งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 มหัศจรรย์ของ สิ่งมีชีวิต เรื่อง ความหลากหลายของสัตว์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดย นางฟารีดา โต๊ะมีนา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 มหัศจรรย์ของ สิ่งมีชีวิต เรื่อง ความหลากหลายของสัตว์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดย นางฟารีดา โต๊ะมีนา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 มหัศจรรย์ของ สิ่งมีชีวิต เรื่อง ความหลากหลายของสัตว์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดย นางฟารีดา โต๊ะมีนา โรงเรียนบ้านบูโกะ อำเภอยะรัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาการ ประถมศึกษาปัตตานี เขต 2

2 เรื่อง ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

3 สัตว์แบ่งออกเป็นกี่ประเภทใหญ่ๆ ทดสอบก่อน เรียน

4 สัตว์ในข้อใดเป็นสัตว์มีกระดูกสันหลัง 30 ช้างไส้เดือนดิน กุ้งไฮดรา

5 หมึกเป็นสัตว์ไม่มี กระดูกสันหลัง ถูกผิด

6 สาระที่ ๑ สิ่งมีชีวิตกับ กระบวนการดำรงชีวิต มาตรฐาน ว ๑. ๒ เข้าใจ กระบวนการและความสำคัญของการ ถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต ความ หลากหลายทางชีวภาพ การใช้ เทคโนโลยีชีวภาพที่มีผลกระทบต่อ มนุษย์และสิ่งแวดล้อม มีกระบวนการ สืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยา ศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ และนำ ความรู้ไปใช้ประโยชน์ มาตรฐาน ว ๑. ๒ เข้าใจ กระบวนการและความสำคัญของการ ถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต ความ หลากหลายทางชีวภาพ การใช้ เทคโนโลยีชีวภาพที่มีผลกระทบต่อ มนุษย์และสิ่งแวดล้อม มีกระบวนการ สืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยา ศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ และนำ ความรู้ไปใช้ประโยชน์

7 ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้ แกนกลาง ตัวชี้วัด ตัวชี้วัด จำแนกสัตว์ออกเป็นกลุ่มโดยใช้ลักษณะ ภายในบางลักษณะและลักษณะภายนอก เป็นเกณฑ์ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้แกนกลาง - การจำแนกสัตว์เป็นกลุ่ม โดยใช้ ลักษณะภายนอกและลักษณะภายในบาง ลักษณะเป็นเกณฑ์แบ่งออกได้เป็นสัตว์มี กระดูกสันหลังและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง - สัตว์มีกระดูกสันหลังแบ่งเป็นกลุ่มปลา สัตว์ครึ่งน้ำครึ่งบก สัตว์เลื้อยคลาน สัตว์ ปีก และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม

8 การจัดกลุ่มสัตว์ สัตว์แบ่งออกเป็น 2 พวกใหญ่ ๆ คือ สัตว์มีกระดูกสันหลัง และสัตว์ ไม่มีกระดูกสันหลัง สัตว์มีกระดูกสัน หลังจำแนกได้อีก 5 กลุ่ม คือ กลุ่มพวกปลา กลุ่มสัตว์ครึ่งน้ำครึ่ง บก กลุ่มสัตว์เลื้อยคลาน กลุ่มสัตว์ จำพวกนก และกลุ่มสัตว์เลี้ยงลูก ด้วยน้ำนม สัตว์แบ่งออกเป็น 2 พวกใหญ่ ๆ คือ สัตว์มีกระดูกสันหลัง และสัตว์ ไม่มีกระดูกสันหลัง สัตว์มีกระดูกสัน หลังจำแนกได้อีก 5 กลุ่ม คือ กลุ่มพวกปลา กลุ่มสัตว์ครึ่งน้ำครึ่ง บก กลุ่มสัตว์เลื้อยคลาน กลุ่มสัตว์ จำพวกนก และกลุ่มสัตว์เลี้ยงลูก ด้วยน้ำนม

9 การจำแนกกลุ่มสัตว์ การจำแนกกลุ่มสัตว์มีกระดูกสัน หลังและไม่มีกระดูกสันหลัง ใช้ ลักษณะที่สำคัญเป็นเกณฑ์ในการ จำแนก เช่น อุณหภูมิร่างกาย การ หายใจ การสืบพันธุ์ และลักษณะ ที่คล้ายคลึงกันของสัตว์ ตลอดจน การวิวัฒนาการของสัตว์

