งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย นายแพทย์สมศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย 13 กุมภาพันธ์ 2551 โดย นายแพทย์สมศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย นายแพทย์สมศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย 13 กุมภาพันธ์ 2551 โดย นายแพทย์สมศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย นายแพทย์สมศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย 13 กุมภาพันธ์ 2551 โดย นายแพทย์สมศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย 13 กุมภาพันธ์ 2551 กลยุทธ์การบริหาร การเปลี่ยนแปลง

2 สาระหลัก ภาวะผู้นำ การวางแผนกลยุทธ์ มุ่งเน้นผู้เกี่ยวข้อง บริหารจัดการความรู้ มุ่งเน้นคน กระบวนการ ผลลัพธ์

3 ทรัพยากรบุคคล & บรรยากาศ Employee & Workplace (100) การจัดการ กระบวนการ Process management (75) การวางแผน Planning (75) การบริการ Service Orienta n (125) ภาวะผู้นำ Leadership (125) สารสนเทศ & การวิเคราะห์ Information & analysis (75) ระดับและแนวโน้ม มาตรฐาน Excellence level & trend (425) นพ.สมศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ Malcolm Baldrige Award และรางวัลคุณภาพแห่งชาติ

4 มุ่งเน้นลูกค้า ระบบงาน แรงจูงใจ พึงพอใจ มุ่งเน้นผู้เกี่ยวข้อง รู้ผู้เกี่ยวข้อง ความพึงพอใจ ผลลัพธ์ ประสิทธิพล ประสิทธิภาพ คุณภาพ พัฒนาองค์กร วางแผนกลยุทธ์ จัดทำกลยุทธ์ นำกลยุทธ์ไปปฎิบัติ การบริหารจัดการความรู้ วัด วิเคราะห์ จัดการความรู้ การนำองค์กร นำองค์กร รับผิดชอบสังคม ลักษณะสำคัญขององค์กร การจัดการกระบวนการ สร้างคุณค่า สนับสนุน เกณฑ์คุณภาพบริหารจัดการภาครัฐ

5 พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว การปฏิบัติราชการให้ดีนั้นกล่าวอย่าง สั้น ง่าย และตรงที่สุด คือทำให้สำเร็จ ทันการ และให้ได้ผลเป็นประโยชน์ แต่ทางเดียว ซึ่งจะทำได้เมื่อบุคคล มีวิชาความสามารถ และมีปัญญา ความรู้ คิดพิจารณา เห็นสิ่งที่เป็นคุณ เป็นโทษ เป็นประโยชน์ มิใช่ ประโยชน์อย่างชัดเจน ถูก ตรง นพ.สมศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ

6 พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เกียรติและความสำเร็จ เกิดจากผล การปฏิบัติงาน และการปฏิบัติตัว ของแต่ละคนที่สามารถปฏิบัติงาน ในความรับผิดชอบให้ได้ผลสมบูรณ์ ตรงตามวัตถุประสงค์ และปฏิบัติตัว ให้สุจริต เที่ยงตรง พอควรพอดี แก่ตำแหน่งหน้าที่ที่ดำรงอยู่ นพ.สมศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ

7 ผู้นำที่ยิ่งใหญ่ มองกว้าง คิดไกล ใฝ่สูง ผู้นำที่ยิ่งใหญ่ มองกว้าง คิดไกล ใฝ่สูง พระธรรมปิฎก นพ.สมศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ

8 ผู้นำไม่ใช่ผู้ที่จะนำคนอื่น แต่ผู้นำที่ดี คือผู้ที่คนอื่นอยากเดินตาม อานันท์ ปันยารชุน นพ.สมศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ

9 หากว่าชุบเลี้ยงอย่างถึงขนาดแล้ว แต่ไม่สามารถช่วงใช้ได้ รักอย่างสุดใจ แต่ไม่อยู่ในบังคับบัญชา กระทำผิดระเบียบวินัย ก็ไม่อาจลงโทษทัณฑ์กัน เหล่าพลเช่นนี้เปรียบเหมือนบุตร ที่กำเริบเสิบสานใช้ทำศึกไม่ได้เลย ซุนวู นพ.สมศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ

