งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การฝึกงานนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การฝึกงานนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การฝึกงานนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช
การฝึกงานนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) สาขาวิชา คอมพิวเตอร์บริหารธุรกิจ โรงเรียนเทคนิควิมลบริหารธุรกิจ ณ กองโภชนาการ เริ่มตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน 2551 ถึง 28 พฤศจิกายน 2551 โดยมีนักศึกษาที่มาฝึกงานครั้งนี้จำนวน 1 คน ได้แก่ นางสาวภัทร์ฐิตา ทองแจ่ม ประโยชน์ที่ได้รับจากการฝึกงาน ณ กองโภชนาการ กลุ่มสนับสนุนวิชาการ - มีความรู้ ความเข้าใจในการใช้วัสดุอุปกรณ์สำนักงาน - ทราบวิธีการใช้วัสดุอุปกรณ์สำนักงานต่างๆ เช่น เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องแฟกซ์ และเครื่องพิมพ์ เป็นต้น - ได้ศึกษาระบบสารบรรณของหน่วยงาน - การใช้งานโปรแกรมต่างๆ เช่น Microsoft office word,Excel, Power point และ Photoshop - การนำความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานจริง เช่น การใช้ IT ในงานประชุมต่างๆ ของกองโภชนาการ

2 รูปภาพกิจกรรมที่ได้เข้าร่วมประชุมกับกองโภชนาการ

3 ภาพกิจกรรมด้านการบันทึกภาพถ่ายในงานของกรมอนามัย
การเยี่ยมชมศูนย์เด็กเล็ก วัลลภ ไทยเหนือ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2551 พิธีเปิดการแข่งขันเมนูชูสุขภาพ สู่กรมอนามัยไร้พุง โดยอธิบดีกรมอนามัย นายแพทย์ณรงค์ศักดิ์ อังคะสุวพลา วันที่ 12 พฤศจิกายน 2551

4 มาทำความรู้จักกับตัวย่อพวกนี้กันดีกว่า 1
มาทำความรู้จักกับตัวย่อพวกนี้กันดีกว่า 1. URL ย่อมาจาก Uniform Resource Locator 2. HTTP ย่อมาจาก Hyper text transfer protocol 3. TH. ย่อมาจาก Thailand 4. .GO ย่อมาจาก Government 5.MOPH ย่อมาจาก MINISTRY OF PUBLIC HEALTH URL ของกองโภชนาการ/กรมอนามัย คือ

5 ความประทับใจจากการมาฝึกงานที่ กองโภชนาการ กลุ่มสนับสนุนวิชาการ กรมอนามัย
1. การฝึกให้มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง 2. การเรียนรู้เรื่องการเข้าสังคมใหม่ๆ และวิธีการวางตัวที่ถูกต้องในสังคมนั้น 3. การเอาใจใส่ดูแลของเจ้าหน้าที่กรมอนามัยต่อ นิสิต และนักเรียน นักศึกษาฝึกงานทุกคน 4. การมีอุปกรณ์ในการทำงานอย่างเพียงพอ และทันยุค ทันสมัย 5. ความรอบคอบในการปฏิบัติงาน เช่น การวางแผน,การตรวจทาน,การติดตามผล เป็นต้น 6. การทำงานอย่างเป็นระบบ ระเบียบและเป็นขั้นตอน นางสาวภัทร์ฐิตา ทองแจ่ม 28/พฤศจิกายน/2551


ดาวน์โหลด ppt การฝึกงานนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google