งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลยุทธ์การบริหาร การเปลี่ยนแปลง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลยุทธ์การบริหาร การเปลี่ยนแปลง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลยุทธ์การบริหาร การเปลี่ยนแปลง
กลยุทธ์การบริหาร การเปลี่ยนแปลง โดย นายแพทย์สมศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย13 กุมภาพันธ์ 2551

2 สาระหลัก ภาวะผู้นำ การวางแผนกลยุทธ์ มุ่งเน้นผู้เกี่ยวข้อง
บริหารจัดการความรู้ มุ่งเน้นคน กระบวนการ ผลลัพธ์

3 Malcolm Baldrige Award และรางวัลคุณภาพแห่งชาติ
การวางแผน Planning (75) การบริการ Service Orientan (125) สารสนเทศ & การวิเคราะห์ Information & analysis (75) ระดับและแนวโน้ม มาตรฐาน Excellence level & trend (425) ภาวะผู้นำ Leadership (125) การจัดการ กระบวนการ Process management (75) ทรัพยากรบุคคล & บรรยากาศ Employee & Workplace (100) นพ.สมศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ

4 เกณฑ์คุณภาพบริหารจัดการภาครัฐ ลักษณะสำคัญขององค์กร
วางแผนกลยุทธ์ จัดทำกลยุทธ์ นำกลยุทธ์ไปปฎิบัติ มุ่งเน้นลูกค้า ระบบงาน แรงจูงใจ พึงพอใจ ผลลัพธ์ ประสิทธิพล ประสิทธิภาพ คุณภาพ พัฒนาองค์กร มุ่งเน้นผู้เกี่ยวข้อง รู้ผู้เกี่ยวข้อง ความพึงพอใจ การจัดการกระบวนการ สร้างคุณค่า สนับสนุน การนำองค์กร นำองค์กร รับผิดชอบสังคม การบริหารจัดการความรู้ วัด วิเคราะห์ จัดการความรู้

5 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว การปฏิบัติราชการให้ดีนั้นกล่าวอย่างสั้น ง่าย และตรงที่สุด คือทำให้สำเร็จทันการ และให้ได้ผลเป็นประโยชน์แต่ทางเดียว ซึ่งจะทำได้เมื่อบุคคล มีวิชาความสามารถ และมีปัญญา ความรู้ คิดพิจารณา เห็นสิ่งที่เป็นคุณ เป็นโทษ เป็นประโยชน์ มิใช่ประโยชน์อย่างชัดเจน ถูก ตรง นพ.สมศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ

6 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เกียรติและความสำเร็จ เกิดจากผลการปฏิบัติงาน และการปฏิบัติตัวของแต่ละคนที่สามารถปฏิบัติงาน ในความรับผิดชอบให้ได้ผลสมบูรณ์ ตรงตามวัตถุประสงค์ และปฏิบัติตัวให้สุจริต เที่ยงตรง พอควรพอดี แก่ตำแหน่งหน้าที่ที่ดำรงอยู่ นพ.สมศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ

7 มองกว้าง คิดไกล ใฝ่สูง
ผู้นำที่ยิ่งใหญ่ มองกว้าง คิดไกล ใฝ่สูง พระธรรมปิฎก นพ.สมศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ

8 ผู้นำไม่ใช่ผู้ที่จะนำคนอื่น คือผู้ที่คนอื่นอยากเดินตาม
แต่ผู้นำที่ดี คือผู้ที่คนอื่นอยากเดินตาม อานันท์ ปันยารชุน นพ.สมศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ

9 หากว่าชุบเลี้ยงอย่างถึงขนาดแล้ว แต่ไม่สามารถช่วงใช้ได้ รักอย่างสุดใจ
แต่ไม่อยู่ในบังคับบัญชา กระทำผิดระเบียบวินัย ก็ไม่อาจลงโทษทัณฑ์กัน เหล่าพลเช่นนี้เปรียบเหมือนบุตร ที่กำเริบเสิบสานใช้ทำศึกไม่ได้เลย ซุนวู นพ.สมศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ

