งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่มงานประสานแผนและ ข้อมูล สำนัก เสริมสร้างความเข้มแข็ง ชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน ขอต้อนรับ วิทยากรระดับตำบล โครงการเผยแพร่ ผลการจัดเวที ประชาเสวนาหาทางออกประเทศไทย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่มงานประสานแผนและ ข้อมูล สำนัก เสริมสร้างความเข้มแข็ง ชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน ขอต้อนรับ วิทยากรระดับตำบล โครงการเผยแพร่ ผลการจัดเวที ประชาเสวนาหาทางออกประเทศไทย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่มงานประสานแผนและ ข้อมูล สำนัก เสริมสร้างความเข้มแข็ง ชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน ขอต้อนรับ วิทยากรระดับตำบล โครงการเผยแพร่ ผลการจัดเวที ประชาเสวนาหาทางออกประเทศไทย จังหวัดร้อยเอ็ด รุ่นที่ ๒ ทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง

2 สรุปรายงานผลการดำเนินงาน โครงการ ประชาเสวนาพูดจาหาทางออก ประเทศไทย 108 เวที จังหวัดร้อยเอ็ด อาจารย์สุรพงษ์ แสงเรณู รองคณบดีวิทยาลัยนิติรัฐศาสตร์ หัวหน้าสาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

3

4 ระบอบประชาธิปไตยที่ให้ ความสำคัญ กับเสียงข้างมากที่เกิดขึ้นจาก ระบบเลือกตั้ง “ ประชาธิปไตย ที่จับต้องได้ ” ความเข้าใจ ประชาธิปไตยที่แตกต่าง กัน ประชาธิปไตยที่เน้นคุณธรรมมี องค์ประกอบหลากหลาย ปรับเปลี่ยนไปตาม บริบทและวัฒนธรรมทาง การเมืองของแต่ละสังคม หรือ อาจกล่าวได้ว่าเป็นรูปแบบ “ ประชาธิปไตยที่ยากจับ ต้อง ”

5

6 ความเคลือบแคลงในหลักนิติ ธรรมของประเทศไทย การแก้ไข รัฐธรรมนูญ ความไม่เป็นธรรมของ กฎหมาย การใช้อำนาจของรัฐที่ ไม่เป็นธรรม

7 ตุลาการภิวัฒน์ การแทรกแซงองค์กรอิสระ

8 การรัฐประหาร และ บทบาทของทหารในการ จัดการความขัดแย้ง

9 ความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคม

10 การขยายตัวของสื่อ การเมืองและสื่อบุคคล ( สื่อ เลือกข้าง )

11 การกล่าวอ้างสถาบัน พระมหากษัตริย์เพื่อ ประโยชน์ทางการเมือง ทำให้เกิด การเคลื่อนไหวทาง การเมือง

12 สังคมขาดองค์ความรู้ในการ จัดการความขัดแย้งและสันติ วิธี

13 ความขัดแย้งแบบเดิมพันสูง

14 การทุจริตคอรัปชั่น เห็น แก่ประโยชน์ส่วนตนและ พวกพ้อง


ดาวน์โหลด ppt กลุ่มงานประสานแผนและ ข้อมูล สำนัก เสริมสร้างความเข้มแข็ง ชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน ขอต้อนรับ วิทยากรระดับตำบล โครงการเผยแพร่ ผลการจัดเวที ประชาเสวนาหาทางออกประเทศไทย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google