งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

 การเชื่อมต่อข้อมูลในฐานข้อมูลเพื่อนำมา แสดงผล แบ่งออก 2 ขั้นตอน 1. ใช้ DataSource Control เพื่อติดต่อกับ แหล่งข้อมูล 2. แล้วใช้วิธีการผูกข้อมูล (Data.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: " การเชื่อมต่อข้อมูลในฐานข้อมูลเพื่อนำมา แสดงผล แบ่งออก 2 ขั้นตอน 1. ใช้ DataSource Control เพื่อติดต่อกับ แหล่งข้อมูล 2. แล้วใช้วิธีการผูกข้อมูล (Data."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2  การเชื่อมต่อข้อมูลในฐานข้อมูลเพื่อนำมา แสดงผล แบ่งออก 2 ขั้นตอน 1. ใช้ DataSource Control เพื่อติดต่อกับ แหล่งข้อมูล 2. แล้วใช้วิธีการผูกข้อมูล (Data binding) เพื่อ ผูกข้อมูลเข้ากับ DataBound Control เพื่อนำ ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่เลือก มาแสดงบนเพจ 2

3 คือ กลุ่มคอนโทรลที่ใช้ติดต่อกับ แหล่งข้อมูลที่ต้องการ มี 6 ชนิด  SqlDataSource  AccessDataSource  LinqDataSource  ObjectDataSource  XmlDataSource  SiteMapDataSource 3

4  ใช้เชื่อมต่อกับฐานข้อมูลที่ใช้กับชุดคำสั่ง SQL เช่น Microsoft SQL Server, MySQL, Oracle, DB2 เป็นต้น  มี property ที่สำคัญ เช่น  ConnectionString ใช้กำหนดค่าให้ เชื่อมต่อกับฐานข้อมูล  SelectCommand/InsertCommand/Delet eCommand/ UpdateCommand ใช้กำหนดคำสั่ง SQL ที่ ต้องการกระทำกับข้อมูล 4

5 SelectCommand SELECT [ ชื่อฟิลด์ข้อมูล ] FROM [ ชื่อตาราง ] WHERE [ เงื่อนไขการเลือกข้อมูล ] InsertCommand INSERT INTO [ ชื่อตาราง ] ([ ชื่อฟิลด์ข้อมูล ]) VALUES ([ ค่าของฟิลด์ข้อมูล ]) UpdateCommand UPDATE [ ชื่อตาราง ] SET [ ชื่อฟิลด์ข้อมูล ]=[ ค่าของ ฟิลด์ข้อมูล ] WHERE [ เงื่อนไขการอัพเดท ] DeleteCommand DELETE FROM [ ชื่อตาราง ] WHERE [ เงื่อนไขการลบ ] 5

6  เป็นกลุ่มคอนโทรลที่นำข้อมูลจากแหล่งข้อมูลมาแสดง บนเพจ  Data Binding คือ การผูก (Bind) ข้อมูล จากแหล่งข้อมูล ไว้กับคอนโทรลเพื่อ แสดงข้อมูลบนเพจ 6

7  Add new item > SQL Server Database  ตั้งชื่อไฟล์  นามสกุลไฟล์.mdf 7

8  ตาราง Category  ตาราง Product 8

9  กำหนดคีย์หลักให้มีการเพิ่มค่าอัตโนมัติทุกครั้งที่มีการ เพิ่มข้อมูล  โดยกำหนดที่ Column Property ที่ชื่อว่า Identity specification แล้วเลือกพรอพเพอร์ตี้ IsIdentity เป็น yes 9

10 10

11 11

12 12

13  สร้างไฟล์ Catalog.aspx  ใช้ SqlDataSource เพื่อติดต่อฐานข้อมูล 13

14  นำ SqlDataSource Control มาวางบนเพจ  เลือก Configure Data Source  เลือก Data Source > Microsoft SQL Server Database File  Browse หาไฟล์ database(.mdf)  Save Connection String  กำหนดคำสั่ง SQL ที่ต้องการสอบถาม 14

15  เลือก Define custome statements or stored procedures 15

16  ใช้คอนโทรล DataGridView เพื่อแสดงผลรายการ สินค้าดังรูป 16

17  ต้องการทำ HyperLinkField สำหรับชื่อสินค้า เมื่อผู้ใช้ คลิ๊กที่ชื่อสินค้าแล้วให้แสดงผลรายละเอียดหนังสือใน หน้าถัดไป  ลบฟิลด์ชื่อหนังสือทิ้ง แล้วสร้างใหม่โดยมีชนิดเป็น HyperLinkField 17

18  สร้างไฟล์ Detail.aspx  ใช้ SqlDataSource เพื่อติดต่อกับฐานข้อมูล  กำหนดคำสั่ง sql เพื่อแสดงข้อมูลสินค้านั้นจาก id ที่ผู้ใช้ เลือก 18

19  กำหนดพารามิเตอร์ 19

20  ใช้ DetailView ในการแสดงผลรายละเอียดสินค้า  สร้างปุ่ม LinkButton เพื่อกลับสู่หน้ารายการสินค้า 20

21  เพิ่มการแสดงผลในหน้า Catalog โดยเพิ่ม Dropdownlist ตัวเลือกการแสดงสินค้าจากหมวดหมู่  หากผู้ใช้เลือกหมวดหมู่ใด ก็จะแสดงรายการสินค้า ทั้งหมดในหมวดหมู่นั้นผ่าน GridView 21

22 1. สร้าง SQLDataSource เพื่อติดต่อกับตาราง Category โดยกำหนดคำสั่ง sql เพื่อเลือกข้อมูลมาทั้งหมดแบบไม่มี เงื่อนไข 2. สร้าง DropDownList เพื่อแสดงชื่อหมวดหมู่ โดย bind ข้อมูลเข้ากับ SQLDataSource ในข้อ 1 3. เลือก Choose Data Source ที่ DropDownList เพื่อ กำหนดว่าจะให้ฟิลด์ใดแสดงผล และให้ฟิลด์ใดเก็บค่า 4. สร้าง GridView มาแสดงรายการสินค้า 22


ดาวน์โหลด ppt  การเชื่อมต่อข้อมูลในฐานข้อมูลเพื่อนำมา แสดงผล แบ่งออก 2 ขั้นตอน 1. ใช้ DataSource Control เพื่อติดต่อกับ แหล่งข้อมูล 2. แล้วใช้วิธีการผูกข้อมูล (Data.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google