งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ASP:ACCESS Database. 2 ASP with Access การติดตั้ง ODBC  Active Server Pages สามารถติดต่อ ฐานข้อมูลโดยผ่าน Object Database Connectivity (ODBC).  ในการใช้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ASP:ACCESS Database. 2 ASP with Access การติดตั้ง ODBC  Active Server Pages สามารถติดต่อ ฐานข้อมูลโดยผ่าน Object Database Connectivity (ODBC).  ในการใช้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ASP:ACCESS Database

2 2 ASP with Access การติดตั้ง ODBC  Active Server Pages สามารถติดต่อ ฐานข้อมูลโดยผ่าน Object Database Connectivity (ODBC).  ในการใช้ ODBC เราจะต้องทำให้ฐานข้อมูล ของเรารู้จัก ODBC ก่อน ฐานข้อมูลติดต่อกับ ODBC โดยผ่าน Data Source Name (DSN)

3 3 ASP with Access การสร้าง ODBC Data Source Name 1. ในวินโดว์ Control Panel ดับเบิ้ลคลิ๊กที่ ไอคอน ODBC 2. เลือกแท็บ System DSN 3. คลิ๊กที่ปุ่ม Add… 4. จะปรากฏพร้อมพ์ให้ใส่ database driver ถ้า เป็น Access ให้เลือก Microsoft Access Driver (*.mdb). เลือกคลิ๊กปุ่ม finish 5. ต่อไปให้กำหนดค่า Data Source Name. สำหรับช่อง Description อาจละไว้ก็ได้ 6. ขั้นต่อไปให้เลือก database. โดยคลิกที่ปุ่ม Select… 7. ใช้วินโดว์เลือกชื่อฐานข้อมูลแล้วคลิก OK.

4 4 ASP with Access การจัดการฐานข้อมูลด้วย Active Server Pages  มีขั้นตอนทั้งหมด 4 ขั้นตอนดังนี้  1. Create instance of database component set instance_name = Server.CreateObject("ADODB.Connection ") เราใช้ instance_name ติดต่อกับฐานข้อมูล  2. Open a connection to the database instance_name.Open "data_source_name" เมื่อ data_source_name คือ DSN ที่ระบุใน ODBC

5 5 ASP with Access การจัดการฐานข้อมูลด้วย Active Server Pages  3. Create an Instance of the Recordset set recordset = Server.CreateObject("ADODB.recordset") recordset จะใช้เก็บผลของ query. โดยจะเก็บ จำนวนของระเบียนซึ่งเป็นผลมาจากคำสั่ง SQL query  4. Execute the SQL statement and store the result recordset.Open query_name,instance_name,3 เมื่อ query_name คือสตริงที่เก็บคำสั่งของ SQL query และ 3 คือ parameter ที่ระบุ cursortype.

6 6 ASP with Access ตัวอย่างการติดต่อผ่าน DSN  เราได้กำหนด DNS ให้กับฐานข้อมูล records นี้ โดยผ่าน ODBC แล้วชื่อว่า records  ต่อไปนี้เป็นโปรแกรม ASP ที่ใช้ติดต่อกับ ฐานข้อมูลจากฐานที่กำหนด <% Query="Select Title,Artist from CDs ORDER by Artist" Set DataConn = Server.CreateObject("ADODB.Connection ") DataConn.Open "records" Set RSlist = Server.CreateObject("ADODB.recordset") RSlist.Open Query,DataConn,3 %>

7 7 ASP with Access เมื่อเราแทรกส่วนของโปรแกรมต่อไปนี้ลงไป <% Do While Not RSlist.EOF %>, <% RSlist.Movenext Loop %> จะแสดงผลลัพธ์ในฐานข้อมูล

8 8 ASP with Access แสดงข้อมูลเป็นตาราง Title Arti st <% Do While Not RSlist.EOF %> <% RSlist.Movenext Loop %>

9 9 ASP with Access แสดงจำนวนระเบียน  นอกจากนี้เรายังสามารถแสดงจำนวนระเบียน โดยแทรกคำสั่งต่อไปนี้ Your search returned records.