10 General Management PLANNINGORGANIZING CONTROLLINGDIRECTING GOOD GOVERNANCE PURPOSE

11 งาน ผู้นำ การเปลี่ยนแปลง ผู้บริหาร ความซับซ้อน ตัดสินใจ สร้างเครือข่าย สร้างคน กำหนดทิศทาง วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ แผน จัดแถวคน การสื่อสาร ซื่อสัตย์ เสริมพลัง จูงใจคน มีส่วนร่วม เน้นคุณค่า มุ่งสัมพันธ์ วางแผนงาน วางแผนเงิน เน้นผลงาน จัดองค์กร จัดระบบงาน เน้นรายงาน ควบคุม แก้ปัญหา เน้นประเมิน นพ.สมศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ

12 ระดับของจุดมุ่งหมาย ระดับขององค์กร ระดับของแผน 3 คำถามกลยุทธ์ 5 ขั้นตอนของการบริหารกลยุทธ์ การวางแผนกลยุทธ์ นพ.สมศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ

13 พันธกิจ วิสัยทัศน์ เป้าหมาย 1 เป้าหมาย 2 เป้าหมาย 3 เป้าหมาย 4 เป้าหมาย 5 เป้าหมาย 6 วัตถุประสงค์ นพ.สมศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ ระดับของจุดมุ่งหมาย

14 วิสัยทัศน์ อนาคตอันพึงประสงค์ ที่เป็นจริงได้ น่าเชื่อถือ กระตุ้นคนในองค์กรให้ ร่วมกันสร้างอนาคตได้อย่างกลมกลืน กับปัจจุบันอย่างไร เมื่อใด เพราะอะไร อนาคตจะอยู่ที่ใด จะทำอะไร อะไร คือ ปัจจัยความสำเร็จ อะไร คือ เป้าหมายสำคัญที่สุด อะไร คือ ค่านิยมเฉพาะ นพ.สมศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ

15 เป้าหมาย การเปลี่ยนแปลงคน นพ.สมศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ วิสัยทัศน์

16 J & J credo “ Decentralization + Creativity = Productivity ” ปรับองค์กรด้วยการมอบอำนาจ ให้บรรลุความต้องการลูกค้า และบูรณาการทุกภาคส่วน ด้วยการประสานสัมพันธ์ทุกคน นพ.สมศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ

17 กำหนดกรอบ / ภาพกว้าง เนื้อหาหลัก : การเปลี่ยนแปลง / เป้าหมาย / คน ทำให้เป็นจริง ทั้งคำพูดและการกระทำ กลยุทธ์ / กลวิธี / กิจกรรม การสื่อสาร นพ.สมศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ วิสัยทัศน์

18 การสื่อสารวิสัยทัศน์ เป็นจริงได้ : จับต้องได้ ตรงเป้าหมาย ในทางที่ดี : ความหวัง ความเป็นไปได้ แสดงการกระทำ แน่นอน Dr. Martin Luther King Jr. “ I Have a Dream …………. ” นพ.สมศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ

19 กรม สำนัก / กอง กลุ่ม / ฝ่าย ยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์ ยุทธวิธี / กลวิธี ยุทธการ / กิจกรรม พันธกิจ เป้าหมาย วัตถุประสงค์ วิสัยทัศน์ องค์กร จุดมุ่งหมาย แผน นพ.สมศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ ระดับองค์กร จุดมุ่งหมาย แผน

20 เป้าหมาย วัตถุประสงค์ 44 48 50 เวลา เราจะไปที่ไหน 100 50 เราจะไปได้อย่างไร = แผนกลยุทธ์ เราอยู่ที่ไหน นพ.สมศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ 3 คำถามยุทธศาสตร์

21 กำหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ความ ต้องการ คุณค่า ทักษะ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค วัตถุ ประสงค์ กลยุทธ์ ทางเลือก กลยุทธ์ ประเมิน ทางเลือก ตัดสินใจ จัดลำดับ กลยุทธ์ วิเคราะห์ ปัจจัย ภายใน ภายนอก นโยบาย นพ.สมศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ วัตถุประสงค์ และแผนกลยุทธ์

22 นพ.สมศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ System Style Skill Shared value Strategy Structure Staff การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน

