งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความหมาย การจัดการความรู้ คือ การรวบรวมองค์ ความรู้ที่มีอยู่ใน ตัวบุคคล เอกสาร สื่อ มาพัฒนาให้เป็นระบบ เพื่อให้ทุกคนใน องค์กรสามารถเข้าถึงความรู้ เกิดการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความหมาย การจัดการความรู้ คือ การรวบรวมองค์ ความรู้ที่มีอยู่ใน ตัวบุคคล เอกสาร สื่อ มาพัฒนาให้เป็นระบบ เพื่อให้ทุกคนใน องค์กรสามารถเข้าถึงความรู้ เกิดการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ความหมาย การจัดการความรู้ คือ การรวบรวมองค์ ความรู้ที่มีอยู่ใน ตัวบุคคล เอกสาร สื่อ มาพัฒนาให้เป็นระบบ เพื่อให้ทุกคนใน องค์กรสามารถเข้าถึงความรู้ เกิดการ พัฒนาตนเอง การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM)

3 วัตถุประสงค์การทำ Knowledge Management เพื่อเปลี่ยนความรู้ ที่ฝังในตัวบุคคล ที่เกิดขึ้นจากการเรียนรู้ ทำเอง ทักษะ พรสวรรค์ (Tacit knowledge) ให้เป็นความรู้ที่รวบรวมแล้ว อยู่ใน รูปแบบ ที่อ่านได้ง่าย เป็นลายลักษณ์อักษร เช่น ตำรา คู่มือ (Explicit Knowledge)

4 1.พัฒนางาน 2. พัฒนาคน (ผู้นำ ผู้ตาม ผู้ปฏิบัติ) 3. พัฒนาองค์กร 4.พัฒนาชุมชน-เครือข่าย สังคม สิ่งแวดล้อม = พัฒนาศักยภาพคุณภาพ เป้าหมายของการจัดการความรู้

5 ความรู้แบบชัด แจ้ง (Explicit Knowledge) 20% ความรู้แบบซ่อนเร้น (Tacit Knowledge) 80% กฎ ระเบียบ คู่มือ แผนปฏิบัติการ ทักษะ ประสบการณ์ พรสวรรค์ สัญชาตญาณ ความคิดริเริ่ม

6 องค์ประกอบสำคัญของการจัดการความรู้ (Knowledge Process) 1.คน (ร่างกาย จิต จิตวิญญาณ) 2. เทคโนโลยี (เครื่องมือ อำนวยความสะดวก) 3.กระบวนการความรู้ (ค้นหา ติดตั้ง ถ่ายทอด นวัตกรรม)

7 1.การบ่งชี้ความรู้: ที่มา ความสำคัญ -วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย 2.การสร้างและแสวงหาความรู้ -ความรู้ใหม่ ความรู้เก่า -ความรู้จากภายนอก ความรู้จากภายใน -ความรู้ที่ต้องรักษา ความรู้ที่ต้องกำจัด ออกไป 7 ขั้นตอนของกระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management Process)

8 3.การจัดความรู้ให้เป็นระบบ -หมวดหมู่ -คุณค่า คุณประโยชน์ (ความรู้ที่ต้องรักษา ความรู้ที่ต้อง กำจัดออกไป) -ชุมชนแห่งความรู้ (หลักสูตร โครงการ โครงงาน แผนปฏิบัติงาน) 7 ขั้นตอนของกระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management Process)

9 4.การประมวลและกลั่นกรองความรู้ -ปรับปรุงรูปแบบ -ปรับปรุงเนื้อหา 5.การเข้าถึงความรู้ของผู้ใช้ -วิธีเผยแพร่ โฆษณา ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ -วิธีฝึกอบรม -วิธีสร้างสถานการณ์ / โฆษณาชวนเชื่อ / โฆษณาโน้มน้าว 7 ขั้นตอนของกระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management Process)

10 6.การแลกเปลี่ยนความรู้ (ช่องทางในการ แลกเปลี่ยน) -เอกสาร -ฐานความรู้ -สารสนเทศ -ชุมชนแห่งความรู้ / พี่เลี้ยง / ฝึกงาน / การยืมตัว / เวทีแลกเปลี่ยนความรู้ 7 ขั้นตอนของกระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management Process)

11 7.การบูรณาการ องค์ความรู้สู่วิถีชีวิตและ การงานอาชีพ 7 ขั้นตอนของกระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management Process)

12 หัวใจสำคัญของการจัดการขุมทรัพย์ความรู้ ๑. เป็นการเก็บแบบสั่งสม(Accumulation) ไม่ใช่การสะสม(Collection) จึงไม่ใช่ปู่โสมเฝ้าทรัพย์ ๒.กำหนดรูปแบบ ประเภท การจัดเก็บ การลงทะเบียน ให้ง่ายต่อการนำไปใช้ต่อหรือต่อยอดได้ ๓.มีการกำหนดเวลาการทบทวนเพื่อให้ความรู้ เหมาะสมกับการใช้งาน ๔,องค์ความรู้สามารถปรับเปลี่ยนได้ คือปรับให้ เหมาะสมกับสถานการณ์และเปลี่ยนแปลงให้ สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าได้