10 10 ASP with Access Querying Databases using HTML forms  ในการเขียนโปรแกรม Active Server Page เพื่อติดต่อกับฐานข้อมูลนั้นจะสามารถทำได้ง่าย เมื่อใช้ HTML forms เข้ามาดำเนินการ  ต่อไปนี้จะกล่าวถึงการเขียนโปรแกรม ดำเนินการกับ component ของ forms

11 11 ASP with Access Text box และ WHERE (artist.html) CD Search Enter an artist:

12 12 ASP with Access เราสามารถใช้ สตริง VBScript มาเชื่อมต่อกัน และส่งไปให้ ODBC drive ได้ ดังแฟ้ม artist.asp, ต่อไปนี้ <% Query = "SELECT Title,Artist from CDs WHERE Artist LIKE '%" Query = Query & Request("artist") & "%'" Query = Query & " ORDER BY Artist" Set DataConn = Server.CreateObject("ADODB.Connection ") DataConn.Open "records" Set RSlist = Server.CreateObject("ADODB.recordset") RSlist.Open Query,DataConn,3 %>

13 13 ASP with Access Your search returned records. Title Arti st <% Do While Not RSlist.EOF %> <%

14 14 ASP with Access RSlist.Movenext Loop %> Return to form

15 15 ASP with Access Radio button และ WHERE (format.html) CD Search Enter an artist: Select format Album Single Both

16 16 ASP with Access  คำสั่งที่ใช้  SELECT Title,Artist,Format from CDs WHERE Artist LIKE '% artist%' AND format='CDA' ORDER BY Artist  คำสั่ง If..Then… Elseif เพื่อจัดการกับอนุ ประโยค WHERE

17 17 ASP with Access แฟ้ม format.asp <% format=Request("format") Query="SELECT Title,Artist,Format from CDs WHERE Artist LIKE '%" Query=Query & Request("artist") & "%'" If format="Album" Then Query=Query & " AND format='CDA'" ElseIf format="Single" Then Query=Query & " AND format='CDS'" End If Query = Query & " ORDER BY Artist"

18 18 ASP with Access Drop down menu และ WHERE  เราสามารถใช้ผลของคำสั่ง SQL เพื่อนำมา แสดงใน drop-down box ได้ ตัวอย่างต่อไปนี้ จะใช้ฐานข้อมูล books โดยมี DSN คือ books และมี 2 ตาราง

19 19 ASP with Access แฟ้ม subject.asp <% Query = "SELECT subject,subject_ID from subjects ORDER BY subject" Set DataConn = Server.CreateObject("ADODB.Connection ") DataConn.Open "books" Set RSlist = Server.CreateObject("ADODB.recordset") RSlist.Open Query,DataConn,3 %> Book Search

20 20 ASP with Access Select a subject area: <% Do While Not RSlist.EOF %> "> <% RSlist.MoveNext Loop %>

21 21 ASP with Access แฟ้ม list.asp <% Query="SELECT * FROM books WHERE subject_ID=" & Request("subject") Query = Query & " ORDER BY title" Set DataConn = Server.CreateObject("ADODB.Connection ") DataConn.Open "books" Set RSlist = Server.CreateObject("ADODB.recordset") RSlist.Open Query,DataConn,3 %> Title Surname

22 22 ASP with Access <% Do While Not RSlist.EOF %> <% RSlist.Movenext Loop %> Return to form

23 23 ASP with Access Drill-Down  จากตัวอย่างที่ผ่านมาผู้ใช้แสดงชื่อหนังสือและ ผู้แต่งแต่ละเล่มถ้าผู้ใช้ต้องการแสดง รายละเอียดของชื่อเรื่องทั้งหมดเราสามารถ สร้างได้โดยใช้ drill-down.  เราสามารถแก้ไขแฟ้ม subject.asp และ list.asp ดังนี้  Newsubject.asp เป็น HTML Form ที่ เรียกใช้ newlist  Newlist.asp แสดงรายชื่อหนังสือทีมี link เชื่อมโยง  bookdetails,asp แสกงรายละเอียดของ หนังสือ