23 Teamwork Cross Functional team I P O Passive \ active reactive \ proactive Super goal Generalist Specialist จำนวน อายุ คุณสมบัติ ประสบการณ์ Efficiency Effectiveness Efficacy Economy Ethics นพ.สมศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ System Style Skill Shared value Strategy Structure Staff ตัวชี้วัด 7’s Model

24 Political Education Environment Health Social Economic Technology นพ.สมศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ วิเคราะห์ปัจจัยภายนอก

25 Political Education Environment Health Social Economic Technology นพ.สมศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ วิเคราะห์ปัจจัยภายนอก ปิรามิดประชากร ประชากร ชนบท/เมือง สภาพสังคม ยาเสพติด อาชญากรรม GDP GPP สัดส่วนรายได้ การเติบโตทาง เศรษฐกิจ อินเตอร์เนต โทรศัพท์ ไฟฟ้า เอกภาพ การปกครอง หมู่บ้าน/ตำบล/ อำเภอ/เทศบาล อบต. อัตรารู้หนังสือ อัตราเรียนต่อ ทรัพยากรธรรมชาติ มลภาวะ อายุขัยเฉลี่ย สถานะสุขภาพ ทรัพยากร สาธารณสุข อัตราป่วย อัตราตาย

26 ระดับตัวชี้วัด นพ.สมศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย Input ProcessOutputOutcomeImpact M T PODC PDCA POSDCoRB Efficiency Effective Satisfaction Vision Productivity Morbidity Mortality Health

27 BSC : ระบบบริหารองค์กร จัดทำแผนกลยุทธ์ เปรียบเทียบผล ดำเนินงาน กับเป้าหมาย สร้างแผนที่กลยุทธ์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ถ้าผลต่ำกว่าเป้าหมาย : เรียนรู้ นำกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ Strategic initiative แผนปฏิบัติการ งบประมาณ ปรับ กลยุทธ์ เป้าหมาย ปรับ แผนปฎิบัติการ

28 แม่ทัพที่สามารถ... ไม่แสดงตนว่าเป็นผู้กล้าหาญ นักรบที่สามารถ... ไม่โกรธง่าย ผู้ที่รบชนะได้อย่างดีเยี่ยม... นั้นคือ ผู้ที่ไม่ต้องรบ ผู้ที่บังคับบัญชาคนได้ดี... เป็นผู้ที่มีความอ่อนโยนต่อผู้น้อย นี่คือคุณธรรม... อันไม่แย่งชิงอะไรจากใคร เป็นหลักที่ตรงกับหลักธรรมชาติ เหลาจื๊อ

29 1. ใครคือ ลูกค้า 3. อะไรคือกิจกรรมที่เราทำเพื่อให้ เสนอคุณค่าตามที่ลูกค้าต้องการ 4. ทำอย่างไรที่จะพัฒนา และ ปรับปรุงคุณค่าที่เสนอ 2. อะไรคือ คุณค่า ที่เสนอให้ลูกค้า การบริหารลูกค้า นพ.สมศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ

30 มุมมองด้านลูกค้า 1. คุณค่าพื้นฐาน PQIST 2. คุณค่าที่แตกต่าง ลูกค้าที่เพิ่มขึ้น รักษาลูกค้าเก่า ลูกค้าพึงพอใจ นพ.สมศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ

31 องค์กรเรียนรู้ สมรรถนะจุดแข็ง รู้อะไร Know what สมรรถนะ จุดแข็ง รู้อย่างไร Know how ผลผลิต รู้ทำไม Know why ผู้นำ ทำไมรู้ Care why มาตรฐาน กฏ 1. คำถามนักบริหาร

32 องค์กรเรียนรู้ นวัตกรรมคุณภาพ เรียนรู้ผลผลิต ถ่ายทอดปริมาณ ต่ อ เ นื่ อ ง อะไร คืองาน ความ รับผิดชอบ คืออะไร คน คือ สินทรัพย์ 2. คนเรียนรู้

33 Wisdom Knowledge Information Data STRATEGICPLANSTRATEGICPLAN ทดสอบซ้ำ ๆ บรรลุจุดมุ่งหมาย สร้างจุดแข็ง สมรรถนะ วัฒนธรรม ตั้งถูกคำถาม ถูกคน ถูกเวลา องค์กรเรียนรู้ 3. องค์กรเรียนรู้

