งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การกำจัดมูลฝอยด้วยวิธีการฝังกลบ อย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) ผศ.ดร.กนกศักดิ์ เอี่ยมโอภาส หัวหน้าโครงการศูนย์วิจัยและพัฒนาพลังงานและสิ่งแวดล้อม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การกำจัดมูลฝอยด้วยวิธีการฝังกลบ อย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) ผศ.ดร.กนกศักดิ์ เอี่ยมโอภาส หัวหน้าโครงการศูนย์วิจัยและพัฒนาพลังงานและสิ่งแวดล้อม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การกำจัดมูลฝอยด้วยวิธีการฝังกลบ อย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) ผศ.ดร.กนกศักดิ์ เอี่ยมโอภาส หัวหน้าโครงการศูนย์วิจัยและพัฒนาพลังงานและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล Kanoksak.e@ku.ac.th Kanoksak.com

2 การประเมินราคาต้นทุนและค่าดำเนินการ การฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล เกณฑ์และหลักการที่ใช้ในการประเมินราคา - ออกแบบตามมาตรฐานการฝังกลบอย่างถูกหลัก สุขาภิบาล - เกณฑ์ มาตรฐาน และแนวทางการจัดการมูลฝอยชุมชน (กรมควบคุมมลพิษ) - คู่มือปฏิบัติการในการดูแลและเดินระบบฝังกลบ มูลฝอย (กรมควบคุมมลพิษ) - ประเมินราคาค่าก่อสร้าง อ้างอิงราคาจากข้อกำหนด ของระบบการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐ (กรมบัญชีกลาง) - ราคาวัสดุก่อสร้าง อ้างอิงราคาวัสดุก่อสร้าง ส่วนกลางของกระทรวงพาณิชย์

3 สมมติฐานที่ใช้ในการออกแบบ พื้นที่บ่อฝังกลบเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส(square shape) ความลาดชันด้านข้าง 1:3 พื้นที่เดิมต้องมี การขุดบ่อฝังกลบ และบ่อต่าง ๆ ราคาที่ดิน 200,000บาท/ไร่ จำนวนชั้นขยะ 8 ชั้น ความหนาชั้นละ 3 เมตร ปริมาณขยะ รองรับขยะได้ 20 ปี ความหนาแน่นของขยะหลังบดอัด 700 กก/ลบ.เมตร ปูพื้นก้นบ่อด้วย HDPE และ Geotextile ดินกลบทับหน้า ใช้ดินจากจากขุด มีระบบท่อรวบรวมน้ำชะขยะก้นบ่อ มีระบบจัดการน้ำเสีย แบบบ่อไร้อากาศ และบ่อผึ่ง

4 ระบบรวบรวมก๊าซเป็นระบบดูดก๊าซแนวนอน จำนวน ตามพื้นที่ชั้นขยะบนสุด (ชั้นสุดท้าย) มีพื้นที่ถนน รางระบายน้ำ อาคารประกอบตาม ข้อกำหนดทั่วไปของแหล่งฝังกลบอย่างถูกหลัก สุขาภิบาล มีพื้นที่สำรองสำหรับดินฝังกลบทับหน้า ระยะทางขนส่งของรถขยะ ประมาณการ 20 กม ไม่คิดค่าดอกเบี้ยของเงินลงทุน (รัฐลงทุน)

5 ราคาระบบต่างๆ และค่าใช้จ่ายที่ใช้ประเมิน 1.บ่อฝังกลบ 2.บ่อบำบัดน้ำเสีย 3.บ่อน้ำฝน 4.ระบบรวบรวมก๊าซ 5.เครื่องจักรกลหนัก 6.ถนน พื้นที่กันชน อาคารต่าง ๆ 7.ค่าดำเนินการฝังกลบ 8.ค่าใช้จ่ายด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม 9.การปิดสถานที่ฝังกลบ 10.ค่าขนส่งขยะ ระยะทาง 20 กม ที่ราคาน้ำมัน ดีเซล 30 บาท/ลิตร