24 24 ASP with Access เปลี่ยนแฟ้ม ASP เพื่อสร้างฟอร์ม subject.asp เพื่อเรียกใช้แฟ้ม ASP อื่นๆ ด้วยคำสั่ง เราเปลี่ยนชื่อและแก้ไขแฟ้มเป็น newsubject.asp และเปลี่ยนคำสั่งใน list.asp จากตัวอย่างก่อน ดังนี้ "> บรรทัดนี้จะแสดงชื่อหนังสือและเป็น link ที่ เชื่อมโยงไปยังรายละเอียดของหนังสือเราทำ ได้โดยสร้าง query string ดังนี้ link text

25 25 ASP with Access แฟ้ม bookdetails.asp <% Query="SELECT * FROM books WHERE ID=" & Request("book_ID") Set DataConn = Server.CreateObject("ADODB.Connection ") DataConn.Open "books" Set RSlist = Server.CreateObject("ADODB.recordset") RSlist.Open Query,DataConn,3 %> Author surname: Year: Size: Price:

26 26 ASP with Access Modifying Database Records เราสามารถแก้ไขฐานข้อมูลโดยใช้โปรแกรม ASP  การเพิ่ม  การลบ  การแก้ไขระเบียน

27 27 ASP with Access Adding Records to a Database: addcds.html Add CD to Database Artist Title Format Album

28 28 ASP with Access Single

29 29 ASP with Access แฟ้ม addcds.asp <% artist=Request("artist") title=Request("title") format=Request("format") Query = "INSERT INTO CDs (artist,title,format) VALUES (" Query = Query & "'" & artist & "','" & title & "','" & format & "')" Set DataConn = Server.CreateObject("ADODB.Connection ") DataConn.Open "records" Set RSlist = Server.CreateObject("ADODB.recordset") RSlist.Open Query,DataConn,3 %>

30 30 ASP with Access CD Added To Collection Database  เราใช้คำสั่ง INSERT ที่มีรูปแบบดังนี้ INSERT INTO records (artist,title,format) VALUES ('value_of_artist','Value_of_title','Value_of_f ormat')

31 31 ASP with Access Handling Errors เราสามารถตรวจสอบข้อผิดพลาดโดยการ เปลี่ยนแปลงคำสั่งในแฟ้ม erroradd.asp <% On Error Resume Next this_page="erroradd.asp" artist=Request("artist") title=Request("title") format=Request("format") Query = "INSERT INTO CDs (artist,title,format) VALUES (" Query = Query & "'" & artist & "','" & title & "','" & format & "')"

32 32 ASP with Access Set DataConn = Server.CreateObject("ADODB.Connection ") DataConn.Open "records" Set RSlist = Server.CreateObject("ADODB.recordset") RSlist.Open Query,DataConn,3 If Err <> 0 Then %> An Error Occured Make a note of the following information and report it to Dave Smith x3343 SQL query:

33 33 ASP with Access Occured on page: Error Message: CD Added To Collection Database

34 34 ASP with Access Validating Data checkadd.asp แก้ไขจาก addcds.asp <% artist=Request("artist") title=Request("title") format=Request("format") If artist="" or title="" Then %> Error - You must complete all the boxes <%Else Execute update query and display message

35 35 ASP with Access Using Client side scripting  ASP สามารถส่ง client-side scripting เช่นเดียวกับ JavaScript ซึ่งจะมีประโยชน์เมื่อ ใช้สำหรับตรวจสอบ Text box ที่ใช้กรอก ข้อความว่ามีการป้อนข้อความหรือไม่ เนื่องจากมันสามารถทำงานบน client ได้ทำให้ ประหยัดเวลาในการทำงาน