10 General Management PLANNING ORGANIZING PURPOSE CONTROLLING DIRECTING
GOOD GOVERNANCE

11 ผู้นำ การเปลี่ยนแปลง ผู้บริหาร ความซับซ้อน
งาน กำหนดทิศทาง วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ แผน วางแผนงาน วางแผนเงิน เน้นผลงาน ตัดสินใจ จัดแถวคน การสื่อสาร ซื่อสัตย์ เสริมพลัง จัดองค์กร จัดระบบงาน เน้นรายงาน สร้างเครือข่าย จูงใจคน มีส่วนร่วม เน้นคุณค่า มุ่งสัมพันธ์ ควบคุม แก้ปัญหา เน้นประเมิน สร้างคน นพ.สมศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ

12 การวางแผนกลยุทธ์ ระดับของจุดมุ่งหมาย ระดับขององค์กร ระดับของแผน
3 คำถามกลยุทธ์ 5 ขั้นตอนของการบริหารกลยุทธ์ นพ.สมศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ

13 ระดับของจุดมุ่งหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 1
2 เป้าหมาย 3 เป้าหมาย 4 เป้าหมาย 5 เป้าหมาย 6 วัตถุประสงค์ นพ.สมศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ

14 วิสัยทัศน์ อนาคตอันพึงประสงค์ ที่เป็นจริงได้ น่าเชื่อถือ กระตุ้นคนในองค์กรให้ร่วมกันสร้างอนาคตได้อย่างกลมกลืนกับปัจจุบันอย่างไร เมื่อใด เพราะอะไร อนาคตจะอยู่ที่ใด จะทำอะไร อะไร คือ ปัจจัยความสำเร็จ อะไร คือ เป้าหมายสำคัญที่สุด อะไร คือ ค่านิยมเฉพาะ นพ.สมศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ

15 วิสัยทัศน์ เป้าหมาย การเปลี่ยนแปลงคน
นพ.สมศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ

16 วิสัยทัศน์ ปรับองค์กรด้วยการมอบอำนาจ ให้บรรลุความต้องการลูกค้า
J & J credo “ Decentralization + Creativity = Productivity ” ปรับองค์กรด้วยการมอบอำนาจ ให้บรรลุความต้องการลูกค้า และบูรณาการทุกภาคส่วน ด้วยการประสานสัมพันธ์ทุกคน นพ.สมศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ

17 วิสัยทัศน์ กำหนดกรอบ / ภาพกว้าง เนื้อหาหลัก :
การเปลี่ยนแปลง / เป้าหมาย / คน ทำให้เป็นจริง ทั้งคำพูดและการกระทำ กลยุทธ์ / กลวิธี / กิจกรรม การสื่อสาร นพ.สมศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ

18 การสื่อสารวิสัยทัศน์
เป็นจริงได้ : จับต้องได้ ตรงเป้าหมาย ในทางที่ดี : ความหวัง ความเป็นไปได้ แสดงการกระทำ แน่นอน Dr. Martin Luther King Jr. “ I Have a Dream …………. ” นพ.สมศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ

19 ระดับองค์กร จุดมุ่งหมาย แผน
ระดับองค์กร จุดมุ่งหมาย แผน องค์กร จุดมุ่งหมาย แผน วิสัยทัศน์ พันธกิจ กรม ยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์ เป้าหมาย สำนัก / กอง ยุทธวิธี / กลวิธี วัตถุประสงค์ กลุ่ม / ฝ่าย ยุทธการ / กิจกรรม นพ.สมศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ

20 3 คำถามยุทธศาสตร์ เป้าหมาย วัตถุประสงค์ เราจะไปที่ไหน เราอยู่ที่ไหน
3 คำถามยุทธศาสตร์ เป้าหมาย วัตถุประสงค์ 100 50 เราจะไปที่ไหน เราจะไปได้อย่างไร = แผนกลยุทธ์ เราอยู่ที่ไหน เวลา นพ.สมศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ

21 วัตถุประสงค์ และแผนกลยุทธ์
วัตถุประสงค์ และแผนกลยุทธ์ วิเคราะห์ ปัจจัย ภายใน ภายนอก กำหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ความ ต้องการ คุณค่า ทักษะ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค วัตถุ ประสงค์ กลยุทธ์ ประเมิน ทางเลือก ตัดสินใจ ทางเลือก กลยุทธ์ จัดลำดับ กลยุทธ์ นโยบาย นพ.สมศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ

22 การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน
System Style Skill Shared value Strategy Structure Staff นพ.สมศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ

23 ตัวชี้วัด 7’s Model Shared System Staff value Style Skill Strategy
Structure Staff Efficiency Effectiveness Efficacy Economy Ethics Teamwork Cross Functional team จำนวน อายุ คุณสมบัติ ประสบการณ์ Super goal I P O Generalist Specialist Passive \ active reactive \ proactive นพ.สมศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ

