งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การนำเสนองานคุณภาพ ISO 9001 : 2008.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การนำเสนองานคุณภาพ ISO 9001 : 2008."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การนำเสนองานคุณภาพ ISO 9001 : 2008

2 แผนการปฏิบัติงานเพื่อเข้าสู่ระบบมาตรฐาน ISO 9001 : 2008
ด่านกักกันสัตว์พิจิตร แผนการปฏิบัติงานเพื่อเข้าสู่ระบบมาตรฐาน ISO 9001 : 2008 กิจกรรม ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. จัดทำเอกสาร ประกาศใช้และปฏิบัติ ตรวจติดตามภายใน ทบทวนการบริหาร ยื่นขอรับรอง

3 การตรวจติดตามคุณภาพภายใน
1. ผู้ตรวจติดตามที่ได้รับการแต่งตั้งในที่ประชุม ISO 9001:2008 ณ ด่านกักกันสัตว์กำแพงเพชร ได้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการตรวจติดตามคุณภาพภายในระบบ ISO 9001:2008 โดย สำนักสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัยที่ 6 เมื่อวันที่ พฤษภาคม 2553 2. จัดทำกำหนดการตรวจติดตาม และแจ้งให้ผู้ตรวจติดตามทราบ 3. จัดทำรายการตรวจติดตาม ได้แก่ - งานสารบรรณ - งานจัดซื้อจัดจ้าง และ - งานด้านการตรวจสอบการเคลื่อนย้ายสัตว์ ซากสัตว์


ดาวน์โหลด ppt การนำเสนองานคุณภาพ ISO 9001 : 2008.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google