10 สัตว์มีกระดูกสันหลัง คือ สัตว์ที่มีกระดูกที่มีลักษณะต่อกัน เป็นข้อๆ และ ทำหน้าที่เป็นแกนของร่างกาย ทำให้ร่างกายคงรูปร่างอยู่ได้

11 ประเภทของสัตว์มีกระดูกสันหลัง สัตว์มีกระดูกสันหลัง 5 ประเภท ได้แก่ สัตว์มีกระดูกสันหลัง 5 ประเภท ได้แก่ - กลุ่มที่ 1 ปลา เช่น ปลาช่อน ปลาทู - กลุ่มที่ 2 สัตว์ครึ่งน้ำครึ่งบก เช่น กบ อึ่งอ่าง - กลุ่มที่ 3 สัตว์เลื้อยคลาน เช่น งู จระเข้ - กลุ่มที่ 4 สัตว์ปีก เช่น นก - กลุ่มที่ 5 สัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม เช่น ค้างคาว แมว

12 รูป ตัวอย่า ง แก้เครียดกัน ก่อนน่ะค่ะ ใส่รูปลงไปในนี้ ค่ะ 60

13 สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง จะมีปริมาณมากกว่าสัตว์ที่มีกระดูก สันหลัง ไม่มีโครงกระดูกสันหลังเป็น แนวยาวตามด้านหลังของสัตว์ การ พัฒนาร่างกายยังไม่สมบูรณ์ เช่น แมลง ปะการัง ฟองน้ำ พวกพยาธิ พวกหอยและปลาหมึก จะมีปริมาณมากกว่าสัตว์ที่มีกระดูก สันหลัง ไม่มีโครงกระดูกสันหลังเป็น แนวยาวตามด้านหลังของสัตว์ การ พัฒนาร่างกายยังไม่สมบูรณ์ เช่น แมลง ปะการัง ฟองน้ำ พวกพยาธิ พวกหอยและปลาหมึก

14 ประเภทของสัตว์ไม่มีกระดูกสัน หลัง ฟองน้ำ ฟองน้ำ สัตว์ที่มีรูกลางลำตัว สัตว์ที่มีรูกลางลำตัว หนอน หนอน หอย หอย สัตว์ที่มีขาเป็นปล้อง สัตว์ที่มีขาเป็นปล้อง สัตว์ที่มีหนามตามผิวหนัง สัตว์ที่มีหนามตามผิวหนัง

15 สัตว์แบ่งออกเป็นกี่ประเภทใหญ่ๆ

16 สัตว์ในข้อใดเป็นสัตว์มีกระดูกสันหลัง 30 แมวหนอน กุ้งไฮดรา

17 หนอนเป็นสัตว์ไม่มี กระดูกสันหลัง ถูกผิด

18 Alphabet Buttons Appear Here ยกตัวอย่างสัตว์มีกระดูกสัน หลัง

19 ให้นักเรียนจับคู่รูป ดังต่อไปนี้ 1. สัตว์ปีก 2. ปลา 3. สัตว์เลี้ยงลูก ด้วยนม 4. สัตว์เลื้อยคลาน 5. สัตว์ครึ่งน้ำครึ่ง บก

20 ให้นักเรียนนำชื่อสัตว์ที่กำหนดนำไปวาง ไว้ในช่องให้ถูกต้อง ปลา ฉลาม โลม า จระเ ข้ ไฮด รา กิ้ง กือ ฟองน้ำ แก้ว นก เพนกวิ น ปะกา รัง พยาธิ ตัวตืด แมว สัตว์มีกระดูกสัน หลัง สัตว์ไม่มีกระดูก สันหลัง

21 ให้วาดรูปสัตว์ตามที่นักเรียนชอบมา 1 ตัว แล้วระบุว่าจัดเป็นสัตว์ประเภท ใด สัตว์ชนิดนี้จัดเป็น  สัตว์มีกระดูก สันหลัง  สัตว์ไม่มีกระดูกสัน หลัง

22 คะแนนที่หนูๆทำได้


ดาวน์โหลด ppt กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 มหัศจรรย์ของ สิ่งมีชีวิต เรื่อง ความหลากหลายของสัตว์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดย นางฟารีดา โต๊ะมีนา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google