24 วิเคราะห์ปัจจัยภายนอก
Social Economic Health Political Technology Education Environment นพ.สมศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ

25 วิเคราะห์ปัจจัยภายนอก
ปิรามิดประชากร ประชากร ชนบท/เมือง สภาพสังคม ยาเสพติด อาชญากรรม GDP GPP สัดส่วนรายได้ การเติบโตทาง เศรษฐกิจ Social Economic อายุขัยเฉลี่ย สถานะสุขภาพ ทรัพยากร สาธารณสุข อัตราป่วย อัตราตาย Health Political Technology เอกภาพ การปกครอง หมู่บ้าน/ตำบล/ อำเภอ/เทศบาล อบต. อินเตอร์เนต โทรศัพท์ ไฟฟ้า Education Environment ทรัพยากรธรรมชาติ มลภาวะ อัตรารู้หนังสือ อัตราเรียนต่อ นพ.สมศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ

26 ระดับตัวชี้วัด Input Process Output Outcome Impact M T PODC PDCA
POSDCoRB Efficiency Effective Satisfaction Vision Productivity Morbidity Mortality Health นพ.สมศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย

27 BSC : ระบบบริหารองค์กร
ปรับ กลยุทธ์ เป้าหมาย ปรับ แผนปฎิบัติการ จัดทำแผนกลยุทธ์ สร้างแผนที่กลยุทธ์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ถ้าผลต่ำกว่าเป้าหมาย : เรียนรู้ เปรียบเทียบผล ดำเนินงาน กับเป้าหมาย นำกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ Strategic initiative แผนปฏิบัติการ งบประมาณ

28 เหลาจื๊อ แม่ทัพที่สามารถ ... ไม่แสดงตนว่าเป็นผู้กล้าหาญ
นักรบที่สามารถ ... ไม่โกรธง่าย ผู้ที่รบชนะได้อย่างดีเยี่ยม ... นั้นคือ ผู้ที่ไม่ต้องรบ ผู้ที่บังคับบัญชาคนได้ดี ... เป็นผู้ที่มีความอ่อนโยนต่อผู้น้อย นี่คือคุณธรรม ... อันไม่แย่งชิงอะไรจากใคร เป็นหลักที่ตรงกับหลักธรรมชาติ เหลาจื๊อ

29 การบริหารลูกค้า 1. ใครคือ ลูกค้า 2. อะไรคือ คุณค่า ที่เสนอให้ลูกค้า
1. ใครคือ ลูกค้า 2. อะไรคือ คุณค่า ที่เสนอให้ลูกค้า 3. อะไรคือกิจกรรมที่เราทำเพื่อให้ เสนอคุณค่าตามที่ลูกค้าต้องการ 4. ทำอย่างไรที่จะพัฒนา และ ปรับปรุงคุณค่าที่เสนอ นพ.สมศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ

30 มุมมองด้านลูกค้า 1. คุณค่าพื้นฐาน PQIST 2. คุณค่าที่แตกต่าง
ลูกค้าที่เพิ่มขึ้น รักษาลูกค้าเก่า ลูกค้าพึงพอใจ นพ.สมศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ

31 องค์กรเรียนรู้ 1. คำถามนักบริหาร สมรรถนะ จุดแข็ง รู้อะไร Know what
สมรรถนะ จุดแข็ง รู้อย่างไร Know how ผลผลิต รู้ทำไม Know why ผู้นำ ทำไมรู้ Care why มาตรฐาน กฏ

32 องค์กรเรียนรู้ คน คือ สินทรัพย์ 2. คนเรียนรู้ อะไร คืองาน ความ
คน คือ สินทรัพย์ อะไร คืองาน ความ รับผิดชอบ คืออะไร นวัตกรรม คุณภาพ เรียนรู้ ผลผลิต ถ่ายทอด ปริมาณ ต่ นื่

33 องค์กรเรียนรู้ 3. องค์กรเรียนรู้ Wisdom Knowledge Information Data
C P L N Wisdom ทดสอบซ้ำ ๆ Knowledge บรรลุจุดมุ่งหมาย Information สร้างจุดแข็ง สมรรถนะ วัฒนธรรม Data ตั้งถูกคำถาม ถูกคน ถูกเวลา