36 36 ASP with Access Checking the Query String for Single Quotes  จากแฟ้ม erroradd.html ถ้าเราป้อนข้อมูลฟิลด์ artist เป็น O'Conner,Sinead จะเกิด ข้อผิดพลาดดังนี้ [Microsoft][ODBC Microsoft Access 97 Driver] Syntax error (missing operator) in query expression ''o'conner'.  ข้อผิดพลาดเกิดมาจากคำสั่ง SQL มีแบบดังนี้ INSERT INTO CDs (artist,title,format) VALUES ( 'o'conner,sinead','Greatest Hits','CDA')

37 37 ASP with Access quote.asp <% FUNCTION CheckString (s) pos = InStr(s, "'") Do While pos > 0 s = Mid(s, 1, pos) & "'" & Mid(s, pos + 1) pos = InStr(pos + 2, s, "'") Loop CheckString=s END FUNCTION artist=Request("artist") title=Request("title") format=Request("format") Query = "INSERT INTO CDs (artist,title,format) VALUES (" Query = Query & "'" & CheckString(artist) & "','" & CheckString(title) & "','" & format & "')" … Execute Query

38 38 ASP with Access Deleting Records <% Query="SELECT ID,Title,Artist from CDs ORDER BY Artist" Set DataConn = Server.CreateObject("ADODB.Connection ") DataConn.Open "records" Set RSlist = Server.CreateObject("ADODB.recordset") RSlist.Open Query,DataConn,3 %> Title Arti st Delete

39 39 ASP with Access <% Do While Not RSlist.EOF %> "> <% RSlist.Movenext Loop %>

40 40 ASP with Access โปรแกรม deleteme.asp <% Query="DELETE from CDs WHERE ID=" & Request("record_ID") Set DataConn = Server.CreateObject("ADODB.Connection ") DataConn.Open "records" Set RSlist = Server.CreateObject("ADODB.recordset") RSlist.Open Query,DataConn,3 %> CD Deleted from Database Return to list

41 41 ASP with Access Modifying Records - UPDATE :listmod.asp <% Query="SELECT * from CDs ORDER BY Artist" Set DataConn = Server.CreateObject("ADODB.Connection ") DataConn.Open "records" Set RSlist = Server.CreateObject("ADODB.recordset") RSlist.Open Query,DataConn,3 %> Click on the CD you wish to modify Title Arti st <% Do While Not RSlist.EOF %> "> <% RSlist.Movenext Loop %> โปร

42 42 ASP with Access <% Do While Not RSlist.EOF %> "> <% RSlist.Movenext Loop %>

43 43 ASP with Access changeme.asp <% ID=Request("ID") Query="SELECT * from CDs WHERE ID=" & ID Set DataConn = Server.CreateObject("ADODB.Connection ") DataConn.Open "records" Set RSlist = Server.CreateObject("ADODB.recordset") RSlist.Open Query,DataConn,3 artist=RSlist("artist") title=RSlist("title") %>

44 44 ASP with Access "> "> Return to list

45 45 ASP with Access โปรแกรม update.asp <% title=Request("title") artist=Request("artist") ID=Request("ID") Query="UPDATE CDs SET title='" & title & "',artist='" & artist & "'" Query=Query & " WHERE ID=" & ID Set DataConn = Server.CreateObject("ADODB.Connection ") DataConn.Open "records" Set RSlist = Server.CreateObject("ADODB.recordset") RSlist.Open Query,DataConn,3 %>

46 46 ASP with Access Record changed ">C heck changes

47 47 ASP with Access

48 48 ASP with Access

49 49 ASP with Access


ดาวน์โหลด ppt ASP:ACCESS Database. 2 ASP with Access การติดตั้ง ODBC  Active Server Pages สามารถติดต่อ ฐานข้อมูลโดยผ่าน Object Database Connectivity (ODBC).  ในการใช้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google