งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การฝึกงานนักศึกษาหลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช.) สาขาวิชา คอมพิวเตอร์บริหารธุรกิจ โรงเรียนเทคนิควิมลบริหารธุรกิจ ณ กองโภชนาการ เริ่มตั้งแต่วันที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การฝึกงานนักศึกษาหลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช.) สาขาวิชา คอมพิวเตอร์บริหารธุรกิจ โรงเรียนเทคนิควิมลบริหารธุรกิจ ณ กองโภชนาการ เริ่มตั้งแต่วันที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การฝึกงานนักศึกษาหลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช.) สาขาวิชา คอมพิวเตอร์บริหารธุรกิจ โรงเรียนเทคนิควิมลบริหารธุรกิจ ณ กองโภชนาการ เริ่มตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน 2551 ถึง 28 พฤศจิกายน 2551 โดยมีนักศึกษาที่มาฝึกงานครั้งนี้จำนวน 1 คน ได้แก่ นางสาวภัทร์ฐิตา ทองแจ่ม ประโยชน์ที่ได้รับจากการฝึกงาน ณ กองโภชนาการ กลุ่มสนับสนุนวิชาการ - มีความรู้ ความเข้าใจในการใช้วัสดุอุปกรณ์สำนักงาน - ทราบวิธีการใช้วัสดุอุปกรณ์สำนักงานต่างๆ เช่น เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องแฟกซ์ และเครื่องพิมพ์ เป็นต้น - ได้ศึกษาระบบสารบรรณของหน่วยงาน - การใช้งานโปรแกรมต่างๆ เช่น Microsoft office word,Excel, Power point และ Photoshop - การนำความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ไปประยุกต์ใช้ในการ ทำงานจริง เช่น การใช้ IT ในงานประชุมต่างๆ ของ กองโภชนาการ

2 รูปภาพกิจกรรมที่ได้เข้าร่วมประชุม กับกองโภชนาการ

3 ภาพกิจกรรมด้านการบันทึกภาพถ่ายใน งานของกรมอนามัย การเยี่ยมชมศูนย์ เด็กเล็ก วัลลภ ไทยเหนือ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2551 พิธีเปิดการแข่งขันเมนูชู สุขภาพ สู่กรมอนามัยไร้พุง โดย อธิบดีกรมอนามัย นายแพทย์ณรงค์ศักดิ์ อัง คะสุวพลา วันที่ 12 พฤศจิกายน 2551

4 มาทำความรู้จักกับตัวย่อพวกนี้กัน ดีกว่า 1. URL ย่อมาจาก Uniform Resource Locator 2. HTTP ย่อมาจาก Hyper text transfer protocol 3. TH. ย่อมาจาก Thailand 4..GO ย่อมาจาก Government 5. MOPH ย่อมาจาก MINISTRY OF PUBLIC HEALTH URL ของกองโภชนาการ / กรมอนามัย คือ Http://nutrition.anamai.moph.go.th

5 ความประทับใจจากการมาฝึกงานที่ กอง โภชนาการ กลุ่มสนับสนุนวิชาการ กรมอนามัย 1. การฝึกให้มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ของตนเอง 2. การเรียนรู้เรื่องการเข้าสังคมใหม่ๆ และ วิธีการวางตัวที่ถูกต้องในสังคมนั้น 3. การเอาใจใส่ดูแลของเจ้าหน้าที่กรม อนามัยต่อ นิสิต และนักเรียน นักศึกษา ฝึกงานทุกคน 4. การมีอุปกรณ์ในการทำงานอย่าง เพียงพอ และทันยุค ทันสมัย 5. ความรอบคอบในการปฏิบัติงาน เช่น การ วางแผน, การตรวจทาน, การติดตามผล เป็น ต้น 6. การทำงานอย่างเป็นระบบ ระเบียบและ เป็นขั้นตอน นางสาวภัทร์ฐิตา ทองแจ่ม 28/ พฤศจิกายน /2551


ดาวน์โหลด ppt การฝึกงานนักศึกษาหลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช.) สาขาวิชา คอมพิวเตอร์บริหารธุรกิจ โรงเรียนเทคนิควิมลบริหารธุรกิจ ณ กองโภชนาการ เริ่มตั้งแต่วันที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google