งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง
ขอต้อนรับ วิทยากรระดับตำบล โครงการเผยแพร่ผลการจัดเวที ประชาเสวนาหาทางออกประเทศไทย จังหวัดร้อยเอ็ด รุ่นที่ ๒ ทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง กลุ่มงานประสานแผนและข้อมูล สำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน

2 สรุปรายงานผลการดำเนินงานโครงการ
ประชาเสวนาพูดจาหาทางออกประเทศไทย 108 เวที จังหวัดร้อยเอ็ด อาจารย์สุรพงษ์ แสงเรณู รองคณบดีวิทยาลัยนิติรัฐศาสตร์ หัวหน้าสาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

3

4 ความเข้าใจประชาธิปไตยที่แตกต่างกัน
ระบอบประชาธิปไตยที่ให้ความสำคัญ กับเสียงข้างมากที่เกิดขึ้นจากระบบเลือกตั้ง “ประชาธิปไตยที่จับต้องได้” ประชาธิปไตยที่เน้นคุณธรรมมีองค์ประกอบหลากหลายปรับเปลี่ยนไปตาม บริบทและวัฒนธรรมทางการเมืองของแต่ละสังคม หรืออาจกล่าวได้ว่าเป็นรูปแบบ “ประชาธิปไตยที่ยากจับต้อง”

5

6 ความไม่เป็นธรรมของกฎหมาย การใช้อำนาจของรัฐที่ไม่เป็นธรรม
ความเคลือบแคลงในหลักนิติธรรมของประเทศไทย ความไม่เป็นธรรมของกฎหมาย การแก้ไขรัฐธรรมนูญ การใช้อำนาจของรัฐที่ไม่เป็นธรรม

7 ตุลาการภิวัฒน์ การแทรกแซงองค์กรอิสระ

8 การรัฐประหาร และบทบาทของทหารในการจัดการความขัดแย้ง

9 ความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคม

10 การขยายตัวของสื่อการเมืองและสื่อบุคคล (สื่อเลือกข้าง)

11 การกล่าวอ้างสถาบันพระมหากษัตริย์เพื่อประโยชน์ทางการเมืองทำให้เกิด
การเคลื่อนไหวทางการเมือง

12 สังคมขาดองค์ความรู้ในการจัดการความขัดแย้งและสันติวิธี

13 ความขัดแย้งแบบเดิมพันสูง

14 การทุจริตคอรัปชั่น เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนและพวกพ้อง


ดาวน์โหลด ppt ทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google