34 อปริหานิยธรรม 7 ประชุมเนืองนิตย์ เริ่ม เลิกประชุม พร้อมเพรียง
เริ่ม เลิกประชุม พร้อมเพรียง ยอมรับมติที่ประชุมในการแก้ปัญหา ยอมรับ เคารพ ผู้อาวุโส ดูแล สงเคราะห์ ผู้ด้อยโอกาส ส่งเสริม รักษา ประเพณี วัฒนธรรม ส่งเสริม ทำนุ บำรุง ศาสนา นพ.สมศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์ ศอ.3

35 การบริหารทรัพยากรบุคคล
การพัฒนาทักษะบุคลากร การสร้างแรงจูงใจบุคลากร ระบบสารสนเทศที่ดี นพ.สมศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ

36 ทุนมนุษย์ ทุนสังคม Social capital แรงจูงใจ Emotional capital
ความสัมพันธ์ Relationship capital ความรู้ Knowledge capital นพ.สมศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ

37 ปัจจัยด้านทุนมนุษย์ ความสามารถ / ทักษะที่สำคัญ ภาวะผู้นำ
วัฒนธรรมองค์กร และการรับรู้กลยุทธ์องค์กร ความสอดคล้องร่วมกัน ภายในองค์กร การแบ่งปัน / ถ่ายทอดความรู้ นพ.สมศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ

38 กระบวนการสร้างคุณค่า
ผลิต องค์ความรู้ เทคโนโลยี่ นวัตกรรม นโยบาย กฎหมาย ถ่ายทอด กลไกขับเคลื่อน นพ.สมศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ

39 จุดยืน (Positioning) 56 ปีแห่งความภาคภูมิใจ
อย่าเหลือไว้แต่ความทรงจำ ปรับปรุงคุณภาพงานการกระทำ ภาวะผู้นำสำเร็จดังเจตน์จำนง ๚

40 กระบวนการสร้างสนับสนุน
การเงิน การบัญชี การพัสดุ ยานพาหนะ สารบรรณ การเจ้าหน้าที่

41 พัฒนาตนเอง เรียนรู้ตนเอง พัฒนากลยุทธ์ ปฎิบัติตามกลยุทธ์ - ประเมินตนเอง
- รับการป้อนกลับจากผู้อื่น พัฒนากลยุทธ์ - ตั้งเป้าหมายเฉพาะ - ใช้จุดแข็ง ปิดจุดอ่อน - ฝึกอบรมด้านที่เป็นจุดอ่อน - อ่านมาก ๆๆๆ ปฎิบัติตามกลยุทธ์ - สร้างการสนับสนุนทางสังคม - ประเมินความก้าวหน้า นพ.สมศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ

42 BSC : ระบบบริหารองค์กร
มิติลูกค้า มิติประสิทธิผล มิติกระบวน การภายใน มิติคุณภาพ บริการ มิติองค์กร เรียนรู้ มิติพัฒนา องค์กร วิสัยทัศน์ พันธกิจ มิติด้านการเงิน มิติประสิทธิภาพ

43 ประเด็นการประเมินผลการปฎิบัติราชการ
มิติประสิทธิผล ผลสำเร็จตามแผนกลยุทธ์ มิติพัฒนาองค์กร การบริหารความรู้ การจัดการสาร สนเทศ การบริหารการ เปลี่ยนแปลง มิติคุณภาพบริการ คุณภาพบริการ ปปป. วิสัยทัศน์ พันธกิจ มิติประสิทธิภาพ การลดค่าใช้จ่าย การลดระยะเวลาบริการ นพ.สมศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ

44 ตัวชี้วัดการประเมินผลการปฎิบัติราชการ
ประสิทธิผล : ผลสำเร็จตามแผนกลยุทธ์ •กระทรวง (10) • กลุ่มภารกิจ (15) • กรม (20) • ผลผลิตกรม (5) • สนับสนุนจังหวัด (10) พัฒนาองค์กร : แผนบริหารความรู้ 3 เรื่อง (4) แผนสารสนเทศ (4) แผนบริหารการ เปลี่ยนแปลง (16) คุณภาพ : ความพึงพอใจ บริการ (4) ปปป. (4) วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประสิทธิภาพ : ประหยัดงบประมาณ (4) ลดระยะเวลาบริการ (4) นพ.สมศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ

