งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สร้างตารางเพิ่มเติม สร้างตารางโดยไปที่ Database explorer > table > add new table กำหนดให้สร้างตาราง UserPic เก็บข้อมูลรูปภาพของผู้ใช้งาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สร้างตารางเพิ่มเติม สร้างตารางโดยไปที่ Database explorer > table > add new table กำหนดให้สร้างตาราง UserPic เก็บข้อมูลรูปภาพของผู้ใช้งาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การใช้งานคำสั่ง SqlTransaction การทำงานเกี่ยวกับไฟล์ การ update ข้อมูลในฐานข้อมูล

2 สร้างตารางเพิ่มเติม สร้างตารางโดยไปที่ Database explorer > table > add new table กำหนดให้สร้างตาราง UserPic เก็บข้อมูลรูปภาพของผู้ใช้งาน

3 สร้างคอนโทรล FileUpload ในหน้า Register.aspx
ในหน้า Register.aspx เพิ่มคอนโทรล FileUpload สำหรับให้ผู้ใช้เลือกรูปภาพของ ตนเอง การ insert ข้อมูลสมัครสมาชิกในหน้านี้จะ insert ข้อมูลต่างๆ ลงไปพร้อมกัน 2 ตาราง คือ ตาราง User (insert ข้อมูลทุกตัวยกเว้น picture)และตาราง UserPic (insert เฉพาะ username กับ picture) เป็นการ insert ข้อมูลแบบ Transaction การ insert ข้อมูลแบบ Transaction นี้ ควรจะต้อง insert ตารางใดก่อน?

4 คำสั่งต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งาน SqlTransaction
ประกาศการเริ่มต้นใช้งาน SqlTransaction SqlTransaction transac = dbcon.conn.BeginTransaction(); ประกาศ SqlCommand ที่ต้องการใช้งานแบบ transaction SqlCommand cmd = new SqlCommand(); cmd.Transaction = transac; กำหนดค่าให้กับ SqlCommand และสั่งประมวลผล SqlCommand นั้น (ตรงนี้สามารถสั่งได้หลาย Command) cmd.Connection = dbcon.conn; cmd.CommandText = “…….คำสั่ง sql ที่ต้องการประมวลผล…….”; cmd.ExecuteNonQuery(); หากทำคำสั่ง SqlCommand ที่ระบุไว้ข้างต้นสำเร็จทั้งหมด ก็จะยืนยันการกระทำคำสั่งทั้งหมดนั้น transac.Commit(); หากทำคำสั่ง SqlCommand ที่ระบุไว้ข้างต้นคำสั่งใดไม่สำเร็จก็ตาม ก็จะยกเลิกการกระทำคำสั่งทั้งหมดนั้น transac.Rollback();

5 แก้ไขโค้ดปุ่ม Register ในหน้า Register
แก้ไขโค้ดปุ่ม Register ในหน้า Register.aspx โดยให้ insert ข้อมูล transaction พร้อมกันทั้งสองตาราง

6

7 การอัพโหลดไฟล์ไปยัง server
เพิ่มคำสั่งด้านล่างนี้ลงไปในโค้ดของปุ่ม register ในส่วนของ try //เช็คก่อนว่ามีไฟล์ที่ผู้ใช้ต้องการอัพโหลดจริง if (FileUpload1.HasFile == true) { //ดึงชื่อไฟล์จากเครื่อง client string fn = System.IO.Path.GetFileName(FileUpload1.PostedFile .FileName); //กำหนดว่าต้องการวางไว้ที่พาธใดบน server string savelocation = Server.MapPath("Image") + "\\" + fn; //Save ไฟล์นั้นมาวางไว้บน server ตามตำแหน่งที่ต้องการ FileUpload1.PostedFile.SaveAs(savelocation); }

8 Property ต่างๆ ของไฟล์
FileUpload1.HasFile //ตรวจสอบว่ามีไฟล์อยู่หรือไม่ FileUpload1.PostedFile.ContentLength; //ตรวจสอบว่าไฟล์มีขนาดเท่าใด(byte) FileUpload1.PostedFile.ContentType; //ตรวจสอบว่าเป็นไฟล์ประเภทใด (eg. jpg,bmp,doc)

9 แบบฝึกหัด: เมื่อผู้ใช้เข้าระบบแล้วสามารถแก้ไขข้อมูลรหัสผ่านได้
เลือกหน้าเว็บของผู้ใช้ที่ต้องการ(หน้าใดก็ได้)ขึ้นมา 1 หน้า เช่น admin.aspx เพิ่ม textbox สำหรับการแก้ไขรหัสผ่านลงไป ดังรูป (อาจมีการให้ยืนยันรหัสผ่านโดย ตรวจสอบคู่กับ validation control)

10 แบบฝึกหัด: เขียนคำสั่งในการ update password ที่ปุ่ม submit
protected void btnSubmit_Click(object sender, EventArgs e) { try { // เขียนคำสั่งการ update password ลงในบริเวณนี้ Label1.Text = “Update ข้อมูลสำเร็จ" ; } catch (Exception e1) { Label1.Text = “Update ข้อมูลไม่สำเร็จ" + e1.ToString();


ดาวน์โหลด ppt สร้างตารางเพิ่มเติม สร้างตารางโดยไปที่ Database explorer > table > add new table กำหนดให้สร้างตาราง UserPic เก็บข้อมูลรูปภาพของผู้ใช้งาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google