13 Knowledge Sharing (KS) Knowledge Vision (KV) Knowledge Assets (KA) ส่วนหัว ส่วนตา มองว่ากำลังจะไปทางไหน ต้องตอบได้ว่า “ ทำ KM ไปเพื่ออะไร ” ส่วนกลางลำตัว ส่วนที่เป็น “ หัวใจ ” ให้ความสำคัญกับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ช่วยเหลือ เกื้อกูลซึ่งกันและกัน (Share & Learn) ส่วนหาง สร้างคลังความรู้ เชื่อมโยงเครือข่าย ประยุกต์ใช้ ICT “ สะบัดหาง ” สร้างพลังจาก CoPs TUNA Model

14

15 ไม่คิดแยกส่วน คิดอย่างเป็นกลาง รู้สภาพตาม ความเป็นจริง คิดกว้าง

16 Positive Thinking ( คิดเชิงบวก ) คิดอย่างเข้าใจ ให้อภัย ให้โอกาสตนเอง ผู้อื่น มีทัศนคติ เชิงบวกในการดำรงชีวิต

17 Lateral Thinking คิดเชิงบุก จงคิดแบบเด็ก

18 Assets การจัดการขุมทรัพย์ ความรู้

19 ถามใจตัวเองเมื่อจะนำการจัดการความรู้มาใช้ เรา(องค์กร)จะทำจัดการความรู้เพราะอะไร หรือจะทำไปทำไมเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญมาก ที่สุดต่อความสำเร็จ 1.เห่อตามแฟชั่น ทำตามๆกันไป จะได้ไม่ตกยุค 2.มีงบสนับสนุนมาให้ มีคนมีเครื่องมืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 3.ถูกบังคับให้ทำและต้องถูกประเมิน 4.แรงจูงใจอย่างแรงกล้าที่จะพาองค์กรสู่ ความเป็นเลิศด้วยการจัดการความรู้

20 ยึดติด รูปแบบ เสพ ติด KM สนุกสนานกับ KM KM ที่ทำอยู่ ดี ที่สุด ได้ทำ KM ข้อควรระวัง การทำ KM

21 1 การจัดการความรู้ ไม่ทำไม่รู้ ไม่รู้ต้อง ทำ ทำไปรู้ไป อยากรู้รสสาลี่ ต้องกินสาลี่ เพื่อแน้นย้ำของ การปฏิบัติ 2 ทำโดยไม่รู้ว่าทำ ไม่ต้องวัด KM ก็ได้ แต่ผลลัพธ์ของ องค์กร ต้องดีขึ้น เรา ไม่ได้ทำนาแค่ ต้องการปลูกข้าวกี่ต้น แต่เราทำนาเพื่อ ต้องการข้าวกี่ถัง 3 การจัดการความรู้ จึง เป็นเครื่องมือไม่ใช่ เป้าหมาย ต้อง ดำเนินการในลักษณะ บูรณาการอยู่ในงาน ประจำ ไม่ถือเป็น กิจกรรมที่แยกจาก งานประจำ ไม่ใช่งาน เพิ่ม สรุปหัวใจสำคัญของการจัดการความรู้

22 4 เน้นการสร้าง ความสัมพันธ์ ระหว่างคน เพื่อ แลกเปลี่ยนความรู้ ที่ฝังลึก แบบเต็ม ใจ ไม่ใช่บังคับ 5 การจัดการความรู้ และองค์การแห่งการ เรียนรู้ เป็นสิ่งที่ แยกกัน ไม่ออก ต้อง ทำ ไปด้วยกัน เพราะ แยกกันไม่ออก 6 เน้นกระตุ้นให้มีการ ถ่ายทอดความรู้อย่าง เป็นธรรมชาติ แทนที่ จะยัดเยียด รูปแบบ ที่ คิดขึ้นอย่างมีเหตุผล เข้าไปในตัวมนุษย์ สรุปหัวใจสำคัญของการจัดการความรู้

23 ระบบการจัดการความรู้ ของ สพจ.เชียงใหม่ ประชุมชี้แจง / ทำความเข้าใจ จัดตั้งคณะทำงานระดับจังหวัด กระบวนการดำเนินงาน เพื่อสร้างความเข้าใจ เพื่อมอบหมายความรับผิดชอบ เพื่อได้ผลผลิต

24 กระบวนการดำเนินงาน กำหนดความรู้ที่จำเป็น จัดเก็บและรวบรวม จัดหมวดหมู่ความรู้ จัดทำคลังความรู้ เผยแพร่ / แลกเปลี่ยน รายงานผล

25 มี KM ทีม มีองค์ ความรู้ ที่ จำเป็น มีคลัง ความรู้ เข้าถึงง่าย มีกิจกรรม เวทีแลก เปลี่ยน ผลผลิต

26

27 แบบบันทึกองค์ความรู้ รูป ชื่อ - นามสกุล.................................................................................................... ตำแหน่ง.......................................................................................................... สังกัด............................................................................................................... เบอร์ติดต่อ...................................................................................................... ชื่อเรื่อง............................................................................................................ เป็นการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ........................................................................... เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อ....................................................................................... สถานการณ์ที่เกิดขึ้น...................................................................................... เนื้อเรื่อง........................................................................................................... บันทึกขุมความรู้.............................................................................................. แก่นความรู้....................................................................................................... กลยุทธ์ในการทำงาน....................................................................................... กฎระเบียบ แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง............................................................. ( ตัวอย่างในเอกสารที่แจกให้ )

28

29


ดาวน์โหลด ppt ความหมาย การจัดการความรู้ คือ การรวบรวมองค์ ความรู้ที่มีอยู่ใน ตัวบุคคล เอกสาร สื่อ มาพัฒนาให้เป็นระบบ เพื่อให้ทุกคนใน องค์กรสามารถเข้าถึงความรู้ เกิดการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google