45 บริหารนาย 1. แก้ปัญหาให้นาย 2. ยกย่องสิ่งที่นายช่วยเหลือ
3. กระตุ้นให้นายพูด ทำอย่างตั้งใจ 4. ป้อนกลับอย่างสร้างสรรค์ 5. เสนอวิถีใหม่ให้นาย 6. จงรักภักดี 7. ต่อรองบางครั้ง ถ้าไม่ถูกต้อง นพ.สมศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ

46 บริหารเพื่อน 1. ช่วยเพื่อนให้บรรลุเป้าหมาย สำเร็จ
1. ช่วยเพื่อนให้บรรลุเป้าหมาย สำเร็จ 2. เข้าใจปัญหา แลกเปลี่ยนข้อมูล 3. เป้าหมายเดียวกัน ทำด้วยกัน 4. สร้างกลุ่มแก้ปัญหา 5. ดึงเพื่อน นพ.สมศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ

47 บริหารลูกน้อง 1. เพิ่มความไว้ใจ 2. ชม เมื่อทำดี 3. แจ้งความดีลูกน้อง
2. ชม เมื่อทำดี 3. แจ้งความดีลูกน้อง ให้นายทราบ 4. ช่วยแก้ปัญหา 5. ให้ข้อมูลใหม่ 6. ฝึก 7. ไม่รู้บอกว่าไม่รู้ 8. ประเมินสม่ำเสมอ 9. พึ่งพากัน 10.บทบาทชัดเจน นพ.สมศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ

48 บริหารเครือข่าย 1. แลกเปลี่ยนข้อมูล 2. แนะนำ ทำต่อ อ้างอิง
2. แนะนำ ทำต่อ อ้างอิง 3. ความเห็น เสนอแนะ 4. ให้กำลังใจ นพ.สมศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย

49 จุดประกาย ขยายความคิด เพิ่มผลผลิต ผิดเป็นครู สู้ไม่ถอย คอยปรับปรุง
บริหารการเปลี่ยนแปลง จุดประกาย ขยายความคิด เพิ่มผลผลิต ผิดเป็นครู สู้ไม่ถอย คอยปรับปรุง นพ.สมศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ

50 ร่วมงาน มอบงาน ตามงาน สอนงาน
MENTOR : ครู 3.พัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา เก่ง ร่วมงาน มอบงาน ตามงาน สอนงาน ความรับผิดชอบ นพ.สมศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย

51 MENTOR : ครู 3.พัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา
ประเมินบุคคล เลือกเวลา ที่พร้อมรับการประเมิน อยู่สองต่อสอง แสดงการรับรู้ ความคิด ความรู้สึก ของ “ฉัน” ชมก่อนติ ไม่มีใครดีหมด / ไม่มีใครเลวเต็มร้อย บอกพฤติกรรมที่อยากให้ปรับปรุง เตือนทันที อย่ารอนาน ให้โอกาสอธิบาย ชี้แจง ให้เวลาแก้ตัว นพ.สมศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์ ศอ.3

52 พัฒนาตนเอง เรียนรู้ตนเอง พัฒนากลยุทธ์ ปฎิบัติตามกลยุทธ์ - ประเมินตนเอง
- รับการป้อนกลับจากผู้อื่น พัฒนากลยุทธ์ - ตั้งเป้าหมายเฉพาะ - ใช้จุดแข็ง ปิดจุดอ่อน - ฝึกอบรมด้านที่เป็นจุดอ่อน - อ่านมาก ๆๆๆ ปฎิบัติตามกลยุทธ์ - สร้างการสนับสนุนทางสังคม - ประเมินความก้าวหน้า นพ.สมศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ

53 “You don’t find success inside yourself
you find success outside yourself” SUCCESS It’s about finding a horse to ride Hard work IQ Company Hobby Idea Family Other person นพ.สมศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์ ผู้อำนวยสำนักส่งเสริมสุขภาพ

54 ทศพิธราชธรรม 10 ทาน ตบะ ศีล ความไม่โกรธ ความเสียสละ ความไม่ข่มเหง
ทศพิธราชธรรม 10 ทาน ศีล ความเสียสละ ความซื่อตรง ความอ่อนโยน ตบะ ความไม่โกรธ ความไม่ข่มเหง ความอดทน ความไม่คลาดธรรม นพ.สมศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์ ผู้อำนวยสำนักส่งเสริมสุขภาพ

55 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt กลยุทธ์การบริหาร การเปลี่ยนแปลง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google