งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การนำเสนองาน คุณภาพ ISO 9001 : 2008. แผนการปฏิบัติงานเพื่อเข้าสู่ระบบมาตรฐาน ISO 9001 : 2008 กิจกรรม ม.ค.ม.ค.ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ.ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค.พ.ค.พ.ค.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การนำเสนองาน คุณภาพ ISO 9001 : 2008. แผนการปฏิบัติงานเพื่อเข้าสู่ระบบมาตรฐาน ISO 9001 : 2008 กิจกรรม ม.ค.ม.ค.ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ.ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค.พ.ค.พ.ค."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การนำเสนองาน คุณภาพ ISO 9001 : 2008

2 แผนการปฏิบัติงานเพื่อเข้าสู่ระบบมาตรฐาน ISO 9001 : 2008 กิจกรรม ม.ค.ม.ค.ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ.ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค.พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค.ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค.ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย.ก.ย.ก.ย. ต.ค.ต.ค.ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย.พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค.ธ.ค.ธ.ค.จัดทำเอกสาร ประกาศใช้และ ปฏิบัติ ตรวจติดตาม ภายใน ทบทวนการ บริหาร ยื่นขอรับรอง ด่านกักกันสัตว์ พิจิตร

3 การตรวจติดตามคุณภาพภายใน 1. ผู้ตรวจติดตามที่ได้รับการแต่งตั้งในที่ประชุม ISO 9001:2008 ณ ด่านกักกันสัตว์กำแพงเพชร ได้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการตรวจติดตาม คุณภาพภายในระบบ ISO 9001:2008 โดย สำนักสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัยที่ 6 เมื่อวันที่ 10-11 พฤษภาคม 2553 2. จัดทำกำหนดการตรวจติดตาม และแจ้งให้ ผู้ตรวจติดตามทราบ 3. จัดทำรายการตรวจติดตาม ได้แก่ - งานสารบรรณ - งานจัดซื้อจัดจ้าง และ - งานด้านการตรวจสอบการเคลื่อนย้ายสัตว์ ซากสัตว์


ดาวน์โหลด ppt การนำเสนองาน คุณภาพ ISO 9001 : 2008. แผนการปฏิบัติงานเพื่อเข้าสู่ระบบมาตรฐาน ISO 9001 : 2008 กิจกรรม ม.ค.ม.ค.ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ.ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค.พ.ค.พ.ค.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google