34 อปริหานิยธรรม 7 นพ.สมศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์ ศอ.3 1.ประชุมเนืองนิตย์ 2.เริ่ม เลิกประชุม พร้อมเพรียง 3.ยอมรับมติที่ประชุมในการแก้ปัญหา 4.ยอมรับ เคารพ ผู้อาวุโส 5.ดูแล สงเคราะห์ ผู้ด้อยโอกาส 6.ส่งเสริม รักษา ประเพณี วัฒนธรรม 7.ส่งเสริม ทำนุ บำรุง ศาสนา

35 การพัฒนาทักษะบุคลากร การสร้างแรงจูงใจบุคลากร ระบบสารสนเทศที่ดี นพ.สมศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ การบริหารทรัพยากรบุคคล

36 ทุนมนุษย์ ทุนสังคม Social capital แรงจูงใจ Emotional capital ความสัมพันธ์ Relationship capital ความรู้ Knowledge capital นพ.สมศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ

37 ปัจจัยด้านทุนมนุษย์ ความสามารถ / ทักษะที่สำคัญ ภาวะผู้นำ วัฒนธรรมองค์กร และการรับรู้กลยุทธ์องค์กร ความสอดคล้องร่วมกัน ภายในองค์กร การแบ่งปัน / ถ่ายทอดความรู้ นพ.สมศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ

38 กระบวนการสร้างคุณค่า ผลิต นโยบาย กฎหมาย องค์ความรู้ เทคโนโลยี่ นวัตกรรม กลไกขับเคลื่อน ถ่ายทอด นพ.สมศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ

39 จุดยืน (Positioning)  56 ปีแห่งความภาคภูมิใจ อย่าเหลือไว้แต่ความทรงจำ ปรับปรุงคุณภาพงานการกระทำ ภาวะผู้นำสำเร็จดังเจตน์จำนง ๚

40 กระบวนการสร้างสนับสนุน การเงิน การบัญชี การพัสดุ ยานพาหนะ สารบรรณ การเจ้าหน้าที่

41 พัฒนาตนเอง เรียนรู้ตนเอง - ประเมินตนเอง - รับการป้อนกลับจากผู้อื่น พัฒนากลยุทธ์ - ตั้งเป้าหมายเฉพาะ - ใช้จุดแข็ง ปิดจุดอ่อน - ฝึกอบรมด้านที่เป็นจุดอ่อน - อ่านมาก ๆๆๆ ปฎิบัติตามกลยุทธ์ - สร้างการสนับสนุนทางสังคม - ประเมินความก้าวหน้า นพ.สมศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ

42 BSC : ระบบบริหารองค์กร มิติลูกค้า มิติประสิทธิผล มิติกระบวน การภายใน มิติคุณภาพ บริการ มิติองค์กร เรียนรู้ มิติพัฒนา องค์กร มิติด้านการเงิน มิติประสิทธิภาพ วิสัยทัศน์ พันธกิจ

43 มิติประสิทธิผล ผลสำเร็จตามแผนกลยุทธ์ มิติคุณภาพบริการ คุณภาพบริการ ปปป. มิติพัฒนาองค์กร การบริหารความรู้ การจัดการสาร สนเทศ การบริหารการ เปลี่ยนแปลง มิติประสิทธิภาพ การลดค่าใช้จ่าย การลดระยะเวลาบริการ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นการประเมินผลการปฎิบัติราชการ นพ.สมศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ

44 ประสิทธิผล : ผลสำเร็จตามแผนกลยุทธ์ กระทรวง (10) กลุ่มภารกิจ (15) กรม (20) ผลผลิตกรม (5) สนับสนุนจังหวัด (10) คุณภาพ : ความพึงพอใจ บริการ (4) ปปป. (4) พัฒนาองค์กร : แผนบริหารความรู้ 3 เรื่อง (4) แผนสารสนเทศ (4) แผนบริหารการ เปลี่ยนแปลง (16) ประสิทธิภาพ : ประหยัดงบประมาณ (4) ลดระยะเวลาบริการ (4) วิสัยทัศน์ พันธกิจ ตัวชี้วัดการประเมินผลการปฎิบัติราชการ นพ.สมศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ

