งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

๑)สะท้อน พระราชปณิธานจาก องค์พระปฐมบรมราชโองการ ของพระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัวฯ ๒)สังเคราะห์ องค์พระปฐมบรม ราชโองการฯ สู่การครองตน ครองคน ครอง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "๑)สะท้อน พระราชปณิธานจาก องค์พระปฐมบรมราชโองการ ของพระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัวฯ ๒)สังเคราะห์ องค์พระปฐมบรม ราชโองการฯ สู่การครองตน ครองคน ครอง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3

4

5

6 ๑)สะท้อน พระราชปณิธานจาก องค์พระปฐมบรมราชโองการ ของพระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัวฯ ๒)สังเคราะห์ องค์พระปฐมบรม ราชโองการฯ สู่การครองตน ครองคน ครอง งานตามรอย สู่การครองตน ครองคน ครอง งานตามรอย พระยุคลบาท พระยุคลบาท

7 ๑. สถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นสถาบันหลัก ที่บูรณาการสถาบันชาติ สถาบันศาสนาเข้าด้วยกัน ให้เป็นหนึ่ง เดียวของความเป็นไท ( ย ) สถาบันศาสนาเข้าด้วยกัน ให้เป็นหนึ่ง เดียวของความเป็นไท ( ย ) ๒. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงเป็น แบบอย่างของผู้ครองตน ครองคน และครองงาน เพื่อสร้าง ประโยชน์สุขแก่มวลมนุษยชาติ ครองคน และครองงาน เพื่อสร้าง ประโยชน์สุขแก่มวลมนุษยชาติ ๓. ข้าราชการ คือผู้ทำงานต่างพระเนตรพระ กรรณพระราชา ควร ต้องครองตน ครองคน ครองงานตามรอย พระยุคลบาท ต้องครองตน ครองคน ครองงานตามรอย พระยุคลบาท ๔. การเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท เป็น “ วิชา เหนือ วิชา “

8 ทรงเป็นกษัตริย์ยิ่งกษัตริย์ขัตติยราชย์ อันเป็นที่ยอมรับของคนทั้งโลก ธ ทรงเป็นกษัตริย์ยิ่งกษัตริย์ขัตติยราชย์ อันเป็นที่ยอมรับของคนทั้งโลก The King of the World The King of the kings The King of the kings พระมหากษัตริย์โลก พระมหากษัตริย์โลก รางวัลเฉลิมพระเกียรติด้านการพัฒนาโครงการแห่งสหประชาชาติ United nations development programmed Award (UNDP)

9

10

11

12

13 พระราช ดำรัส วัตถุประสงค์ของการศึกษา กล่าวโดย รวบยอด ก็คือ การทำให้บุคคล มีปัจจัย หรืออุปกรณ์สำหรับชีวิต อย่างครบถ้วน เพียงพอ ทั้งในส่วนวิชาความรู้ ส่วน จิตใจ และคุณภาพความประพฤติ รวมทั้งความขยัน อดทน และ ความสามารถในอันที่จะนำความรู้ ความคิดไปใช้ปฏิบัติงานด้วยตนเองให้ ได้จริง ๆ เพื่อสามารถดำรงชีพอยู่ได้ ด้วยความสุขความเจริญมั่นคง และ สร้างสรรค์ประโยชน์ ให้แก่สังคมและ บ้านเมืองได้ตามควรแก่ฐานะด้วย ๒๕ มิถุนายน ๒๕๒๓

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23 ศิษฎิ การสอน, การปกครอง ลงโทษ ผู้บกพร่อง ในความประพฤติ ในความประพฤติ ศิษย์ ผู้ศึกษาเล่าเรียนซึ่งอยู่ ในความดูแล ศิษฏ์ ผู้ฝึกแล้ว, คงแก่เรียน, มีปัญญา สิต ขาว ยิ้มแย้มแจ่มใส สิทธ์ ผู้สำเร็จ สิทธิ์ ความสำเร็จ อิสระ อำนาจชอบธรรม

24

25

26

27 “.. ถ้าเธอต้องการชนะ ก็ ย่อมมีแพ้ และเมื่อแพ้แล้ว ย่อมแพ้ทั้งสองฝ่ายไม่มีผู้ ชนะ และคนที่จะแพ้ ตลอดเวลาคือประชาชนของ ท่านเอง แต่ถ้าปรองดองกัน ก็มีแต่ชนะ..” “.. ถ้าเธอต้องการชนะ ก็ ย่อมมีแพ้ และเมื่อแพ้แล้ว ย่อมแพ้ทั้งสองฝ่ายไม่มีผู้ ชนะ และคนที่จะแพ้ ตลอดเวลาคือประชาชนของ ท่านเอง แต่ถ้าปรองดองกัน ก็มีแต่ชนะ..”