6 ขนาดของระบบ 50 ตัน/วัน ระยะเวลาฝังกลบ 20 ปี การประเมินราคาระบบฝังกลบอย่างถูกหลัก สุขาภิบาล พื้นที่รวม 74 ไร่ ค่าลงทุน 93 ล้านบาท ขนาดของระบบ 100 ตัน/วัน ระยะเวลาฝังกลบ 20 ปี พื้นที่รวม 105 ไร่ ค่าลงทุน 133 ล้านบาท

7 สรุปค่าลงทุน และการเดินระบบฝังกลบ (ค่าดำเนินการ) รายการ ขนาดของระบบ ตัน / วัน 50 ตัน / วัน 100 ตัน / วัน หมายเหตุ ค่าลงทุน 254182 ค่าดำเนินการ 413302 ค่าขนส่ง 53 รวมค่ากำจัด 720537

8 การเดินระบบฝังกลบ - ค่าดำเนินการ

9 การกลบทับหน้าดินรายวัน (Daily Cover) การก่อสร้างบ่อฝังกลบ

10 ระบบรวบรวมน้ำชะขยะ ด้านล่างของบ่อฝังกลบ

11 บ่อบำบัดน้ำชะขยะ (leachate pond) บ่อบำบัดน้ำเสีย

12 พื้นที่ฉนวน (Buffer Zone)

13 การปิดทับหน้าดินชั้นสุดท้าย (Final cover)

14 การก่อสร้างระบบรวบรวมก๊าซขยะ

15 ระบบรวบรวมก๊าซขยะ - ควบคุมการแพร่กระจายก๊าซ + ปล่องเผาทิ้ง (Flare) :ลดก๊าซเรือนกระจก

16 ปิดการฝังกลบ (Final cover) HDPE 1.0 mm ดินทับหน้า 60 cm ปลูกหญ้า ไม่รวมค่าบำรุงรักษาหลังปิดการหลังกลบ

17 การควบคุมผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลกระทบด้านกลิ่น ผลกระทบต่อคุณภาพน้ำใต้ดิน ผิวดิน ผลกระทบจากการฝังกลบ ผลการทบจากการแพร่กระจายก๊าซขยะ ผลกระทบด้านฝุ่นละออง ผลกระทบหลังการปิดการฝังกลบ

18 มาตรการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง (รวมในการประเมินราคา) การปิดทับหน้าดินรายวัน มีพื้นที่ Buffer Zone ปลูกต้นไม้รอบพื้นที่ มีระบบรวบรวมน้ำชะขยะ และระบบบำบัด มีบ่อรวบรวมน้ำฝน มีการฉีดพ่นสารชีวภาพ ในบริเวณหน้างาน มีระบบรวบรวมก๊าซขยะและเผาทิ้ง มีมาตรการพรมน้ำถนนภายในโครงการ ผลกระทบด้านฝุ่นละออง ปิดทับหนาขยะชั้นสุดท้าย ด้วย HDPE และดิน กลบทับหน้า 60 ซม มีการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดินและอากาศ

19 ข้อสังเกต:ปัจจัย/ตัวแปรในการกำหนดค่ากำจัด ด้วยวิธีฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล 1.ราคาค่าที่ดิน ของแต่และพื้นที่ราคาค่าที่ดิน ของ แต่และพื้นที่ 2.ระยะทางขนส่งจริง 3.ความลึกของบ่อขยะ ตามสภาพธรณีวิทยา 4.สภาพภูมิอากาศ ที่กระทบต่อค่าลงทุนบ่อบำบัด น้ำเสียและการก่อสร้างบ่อฝังกลบ 5.จำนวนเครี่องจักรกลหนัก และอาคารต่าง ๆ 6.จำนวนบุคลากร ในการดำเนินงาน 7.มาตรฐานที่ใช้ในการดำเนินงานต่าง ๆ เช่นการวัด ค่าสิ่งแวดล้อม การดูแลเรื่องฝุ่น ดินกลบทับหน้า 8.การออกแบบ detailed design ของแต่ละพื้นที่


ดาวน์โหลด ppt การกำจัดมูลฝอยด้วยวิธีการฝังกลบ อย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) ผศ.ดร.กนกศักดิ์ เอี่ยมโอภาส หัวหน้าโครงการศูนย์วิจัยและพัฒนาพลังงานและสิ่งแวดล้อม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google