45 บริหารนาย 1. แก้ปัญหาให้นาย 2. ยกย่องสิ่งที่นายช่วยเหลือ 3. กระตุ้นให้นายพูด ทำอย่างตั้งใจ 4. ป้อนกลับอย่างสร้างสรรค์ 5. เสนอวิถีใหม่ให้นาย 6. จงรักภักดี 7. ต่อรองบางครั้ง ถ้าไม่ถูกต้อง นพ.สมศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ

46 บริหารเพื่อน 1. ช่วยเพื่อนให้บรรลุเป้าหมาย สำเร็จ 2. เข้าใจปัญหา แลกเปลี่ยนข้อมูล 3. เป้าหมายเดียวกัน ทำด้วยกัน 4. สร้างกลุ่มแก้ปัญหา 5. ดึงเพื่อน นพ.สมศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ

47 บริหารลูกน้อง 6. ฝึก 7. ไม่รู้บอกว่าไม่รู้ 8. ประเมินสม่ำเสมอ 9. พึ่งพากัน 10.บทบาทชัดเจน 1. เพิ่มความไว้ใจ 2. ชม เมื่อทำดี 3. แจ้งความดีลูกน้อง ให้นายทราบ 4. ช่วยแก้ปัญหา 5. ให้ข้อมูลใหม่ นพ.สมศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ

48 บริหารเครือข่าย นพ.สมศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย 1. แลกเปลี่ยนข้อมูล 2. แนะนำ ทำต่อ อ้างอิง 3. ความเห็น เสนอแนะ 4. ให้กำลังใจ

49 จุดประกาย ขยายความคิด เพิ่มผลผลิต ผิดเป็นครู สู้ไม่ถอย คอยปรับปรุง จุดประกาย ขยายความคิด เพิ่มผลผลิต ผิดเป็นครู สู้ไม่ถอย คอยปรับปรุง บริหารการเปลี่ยนแปลง นพ.สมศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ

50 MENTOR : ครู 3.พัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา นพ.สมศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย เก่ง ความรับผิดชอบ ร่วมงานมอบงาน ตามงานสอนงาน

51 MENTOR : ครู 3.พัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา นพ.สมศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์ ศอ.3 ประเมินบุคคล 1.เลือกเวลา ที่พร้อมรับการประเมิน 2.อยู่สองต่อสอง 3.แสดงการรับรู้ ความคิด ความรู้สึก ของ “ฉัน” 4.ชมก่อนติ ไม่มีใครดีหมด / ไม่มีใครเลวเต็มร้อย 5.บอกพฤติกรรมที่อยากให้ปรับปรุง 6.เตือนทันที อย่ารอนาน 7.ให้โอกาสอธิบาย ชี้แจง 8.ให้เวลาแก้ตัว

52 พัฒนาตนเอง เรียนรู้ตนเอง - ประเมินตนเอง - รับการป้อนกลับจากผู้อื่น พัฒนากลยุทธ์ - ตั้งเป้าหมายเฉพาะ - ใช้จุดแข็ง ปิดจุดอ่อน - ฝึกอบรมด้านที่เป็นจุดอ่อน - อ่านมาก ๆๆๆ ปฎิบัติตามกลยุทธ์ - สร้างการสนับสนุนทางสังคม - ประเมินความก้าวหน้า นพ.สมศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ

53 “You don’t find success inside yourself you find success outside yourself” Hard work IQ Company Hobby Idea Family Other person SUCCESS It’s about finding a horse to ride นพ.สมศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์ ผู้อำนวยสำนักส่งเสริมสุขภาพ

54 ทศพิธราชธรรม 10 นพ.สมศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์ ผู้อำนวยสำนักส่งเสริมสุขภาพ ทาน ศีล ความเสียสละ ความซื่อตรง ความอ่อนโยน ตบะ ความไม่โกรธ ความไม่ข่มเหง ความอดทน ความไม่คลาดธรรม

55


ดาวน์โหลด ppt โดย นายแพทย์สมศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย 13 กุมภาพันธ์ 2551 โดย นายแพทย์สมศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google