28

29

30

31

32

33

34 หน้าที่ของกระทรวงมหาดไทย พูดอย่างรวบรัด คือ การอำนวยความสุขสวัสดีแก่ทวยราษฎร์.... ซึ่ง จำแนกได้ 4 ด้าน คือ การอำนวยความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การพัฒนาอาชีพและ ฐานะความเป็นอยู่ การพัฒนาจิตใจให้อยู่ร่วมกันได้ ด้วยความสุขและความสามัคคีปรองดอง และการให้ การศึกษาเพื่อสร้างอนาคตที่แจ่มใส ซึ่งต้องมีกรม กองต่าง ๆ มารับไปปฏิบัติ ทั้งต้องพึ่งพิงอาศัยความ ร่วมมือจากกระทรวง ทบวง กรมอื่นอย่างกว้างขวาง และใกล้ชิด... จึงจำเป็นต้องมีหลักปฏิบัติที่แน่นอนเป็น เครื่องยึดถือเป็นหลักการ คือ ๑. ต้องปฏิบัติงานให้ประสานสอดคล้อง และ ดำเนินก้าวหน้าไป ด้วยกันเสมอกัน พร้อมเพรียงกันทุกฝ่าย ด้วยกันเสมอกัน พร้อมเพรียงกันทุกฝ่าย ๒. ต้องประสานงานกับทุกหน่วยงานด้วยความ สมัครสมาน และความเข้าใจอันดีต่อกัน และความเข้าใจอันดีต่อกัน ๓. ต้องปฏิบัติการทุกอย่างด้วยความสุจริต เที่ยงตรง ถูกต้อง ชอบธรรม

35 พระราชดำรัส ผู้ที่มีความสุจริตและบริสุทธิ์ ใจ แม้จะมีความรู้น้อย ก็ย่อม ทำประโยชน์ให้แก่ส่วนรวมได้ มากกว่าผู้ที่มีความรู้มาก แต่ ไม่มีความสุจริต ไม่มีความ บริสุทธิ์ใจ พ. ศ. ๒๕๒๓

36 พระบรม ราโชวาท การดำเนินชีวิต โดยใช้ วิชาการอย่างเดียว ยังไม่เพียงพอ จะต้องอาศัย ความรู้รอบตัวและหลัก ศีลธรรมประกอบด้วย ผู้ที่มี ความรู้ดีแต่ขาดความ ยั้งคิด นำความรู้ไปใช้ในทางมิ ชอบ ก็เท่ากับเป็น บุคคลที่เป็นภัยแก่สังคมของ มนุษย์ ๑๘ กันยายน ๒๕๐๔ ๑๘ กันยายน ๒๕๐๔

37

38 เศรษฐกิจพอเพียง ” ทางสายกลาง ” ความพอเพียง เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาชี้ถึงแนว ทางการดำรงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุก ระดับ ตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับ รัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ดำเนินไป ใน” ทางสายกลาง ” โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์ ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึง ความจำเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี พอสมควรต่อการมีผลกระทบใด ๆ อันเกิดจากการ เปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน ทั้งนี้จะต้อง อาศัย...

39 ความรอบรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวัง อย่างยิ่งในการนำวิชาการต่าง ๆ มาใช้ในการ วางแผนและดำเนินการทุกขั้นตอน และ ขณะเดียวกันจะต้องเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของ คนในชาติ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ นักทฤษฎี และนักธุรกิจในทุกระดับให้มีสำนึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสม ดำเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร มีสติ ปัญญา และความรอบคอบ เพื่อให้สมดุลและพร้อม ต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและ กว้างขวางทั้งด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และ วัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี.

40

41 จะฝึกฝน ให้ตน เป็น คนดี ใครนินทา พาที ก็ไม่ ว่า ใครจะชิง จะชัง ไม่ นำพา ใครจะว่า อย่างไร ใจจะทน เขาจะไม่ สนับสนุน ก็ไม่ท้อ จะมุ่งก่อ กรรมดี ไม่มีบ่น จะขอทำ หน้าที่ ยอม พลีตน จะขาดคน มองเห็น ไม่เป็นไร จะปกบ้าน ป้องเมือง ให้ก้าวหน้า จะตามรอย พระมาตา ไม่ หวั่นไหว จะยึดมั่น หลักธรรม ประจำใจ เป็นกุศล ถวายไท้ องค์ราชันย์

42

43

44


ดาวน์โหลด ppt ๑)สะท้อน พระราชปณิธานจาก องค์พระปฐมบรมราชโองการ ของพระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัวฯ ๒)สังเคราะห์ องค์พระปฐมบรม ราชโองการฯ สู่การครองตน ครองคน ครอง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google