMITED

3 การใช้วัดใน INSIDE 3 A ให้ INSIDE MEASURING FACE สอดเข้าในชิ้นงาน ลึก ที่สุด ข้อ ควร ระวัง ไม่ควรใช้งานที่เป็น DIAMETER กลม เพราะหน้าสัมผัส VERNIER จะไม่วัด ในส่วนที่โตที่สุด ของงาน d D THAI STEEL CABLE PUBLIC COMPANY LIMITED

4 การใช้วัดนอก OUTSIDE ลักษณะการวัดงานที่ เป็นหน้าตัด ลักษณะการวัดงานที่เป็น แท่งกลม 4 THAI STEEL CABLE PUBLIC COMPANY LIMITED

5 การใช้วัดความ ลึก a 9 0 ํ ให้ Vernier ตั้ง ฉากกับชิ้นงาน มากที่สุด ให้แนบกับ ผนังชิ้นงาน 5 THAI STEEL CABLE PUBLIC COMPANY LIMITED

6 การใช้วัดเป็นขั้น หรือ วัด STEP a b c เลื่อน Jaw ทั้ง 2 ระยะห่างให้ มากกว่า Step งานพอสมควร ให้ใช้ Face Step Main Scale สัมผัสกับผิว Referenc 6 THAI STEEL CABLE PUBLIC COMPANY LIMITED

7 การอ่านค่า 7 Vernier caliper ที่ใช้ในปัจจุบันในระบบเมตริกจะ มีค่าความละเอียดดังนี้ ก่อนใช้เครื่องมือวัด ควร ทำความเข้าใจเครื่องมือ วัดก่อนทุกครั้ง ? 4. ค่าความละเอียด 0.01 mm. 1. ค่าความละเอียด 0.1 mm. 2. ค่าความละเอียด 0.05 mm. 3. ค่าความละเอียด 0.02 mm * ก่อนวัดงาน ควรทำความสะอาด บริเวณหน้าสัมผัสทั้ง 2 โดยใช้กระดาษ สะอาด ๆ สอดไว้ระหว่างกลาง จากนั้น เลื่อนหน้าสัมผัสเข้าหากัน ค่อยๆ ดึงกระดาษผ่าน หน้าสัมผัส ประมาณ 3 - 10 cm. ทำประมาณ 2 - 3 ครั้ง * การวัดชิ้นไม่ควรใช้น้ำหนักในการดัน vernier มากเกินไป เพราะว่าจะทำให้ค่าที่ไดจะไม่ตรงกับความเป็นจริง SCALE บนตัว VERNIER MAIN SCALE VERNIER SCALE 2. VERNIER SCALE (SCALE รอง ) 1. MAIN SCALE (SCALE หลัก ) THAI STEEL CABLE PUBLIC COMPANY LIMITED

8 การอ่านค่า vernier Main Scale ช่อง ละ 1 mm. 0.05 mm. หากหมายเลขระบุไว้ 0.05 mm. Vernier scale จะมีค่าเท่ากับ ช่องละ 0.05 mm ก่อนอื่นต้องดูก่อนว่า Vernier มีความละเอียด เท่าไร โดยสังเกตุจาก Vernier Scale 8 01010 2020 3030 01234567891010 4040 THAI STEEL CABLE PUBLIC COMPANY LIMITED

9 การอ่านค่า Vernier 0.05 mm. 1. อ่าน Main Scale โดยสังเกตุว่าเลข 0 ของ Vernier Scale ตรงกับเลขใดของ Main Scale ซึ่งอยู่ระหว่าง ขีดที่ 8-9 แต่ไม่ถึง 9 ค่าก็คือ 8.00 mm. ขีด หมายเลข 6 9 01010 2020 3030 4040 5050 01234567891010 2. อ่านค่า Vernier Scale ขีดที่ตรงกับขีดใดขีดหนึ่ง ของ Main Scale ที่สุด ซึ่งก็คือ ขีดหมายเลข 6 คือ 0.60 mm. เมื่ออ่านรวมกัน จะได้ค่า = 8.60 mm. THAI STEEL CABLE PUBLIC COMPANY LIMITED

10 การอ่านค่า Vernier 1010 1. อ่าน Main Scale โดยสังเกตุว่เลข 0 ของ Vernier Scale ตรงกับเลขใดของ Main Scale ซึ่งอยู่ระหว่าง ขีดที่ 9-10 แต่ไม่ถึง 10 ค่าก็คือ 9.00 mm. ขีดที่ 5 หรือ หมายเลข 2.5 2. อ่านค่า Vernier Scale ขีดที่ตรงกับขีดใดขีดหนึ่ง ของ Main Scale ที่สุด ซึ่งก็คือ ขีดที่ 5 หรือ ขีด หมายเลข 0.25 mm. เมื่ออ่านรวมกัน จะได้ค่า = 9.25 mm. 01010 2020 3030 4040 5050 01234567891010 0.05 mm. THAI STEEL CABLE PUBLIC COMPANY LIMITED

11 1 การอ่านค่า Vernier 0.02 mm. 0.02 mm Main Scale ช่องละ 1 mm. หากหมายเลขระบุไว้ 0.02 mm. Vernier scale จะมีค่าเท่ากับ ช่องละ 0.02 mm 01010 2020 3030 01234567891010 4040 5050 THAI STEEL CABLE PUBLIC COMPANY LIMITED

12 6 ) ควรเช็ดทำความสะอาดก่อนและหลังการใช้งาน ด้วยผ้า แห้งสะอาดห้ามใช้น้ำยาหรือสารเคมีใดๆ ข้อห้ามข้อควรระวังและการดูแล บำรุงรักษา 1 ) ห้ามทำการซ่อมหรือปรับแต่งเครื่องมือโดยที่ไม่ใช่ เจ้าหน้าที่ TESTING ROOM 2 ) Vernier ที่เป็น Digital ควรระวังอย่าให้ถูกน้ำหรือ น้ำมันเพราะอาจทำให้ระบบ Electronic เสียหาย ยกเว้น ในรุ่นที่มีระบบป้องกันน้ำและน้ำมัน 3 ) ระวังอย่าให้ Vernier ถูกความร้อนหรือแสงแดดเป็น เวลานานอาจทำให้เกิดการโก่งงอหรือบิดตัวหรือ Vernier ที่เป็น Digital อาจทำชุด Electronic เสียหายได้ 5 ) ไม่ควรพก Vernier ไว้ในกระเป๋าเสื้อหรือกางเกง อาจ เกิดการโก่งงอ ตกหล่น หรืออุบัติเหตุระหว่างการ ปฏิบัติงาน 7 ) ก่อนจัดเก็บควรให้ปาก Vernier ห่างกันประมาณ 2-3 mm. เพื่อป้องกันความเสียหายหากมีเศษ Chip ติดที่ หน้าสัมผัสอาจทำให้เกิดสนิมและหน้าสัมผัสติดกันจนใช้ งานไม่ได้ 4 ) ระวังอย่าให้ปาก Vernier กระแทกกับชิ้นงาน หาก เกิดรอยบิ่นอาจทำให้ Error ได้ 1212 THAI STEEL CABLE PUBLIC COMPANY LIMITED


ดาวน์โหลด ppt * ประเภทของ vernier * 1 Digimatic calipers Vernier calipers THAI STEEL CABLE PUBLIC COMPANY LIMITED.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google